Evidències del projecte finalitzat a Informe final

ACTIVITATS D’APRENENTATGE COL•LABORATIU COM A ESTRATÈGIA DOCENT PER POTENCIAR COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES.

Coordinació: 
Nuñez Burcio, Oscar
Participants: 
Oscar Núñez Burcio, Elisabet Fuguet Jordà, Núria Serrano Plana, Xavier Subirats Vila, Àngela Dago Busquets
Facultat: 
Departament: 
Departament de Química Analítica
Ensenyament/s: 
Química, Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent rau en potenciar determinades competències transversals comunes de la Universitat de Barcelona mitjançant la realització d’una activitat d’aprenentatge col·laboratiu fent ús d’eines virtuals disponibles a la plataforma Moodle del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. L’estratègia que es proposa pretén fomentar les competències transversals següents: (i) Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica. (ii) Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica. (iii) Treball en equip: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. i (iv) Capacitat comunicativa: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina. i capacitat de cercar, usar i integrar la informació.   Així mateix, la realització d’aquesta activitat d’aprenentatge col·laboratiu permet afavorir l’assoliment de les competències específiques mitjançant el tractament de conceptes, teories o habilitats pròpies de la matèria en qüestió.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/039
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Hi ha diferents factors que afectaran l’aprenentatge de l’alumne en el desenvolupament de l’acció. En primer lloc, l’alumne rebrà orientació per part del professor i es preveuen tutories amb els alumnes (presencials o virtuals) on el professor pot reorientar l’activitat. En aquest sentit hi ha d’haver una millora evident de les competències treballades, tant específiques com transversals. Les orientacions del professor a l’inici i durant l’activitat han de guiar l’alumne en el correcte treball de les competències, i aquest fet de per si ja implica una millora en l’aprenentatge, especialment pel que fa a les competències transversals.   En finalitzar l’activitat aquesta serà valorada des de diferents punts de vista. Per una banda els professors l’avaluaran, però els alumnes també avaluaran la feina realitzada pels seus companys i la realitzada per ells mateixos. En aquest punt es posarà de manifest l’assoliment de competències específiques, que pot ser corroborat amb qüestionaris d’avaluació sobre el contingut de l’activitat, preparats pel professor. A més, el fet de realitzar avaluacions entre iguals i autoavaluacions, juntament amb una bona guia de com s’ha de desenvolupar l’activitat (sigui a nivell de metodologies de treball en grup, de com redactar de forma clara un treball, de com realitzar exposicions orals, etc.) permetrà a l’alumne adquirir i desenvolupar el sentit crític, que posarà de manifest amb les seves avaluacions.   També està previst realitzar enquestes de valoració de l’activitat en si. L’opinió dels alumnes sobre com han millorat les seves competències pel fet d’haver realitzat l’activitat és important de cara a l’avaluació dels resultats. Si bé són evidències subjectives, en global han de servir d’indicador sobre l’impacte en la formació de l’alumne.   Finalment, no es pot oblidar que tots els professors implicats en el projecte hem realitzat activitats col·laboratives amb anterioritat, tot i que no enfocades de la manera que es presenta en aquest projecte. Aquestes activitats anteriors ens han de servir de nivell de partida per valorar fins a quin punt l’activitat ha millorat l’aprenentatge dels alumnes.