Facultat d'Educació

Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social

Coordinació: 
Ibarz Gelabert, Jordi
Participants: 
Núria Prat Bau, Javier Tebar Hurtado, Montserrat Yepes Baldó, Eva Esteruelas Castro, Sergio Sánchez Castiñeira, Josep Maria Torralba Rosello
Facultat: 
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquesta innovació s’aplicarà a la totalitat de l’alumnat del primer curs del Grau de Treball Social i a un grup de segon curs, unes 280 persones de primer i unes 70 persones de segon curs, aproximadament unes 350 persones en total.  Pel que fa als dos grups del matí, l’aplicació es farà en dues assignatures diferents, de forma que alguns alumnes experimentaran la innovació en dos exercicis de curs completament diferents, atès que estan vinculats a dues assignatures diferents. La major part del grup de segon curs ja haurà conegut aquest procediment de l'avaluació per parelles per haver-la realitzat en el curs anterior.

L’objectiu principal serà facilitar a l’alumnat implicat en el projecte les eines per a poder realitzar un treball de correcció per parelles de qualitat. Aquest projecte ha de permetre orientar la tasca dels correctors, i poder elaborar unes indicacions per a la correcció que assenyalin quins són els elements fonamentals que s’han de tenir en compte en les tasques de revisió per parelles.

Les tasques de correcció d’un treball per part d’un altra estudiant és una estratègia formativa que serveix per millorar: la comprensió dels criteris avaluatius, l’argumentació necessària que ha d’acompanyar les propostes de canvis en els continguts, l’actitud reflexiva-propositiva a la hora de fer pensar a un company en la correcta elaboració del seu text, tant pel que fa a aspectes globals com específics.

Per realitzar aquest objectiu de millora de la qualitat de les correccions per part dels alumnes optarem per realitzar una valoració sobre quina mena de correccions es proposen realment quan s’aplica el procediment de la revisió per parelles. Així, a partir de l’anàlisi d’una mostra significativa dels exercicis o dels treballs de curs realitzats pels alumnes i de les propostes de modificació que s’hi introdueixen a partir de l’avaluació per parelles,  hem de veure si es tenen en compte aspectes formals, ortografia, si les correccions afecten a l’estructura dels textos, si es te en compte les habilitats d’escriptura i per tan les capacitats de comunicació i de redacció de textos entenedors per part de l’alumnat, si els canvis es fan sobre els continguts, o sobre algun altre aspecte no considerat. D’aquesta valoració podem veure sobre quins elements de la correcció hem d’incidir realment i això servirà per saber sobre quins dels criteris que han d’aplicar els alumnes en les correccions hem d’incidir amb més èmfasi.

En darrer terme tot això permetrà la elaboració d’una guia estructurada indicant quins han de ser els criteris de la correcció i assenyalant la seva rellevància. En aquesta guia pels revisors s’hi han d’incloure criteris sobre aspectes formals, de continguts, d’estructura, i també sobre les actituds adequades a la hora de realitzar una correcció.

Finalment, tot i que no n’és realment l’objectiu de la proposta d’innovació, aquesta ha de permetre realitzar una valoració sobre les potencialitats i les limitacions del procediment de l’avaluació entre iguals.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/002
Grup d'innovació docent: 
Trans@net

Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria

Coordinació: 
Mª Cruz Molina Garuz
Participants: 
Crescencia Pastor Vicente, Anna Mundet, Noelia Vázquez, Laura Rubio, Begona Piqué, Montse Payà, Carmen Ponce Alifonso, Jessica Casas Clara Quevedo, Eduard Vaquero
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Ensenyament/s: 
Pedagogía
Ensenyament/s: 
Educació Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Los estudiantes del ámbito de la educación, necesitan formación conectada con la práctica en distintos ámbitos de actuación; uno de ellos es la Pedagogía Hospitalaria, por la que generalmente se muestran muy interesados.

Desde algunas asignaturas del ámbito de la educación para la salud, se ha detectado que a menudo los estudiantes tienen dificultades para adquirir conocimientos prácticos en este ámbito, ya sea por desconocimiento de la realidad donde se desarrolla la acción o porque las propuestas de aprendizaje realizadas en distintas asignaturas no cubren la necesidad de practicar en contextos reales los conocimientos adquiridos en las aulas. En ocasiones es habitual que los conocimientos prácticos se pretendan desarrollar mediante la realización de prácticas que no salen del aula, seminarios, simulaciones, resoluciones de problemas o estudios de casos. Estas metodologías de enseñanza y aprendizaje, pese a ser oportunas, no alcanzan a desarrollar la plenitud de las competencias prácticas que los alumnos deberían adquirir al finalizar su formación universitaria. Esto hace que haya una pequeña brecha entre lo que un alumno aprende de forma práctica y la propia práctica profesional.

Asimismo desde otras asignaturas socioeducativas, los propios alumnos desconocen el trabajo que el profesional de la educación social o de la pedagogía puede realizar con la infancia, las familias y el voluntariado en contextos de necesidades especiales como es el caso del ámbito hospitalario. En la práctica docente universitaria es habitual que el alumnado realice trabajos en los cuales diseñen propuestas de intervención. Sin embargo, no es tan habitual que estas propuestas se implementen en la práctica real e incluso menos habitual que se evalúen. Además, estas propuestas de intervención pese a ser en ocasiones muy válidas, creativas y necesarias, no se acaban materializando ni transfiriendo al conjunto de la sociedad. Esto pone de manifiesto la necesaria relación que tiene que ver entre universidad y sociedad.

En definitiva, el diseño, implementación y evaluación de proyectos en base a necesidades reales, con aplicación en el contexto profesional real, y que además ofrece un beneficio en forma de servicio a colectivos con necesidades socioeducativas reales que aporta este proyecto representa un avance importante para el desarrollo de futuros profesionales competentes y comprometidos con la realidad social. 

1. Mejorar la adquisición de competencias prácticas de los estudiantes a través de la intervención directa en las CiberCaixa Hospitalarias.

1.1. Promover la capacidad de los estudiantes de diseñar e implementar un plan de comunicación para la infancia en el ámbito hospitalario
1.2. Fomentar las competencias de los estudiantes para diseñar e implementar talleres para trabajar las emociones con las familias de niños hospitalizados
1.3. Impulsar un proceso de aprendizaje en los estudiantes para desarrollar un plan de dinamización del voluntariado en las Cibercaixa hospitalarias.

2. Emplear la metodología de Aprendizaje y Servicio como una oportunidad para superar las metodologíastransmisivas empleadas tradicionalmente en la docencia universitaria.

2.1. Promover un aprendizaje que permita a los estudiantes desarrollarse como profesionales competentes y socialmente comprometidos
2.2. Profundizar desde el aula en contenidos conectados con un servicio social
2.3. Reducir la distancia entre el conocimiento práctico y el desarrollo de futuros profesionales del ámbito socioeducativo

Codi del projecte: 
2014PID-UB/077

El proyecto de innovación docente que se presenta está centrado en conectar la docencia universitaria con lasCiberCaixa hospitalarias mediante la metodología de Aprendizaje y Servicio (APS). 

La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa

Coordinació: 
Hernández Hernández, Fernando
Participants: 
Juana María Sancho Gil, Cristina Alonso Cano, Anna Forés Maravalles, Paulo Padilla Petry, Joan-Antón Sánchez Valero, Fernando Herraiz García, Sandra Martínez Pérez, Enrico Beccari, José Aurelio Castro Varela, Raquel Miño Puigcercós, Liticia Fraga, Rachel Fendler, Judith Arrazola Carballo, Xavier Giró Gracia, Sandra Camilleri Mas
Ensenyament/s: 
Belles Arts
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Ensenyament/s: 
Educació Social
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Objectius (Línies d’Innovació amb les que es poden vincular els objectius)

Construir de forma col·laborativa i crítica entre el professorat participant  una perspectiva compartida sobre la filosofia DIY (fes-ho tu mateix) i les seves implicacions pedagògiques per introduir-la a la universitat (entorn DIYUni).

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el

desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

2. Explorar i explicitar el paper del professorat i els estudiants en la implementació d’aquesta filosofia a l’entorn DIYUni.

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

3. Portar a terme, als diferents ensenyaments i assignatures vinculades a DIYUni, el desenvolupament d’activitats i projectes que afavoreixen  l’autoria, la indagació, la col·laboració, la creativitat, el compartir i la utilització de les tecnologies digitals i simbòliques en projectes de recerca en els que els estudiants desenvolupen les competències que es promouen a les diferents assignatures.

E5) Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament centrada en l’estudiant  que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.[UB1] 

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.[UB2] 

4. Desenvolupar formats de presentació de les accions i els projectes que permetin la seva divulgació i intercanvi en el si de cada assignatura,  entre les assignatures i ensenyaments i a través del DIYHub.

E5) Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament centrada en l’estudiant  que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.[UB3] 

5. Explorar modalitats alternatives d’avaluació formativa en les que s’impliquin de manera col·laborativa els estudiants i en les  que es considerin les transformacions que han tingut lloc en els processos d’indagació, com la qualitat comunicativa de les presentacions del projectes.

C6) Avaluació formativa: L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en la realimentació constant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades,  interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.[UB4] 

6. Dissenyar un entorn virtual (DIYHub)en el que es puguin compartir  les diferents accions i  projectes, de manera que es puguin generar apropiacions i readaptacions per part d’altres usuaris.

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament, aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.

7. Avaluar el procés i resultats del DIYUni conjuntament entre estudiants i docents.

C6) Avaluació formativa: L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en la realimentacióconstant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades, interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.

8. Divulgar els resultats en articles, comunicacions en diferents congressos centrats en la docència universitària  i en diferents espais de formació  del professorat universitari.

 

Alguns objectius i accions d’aquest projecte es vinculen i aprofundeixen aspectes del projecte Europeu  2014-2016: Do it yourself in Education: expanding digital competence to foster Student agency and collaborative learning – DIYLab. European Commission. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3MP.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/075
Grup d'innovació docent: 
INDAGA'T

Competències transversals a la Universitat de Barcelona (Grup de Treball)

Coordinació: 
Cano García, Elena
Participants: 
Manuela Alcañiz Zanón, Conxita Amat Miralles, Montserrat Cruells Cadevall, Jaime López Sánchez, Margarita Mauri Álvarez, José Luís Menéndez Varela, Carme Riera i Prunera, Magdalena Rivero García, Pilar Sabater Mateu, Marta Sancho i Planas, Marina Solé Català, Maite Fernández Ferrer
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Codi del projecte: 
2014PID-UB/147
 
 
El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar, al mes d'abril del 2008, el document presentat pel llavors vicerector de Política Docent, Dr. Artur Parcerisa, sobre "Competències transversals de la Universitat de Barcelona". Tal com s'indica a la seva introducció, aquell document s'entenia com a referència orientativa per al disseny de les noves titulacions de Grau i Màster i també com a marc per a la presa de decisions en altres àmbits de la UB.
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
GIDAT

EXPERIÈNCIA EDUCATIVA ESCOLAR O COMUNITÀRIA: DESCOBRIR, ANALITZAR I COMPARTIR.

Coordinació: 
Elias Andreu, Marina
Participants: 
Josefina Recasens Guitart, Núria Vallès Peris, Xavier Martínez Celorrio, Santiago Eizaguierre Anglada
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d’Educació Primària, Grau de Mestre d'Educació Infantil
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Integrar i contrastar els coneixements teòrics amb la pràctica i les situacions reals empíriques - Treballar en equip, deliberant les decisions i arribant a anàlisis compartits - Analitzar amb rigor la singularitat i la comparabilitat dels casos, superant la visió sociocèntrica o subjectiva de partida. Amb la finalitat de conèixer la realitat educativa present en el propi entorn i maneres de prendre compromisos com a ciutadans. - Conèixer les barreres o les possibilitats que fan minvar o desenvolupar la participació efectiva de les famílies en la vida escolar i en el seguiment dels seus fills/filles. Amb la finalitat d'entendre el valor de l’acció comunitària en la configuració de les ciutats i pobles. - Descobrir els problemes i reptes reals als que s’enfronten les escoles i com una part d’aquests són treballats des dels Plans d’Acció Tutorial (PAT). - Incentivar a l’alumnat al treball en equip i en xarxa entre diferents serveis i professionals, adquirint una perspectiva interdisciplinària sobre els processos educatius. Amb la finalitat de descobrir el compromís públic dels educadors, que traspassa les barreres de l’educació formal en els centres educatius, essent conscient que ser professional de l’educació no té fronteres ni escenaris prefixats. - Aprendre i utilitzar eines de comunicació i debat. Es proposa que l'alumnat presenti al final al grup classe de manera oral el seu treball (sigui presentació en power point o amb el sistema pecha-kucha -20 imatges-20 segons- buscant la capacitat d’impacte de les imatges i la profunditat dels missatges breus però amb contingut), per tal de realitzar a posteriori un debat i un comentari comparatiu de conclusions i lliçons apreses des de la pràctica. METODOLOGIA: 1r pas. Formació de grups de treball (entre 3-4 alumnes), deliberació i decisió de l'experiència a analitzar. D’entre les experiències treballades escollir un projecte educatiu comunitari, per exemple: Ciutats educadores, Pla Educatiu d’Entorn, Projecte Educatiu de Ciutat, Pla Comunitari, PAT, etc. Possibilitat d’incloure una posada en comú d’una matriu de experiències per evitar duplicitats i classificació provisional segons titularitat i entorn social (benestant, interclassista, popular i rural). 2r pas. Recerca d’informació del propi municipi de residència: Variables rellevants per a l’educació. Població, Edats, Ocupacions, Estudis, Immigració, etc. Tots els serveis, i projectes educatius, inclosos els comunitaris i tots aquells que treballen en xarxa per a l’educació i cura dels infants i les seves famílies: serveis socials, pediatria, biblioteques, esplais, etc. Possibilitat que cada grup de treball fixi data per entrevistar informants clau (responsable tutor de l’escola, responsable de l’AMPA i/o un tècnic municipal especialista en educació i coneixedor de l’escola). Així es procedirà a l'elaboració dels guions i preguntes d’entrevista a classe sota l’orientació del professor/a com a exercici dinàmic i col·lectiu. 3er pas. Posada en comú en grups de 4 persones i comparació entre municipis, en funció d’algunes variables com : Nº d’habitants, ubicació, etc. Consideració del tipus de serveis: públics, privats, etc.  4rt pas. Anàlisi en profunditat: 1. Presentació. Breu presentació de l’experiència educativa escollida, com es defineix, quin és el seu objectiu general, breu justificació de perquè s’ha escollit i descripció de quina metodologia s’ha utilitzat per a fer l’estudi (anàlisi documental, entrevistes, visites a algun centre, etc.). 2. Context de referència. Realitat educativa i social de partida Breu descripció del marc geogràfic d’acció (barri, municipi), quina és la seva població, les principals característiques socio-econòmiques, la xarxa de serveis educatius i de benestar, etc. en relació als objectius de l’experiència educativa comunitària analitzada. 3. Anàlisis de l’experiència educativa comunitària En aquest apartat s’estudiarà en profunditat l’experiència educativa comunitària escollida. Per a l’elaboració d’aquest apartat s’utilitzarà tota la informació sobre el projecte que hagin obtingut, alhora que es relacionarà i s’analitzarà tenint en compte els temes i conceptes treballats a classe. Aquest apartat constarà dels següents sub-apartats:        Objectius generals i específics del projecte        Metodologia del projecte: duració de l’experiència educativa, fases, etc.        Agents responsables de l’acció comunitària: qui i com participa en el projecte        Destinataris: a qui va dirigida l’experiència comunitària escollida i perquè 4. Valoracions finals. Reflexió sobre la pràctica educativa en sentit global des d’un punt de vista crític i donant arguments i solucions. Si existeixen, s’utilitzaran també materials d’autoavaluació del projecte. 5é pas. Com a síntesi hauran de confeccionar un power-point que serà presentat pel grup a tota la classe, repartint-se el temps (15 minuts) entre tots els membres del grup. (format power point o pecha kucha). 6è pas. De forma individual, es pot demanar a cada alumne prendre apunts sobre els 15 casos d’escoles presentats, participant en el debat conjunt i en la construcció d’una matriu comparativa on professor/a i alumnes destacaran algunes de les similituds i diferències transversals presentades. 7è pas. De forma individual, cada alumne elaborarà un comentari on destaqui les principals conclusions i lliçons apreses en la experiència.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/045
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat) L’avaluació dels resultats té dues vessants: la primera té que veure amb les competències assolides per l’alumnat mitjançant el treball proposat i que es fa amb diversos instruments, la rúbrica respecte de la valoració del treball final, i el qüestionari que es proposa de respondre al final de l’assignatura i la segona fa referència a l’autoavaluació del propi alumnat i el descobriment de la necessitat el descobriment dels aprenentatges i lliçons que aquesta activitat de recerca i de pràctica li ha proporcionat per tal d’implicar-los en la seva formació i en el coneixement i el compromís educatiu dels professionals de l’educació en la seva pròpia comunitat.

Grup d'innovació docent: 
GIDASRES

GIDATada

Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia

Objectius del grup:

Coordinació: 
Cano García, Elena
Membres del grup: 
BARTOLOMÉ PINA, ANTONIO R.
CABRERA LANZO, NATIVIDAD
FERNÁNDEZ FERRER, MARIA TERESA
GRANÉ I ORÓ, MARIA
LLEIXÀ, MARIA TERESA
PUIGDELLÍVOL AGUADÉ, IGNASI
MORAL FERRER, JOSÉ MANUEL
GÓMEZ CEPEDA, GABRIELA
PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA
LAURA PONS SEGUÍ
LAIA LLUCH MOLINS
JARDÍ FERRÉ, ANDREU
SABANDO ROJAS, DORYS
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA

Coordinació: 
Elias Andreu, Marina
Participants: 
Marina Elias Andreu, Josefina Recasens Guitart, Núria Vallès Peris, Xavier Martínez Celorrio, Santiago Eizaguierre Anglada
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau de Primària, Grau d'Infantil, Grau de Sociologia, Màster Oficial de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes , Màster oficial: Activitat motriu i educació
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Assentar i interrelacionar els coneixements teòrics més rellevants de l’assignatura a través de l’anàlisi en profunditat del cas plantejat. Realitzar el vincle teòrico-pràctic de conceptes treballats en el marc de l’assignatura. Proporcionar diferents experiències a l’alumnat i que sigui conscient de les possibles problemàtiques amb les què es pot trobar en l’exercici de la pràctica professional. Incentivar a l’alumnat perquè reflexioni sobre el seu futur professional i plantegi possibles conseqüències de les seves accions. Fomentar el treball en grup i l’aprenentatge a través de l’anàlisi i reflexió col·laborativa. Fomentar la capacitat d’exposició oral de les idees i d’arribar a un consens. Evidenciar que els coneixements poden ser generalitzats i aplicats a altres casos.  Fer-se conscient que ser professional de l’educació és tenir a l’abast recursos per tal de poder-los utilitzar de forma flexible segons la idiosincràsia de cada situació. Fer-se conscient que ser professional de l’educació és pensar els efectes, volguts i no volguts, que comporta cada acció i per tant, la necessitat de pensar en activitats de seguiment.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/019
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Es pretén que l'estudiant gràcies a l'estudi de casos que entrelliga tot el contingut de l'assignatura desenvolupi les competències assoleixin els objectius fonamentals de l'assignatura de sociologia de l'educació. Siguin capaços d'analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació familiar i escolar. Capacitar-los perquè analitzin des de la perspectiva sociològica l’estat de l’educació en el marc de societats actuals desenvolupant esperit crític, professionals i empatia.

Grup d'innovació docent: 
GIDASRES

Programa tutoria entre iguals

Coordinació: 
Noguera Pigem, Elena
Participants: 
Elena Noguera Pigem, Josep Puig Rovira, Mª Isabel de la Cerda Toledo, Pilar Figuera Gazo, Javier Ventura Blanco
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria i Història de l'Educació
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Potenciar altres dinàmiques dins de les actuacions del PAT.

Col·laborar amb altres recursos de la universitat per trobar sinergies i esforços contribuint a la qualitat universitària.

Crear un programa de tutoria entre iguals contextualitzat al grau de Pedagogia.

Portar a terme un projecte pilot que pugui assentar les bases d’una nova línia dins de la pròpia facultat.

Motivar a l’alumnat en les dinàmiques de la vida universitària, contribuint al seu desenvolupament personal i professional.  

Millorar els recursos existents per poder aprofitar el seu desenvolupament i sentit.

Contribuir a la millora del procés d’aprenentatge de l’estudiantat. 

Codi del projecte: 
2013PID-UB/007
Grup d'innovació docent: 
Innova-the

PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació)

Coordinació: 
Vilà Baños, Ruth
Participants: 
Assumpta Aneas, Núria Rajadell, Elena Noguera, Dolors Millan, M.José Rubio, Mariona Graell Martin
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Ensenyament/s: 
pedagogia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals 

1. Donar continuïtat a la proposta innovadora en les pràctiques externes, amb els següents objectius específics: Sistematitzar els continguts i recursos de les sessions de pràctica reflexiva, que han de permetre la transdisciplinarietat i la transferència de coneixement, la reflexió al voltant de la relació existent entre el saber teòric i els saber experiencial en la vida professional, en el marc de les PEX. El tutor de la universitat i l’alumnat  es reuniran per analitzar la pràctica, i les experiències de l’escenari professional.  Les sessions de pràctica reflexiva seguiran una proposta temàtica diferent  relacionada amb els blocs de contingut i articulades al voltant de les diverses competències. Aplicar en més grups, el sistema d’avaluació innovador basat en el portafolis digital. El plantejament és l’avaluació de competències del pràcticum. Un cop avaluada l’experiència, podem proposar de normalitzar el seu ús a totes les assignatures del pràcticum, en un futur. 

2. Seguir dotant de coherència les tres assignatures dintre del projecte innovador del pràcticum del grau de pedagogia. Amb els següents objectius específics: Donar continuïtat a les Jornades de reflexió conjunta dels tres equips docents i la coordinació del Pràcticum: construint el pràcticum que tindrien la seva IV edició. Avaluar les accions innovadores en el marc del desenvolupament de competències en l’alumnat. Difondre les accions innovadores a la Universitat de Barcelona, mitjançant la sistematització dels materials i recursos docents, segons les possibilitats de transferència.

3. Afavorir la transferència de coneixement de la Universitat en relació als centres de pràctiques que participen del Pràcticum Constituir el pràcticum amb el rol mediador entre la Facultat, les organitzacions i la societat. Generar agents de transferència mitjançant la informació i traspàs de coneixement generat a la Universitat cap a les organitzacions, i les organitzacions aportarien escenaris de formació, desenvolupament i qualificació, praxis i vivències de la societat i el món professional, oportunitats d’ocupació pels estudiants, socis i aliats en projectes, programes i escenaris de recerca.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/001
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’avaluació prevista recull en general, la millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge, i concretament en el desenvolupament de les competències en l’alumnat. A PEX, les competències són nombroses, en destaquem la selecció següent a mode d’exemple, per la seva major vinculació amb la metodologia de pràctica reflexiva: Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i ideològiques). Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisis, de síntesis, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica. Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions). Capacitat d’adaptació i aplicació del coneixement pedagògic en diferents contextos educatius i formatius. Desenvolupament d’una actitud innovadora en el processos educatius, formatius i professionals. Capacitat d’adaptació al canvi en la societat del coneixement Disseny, desenvolupament i avaluació de programes educatius i formatius per al desenvolupament personal, professional, social i cultural Disseny i aplicació d’estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius. Comprensió i valoració de situacions socials, culturals, econòmiques i polítiques per innovar i transformar en àmbits educatius i formatius. Disseny, desenvolupament i assessorament i avaluació de programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació a les organitzacions. Coneixement i comprensió dels processos d’ensenyament – aprenentatge i la seva incidència en la formació integral. L’avaluació tal com l’entenem, està present de forma formativa en la totalitat de les fases del projecte, tot i que en la darrera fase pren rellevància l’avaluació final.

Grup d'innovació docent: 
PRAXIS

El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals

Coordinació: 
Pujolà Font,Joan-Tomàs
Participants: 
Rosa Sayós Santigosa, Glòria Bordons de Porrat-Doria, Elisabet Costa Giménez, Carles Royo Bieto, Mª Vicenta González Argüello, Mª Ángeles García Asensio, Begoña Montmany Molina, Rosa Brión Caíño, Raúl Alfonso Lozano, Marc Bayés Gil, Miguel Mateo Ruiz, Núria Sánchez Quintana, Carmen Férriz Martínez, Ainhoa Antúnez Piedra, Jaume Batlle Rodríguez, Natalia Fullana Rivera, Nuria Giralt Anduix, Maria del Mar Suárez Vilagran, Vanesa Toquero Ramos,
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Ensenyament/s: 
Grau d’Educació Primària, Grau d’Educació Infantil, Doble Grau d’Educació Infantil i Primària, Grau de Comunicació Audiovisual
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte d'innovació pretén: - experimentar amb diversos formats de portafolis electrònic: Mahara,  MyDocumenta, i l’eina web Wix - desenvolupar les estratègies discursives multimodals per aprofitar les potencialitats de la comunicació en l'entorn digital - promoure l'avaluació entre iguals del contingut i procés d'elaboració del portafolis per millorar la reflexió crítica de l'alumnat - desenvolupar estratègies de sensibilització i reflexió metacognitiva i metalingüística per fomentar l'autonomia d'aprenentatge

Codi del projecte: 
2014PID-UB/004
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Elaboració de qüestionaris que recullin el grau de satisfacció de l'alumnat i del professorat amb l'eina, amb les noves estratègies referents a les tres línies d'intervenció i el nivell d'aprenentatge assolit. Buidatge i anàlisi d'aquests qüestionaris.  

Grup d'innovació docent: 
DIDAL_UB