Facultat d'Educació

Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social

Coordinació: 
Aubert Simon, Adriana
Participants: 
Ramon Flecha Garcia, Esther Oliver Pérez, Lídia Puigvert Mallart, Marta Soler Gallart, Lena de Botton Fernández, Tinka Schubert, Nataly Buslón Valdez, Maria del Mar Ramis Salas (UAB), Aitor Gómez González (URV), Tatiana Santos Pitanga (UdG), Elena Duque Sánchez (UdG)
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Primària
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Infantil
Ensenyament/s: 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Social
Ensenyament/s: 
Grau de Treball Social
Ensenyament/s: 
Grau de Sociologia
Ensenyament/s: 
Grau de Comunicació Audiovisual
Ensenyament/s: 
Grau en Criminologia
Ensenyament/s: 
Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació
Ensenyament/s: 
Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general: Fomentar en els futurs i futures professionals de sociologia, la capacitat d’actualitzar-se i estar al dia en les actuacions d’èxit i amb impacte social en el seu camp d’intervenció.

 • Objectiu específic 1: Implementar en assignatures de diferents ensenyaments activitats, pràctiques, i estudis de cas que aportin les fonts pròpies de la Comunitat Científica Internacional (revistes JCR, principals bases de dades, programes de recerca més rellevants com Horizon 2020), actuacions d’èxit i recerques amb impacte social.
 • Objectiu específic 2: Elaborar materials docents per aquestes pràctiques i millorar-los fruit de la valoració de les mateixes.
 • Objectiu específic 3:Posar a disposició de tot el professorat de sociologia les informacions i materials pertinents
 • Objectiu específic 4:Oferir suport i/o assessorament a professorat interessat en introduir aquestes fonts en les activitats d’aprenentatge de l’alumnat.
 • Objectiu específic 5:Fomentar els convenis i col·laboracions amb universitats catalanes, estatals i internacionals. 
Codi del projecte: 
2015PID-UB/T04
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

1.1. Nombre d’assignatures que han implementat les activitats d’aprenentatge en cada quadrimestre.
1.2. Nombre de pràctiques / estudis de cas / altres activitats que s’han implementat.
1.3. Increment de les assignatures on s’han implementat activitats d’aprenentatge

2.1. Nombre de materials docents elaborats
2.2. Nombre de materials docents millorats

3.1. Elaboració d’un wordpress
3.2. Accessibilitat del wordpress i dels materials

4.1. Demandes de suport / assessorament
4.2. Nombre de sessions de suport i/o assessorament

5.1. Convenis i col·laboracions amb universitats catalanes,
5.2. Convenis i col·laboracions amb universitats estatals
5.3. Convenis i col·laboracions amb universitats internacionals

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 
 • Registre de les activitats dutes a terme, incloent materials
 • Qüestionaris d’avaluació i valoració de l’alumnat
 • Grups de discussió en reunions per part del professorat implicat
Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 
 • Les activitats es registraran l llarg del desenvolupament del projecte. Ho farà la professora responsable, i compartirà amb l’equip les informacions recollides per a contrastar-ho.
 • En les assignatures on s’hagin aplicat activitats, es realitzarà una petita enquesta de valoració del sentit i forma d’implementació de les mateixes. S’està valorant si es fa presencialment o a través del campus.
 • En les reunions de l’equip, es durà a terme un grup de discussió. 

 

Aquest projecte parteix de la necessitat de fomentar en els futurs professionals de sociologia, la capacitat d’actualitzar-se i estar al dia en les actuacions d’èxit i amb impacte social en el seu camp d’intervenció.

Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe

Coordinació: 
Pujola Font, Joan Tomas
Participants: 
Vicenta Gonzalez Argüello, Rosa Sayos Santigosa, Elisabet Costa Gimenez, M. Nuria Sanchez Quintana, Ainhoa Antunez Piedra, Miguel Mateo Ruiz, M.Del Carmen Ferriz Martinez, Natalia Fullana Rivera, Agnes Rius Escude, Maria Dolors Font Rotches, Gloria Bordons De Porrata-Doria, Raul Espartaco Alfonso Lozano, Francina Torras Compte, Jaume Batlle Rodriguez, Vanesa Gemma Toquero Ramos, Maria Del Mar Suarez Vilagran, Begoña Montmany Molina
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d’Educació Primària

Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d’Educació Infantil

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Descripció:

Limitar les actuacions d'ensenyament-aprenentatge a l'espai físic de l'aula és una cosa que deixa de tenir sentit des del moment en què tots disposem d'espais virtuals d'aprenentatge, ja siguin institucionals i d'ús tancat (Moodle, Mahara, Mydocumenta, Wix, etc .) o de tipus obert i social (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, etc.). És per això que s'ha de prendre consciència de l'ús que els futurs mestres fan de les xarxes socials i del pes que aquestes xarxes tenen en el nostre món, per crear espais en els quals ampliar la comunicació, la participació i la col·laboració entre els estudiants amb la finalitat de promoure noves situacions que propiciïn l'aprenentatge.

Els nous espais de comunicació afavoreixen la trobada entre individus que tenen uns objectius comuns i que a través de la interacció poden desenvolupar activitats conjuntes de forma col·laborativa per aconseguir aquests objectius. Així, els nostres alumnes no tenen per què limitar-se a la interacció entre els companys del seu mateix grup-classe per poder dur a terme activitats d'aprenentatge que els ajudin en la seva formació. Aquesta forma de procedir, de buscar i agrupar-se segons interessos de formació comuns, es dóna de manera natural i es concreta en el que es coneix com a comunitats d'aprenentatge.

Si entenem que una comunitat d'aprenentatge és “aquella agrupació de persones que s’organitza per construir un projecte educatiu i cultural propi i involucrar-s’hi, i que aprèn a través del treball cooperatiu i solidari; és a dir, a través d’un model de formació més obert, participatiu i flexible que els models més tradicionals. O, dit d’una forma més senzilla, és aquell grup de persones que aprèn conjuntament, utilitzant eines comunes en un mateix entorn. (Traduït de Gairín 2006, p. 44), és important que els nostres alumnes coneguin i explorin les possibilitats que una comunitat d'aprenentatge els pot aportar en el desenvolupament de la seva autonomia i en l’adquisició de la competència d'aprendre a aprendre,

Objectius:

En l’actual projecte ens proposem:

 • impulsar la interacció entre alumnes de diversos grups d’una assignatura, a partir de la creació d’equips de treball amb interessos i necessitats de formació comunes;
 • desenvolupar  la competència comunicativa en català, castellà i anglès dels estudiants mitjançant la realització d’activitats col·laboratives que van més enllà del grup classe;
 • crear comunitats d'aprenentatge que ofereixen a l’estudiant espais on pugui interactuar amb els companys i posar en pràctica les seves habilitats comunicatives;
 • desvetllar en els estudiants una actitud favorable a treballar col·laborativament com a estratègia per millorar el seu aprenentatge i avançar cap a l’autonomia;
 • propiciar el desenvolupament de la competència plurilingüe a través de la implementació d’activitats col·laboratives que maximitzin els aspectes comuns i diferencials entre les diverses llengües;
 • fomentar el desenvolupament de la competència comunicativa digital mitjançant pràctiques que incorporin l’ús del portafolis electrònic, de dispositius mòbils i de les xarxes socials.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/050
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

El projecte ha de servir per aconseguir que els estudiants dels graus de Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària s’organitzin en comunitats d’aprenentatge per desenvolupar, a través del treball col·laboratiu i la interacció entre ells, la competència plurilingüe; és a dir, el desplegament de les habilitats lingüístiques en llengua catalana, castellana i anglesa.

Igualment, l’ús del portafolis electrònic ha de facilitar a l’estudiant la reflexió sobre l’aprenentatge portat a terme i afavorir la seva autonomia com a aprenent, així com el desenvolupament de la seva competència digital a partir del treball dels dispositius mòbils

Es preveu mesurar l'assoliment dels objectius previstos mitjançant els següents indicadors:

 • Impacte que les activitats col·laboratives inter i intra llengües dissenyades en les diferents assignatures han tingut en el procés d’aprenentatge dels estudiants.
 • Satisfacció d’estudiants i professors sobre les experiències de treball en comunitats d’aprenentatge.
 • Increment de la capacitat de reflexió sobre el procés d’aprenentatge que condueix cap a l’autonomia de l’aprenent
 • Efectes que l’ús del portafolis electrònic i dels dispositus mòbils han tingut en el desenvolupament de la competència digital.
Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Les evidències que mostraran l’assoliment dels objectius que el projecte pretén estan contingudes en els següents instruments:

 • Qüestionari de satisfacció d'estudiants sobre les experiències de treball en les comunitats d’aprenentatge
 • Qüestionari de satisfacció del professorat sobre l’experència d’innovació portada a terme
 • Index de rendiment de les assignatures implicades en la innovació
 • Reflexions extretes dels portafolis dels estudiants sobre els processos realitzats en les activitats col·laboratives en les corresponents comunitats d'aprenentatge
 • Informe col·lectiu que expliqui el procés dut a terme en el grup de treball, en el qual es plasmin les incidències que s’hagin pogut produir, les negociacions portades a terme i les solucions que s’han adoptat.
Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

Les dades es recolliran en les evidències esmentades anteriorment durant el procés d’implementació indicat en el cronograma:

Els qüestionaris, tant dels alumnes com dels professors, es passaran al final dels semestres en què estan programades les assignatures que participen en aquest projecte d’innovació;

Els informes col·lectius, les mostres de les produccions dels estudiants i les seves reflexions sobre el procés d’aprenentatge es recolliran digitalment en els portafolis elaborats en les plataformes digitals usades (Mahara, MyDocumenta, Wix)

 

Grup d'innovació docent: 
DIDAL_UB

Optimització de l’ús que fa l’alumnat del campus virtual Moodle

Coordinació: 
Puigcerver Olivan, Manuel
Participants: 
María Paloma García Wehrle, Maria Cristina Sanz López, Josep Castelló Escandell, Hortènsia Duran Gilabert, Miquel Colomer Busquets, Albert Caminal De Mingo, Francisco Javier Íñiguez Porras, Noëlle Fabre Mitjans
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica
Ensenyament/s: 
Mestre d’Educació Primària
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalitat del projecte que es proposa, i que es pot considerar una continuació natural del que es va iniciar a la convocatòria PID-2012 (“Anàlisi descriptiva de l’ús que fan del campus virtual Moodle els alumnes del grau de Mestre. Implicacions docents”)  és la de revertir una situació poc desitjable que el nostre grup d’innovació docent ha detectat en relació a l’ús que fa l’alumnat del campus virtual Moodle, i que consisteix en que un percentatge significatiu de les accions que es realitzen dins d’aquest campus són improductives des del punt de vista docent (veure l’apartat 5 per a més detalls).

Per tal de millorar aquesta situació educativa, pretenem analitzar si un canvi en l’estructura del campus virtual Moodle suposa també una millora docent. Estudis previs del grup suggereixen que les eines “Glossari” i “Qüestionari” es poden configurar com a accions fonamentals en l’autoregulació de l’aprenentatge de l’alumne i de treball cooperatiu en condicions d’avaluació continuada i durant els diferents períodes del curs de l’assignatura.

En aquest sentit, el projecte de millora docent planteja realitzar una comparació entre un grup-classe amb un disseny Moodle que inclogui l’oferta de “Glossaris” i “Qüestionaris” i un grup de control on el disseny sigui equivalent amb l’excepció d’aquests dos recursos, contrastant els percentatges d’ús de les tres categories formatives anteriorment definides pel nostre grup (obligatòries, fonamentals i accessòries). Per a tal fi, s’analitzaran les accions de l’assignatura “Didàctica de la matèria l’energia i la interacció” (grau de Mestre d’Educació Primària) que realitzen els alumnes al treballar amb el Moodle, mitjançant els registres que queden emmagatzemats als servidors del Campus Virtual de la U.B. Per fer això, es relativitzaran el nombre d’entrades en base al nombre d’alumnes i de l’oferta de material didàctic penjat pel professor per poder veure les proporcions d’accions corresponents a cadascuna de les tres categories. A partir d’aquest punt, s’analitzarà també si hi ha una relació estadísticament significativa entre l’activitat de l’alumnat en quan a l’ús de glossaris i qüestionaris i les qualificacions obtingudes al procés d’avaluació de l’ assignatura objecte del present estudi.

A partir d’aquest coneixement sobre cóm utilitza l’alumnat aquestes eines fonamentals de l’aula virtual, molt probablement es visualitzaran els beneficis en l’aprenentatge dels estudiants en funció de si el disseny del Campus Virtual tendeix a ser un repositori d’informació (fet força habitual) o si, pel contrari, tendeix a ser una estructura més interactiva, col·laborativa i constructivista.  

El projecte es desenvoluparà dins del grau de Mestre d’Educació Primària (EP), concretament a l’assignatura de la “Didàctica de la matèria, l’energia i la interacció” (EP). Inicialment, es planteja realitzar l’anàlisi a dos grups d’alumnes, un amb les eines font de l’estudi (“Glossaris” i “Qüestionaris”) i un de control, sense aquestes eines.

Les accions concretes a realitzar al 2016 són:

Recollir i depurar els registres automàtics de Moodle a l’assignatura abans esmentada, per tal d’analitzar l’ús que fa l’alumnat d’aquesta aula virtual, categoritzant les seves accions en obligatòries, fonamentals i accessòries.

Analitzar el comportament de l’alumnat davant les eines fonamentals dels glossaris i els qüestionaris. En aquest sentit es pot visualitzar en quin moment al llarg del curs fan servir aquestes eines i com les fan servir. Per exemple fent entrades de definicions al glossari o senzillament visualitzant-les com a eina de consulta.

Comparar estadísticament el comportament de l’alumnat en un disseny del Moodle amb eines de treball cooperatiu i d’autoregulació dels aprenentatges com són els glossaris i qüestionaris, amb un que tendeix a ser un simple repositori d’informació.

Analitzar les impressions de l’alumnat vers aquests dos estils de disseny de Moodle amb escales de Likert.

Proposar al cos de professors universitaris noves estratègies docents per tal de potenciar que l’alumnat realitzi accions fonamentals amb més freqüència, i validar estadísticament aquestes estratègies.

Analitzar si hi ha una relació entre els usos d’aquestes dues eines fonamentals  i el  rendiment acadèmic de l’alumnat.

Finalment, es preveu fer difusió dels resultats del projecte a diferents congressos i fòrums de recerca educativa i d’ensenyament de les ciències experimentals.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/049
Grup d'innovació docent: 
GIDDCE

Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex

Coordinació: 
Sangrà Boladeres, Antoni
Participants: 
Silvia Iannitelli Muscolo, Elisabet Tejero Gil, Toni López Rodríguez, Rosa Maria Alemany Monleon, Paula Duran Monfort, Núria Cabero Olaya
Facultat: 
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Ensenyament/s: 
Treball Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Potenciar que l’estudiant redescobreixi les possibilitats biogràfiques que posseeix per pensar i compenetrar-se amb la idea de complexitat, a partir d’una mirada transversal i multidimensional de la seva realitat personal i professional.

- Permetre que l’estudiant reconegui a través de la seva pròpia autobiografia com ha anat incorporant i transformant el coneixement.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/046
Grup d'innovació docent: 
Trans@net

TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ

Coordinació: 
Contreras Barcelo, Elisabet
Participants: 
Carme Arbonés Solà, Isabel Civera López, Mireia Pérez Peitx, Margarida Prats Ripoll, Joan Marc Ramos Sabaté, Enric Falguera García, Empar Devís Herranz
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Primària
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil i Primària
Ensenyament/s: 
Màster en Recerca de la Didàctica de la Llengua i la Literatura
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Dirigir la tasca docent a orientar el professorat en formació inicial per a l'elaboració i aplicació de suports 2.0 amb la finalitat de generar diferents instruments (rutes literàries i booktràilers), com a recursos d'aula centrats a treballar les diferents textualitats multimodals, per tal de desenvolupar competències transversals com la comunicativa (recepció i producció), la d'aprendre a aprendre i la digital; i específiques, com la literària i la multimodal. Aquestes competències es podran desenvolupar a través de procediments constructius de cerca, de cooperació i d'activitat col·laborativa, en un procés de tractament de la informació per a la construcció de coneixements d'educació literària.

A partir d'aquests objectius ens proposem els següents objectius específics i d'innovació docent:

1. Proposar a l'alumnat l'elaboració d'un projecte didàctic, de manera que s'apliquin diferents instruments 2.0 com a recursos didàctics per potenciar l'educació literària en relació a diferents tipus de textualitats.

2. Implicar professorat i alumnat com a agents actius en : a) l'aplicació i l'observació qualitativa de les innovacions metodològiques; b) la verificació de la millora de l'educació literària gràcies al potencial formatiu que reporten els recursos 2.0 i els processos cooperatius de recepció crítica; c) l'avaluació a través d'un sistema de coavaluació entre alumnat i professor.

3. Integrar processos de comunicació multimodal mitjançant les diferents tasques que conduiran a l'elaboració d'un projecte de coneixement literari i global.

4. Orientar l'alumnat en el disseny de propostes didàctiques que permetin l'aprenentatge multidisciplinar, que ofereixin un ampli ventall educatiu, propiciant la participació col·laborativa per a l'aprenentatge, a través de les tecnologies.

A partir dels objectius del projecte ens plantegem dues qüestions inicials:

1. En quins aspectes les e-literacies i els recursos 2.0 amplien i ajuden a desenvolupar competències específiques (literària i multimodal) de l'àrea de llengua i literatura?

2. Com incideixen la interacció i la connectivitat en la integració de diverses competències transversals (comunicativa, d'aprendre a aprendre i digital) en la millora de l'educació literària i la formació lectora de l'alumnat?

Codi del projecte: 
2015PID-UB/028
Grup d'innovació docent: 
GIDC_DLL

Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social

Coordinació: 
Bañez Tello, Tomasa
Participants: 
Núria Prat Bau, Adela Boixados Porquet, Virginia Matulic Domanzic, Josep Maria Mesquida Gonzalez, Càndid Palacín Bartrolí, Mercedes C. Serrano Miguel, Silvia Iannitelli Muscolo, Jordi Ibarz Gelabert, Maria Pilar Cañabate Gonzalez, Celia Premat Katz, Irene de Vicente Zueras, Ariadna Munté Pascual, Eveline Chagas Lemos, Anna Falcon Falcon, Paola Lo Cascio, Ingrid Pineda Pérez, Antonio Abad Morros, David Berlanga Fuentes, Anna Hugas Biosca, Maria Olga Pérez Galera, Laia Pique Liquete
Facultat: 
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Ensenyament/s: 
Grau de Treball social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
La realització d’aquest projecte d’innovació docent permet respondre de forma adient als neguits i inquietuds dels alumnes, alhora que afavorir la connexió de les activitats d’autoconeixement que s’estan fent i avançar cap la seva sistematizació a partir de la reflexió compartida i del contrast de les actuacions realitzades. D’aquesta manera s’arribarà consensuar criteris, identificar bones pràctiques docents per tal de normalitzar aquest tipus d’activitats al nostre ensenyament.
El objectius concrets de millora són:
 
Objectiu 1. Dissenyar activitats d’aprenentatge per a la millora de la competència d’autoconeixement adreçades als alumnes del Grau de treball social, a partir de l’anàlisi i avaluació de les activitats d’autoconeixement que de manera aïllada estan fent els professors del Grau de Treball Social, per tal de poder integrar-les amb les noves activitats.
 
Objectiu 2. Realitzar les activitats d’aprenentatge dissenyades en cadascuna de les assignatures participants al projecte.
 
Objectiu 3. Avaluar les activitats d’aprenentatge realitzades.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/026
Grup d'innovació docent: 
Trans@net

Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB

Coordinació: 
Rubio Serrano, Laura
Participants: 
Conxita Amat Miralles; Bárbara Arias Samperiz; José Antonio Asensio Fernández; Mercè Costa Cuberta; Laura Cuffi Cheliz; Jordi Delàs Amat; Itziar de Lecuona; Anna Escofet Roig; Mar Fatjó-Vilas Mestre; Marta Goula Goula; Eulàlia Grau Costa; Antonio Madrid Pérez; Maria Antònia March Pujol; Miquel Martínez Martín; Àngels Massip Bonet; Pep Mata Benedicto; Carles Mauricio Falgueras; Victòria Morin Fraile; M. Cristina Poblet Farrés; Joan Miquel Porquer Rigo; Rosa Povedano Ferré; Jaume Ros Vallverdú; Antoni Vallès Segalés; Anna Vilella Morató; Elisabet Playa Pous; Araceli Rosa de la Cruz; Mireia Esparza Pagès; Esther Esteban Torné; Montserrat Illan Villanueva; Xavier Torrado Prat; M. Àngels Pons Cardell; Fco. Javier Sarrasí Vizcarra; Josefina Carreras Sabaté; Emili Boix Fuster; Albert Soler i Llopart; Josep Solervicens Bo; Josep M. Domingo Clua; Mònica Rius Pinies; Chus Lama López; Ana Belén Fernández Cervilla; Núria Vergés Bosch; Amèlia Tey Teijón; Ascensión García García; Juan Jose Pacheco Puig; Enric Teixidó Simó; Teresa Valverde Gefaell; Maria Rubio Valera; ; Míriam Anderson; Àlex Peñalver Cabré; David Bondia García; Núria Pumar Beltran; Antonio Giménez Merino; Ruth Vilà Baños; Abdallah Tagourramt El Kbaich; Mercè Segarra; Mònica Martínez; Elena Maestre González; Eva Guix Comellas; José Antonio Sarria Guerrero; Rafael Romero Pineda; Montserrat Suriñach Pérez; Maria Antonia Buenaventura Rubio; Irene Cases Rodrigo; Francisco Javier Serrano Navamuel; Sergi Oliva Torres; Marta López Costa; M. Emilia Calvo Labarta; Xus Martín Garcia; Marta Bueno, Núria Rodriguez Ávila, Tònia Coll Florit; Clara Daroca Musté; Laia Moretó Alvarado, Manolo Fontiveros Sánchez, Ana Inés Fernández, José Antonio Padilla, Isabel Viola Demestre, Cecilia Fernández Lastra, Eduardo L. Mariño Hernández i M. Pilar Modamio Charles
Participants: 
Projecte en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona: Marta Comas Sàbat i Eulàlia Esclapés Turró
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Presentació

L’actuació es basa en la incorporació de l’aprenentatge servei (ApS) en diferents ensenyaments de la Universitat a través d’un projecte transversal i compartit per membres de diferents facultats. L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

La proposta consisteix en què els i les estudiants, tant de graus com de màsters, preparen conferències-taller sobre temes d’interès general relacionats amb els seus estudis  que estan cursant i les imparteixen en instituts d’ensenyament secundari de Barcelona, en un format de 20 minuts d’informació i 30 minuts de treball. taller i/o debat posterior. En tots els casos, es tracta de compartir coneixement i conversar sobre un tema que la universitat treballa i que pot ser de relleu  per a la formació i ha d’estar ajustat a l’alumnat de secundària.

En un clar alineament amb la metodologia d’aprenentatge servei, partim de la consideració que una de les necessitats de la nostra societat -cada vegada més hiperinformada i alhora amb més dificultat per aconseguir saber significatiu- és que els ciutadans tenen un dèficit de coneixement i, sobretot, un dèficit d’opinió reflexiva i de motivació per actuar o adoptar noves conductes. El servei ofert és un espai de debat sobre temes de relleu amb un doble objectiu 1) difondre la informació i 2) animar espais de debat, la millor manera de construir una opinió reflexiva i mobilitzadora. La proposta és clarament formativa per l’alumnat universitari implicat, ja que abans de fer les xerrades hi haurà un treball previ entre el professorat i els estudiants amb la finalitat de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, adequar-la al públic, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència. Per tal d’accedir als instituts receptors de la proposta, es comptarà amb un partner clau, el Consorci d’Educació de Barcelona, qui ajudarà a fer l’enllaç, difusió i vehicular les propostes amb les demandes de conferències-taller. Pel que fa al reconeixement acadèmic de les activitats d’ApS, en funció de la ubicació de l’experiència en cada ensenyament es determinarà com es valora l’aprenentatge realitzat, en l’avaluació convencional o amb crèdits de reconeixement.

Creiem que la proposta que es presenta pot ser una bona manera d’iniciar un projecte transversal d’aprenentatge servei que en un futur es pot ampliar a més facultats i ensenyaments, així com també altres públics receptors (biblioteques, centres cívics, o altres espais).

 

Objectius

L’objectiu bàsic relacionat amb la millora dels aprenentatges de l’estudiantat universitari implicat es fonamenta en l’aprenentatge experiencial i el “learning by doing”.  Els estudiants han de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, i per tant les competències especifiques del grau i les assignatures, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència.

En aquest sentit, el projecte té com a primer objectiu contribuir a la millora dels aprenentatges acadèmics dels estudiants, tant els relacionats amb els continguts propis de cada disciplina com els relacionats amb les competències transversals.

Així, els objectius d’aprenentatge dels estudiants implicats són:

 

1. Desenvolupar, a partir de l’acció en la comunitat, les competències transversals. Tot i que considerem que el projecte presentat permet treballar totes les competències transversals destacades des de la nostra universitat, considerem que ho fa d’una manera destacada pel que fa a:

· Capacitat comunicativa com a: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua (si s’escau), amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina; i capacitat de cercar, usar i integrar la informació. El projecte que presentem  permet treballar l’adequació comunicativa de continguts de caràcter científic per arribar a la població, en aquest cas als i les joves i, per tant, saber seleccionar la informació més rellevant i saber-la comunicar de manera que arribi al públic destinatari, alhora que aquesta permet obrir un espai per a la reflexió, el debat i la crítica al respecte.

· Treball en equip com a: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Donat que les conferències-taller es preveuen en parelles, resulta també important el fet de treballar en equip a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar la tasca a realitzar al llarg del projecte.

· Compromís ètic com a: capacitat crítica i autocrítica; i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques. El projecte d’aprenentatge servei que es presenta permet el coneixement d’altres contextos socials, la identificació de la dimensió social i política dels coneixements professionals, així com el compromís, participació i responsabilitat amb la comunitat entre d’altres.

 

2. Dissenyar i desenvolupar conferències formatives i  de debat reflexiu al servei de la comunitat en les àrees específiques de les disciplines que estudien.

El projecte té com a segon objectiu continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantació i difusió de la metodologia de l’ApS a la Universitat.  Hi ha també un segon objectiu, relacionat amb el grup ApS (UB), ja que es pretén continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantar i difondre l’ApS a la UB. En aquest sentit, es vol organitzar i realitzar aquest cicle de xerrades-taller, com a projecte transversal d’ApS de la Universitat de Barcelona, que alhora complementa les accions pròpies de cada Facultat.

Com a conseqüència dels dos anteriors, apareix un tercer objectiu, molt relacionat amb el posicionament de la UB com a universitat responsable socialment, una universitat que, tot investigant i formant, es preocupa de les necessitats de la societat en la qual està arrelada, i també dels reptes que té plantejats el conjunt de la humanitat. 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/150
Grup d'innovació docent: 
Innova-the

El programa d'Aprenentatge-servei en el Grau de Treball Social

Coordinació: 
Quiroga Raimundez, Violeta
Participants: 
Maria Antonia Buenaventura Rubio, Ferran Cortés Izquierdo, Marta Llobet Estany, Josep Maria Mesquida González, Paula Durán Montfort, Núria Prat Bau, Aïda Ballester Lledó, Adela Boixadós Porquet
Facultat: 
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Implementar un programa d’ApS amb estudiants del grau de treball social, amb un itinerari des de primer a quart amb la coordinació i el suport de l’Oficina de d’Aprenentatge-Servei de la Facultat d’Educació.

2. Afavorir que els estudiants assoleixin un aprenentatge significatiu dels continguts de cada una de les assignatures, en contacte directa amb la realitat, al servei tant de les entitats com dels usuaris d’aquestes.

3. Conèixer i valorar els efectes tant a l’ensenyament, al servei, com al compromís adquirit vers l’aprenentatge de competències i habilitats com a futurs treballadors socials.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/005
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
Trans@net

Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat

Coordinació: 
Puigdellivol Aguade, Ignasi
Participants: 
Gabriela Gómez Zepeda, Teresa Lleixà Arribas, Cristina Petreñas Caballero, Mercedes Ríos Hernández
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La formació dels i les mestres en l’àmbit de l’educació inclusiva és avui una autèntica necessitat i té una presència recent en els seus currículums. Afortunadament la UB ha estat capdavantera, en tot l’Estat, amb l’aprovació d’una assignatura obligatòria, específicament adreçada a l’educació inclusiva, en els currículums de formació del professorat.

La complexitat de les demandes que rep l’escola per atendre a tot l’alumnat, amb independència del les diferències d’origen, cultura, nivell social o de capacitats per a l’aprenentatge entre l’alumnat, és un repte que l’escola està assumint, però pel que cal preparar específicament les noves generacions de mestres.

En funció d’aquesta necessitat, el projecte que presentem té com a principals objectius, en relació amb els i les estudiants:

1. Millorar les competències dels estudiants relatives a la presa de decisions en educació inclusiva, amb la complexitat que comporta la seva aplicació en situacions reals.

2. Desenvolupar les competències lligades al treball entre iguals per a donar resposta a les demandes que avui formula l’educació inclusiva.

3. Estimular la capacitat de reflexió sobre la pràctica com a instrument fonamental en la seva formació continuada com a docent.

I en relació amb el propi equip:

4. Sistematitzar els models docents aplicats (tallers de resolució de casos i tallers d’acció directa) de tal manera que siguin viables en altres contextos i assignatures.

5. Ampliar el nombre de casos o supòsits de  treball per tal de construir un banc de casos.

6. Avaluar l’eficàcia dels models estudiants mitjançant uns indicadors que permetin constatar l’assoliment d’aquells objectius.

Els tres primers fan referència a competències assolides pels i les estudiants com a conseqüència de la innovació docent que s’estudia, mentre que els altres tres fan referència a accions i fites que ha de realitzar l’equip del projecte.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/003
Grup d'innovació docent: 
GIDAT

Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward

Coordinació: 
Cano Garcia, Maria Elena
Participants: 
Núria Giné, Mª Cinta Portillo, Mariona Grané, Nati Cabrera, Maite Fernández
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
La finalitat del projecte és dissenyar les tasques d’aprenentatge i activitats d’avaluació que afavoreixin el feedforward, és a dir, que proporcionin informació de tal manera que els estudiants hagin d’aplicar-la en tasques futures i comprovar el grau d’aplicació del feedback proporcionat.
 
Aquest objectiu té implicacions en la millora dels aprenentatge i en la millora de les pràctiques docent:
 
 
Objectius d'aprenentatge per l’alumnat:
 
Millorar el propi aprenentatge mitjançant la reflexió crítica a partir de les avaluacions i valoracions del professorat i els companys.
Comprendre i aplicar els criteris d’avaluació en les tasques d’aprenentatge.
Desenvolupar la capacitat de crear feedback intern o autoregulador.
Desenvolupar la capacitat d’avaluar els iguals.
 
 
Objectius pels docents:
 
Dissenyar, en el marc de cada assignatura, activitats d’aprenentatge travades, no aïllades, de forma que la devolució d’informació de les tasques s’hagi d’emprar en activitats posteriors, esdevenint un element de millora per a l'aprenentatge de l'alumne.
Sistematitzar, a partir de la proposta de feedforward, el procés de devolució d’informació en cada assignatura i de comprovació de la seva eficàcia.
Cercar un sistema sostenible de feedback.
Recollir les evidències del feedback i la seva aplicació per part dels estudiants, comprovant així si es genera un feedforward.
Aplicar-ho l’experiència tant a grau com a postgrau, en grups gran, i en grups petits per recollir evidències que permetin analitzar les possibilitats i limitacions de cada experiència.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/004
Grup d'innovació docent: 
GIDAT