Evidències del projecte finalitzat a Informe final

“Jardins per a la salut”: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica

Coordinació: 
Simon Pallise, Juan
Participants: 
Carles Benedi Gonzalez, Cesar Blanche Verges, Ana Maria Rovira Lopez, Neus Nogue Serrano, Oscar Marcos Valiente, Maria Concepcio Bosch Daniel
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general és captar l’atenció i la implicació de l’estudiant des del primer dia en l’elaboració de forma col·laborativa d’un projecte comú que tingui una projecció social d’utilitat i servei a la comunitat (nou recurs divulgatiu pel públic en general) més enllà del que pot significar un treball de curs. Complementàriament es cerca la motivació de l’estudiantat a través de l’APS com un servei que doni resposta a necessitats reals de la societat com pot ser la protecció del medi ambient i la seva relació amb la salut i, també, en la conservació del patrimoni vegetal que ens és més proper.

En relació a les competències especifiques es perseguirà:

  • Utilitzar correctament la nomenclatura botànica en la denominació de les espècies
  • Redactar ordenadament la descripció d’una espècie amb la terminologia botànica adequada
  • Cercar utilitzar i integrar la informació botànica de referència
  • Fomentar l’aprenentatge autònom i col·laboratiu en Botànica farmacèutica
  • ​Adquirir nocions bàsiques del paper de boscos i jardins en el manteniment de la salut

En relació a competències transversals:

  • Compromís ètic (imatges pròpies amb llicència lliure)
  • Capacitat de síntesi escrita i de visions globals integradores (les guies aportades)
  • Pulcritud en el treball i responsabilitat i compromís per la feina ben feta
  • Capacitat autocrítica (la seva autoavaluació)
Codi del projecte: 
2014PID-UB/054