Facultat d'Educació

NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte)

Coordinació: 
Luna González, Esther,
Participants: 
Esther Luna González, Cristina Blasco Romera, Anna Ciurana Sala, Carme Panchón Iglesias, Ariadna Salvà Aige, Maria Pilar Lozano Fernandez de Pinedo
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Ensenyament/s: 
Pedagogia, Educació Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquest projecte responen, principalment, a una de les línies principals del PMID: metodologies actives i noves propostes per a la millora de l’aprenentatge. En aquest sentit, els objectius que es persegueixen fan referència a la millora dels aprenentatges de l’alumnat: 1. Promoure un aprenentatge significatiu i reflexiu de l’alumnat en la gestió positiva de conflictes. 2. Fomentar les habilitats analítiques en la gestió del conflicte.  3. Generar un procés de canvi i transformador a partir de la construcció conjunta en l’anàlisi del conflicte.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/032
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L'avaluació que es preveu realitzar amb l'alumnat, donades les característiques de la metodologia (narratives pedagògiques), són tres proves en concret: 1- El propi relat construït al llarg del semestre sobre l'experiència de conflicte (40%). 2- Evidències d'aprenentatge que responguin a les competències establertes al pla docent de l'assignatura (20%). 3- Prova escrita sobre l'anàlisi d'una mediació (40%).   Respecte a la prova 3 (prova escrita) es compararan els resultats amb els obtinguts el curs anterior amb l'objectiu d'identificar si hi hagut una millora en la capacitat analítica. L'últim dia de classe, independentament de l'enquesta avaluativa externa sobre l'assignatura, se'l passarà una enquesta perquè valorin en quina mesura s'han desenvolupat i adquirit les competències transversals i específiques de l'assignatura. D'aquesta manera, recollim la doble perspectiva (qualitativa i quantitativa) de l'experiència metodològica.  

Inter pares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social

Coordinació: 
Ibarz Gelabert, Jordi
Participants: 
Núria Prat Bau, Antoni Vives Riera, Montserrat Yepes Baldó
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Història Contemporània
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Ensenyament/s: 
Grau de Treball Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius principals que preten abordar aquest projecte d'innovació docent són: a/ Millorar la qualitat d’algun dels outputs avaluatitus que es demanen durant el curs en les assignatures on s'ha d'aplicar b/ Ajudar a superar la tradicional recança a emetre judicis entre iguals per part de l’alumnat c/  Reforçar la  bases col·laboratives pel domini de la competència del treball en equip.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/029
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Una eina principal en l'avaluació dels resultats serà la comparació dels resultats obtinguts pels alumnes participants en aquesta experiència i els resultats obtinguts en cursos anteriors on es van realitzar el mateix tipus d'activitats però sense que s'apliqués aquesta metodologia. Caldrà tenir en compte que l'avaluació d'aquesta experiència estarà condicionada a l'aplicació simultània de la rúbrica per desenvolupar i avaluar la competència de pensament analític. Això significa que intervenen alhora dos variables diferents que influiran en els resultats de l'avaluació. No obstant, l'eina de procediment que estem introduïnt, permet visualitzar una millora, si s'escau, en la forma en que l'alumnat apren.

Grup d'innovació docent: 
Trans@net

Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació

Coordinació: 
Novella Cámara
Participants: 
Anna Forés Miravalles, Sandra Costa Cámara, Núria Pérez Escoda, Jordi Usurriaga Safont, Marta Venceslao Pueyo, Montse Freixa Niella, Laura Rubio Serrano, Ester Gil Pasamontes
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria i Història de l'Educació
Ensenyament/s: 
Educació social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu 1  Sistematitzar les competències formatives des dels centres col·laboradors de pràctiques i des de la universitat. Les competències són els referents per l’aprenentatge de l’estudiant i el desenvolupament de la funció docent. Identificant el conjunt de competències que convé que s'impulsin en les pràctiques externes i seleccionant, de manera estratègica, aquelles que el món laboral potencia transferir en la pràctica professional dels estudiants i en l’aprenentatge.   Objectiu 2  Impulsar la funció docent dels tutors-UB i tutors-professionals per a impulsar el desenvolupament competencial dels estudiants. La funció docent centrada en l'aprenentatge de l'estudiant necessita orientar-se cap al desenvolupament competencial. L'aproximació a les pràctiques docents des de la reflexió en i sobre l'acció docent dels tutors ens permetrà reconèixer activitats formatives significatives. L'anàlisi de les activitats d'aprenentatge ens permetrà identificar exemplificacions d'estratègies didàctiques de bones pràctiques docents del tutor-UB i del tutor-centre. Així com aquelles que fomenten el balanç de competències per part de l'estudiant i per tant el seu autoconeixement.   Objectiu 3  Elaborar un projecte docent corresponsable de les pràctiques externes en el Grau d'Educació Social entre el món laboral i món acadèmic. En les pràctiques externes el desenvolupament competencial requereix d'una responsabilitat compartida entre la formació universitària i el món laboral. Des de la reflexió i deliberació dels participants és necessari consensuar els components del pla docent d'aquesta assignatura (objectius, continguts, metodologies i estàndards d'avaluació) que es desenvolupessin en el context acadèmic i laboral. El repte és configurar en el marc de la deliberació una proposta de projecte que identifiqui els components singulars de cada context formatiu, els components compartits i els components d'excel·lència.   Objectiu 4  Desenvolupar una proposta d'avaluació que permeti concretar els criteris i indicadors d'avaluació per a analitzar el desenvolupament de cada competència i valorar els resultats d'aprenentatge de les pràctiques. L'avaluació forma part del procés d'ensenyament i aprenentatge, per això requereix d'una especial atenció en el marc del projecte corresponsable de les pràctiques externes. Ens proposem fomentar pràctiques docents que afavoreixen l'avaluació continuada i formativa per part dels tres agents implicats (estudiants, tutors-professionals i tutors-ub). Així com incorporar l'anàlisi dels resultats d'aprenentatge dintre dels plans d'acció tutorial i de l'aprenentatge autònom dels estudiants.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/025
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

A partir del procés portat a terme fins al moment , podem afirmar què: Considerem que, resultat d’aquesta experiència, s’han assolit canvis en dues línies pedagògiques claus. D’una banda, s’han consensuat indicadors d’avaluació comuns a tots els docents, però sobretot, s’ha redefinit el concepte d’avaluació i s’han introduït estratègies docents per potenciar la transferència de competències, l’aprenentatge autònom i la construcció d’un pla formatiu autònom que optimitzi el seu procés formatiu. D’altra banda, s’ha generat una autèntica revolució en el model de les pràctiques, ja que des de la innovació  s’han identificat les competències, s’ha sistematitzat el procés formatiu i s’ha canviat la cultura d’un model d’avaluació final per la cultura de l’avaluació formativa de caràcter continu incorporant l’avaluació triangulada de cadascun dels agents del pràcticum: estudiants, tutors dels centres de pràctiques i tutors de la UB o supervisors de seminari. Creiem que això ha permès compartir un marc de referència per tots els agents implicats i potenciar la comunicació entre els tutors dels centres i els tutors de la universitat.  Els estudiants tindran un doble resultat, un directe i un indirecte. Indirecte. El grau de coordinació dels tutors UB, farà que millori l'aprenentatge, perque es parteixen de  bones pràctiques, d'un llenguatge comú. Els tutors dels centres tenen clar l'encàrrec i tenen el suport de  la guia o quadern on trobar tota la informació i propostes d'acompanyament de l'estudiant en el seu procés. Directe  Ells han pogut participar de tot el procés i en aquesta  etapa els hi demanarem propostes de millora. Els estudiants tenen també la seva guia, les seves pautes d'autoavaluació de les competències, coneixien que han de treballar i amb les tutories amb el tutor del centre i amb el tutor UB, pot verificar el grau d'assoliment i establir   un pla de treball personal.

Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura

Coordinació: 
Prats Ripoll, M. Margarida
Participants: 
JOAN LLUIS DE YEBRA CUETO, MONTSERRAT FONS ESTEVE, ANA DIAZ-PLAJA TABOADA, ANTONIO MENDOZA FILLOLA, MARIA ALBA AMBROS PALLARES, MA. CELIA ROMEA CASTRO, GEMMA PUJALS PÉREZ
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Ens proposem crear una WEB interactiva, a l'abast del professorat i alumnat implicat, utilitzant el gestor de continguts DRUPAL, el qual permet conjugar la interactivitat amb la informació més estàtica de les dades, projectes i esdeveniments del Grup. La part innovadora la constituirà la participació interactiva de l'alumnat qui, a més a més de disposar d'un banc de recursos i activitats per a l'aprenentatge autònom, creat pel professorat, esdevindrá ell mateix creador de recursos per mitjà del nuclis temàtics interactius que aniríem proposant.
 
El primer nucli temàtic que proposem, i eix principal de la proposta d'innovació, és la narració, concretament: els relats i cançons de fórmula fixe. Va dirigida, en una primera instància, als estudiants de grau de la titulació d'educació infantil de 2n curs, assignatures:
 
Literatura Infantil, Didàctica de la Llengua I i Pràcticum I, ampliable posteriorment al Pràcticum II i Didàctica de la Llengua II, amb la finalitat d'establir un itinerari transversal i coherent del continguts treballats en les diferents assignatures.
 
Les activitats, de molt variada realització: recerques i buidatges, tasques penjades; creació de glossaris, relats o cançons..., que detallarem en la redacció final del Projecte, es realitzaran partint de les diferents eines interactives que puguem tenir al nostre abast o ens siguin suggerides. Per a nosaltres, que hem apostat per l'alfabetització digital des de fa temps, és un veritable repte trobar les modalitats interactives adequades als objectius d'ensenyament i d'aprenentatge i, a tal efecte, haurem de fer un estudi exhaustiu d'aquelles eines: exelearning; hot potatoes, moodle; quaderns virtuals, Jclic, blocs... i tot tipus de recurs digital que s'avingui amb els
objectius que ens hem proposat, sempre tenint en compte, que els recursos on-line han d'estar al servei del continguts que treballem i no a l'inrevés.
 
Una raó important per la qual també ens hem decidit pel gestor de dades Drupal és que permet allargar el temps d'aprenentatge de l'alumnat, un cop finalitzada l'assignatura, ja que es poden quedar com usuaris.
 
Objectius del Projecte
 
Construir una web participativa i interactiva que permeti l'alumnat l'autoaprenentage i la creació d'activitats.
 
Elaborar i asplicar una proposta de treball pilot en estudis de Grau d'Educació Infantil sobre el nucli temàtic : els relats i les cançons de fórmula fixe.
 
 
El projecte continua en desenvolupament aquest 2014.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/045

Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària.

Coordinació: 
Jimenez León, Marcelino
Participants: 
Antonio Mendoza Fillola, Ana Diaz-Plaja Taboada, Eduardo Sanahuja Yll, Javier Mula Ferrer, Laura Canos Antonino, Raquel Velazquez Velazquez, Encarnacion Carrasco Perea
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu fonamental d'aquest projecte d'innovació docent és aconseguir una millor vertebració de totes les assignatures vinculades a l'ensenyament i l'aprenentatge de la Llengua i la Literatura Castellanes (tot incloent-hi el 'Pràcticum II' i el 'Treball Final de Màster') del 'Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes' de la UB (tant pel que fa a continguts com a tipus d'avaluació, recursos i activitats d'aprenentatge, autors i textos emprats).

Marc d'aplicació de la proposta: 

Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes', itinerari de 'Castellà'.

Justificació de la proposta:

El nostre Màster es va posar en funcionament a la Facultat de Formació del Professorat de la UB durant el curs 2009-2010, i la Facultat de Filologia hi participa des del curs 2010-2011. Donat el marcat caràcter professionalitzador del Màster, n'hi ha assignatures de 'contiguts' (les impartides des de la Facultat de Filologia) i d'altres orientades a la didàctica (les impartides des de la Facultat de Formació del Professorat). Tot i que ambdós tipus d'assignatures tenen la mateixa base (l'àrea de coneixement de Llengua i Literatura Castellana), hem pogut comprovar que els nostres alumnes sovint no assoleixen una imatge vertebrada (o coherent) del conjunt de les assignatures vinculades a aquesta àrea de coneixement (de fet, ens consta que succeeix també en d'altres àrees de coneixement, per tant els resultats d'aquest projecte d'innovació docent  podrien fer-se extensibles a d'altres àrees de coneixements amb la  mateixa problemàtica). Més aviat -segons informen els alumnes- tenen la sensació de diferents fragments de coneixements, en compartiments estancs. Per tant, hem percebut una mancança de vertebració que dona com a resultat un aprenentatge menys sòlid.

Per donar solució a aquest problema volem  establir una nova metodologia de treball, col.laborativa i transversal, que ens permeti posar en comú noves estratègies per millorar l'aprenentage de la Llengua i la Literatura Castellanes al Màster de Secundària, conduents a un millor i més profund assoliment i desenvolupament de les competències definides per la UB a la memòria de validació del títol. Es farà especial èmfasi en les actuacions docents centrades en competències de tipus transversal (la transversalitat és esencial a la Secundària), mitjançant l'ús d'estratègies que integrin metodologia (cabdal per a l'elaboració del Treball Final de Màster) i suport tecnològic.

 

Aquest projecte es desenvoluparà fins el curs 2015.

Codi del projecte: 
2012PID-UB/175
Grup d'innovació docent: 
GIDC_DLL

Fils conductors : Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social

Coordinació: 
Llobet Estany, Marta
Participants: 
JOSE MARIA MESQUIDA GONZALEZ, GEMMA VILA BOSQUED, ANTONI VIVES RIERA, M. BELEN PARRA RAMAJO, SILVIA I. IANNITELLI MUSCOLO, MANUEL AGUILAR HENDRICKSON, MONTSERRAT YEPES BALDO, CANDIDO PALACIN BARTROLI, ADELA BOIXADOS PORQUET, MARIA EUGENIA PIOLA SIMIOLI, JORDI IBARZ GELABERT, JORDI SANCHO SALIDO, TOMASA BAÑEZ TELLO, JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, VIOLETA QUIROGA RAIMUNDEZ
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquest projecte es centra  per una banda en l'aplicació de la prova pilot (curs 2013-14)  dissenyada per  validar la rúbrica  elaborada en el PID anterior sobre la competència de pensament analític en la formació de treballadors socials  .Per l'altra, es pretén construir un dossier d'activitats d'aprenentatge redissenyades pels professors participants dins de cada assignatura amb la finalitat l'afavorir l'adquisició d'aquesta competència, a mesura que els estudiants cursin les diverses assignatures del Grau. 

OBJECTIUS

Afavorir el desenvolupament de la competència de pensament analític entre les assignatures de 1r i 2n de Grau:

- Dissenyar i aplicar una eina comuna per avaluar l'adquisició de la CPA per part de l'estudiant.

- Dissenyar les activitats d'Ensenyament–Aprenentatge que afavoriran el desenvolupament de la competència dins de les diferents assignatures.

- Afavorir una comprensió transdisciplinària de la realitat social tant del professorat com dels estudiants, partint d'uns eixos constructors de significat comuns (territori, identitat, imatge, representació social de les persones, entre altres). Així com la construcció dels factors generadors de desigualtat social a partir de les diferents vessants teòriques i disciplinars aportades des de cada assignatura.

 

Codi del projecte: 
2012PID-UB/116
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
Trans@net

Facultat d'Educació

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
19
Projectes d'innovació: 
Títol Coordinació Codi del projecte
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Cano Garcia, Maria Elena 2015PID-UB/004
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Rubio Serrano, Laura 2015PID-UB/150
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives ASUNCION LOPEZ CARRETERO 2017PID-UB/032
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Sabariego Puig, Marta 2016PID-UB/028
El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials Isidora Sáez Rosenkranz 2017PID-UB/038
El programa d'Aprenentatge-servei en el Grau de Treball Social Quiroga Raimundez, Violeta 2015PID-UB/005
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida MONTANE LOPEZ, ALEJANDRA 2017PID-UB/023
Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social Ibarz Gelabert, Jordi 2015PID-UB/002
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Sangrà Boladeres, Antoni 2015PID-UB/046
EXPERIÈNCIA EDUCATIVA ESCOLAR O COMUNITÀRIA: DESCOBRIR, ANALITZAR I COMPARTIR. Elias Andreu, Marina 2014PID-UB/045
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Aubert Simon, Adriana 2015PID-UB/T04
Innovant en la matèria d’acció socioeducativa en els estudis de pedagogia i d’educació social: la resolució de casos Fuentes Pelaez, Nuria 2016PID-UB/012
Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura Prats Ripoll, M. Margarida 2012PID-UB/045
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. ELVIRA BARRIGA UBED 2017PID-UB/035
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació Folgueiras Bertomeu, Pilar 2017PID-UB/025
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Garcia Farrero, Jordi 2017PID-UB/011
Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social Bañez Tello, Tomasa 2015PID-UB/026
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Contreras Barcelo, Elisabet 2015PID-UB/028
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Jimenez León, Marcelino 2012PID-UB/175
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
17
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
ARTINNOVA Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts Mauri Luján, Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DHIGECS Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials Prats Cuevas, Joaquim
DIDAL_UB Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües Pujolà Font, Joan-Tomàs Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Formació Docent i Innovació Pedagògica Serrat Antolí, Núria Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID INTERMÁSTER GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT INTERDISCIPLINAR EN MASTERS Llanes Ordóñez, Juan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-InnovaSEIS Grup d’Innovació Docent- Innovació en Salut, Educació i Inclusió Social Molina Garuz , Mª Cruz Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-MAEF GID en Metodologies Actives per a la Formació del Professorat en Educació Física Francesc Buscà Donet
GIDASRES Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social Elias Andreu, Marina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia Cano García, Elena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_DLL Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura Prats Ripoll, Margarida Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDDCE Grup d'Innovació Docent de Didàctica de les Ciències Puigcerver Oliván, Manel Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Innova-the Grup d’Innovació Docent “Innova-the” Escofet Roig , Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d’Innovació i Millora de l’Àrea de Mètodes del Departament MIDE Torrado Fonseca, Mercedes Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL Ferrer Cervero, Virginia Rosa
PRAXIS PRAXIS. Grup del Practicum de Pedagogia Rajadell Puiggròs, Núria Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
TRANS.EDU Grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom Parcerisa Aran, Artur Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Trans@net Grup d'Innovació Docent en transdisciplinarietat i aprenentatge a Treball Social Bañez Tello, Tomasa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
Trans@net Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-InnovaSEIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ARTINNOVA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PRAXIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Fils conductors : Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social Projectes d'Innovació
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Projectes d'Innovació
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
Competències transversals a la Universitat de Barcelona (Grup de Treball) Projectes d'Innovació
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Projectes d'Innovació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials Projectes d'Innovació
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
Trans@net Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDDCE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ARTINNOVA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
Trans@net Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Inter pares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social Projectes d'Innovació
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social Projectes d'Innovació
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida Projectes d'Innovació
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
Trans@net Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-InnovaSEIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria Projectes d'Innovació
El programa d'Aprenentatge-servei en el Grau de Treball Social Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PRAXIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Projectes d'Innovació
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DHIGECS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Projectes d'Innovació
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-InnovaSEIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDDCE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DHIGECS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-MAEF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte) Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
TRANS.EDU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura Projectes d'Innovació
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Projectes d'Innovació
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Projectes d'Innovació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Projectes d'Innovació
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida Projectes d'Innovació
El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDDCE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-InnovaSEIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ARTINNOVA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Projectes d'Innovació
Inter pares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social Projectes d'Innovació
NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte) Projectes d'Innovació
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Projectes d'Innovació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Projectes d'Innovació
Innovant en la matèria d’acció socioeducativa en els estudis de pedagogia i d’educació social: la resolució de casos Projectes d'Innovació
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Projectes d'Innovació
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida Projectes d'Innovació
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Projectes d'Innovació
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
Innovant en la matèria d’acció socioeducativa en els estudis de pedagogia i d’educació social: la resolució de casos Projectes d'Innovació
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PRAXIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DHIGECS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Fils conductors : Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials Projectes d'Innovació
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
TRANS.EDU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DHIGECS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-MAEF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte) Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Projectes d'Innovació
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Projectes d'Innovació
PNT (Procediments Normalitzats de Treball)
Títol Tipus Categoria
ARTINNOVA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
MOOC
Títol Tipus Categoria
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
EXPERIÈNCIA EDUCATIVA ESCOLAR O COMUNITÀRIA: DESCOBRIR, ANALITZAR I COMPARTIR. Projectes d'Innovació
Optimització de l’ús que fa l’alumnat del campus virtual Moodle Projectes d'Innovació
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
Aula inversa
Títol Tipus Categoria
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida Projectes d'Innovació
Facultat: 

PRAXISada

PRAXIS. Grup del Practicum de Pedagogia

Qui som?

Som un equip d’innovació i recerca sobre el Pràcticum al grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

Per què PRAXIS?

Perquè pretenem establir una dialèctica entre la pràctica i la teoria, entre les organitzacions de pràctiques i el Pràcticum al grau de Pedagogia.

Quines finalitats tenim?

Coordinació: 
Rajadell Puiggròs, Núria
Membres del grup: 
Aneas Alvarez,Assumpta (Equip de coordinació)
Duprat San Martín, María Fernanda (Equip de coordinació)
Millán Guasch, Dolors (Equip de coordinació)
Noguera Pigem, Elena (Equip de coordinació)
Vilà Baños, Ruth (Equip de coordinació)
Altres professors col·laboradors
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/149
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

MideMeada

Grup d’Innovació i Millora de l’Àrea de Mètodes del Departament MIDE

El grup està configurat per professorat d'una mateixa àrea de coneixement. Des de fa quatre anys estem treballant coordinadament en la planificació, el desenvolupament i avaluació de la docència. El nostre objectiu principal és la millora de la docència de les assignatures metodològiques obligatories i optatives on el departament és responsable.

Coordinació: 
Torrado Fonseca, Mercedes
Membres del grup: 
Franciele Corti
Francesc Martínez
Carolina Quirós
Mercedes Reguant
M. José Rubio
Robert Valls
Ruth Vilà
Pilar Folgueiras
Antoni Ruiz
Marta Sabariego
M.Paz Sandín
Wiliams Contreras
Enric López Carrillo
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

ARTINNOVAada

Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts
En el context de convergència europea, la implantació dels nous graus requereix que les universitats en general, i les facultats i escoles en particular, per aconseguir l'optimització que exigeix el procés de convergència, disposin de sistemes de garantia interna de la qualitat. Aquests sistemes han d'avalar, tant la correcta gestió dels recursos assignats (materials i humans) com la qualitat dels programes formatius.
Coordinació: 
Mauri Luján, Anna
Membres del grup: 
Carolina Martín Piñol
Eva Figueras Ferrer
Mar Redondo Arolas
Andrés Torres Carceller
Júlia Castell Villanueva
Pilar Rosado Rodrigo
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/100
Departament: 
Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica