APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ

Coordinació: 
Povedano i Ferré, Rosa
Participants: 
Eugeni Boldú Montoro, Anna Calvera Sagué, Efrain Foglia Romero, Miquel Mallol Esquefa, Pablo Medrano Bigas, Joan Morales Moras, Oriol Moret Viñals, Rober Pallas Cardeal, Raquel Pelta Resano, Josep Joan Teruel Samso, Enric Tormo Ballester, Teresa Valverde Gefaell
Departament: 
Departament de Disseny i Imatge
Ensenyament/s: 
Grau en Disseny
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Incorporació del disseny de codi obert i el disseny col·laboratiu en els processos d'aprenentatge del Grau en Disseny per treballar la temàtica de la pobresa energètica. Participació dels estudiants de tercer curs en la metodologia del projecte ENERGYaid, a realitzar en col·laboració amb els Ateneus de Fabricació de Barcelona. Difusió dels resultats als repositoris de disseny de codi obert en xarxa per la consulta i ús indiscrminats per part de tota la població interessada. Presentació a les aules dels resultats a diferents assignatures del Grau en Disseny. Difusió dels resultats en activitats pròpies del camp del disseny, en la plataforma per al disseny social Desis i en congresos i revistes especialitzades.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/025
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

En relació a l'objectiu que preten fer participar activament els estudiants de tercer curs del Grau en disseny un projecte de disseny participatiu, de manera que proposin nous productes o serveis útils per a la societat en la vessant de la pobresa energètica, els paràmetres a avaluar són:

A -La participació activa en el barri on es desenvolupa el projecte.

B -El procés seguit en el desenvolupament del projecte.

C -Les prestacions aconseguides gràcies al projecte en relació a la pobresa energètica.

En relació a la utilització  de les noves tecnologies de prototipat ràpid perquè els estudiants coneixin l’abast de les seves possibilitats constructives, s'avaluarà:

D -El desenvolupament i procés constructiu correctes.

E -L'adequació del resultat final en relació a la tecnologia constructiva.

I pel que fa referència a l'objectiu de familiaritzar els estudiants amb la filosofia del disseny de codi obert i la utilització universal dels repositoris internacionals, tot preparant la documentació necessària perque qualsevol persona pugui produir, als diferents fab-labs d’abast mundial, els objectes que hagin estat dissenyats pels estudiants, s'avaluarà:

F -La orrecció en la presentació dels documents tècnics que permetràn la reproducció de l’objecte als repositoris de codi obert.

G -L' adequació del programa de comunicació del resultat a la xarxa.

 

 

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

L'avaluació es planteja en funció de la Memòria del projecte que presentaran els estudiants, en la seva participació activa durant el desenvolupament a l'aula, les sortides de camp i les tasques de funcinament del maquinari especialitzat; així com en els materials de diversa naturalesa que cal penjar al web. En relació als indicadors d'avaluació, s'exposen els instruments per obtenir la informació completa del projecte:

A -La participació activa en el barri on es desenvolupa el projecte: treball de camp, entrevistes semidirigides, esbossos i esquemes de treball (Memòria del projecte)

B -El procés seguit en el desenvolupament del projecte: metodologia del procés de disseny seguida (Memòria del projecte)

C -Les prestacions aconseguides gràcies al projecte en relació a la pobresa energètica. Treball de medició experimental realizat un cop s’ha acabat el prototip (Memòria del projecte).

D -El desenvolupament i procés constructiu correctes: Sessions pràctiques als Ateneus de fabricació

E -L'adequació del resultat final en relació a la tecnologia constructiva: Autoavaluació per part dels estudiants que culmina amb l’aprofondiment del coneixement d'aquestes tècniques.

F -La correcció en la presentació dels documents tècnics que permetràn la reproducció de l’objecte als repositoris de codi obert: Documentació del repositori de codi obert.

G -L' adequació del programa de comunicació del resultat a la xarxa: Avaluació de la documentació penjada a la web, xarxes socials, blogs d’interès i Youtube.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

El procés d'avaluació consisteix en una continua interacció entre els diferents grups d'estudiants i el professor.

Per facilitar el procés d'avaluació continuada, els estudiants hauran de desenvolupar la seva Memòria del projecte (que inclourà A, B i C) Un cop finalitzada aquesta memòria, obtindran la seva qualificació.

En relació a D i E, els propis estudiants, en una sessió conjunta, realitzaran la seva pròpia autoavaluació, per tal de poder corregir les incorreccions pròpies dels primers prototips. Això suposa un cert rau de perfeccionament de les tècniques emprades, que es fa extensiu a la resta d'estudiants de l'aula.

F i G seran corregits pel professor directament des dels enllaços del web.

Després de tot plegat, els estudiants tenen temps de corregir tots aquells apartats que necessiten millores i lliurar la documentació, si s'escau, totalment corregida.

 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius concrets de millora vinculats a l'alumnat implicat de tercer curs:

- Fer participar activament els estudiants de tercer curs del Grau en disseny un projecte de disseny participatiu, de manera que proposin nous productes o serveis útils per a la societat en la vessant de la pobresa energètica.

- Apropar els estudiants del Grau en Disseny al món de les noves tecnologies de prototipat ràpid perquè coneixin l’abast de les seves possibilitats constructives.

-Familiaritzar els estudiants amb la filosofia del disseny de codi obert i la utilització universal dels repositoris internacionals, tot preparant la documentació necessària perque qualsevol persona pugui produir, als diferents fab-labs d’abast mundial, els objectes que hagin estat dissenyats pels estudiants del Grau en Disseny.

 

Objectius generals del projecte:

- Apropar els estudiants del Grau en Disseny al món del disseny de codi obert, al disseny participatiu i a les noves tecnologies de prototipat ràpid.

- Fer participar activament els estudiants de tercer curs del Grau en disseny en el projecte ENERGYaid, a partir d'exercicis i projectes que proposin nous productes o serveis útils per a la societat en la vessant de la pobresa energètica.

- Coordinar un projecte en col·laboració amb els Ateneus de Fabricació de Barcelona per aconseguir que persones en risc de pobresa energètica puguin produir, als diferents fab-labs d’abast mundial, els objectes que hagin estat dissenyats pels estudiants del Grau en Disseny.

- Emprar un protocol d'autoavaluació de manera que els estudiants puguin valorar els punts forts i els punts febles de la seva proposta. 

- Crear un blog interactiu per part de tots els estudiants de tercer, on els diferents grups de treball pengin els continguts de les seves propostes seguint un procediment normalitzat de treball. Traspassar aquesta informació a l'espai virtual de les altres assignatures que participen en la proposta d'innovació docent.

- Analitzar a les aules, en el context de diferents assignatures teòriques dels diferents cursos del Grau, l'impacte i la viabilitat d'aquestes propostes, que en definitiva pretenen una millora de les condicions d’un gran col·lectiu de persones.

 - Fer difusió de les millors propostes dins el marc de les activitats previstes per Desis Spain, plataforma dedicada al disseny social i ecodisseny.

-  Difondre l'experiència docent als canals de difusió habituals, com revistes d'art i disseny i congresos d'innovació educativa (CIDUI).