Actuacions docents per a la millora en l’aprenentatge autònom i rendiment acadèmic de l’alumne en l’àmbit de la Petrologia

Coordinació: 
Aulinas Junca, Meritxell
Participants: 
Gemma Alias Lopez, Montserrat Liesa Torre Marin, Joan Carles Melgarejo Draper, Elisabet Playa Pous,Laura Rosell Ortiz, Anna Travé Herrero, Juan Diego Martín Martín
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte és millorar el rendiment acadèmic de l’alumne a través de l’aprenentatge autònom.

A nivell de l’alumnat, es pretén a més que aquest:

- millori i adquireixi habilitats en la descripció i classificació de minerals a través de l’observació visual directe i el tacte de les roques,

- sigui capaç d’identificar i classificar minerals i roques autònomament, a la vegada que pugui interactuar amb els companys,

- en el cas de l’alumnat dels programes d’intercanvi, s’estimuli la seva integració en el procés educatiu.

A nivell de professorat es pretén:

- optimitzar els materials docents de què es disposa i compartir el coneixement interdisciplinari entre diferents membres de l’equip docent.

Els INDICADORS que es tindran en compte, a l’hora de valorar l’assoliment dels objectius, seran:

- l’assistència dels alumnes a l’aula d’autoaprenentatge. Cada vegada que s’utilitzi l’aula es registrarà en una llibreta.

- els resultats de les enquestes internes adreçades als alumnes.

- la valoració que en fem l’equip docent de les enquestes.

- la valoració dels professors responsables de les assignatures implicades. Aquests, compararan la qualitat de les descripcions petrogràfiques dels alumnes que hagin estat usuaris de la biblioteca de roques i dels que no.

- les qualificacions dels alumnes en proves específiques relacionades amb minerals i roques de les matèries llistades a la Taula 1.

Les EVIDÈNCIES d’aquesta actuació d’innovació estan necessàriament lligades als indicadors apuntats anteriorment, així consideraren que aquest projecte haurà estat exitós en els seus objectius si:

- el nombre d’usuaris de l’aula d’autoaprenentatge és superior al 50% de la matrícula del curs.

- els resultats de les enquestes internes adreçades als alumnes són satisfactòries.

- la valoració positiva de l’equip docent pel que fa a la millora de les notes del curs.

- l’increment de les notes per sobre de l’aprovat respecte als cursos anteriors.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/067
Grup d'innovació docent: 
GI-GRIMS