ANDES

Anàlisi de Dades en Economia i Empresa

El Grup d’Innovació Docent Consolidat d’Anàlisi de Dades en Economia i Empresa té com a objectius estudiar, analitzar, ajustar i mobilitzar els recursos i accions necessàries per millorar la docència de l'Estadística i altres assignatures d'anàlisi de dades, que s'adrecen a estudiants de diferents Graus, com Estadística, ADE, Economia, etc. Fonamentalment, el treball d'innovació docent es focalitza en assignatures obligatòries i troncals dels Graus esmentats.

Els membres de l'equip pertanyen al Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola, i treballen de forma coordinada per dur a terme accions d'innovació docent relacionades amb la implantació de metodologies i estratègies docents actives, desenvolupar les competències als graus, dissenyar activitats i sistemes d'avaluació més eficients i formatius, millorar l'ús del Campus Virtual i recursos multimèdia per a la docència, etc.

La participació en diverses iniciatives del PMID, així com els projectes MQD i Redice atorgats, permeten assolir de manera satisfactòria aquests objectius. L'elevat nombre d'outputs que aquí es recullen suposen una evidència en aquest sentit.

Per tal de poder dur a terme aquestes accions amb competència, els membres de l'equip participen tot sovint en cursos de formació del professorat, organitzats per l'ICE, que han suposat el sorgiment d'idees innovadores i de recerca en la docència, més tard materialitzades en projectes atorgats per la UB o la Generalitat de Catalunya.

Com a resultat, s'han publicat articles en revistes d'innovació docent, s'han dut a terme freqüents accions de difusió en congressos docents; s'han publicat llibres i materials adreçats als estudiants, etc.

Coordinació: 
Pérez Marín, Ana María
Membres del grup: 
Manuela Alcañiz Zanón
Catalina Bolancé Losilla
Victoria Alea Riera
Joaquin Murillo Viu
Vicente Royuela Mora
Montserrat Guillén Estany
Carmen Muñoz Vaquer
Raül Ramos Lobo
Miguel Santolino Prieto
Helena Chulià Soler
Ramon Alemany Leira
Miquel Clar López
Jordi López Tamayo
Núria Viladomiu Canela
Javier Romaní Fernández
Oscar Claveria González
Mercedes Ayuso Gutiérrez
Elisabet Motellón Corral
Maria Reyes Perez Domingo
Lluis Bermudez Morata
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

Projectes del Grup

2013PID-UB/004
Alcañiz Zanón, Manuela T.
2017PID-UB/009
PEREZ DOMINGO, MARIA REYES