Aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Equips” i Aula Invertida per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica.

Coordinació: 
Gómez Puig, Marta
Participants: 
Gemma Abío Roig; Manuela Alcañiz Zanón; Alexandrina Petrova Stoyanova; Glòria Rubert Adelantado; Mònica Serrano Gutiérrez; Montserrat Vilalta Bufí
Departament: 
Departament de Teoria Econòmica
Ensenyament/s: 
Grau en Economia, Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Millorar l'ambient de treball a l'aula. Convertir l'aula en un espai de treball actiu pels membres de la comunitat educativa presents. Fomentar el treball en grup i la interacció entre els estudiants. Fomentar la capacitat d'anàlisi i de síntesi dels estudiants. Ajudar a millorar la gestió del temps per part dels estudiants. Facilitar la presa de consciència, per part del estudiants, del progrés en les seves aptituds i coneixements. Dotar als estudiants d’habilitats per l’estudi que facilitin l’excel·lència acadèmica en la resta d’assignatures de l’ensenyament. Millorar l’aprenentatge (autònom i col·laboratiu) dels estudiants.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/031
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Valorem molt les aportacions dels estudiants, perquè són ells els qui s’han de beneficiar d’aquesta estratègia. Per tant, es durà a terme una enquesta on es demanarà a l’estudiant que valori el seu progrés en competències fruit de l’actuació, com ara si ha millorat la seva capacitat de planificació i gestió del temps, si les seves habilitats interpersonals s’han vist reforçades, etc. També s’avaluarà la satisfacció amb l’experiència i la seva percepció sobre la millora en el seguiment i l’assimilació dels conceptes de l’assignatura directament atribuïble a l’acció.

 

Addicionalment, es faran servir les enquestes institucionals d’opinió de l’alumnat per veure la seva satisfacció global amb la tasca docent del professor.

Un altre indicador objectiu que permetrà quantificar els beneficis de l’experiència serà la comparació del rendiment acadèmic dels estudiants que hi participaran, abans i després de la posada en pràctica d’aquesta. Es compararan les qualificacions obtingudes a partir del curs 2014-2015, amb les obtingudes als mateixos GIE en anys anteriors. Atès que el professorat de les assignatures no haurà variat, cal pensar que bona part de les diferències mitjanes que s’observin es podrà atribuir a la diferent metodologia docent. Així mateix es compararà el rendiment dels grups participants amb el d’altres GIEs i amb el que obtenen els repetidors en grups normals.