Aprofundiment de les experiències de diàleg intergeneracional com a espais d'adquisició de competències en el grau de psicologia

Coordinació: 
CONCEPCION SAN MARTIN MARTINEZ
Participants: 
Concepción San Martín Martínez, Javier de la Fuente Arranz, Alba González Castellví, Pedro Ramos Ramos, M. del Carmen Aguilera Ruiz, Jordi González, Carmen Gárate Molina
Departament: 
Departament de Psicologia Bàsica
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Tal i com s’ha indicat anteriorment l’actual projecte d’innovació docent és una continuació d’un  projecte anterior “Memòries en diàleg” i pretén afavorir i avaluar l’adquisició i aprenentatge d’ una sèrie específica de competències en el grau de psicologia a partir del disseny d’una acció formativa experiencial intergeneracional. D’aquesta manera l’experiència intergeneracional no només permet una adquisició d’aprenentatges en termes de coneixements sinó, que pròpiament permet l’adquisició i pràctica d’aprenentatges referits a competències i habilitats, que és l’aspecte que focalitzem en aquest projecte. Les competències a desenvolupar són: - Habilitats interpersonals en situacions socials i professionals - Habilitats personals com a eina per fomentar la seva implementació en el perfil professional. - Competències sistèmiques referides fonamentalment a mostrar capacitat per adaptar-se a noves situacions i per generar noves idees -creativitat. Es pretén desenvolupar aquestes competències a un nivell de facilitar la seva adquisició i/o presa de consciència (per tant, no encara de consolidació). Es planteja la recollida d'una sèrie d'indicadors que ens permetin avaluar si es donen canvis pre-post en l’aprenentatge i desenvolupament de competències. Aquests indicadors estan bàsicament constituïts per evidències basades en les observacions del professorat, l’autorreflexió escrita dels i les participants sobre el propi procés i dinàmica grupal, i la qualitat de l’obra generada grupalment.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/044
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

De manera prèvia a l'organització de les trobades de diàleg als joves se'ls demana respondre un qüestionari sobre les seves habilitats en el tracte comunicatiu amb les persones grans, i també sobre els seus punts forts i febles a nivell comunicatiu i social (capacitat de diàleg, d'escoltar empàticament, de negociació, d'abordar conflictes, etc.).  Un cop finalitzats els encontres als estudiants se'ls demana la realització d'un escrit reflexiu -realitzat de manera individual- sobre l'experiència d'intercanvi considerant les competències a treballar, els aprenentatges realitzats i les propostes de millora. Aquesta reflexió ens serveix com a instrument per valorar la consecució dels objectius de l'acció formativa i per contrastar amb la informació generada en el qüestionari previ als encontres. La reflexió es planteja remarcant les potencialitats i dificultats en base a dos grans eixos: ​- les habilitats interpersonals  i personals en relació al procés de coneixença i de negociació del tema i obra a realitzar - una reflexió sobre allò que s'expressa a l'obra realitzada, el procés de presentar-la i els comentaris rebuts. També es té previst recollir les observacions fetes pel professorat i els tècnics de l'àrea de gent gran.