Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB

Coordinació: 
Carrera Sabate, Josefina
Participants: 
Claudia Pons Mallolana, Ma. Fernandez Planas, Paolo Roseano, Jesús Bach Marquès, Mar Mir Campillo, Roser Güell Isern
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Filologia catalana
Ensenyament/s: 
Serveis LIngüístics UB
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La proposta que es vol desenvolupar en aquest projecte és triple: 1) la creació d’uns recursos per completar el web Guies de pronunciació del català (aquest cop, destinat a parlants anglesos) mitjançant l’aplicació dels principis de la recerca responsable per tal que, a partir dels problemes amb què es troba una comunitat anglòfona d’estudiants que arriben a Catalunya, es puguin extreure eines i estratègies perquè qualsevol grup d’anglòfons pugui aprendre a pronunciar el català d’una manera sistemàtica, amena i fàcil; 2) el seguiment de la metodologia tutories entre iguals dins d’un entorn d’aprenentatge servei que permeti que els futurs filòlegs puguin iniciar-se en el món laboral mitjançant l’ensenyament de la pronúncia del català a estrangers anglòfons, que els permetrà, en un futur proper, inserir-se laboralment en una societat multilingüe; i 3) la comprovació de l’impacte dels resultats d’aquesta activitat d’aprenentatge servei mitjançant un estudi de la producció i percepció dels anglòfons que han seguit les tutories entre iguals.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/022
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

3) Avaluació dels resultats:

3.1. Assoliment dels objectius plantejats

3.2. Nombre d'usuaris que han millorat la seva pronunciació respecte a la situació inicial: es preveu una entrevista al final del procés per tal de valorar la pronunciació dels anglòfons.

3.3. Grau d’adaptació de l'acció d'innovació docent a les necessitats detectades en l'avaluació inicial: les entrevistes finals permetran poder observar aquest grau d'adaptació 

 A.1. Hipòtesis

1. Una bona comunicació requereix un bon domini del llenguatge i, en aquest sentit, la llengua oral és essencial per a la comunicació entre els individus.

2. La transferència dels coneixements científics de la universitat a la societat és un imperatiu que condueix a l’elaboració d’eines per al benefici dels éssers humans.

4. L’experiència en l’ensenyament entre iguals fa que els aprenentatges resultin més sòlids.

4. Els tests de percepció permeten avaluar el progrés d’aprenents de segones llengües pot posar en relació la producció i la percepció.

A.2. Objectius

1. Millorar la pronúncia del català en estudiants anglòfons que s’estableixen a Catalunya

2. Elaborar una metodologia d’ensenyament de la pronúncia del català per a nouvinguts a través dels problemes amb què es troben i amb uns resultats que els permetin la plena integració en la societat.

3. Donar l’oportunitat als estudiants de Filologia catalana de practicar uns ensenyaments que, per les necessitats socioculturals de la societat catalana, els poden ser molt útils en l’àmbit professional.

4. Autoregular i acompanyar l'aprenentatge entre iguals i promoure l’autonomia dels estudiants.

5. Avaluar l’aprenentatge de la pronúncia del català dels nouvinguts que han seguit la proposta d’ApS i tutories entre iguals dels estudiants de Filologia catalana i que també han utilitzat pautadament la interfície Guies de pronunciació del català al llarg de la mentoria d’ApS-tutories.

7. Completar i determinar fortaleses i debilitats del web Guies de pronunciació del català 

Grup d'innovació docent: 
FONCAT