Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics

Coordinació: 
Jordi Colomer Farrarons
Participants: 
Pedro Luis Miribel Català, Jaime López Sánchez, Gloria Cemelia Sánchez Marquez
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Electrònica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Actualment els estudiants d’Enginyeria Biomèdica realitzen pràctiques típiques d’electrònica en els seus estudis, similars a les que es realitzen en altres ensenyaments. Segons l’opinió dels estudiants aquest tipus de pràctiques són molt poc motivadores doncs, no veuen l’aplicació directa als seus estudis. La proposta és aplicar la metodologia basada en projectes per a la realització de les pràctiques en el grau d’Enginyeria Biomèdica en les dues assignatures: Electrònica Aplicada i Biomedical Instruments and Equipment. D’aquesta forma els alumnes haurien de realitzar un projecte d’electrònica aplicat a l’Enginyeria Biomèdica. Els alumnes a més d’estar més motivats adquiriran competències en la realització d’un projecte, és a dir, mitjançant l’aprenentatge basat en projectes els estudiants podran adquirir competències professionals que són difícils de treballar amb metodologies convencionals. Algunes d’aquestes competències són les propostes per la UB com a competències transversals [1] i les seran molt útils en el seu Treball Fi de Grau i en el seu futur professional. 

 

L’objectiu de la proposta es que els alumnes adquireixin les competències en la realització de projectes d’enginyeria como són:

 1. Capacitat de treballar amb una metodologia professional en la realització d’un projecte.
 2. Utilització d’eines de recerca d’informació tècnica.
 3. Capacitat emprenedora.
 4. Capacitat de redacció d’una memòria tècnica professional.
 5. Capacitat de treballar en equip
 6. Capacitat d’utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d’informació relacionada amb els equips biomèdics.
 7. Tenir capacitat d’organització i de gestió del temps.
 8. Mantenir un comportament adequat en un entorn de treball. Compromís ètic.
 9. Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica
 10. Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions
 11. Capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit
Codi del projecte: 
2014PID-UB/076
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
L’avaluació prevista en termes d’aprenentatge de l’alumnat implicat es realitzarà a partir de l’opinió dels professors i dels alumnes de les dues assignatures implicades.

 

 1. Es realitzarà una enquesta als professors i alumnes inicial i final en relació a la importància de les competències treballades i adquirides en aquest projecte.
 2. S’avaluarà l'opinió del professorat mitjançant un petit debat entre tots els professors implicats en la docència de les dues assignatures.
 3. Es farà una entrevista a tres alumnes que realitzin cadascuna de les assignatures implicades en el projecte amb la finalitat de tenir una opinió més directa per part dels alumnes. Aquests tres alumnes seran escollits intentant que el grup sigui el més heterogeni possible en relació a l’actitud acadèmica.

Un altre indicador serà la constatació de les competències que no es treballaven de forma obligatòria i que amb aquesta metodologia es poden treballar. En l’informe final i en les comunicacions desenvolupades es farà explícita aquesta informació.

Indicadors d'avaluació: 

A més dels indicadors d’opinió de professorat i alumnat, els resultats obtinguts podran ser avaluats tenint en compte el material generat per a la realització del projecte: guions de pràctiques, nous instruments d’avaluació i els sistemes de ràpid prototipatge. Els dos primers seran publicats en el dipòsit digital de la UB i els sistemes de ràpid prototipatge estarà a disposició del departament d’electrònica per a utilitzar-lo en altres assignatures.

 

Grup d'innovació docent: 
IDEES-TIC