Aprenentatge basat en casos de l’entorn professional: estimació i determinació de propietats d’interès ambiental i farmacològic

Coordinació: 
Fuguet Jorda, Elisabet
Participants: 
Clara Ràfols Llach, Martí Rosés Pascual
Facultat: 
Departament: 
Departament de Química Analítica
Ensenyament/s: 
Màster en Química Analítica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius finals de la proposta estan enfocats a assegurar que els alumnes assoleixin competències relacionades amb l’assignatura que fins ara creiem que no assolien o assolien parcialment, mitjançant un canvi metodològic en l’impartiment d’aquesta. En concret, volem que els alumnes siguin capaços d’assolir els objectius següents:  Saber buscar i analitzar informació científico-tècnica en l’àmbit de la química, incloent l’idioma anglès. Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. Capacitat per conèixer la naturalesa, comportament i propietats d’algunes substàncies d’interès en diversos àmbits (mediambiental, alimentari, farmacèutic, toxicològic, etc.). Capacitat per desenvolupar esperit crític per interpretar els resultats obtinguts, relacionar-los amb les variables i factors metodològics que n'han afectat l'obtenció i extreure'n conclusions pertinents. Capacitat per comunicar conclusions i coneixements a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/038
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Els resultats del projecte seran més o menys satisfactoris en funció dels objectius aconseguits, fet directament relacionat amb l’aprenentate de l’alumne. Aquest ha de incloure tant l’adquisició de coneixements com les habilitats i destreses objecte de l’assignatura. Les orientacions del professor a l’inici i durant l’activitat han de guiar a l’alumne en el desenvolupament de l’activitat i a assolir les competències tant específiques com a transversals d’aquesta. Es preveu realitzar tutories presencials amb els alumnes que han de permetre tant al professor com a l’alumne anar avaluant els coneixements i el treball realitzat. D’aquesta manera es pot constatar si s’estan assolint els objectius del projecte i, en cas contrari es podrà reorientar l’activitat. L’activitat global de síntesi serà molt important per avaluar si el projecte ha estat satisfactori, ja que en aquesta l’alumne ha de demostrar que ha assolit gran part dels objectius definits. Tot i ser una valoració subjectiva, l’enquesta proporcionada als alumnes serà indicativa del grau de satisfacció d’aquests amb la metodologia desenvolupada, i evidentment serà un punt a tenir a en compte a l’hora de prendre decisions per a edicions futures del curs. Finalment, la percepció dels professors, en comparació amb edicions anteriors de l’assignatura, servirà també com a evidència de si la metodologia i el conjunt d’activitats desenvolupades han estat estat útils per aconseguir els objectius proposats.

Grup d'innovació docent: 
GIDQACCS