Facultat d'Economia i Empresa

Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències

Coordinació: 
Martínez de Albéniz, Javier
Participants: 
Boj del Val, Eva
Participants: 
Castañer Garriga, Anna
Participants: 
Claramunt Bielsa, M. Mercè
Participants: 
Costa, M. Teresa
Participants: 
Boncompte Pons, Mercè
Departament: 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Ensenyament/s: 
Màster en Ciències Actuarials i Financeres
Ensenyament/s: 
Grau en Estadística
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius que es pretenen assolir tenen a veure amb diferents competències que la major part dels graus i màsters inclouen i que, per diferents raons, no acaben de desenvolupar-se dins de les assignatures del Pla d'Estudis. En particular, en el camp professional dels actuaris, es demana saber transmetre al públic expert i no expert diferents dades i procediments financers i actuarials. Per tot això, els objectius són:

 1. Introduir l’alumnat en l’ús de les infografies com a eina per comunicar informació de manera didàctica, ràpida i clara sobre fenòmens complexos.
 2. Formar l’alumnat en l’art de saber comunicar l’essència del fenomen complex a través de les infografies i en funció del públic a qui va adreçada la comunicació.

Per altra banda, en la formació que reben els alumnes del Grau d’Estadística es tracten tècniques d’anàlisi de la informació que aplicaran en la presa de decisions de diferents camps com són la medicina, l’economia, l’empresa o la sociologia, entre d’altres.

En les competències corresponents al Grau s’inclou la competència general de capacitat comunicativa i la competència específica d’ordenar, representar i resumir, amb criteris objectius, la informació proporcionada per un conjunt de dades.

Per exemple, quan en el món laboral un alumne ha de comunicar a un metge els resultats d’un estudi estadístic d’un grup de pacients en tractament que inclogui un model estadístic complex, es tracta que l’alumne tingui la capacitat de transmetre de manera didàctica i clara el significat dels resultats al metge recolzat per l’ús de les infografies (les relacions funcionals entre factors de risc, l’explicació sobre la implementació del model en la pràctica per a nous pacients, etc.). En aquesta ocasió el públic serà el metge.

En l’àmbit de la demografia és freqüent haver de comparar dades entre diferents poblacions o entre diferents moments del temps per analitzar el comportament dels fenòmens demogràfics o les característiques que defineixen a una població. En aquests casos resulta molt útil l’ús de les infografies per millorar la transmissió de la informació que proporcionen aquestes dades, que poden interessar a agents econòmics o socials.

En la realització del Treball de Final de Grau d’Estadística els estudiants han d’elaborar una memòria de la qual se’n farà una exposició pública davant d’un tribunal, i que inclou la realització de transparències i/o d'un pòster. És el moment de transmetre simplificadament situacions i dades probablement complexes.

Per tot això, és recomanable oferir als estudiants nous recursos de comunicació que els permetin presentar la informació estadística a partir d’elements visuals explicatius.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/047
Grup d'innovació docent: 
EiA-MEFA
Grup d'innovació docent: 
mathEopt

Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic

Coordinació: 
Daniel Albalate Del Sol
Participants: 
Paula Bel Piñana
Participants: 
Dr. Albert Gragera Lladó
Participants: 
Dr. Lídia Farré Olalla
Participants: 
Dr. Xavier Fageda Sanjuan
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Ensenyament/s: 
Economia
Ensenyament/s: 
Administració i Direcció d'Empreses
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte s’elabora per assolir els següents objectius:
1) Analitzar el paper de la telefonia mòbil intel•ligent en els processos d’aprenentatge i consolidació de coneixements a l’aula. 
2) Conèixer millor com les diferències en la introducció d'aquesta tecnologia explica canvis en els processos d'aprenentatge dels estudiants i en els seus resultats acadèmics.  
3) Aconseguir implicar als estudiants i obtenir una millor connexió amb ells que es dirigeixi a millorar els seus resultats acadèmics i la seva implicació amb l’assignatura.

4) Valoritzar a) el paper del docent en l'acompanyament de l'aprenentatge de l'estudiant b) valoritzar el paper de les sessions a l'aula quant al valor afegit obtingut pels estudiants i c) valoritzar el paper dels recursos, textos docents i altres materials existents que permeten el treball autònom de l'alumne.  

Codi del projecte: 
2017PID-UB/036
Grup d'innovació docent: 
GINDEPP

L’ensenyament de l’estadística a través del flipped classroom

Coordinació: 
PEREZ MARIN, ANA MARIA
Participants: 
ALCAÑIZ ZANON, MANUELA
Participants: 
ALEMANY LEIRA, RAMON JOSE
Participants: 
AYUSO GUTIERREZ, M. MERCEDES
Participants: 
BERMUDEZ MORATA, LLUIS BERMUDEZ
Participants: 
BOLANCE LOSILLA, CATALINA
Participants: 
GUILLEN ESTANY, MONTSERRAT
Participants: 
CHULIA SOLER, HELENA
Participants: 
LOPEZ TAMAYO, JORGE
Participants: 
RIERA I PRUNERA, MARIA CARME
Participants: 
ANTOLINO PRIETO, MARIA CARME
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Ensenyament/s: 
Grau d'Estadística
Ensenyament/s: 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Ensenyament/s: 
Màster en Estadística e Investigació Operativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Ens plantegem dos objectius principals:

Objectiu 1: Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes d’estadística, acció prioritària atesos els elevats índexs d’abandonament i suspensos. Esperem millorar les qualificacions en assignatures de contingut estadístic i contribuir a reduir les taxes d’abandonament dels estudis.

Objectiu 2: Promoure un canvi envers l’actitud dels alumnes en relació al temps de classe i a l’aprenentatge autònom, de manera que prenguin consciència de que si es preparen prèviament el tema treuen molta més utilitat de la seva assistència a les classes.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/020

Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia

Coordinació: 
Vilalta Bufi, Montserrat
Participants: 
Abío Roig, Gemma
Participants: 
Arespa, Marta
Participants: 
Patxot, Concepció
Departament: 
Departament d'Economia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l’alumnat implicat:

 • Convertir l'aula en un espai de treball actiu pels membres de la comunitat educativa presents.
 • Fomentar el treball en grup i la interacció entre els estudiants.
 • Facilitar adequar el ritme de treball a les necessitats de cada estudiant.
 • Millorar l'ambient de treball a l'aula.
 • Fomentar la capacitat d'anàlisi i de síntesi dels estudiants.
 • Facilitar la presa de consciència, per part del estudiants, del progrés en les seves aptituds i coneixements.
 • Millorar l’aprenentatge (autònom i col·laboratiu) dels estudiants.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/015
Grup d'innovació docent: 
GIDTAAVE

Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales

Coordinació: 
PEREZ DOMINGO, MARIA REYES
Participants: 
MUÑOZ VAQUER, M. CARMEN
Participants: 
VILADOMIU CANELA, NURIA
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Ensenyament/s: 
Relacions Laborals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Llevo más de 10 años impartiendo docencia a este colectivo, el cual, en su mayoría, es un grupo de jóvenes que entran en la universidad a pesar de que, en realidad, querían estudiar derecho o psicología pero no tenían suficiente nota, y, además, están convencidos de que son "malos" con las matemáticas. Consecuencia de ambas cosas es una gran carencia de motivación y una fuerte falta de autoestima intelectual. Intento trabajar ambas cosas. Proponerles la realización de un video es como provocarles a jugar, participar en el juego les permite conseguir 1 punto por encima de la nota final del examen. Es un trabajo que pueden realizar con un compañero (trabajo en equipo) y que ha de reunir unos requisitos mínimos que expondré más adelante.

Realizar un video implica haber asimilado los conceptos, y, además, ser capaz de transmitirlos. 

Se enmarca dentro de la evaluación continuada, además de las dos pruebas presenciales. La calificación final del curso puede ser muy sensible a un buen resultado en estos dos videos, de hecho, en este primer curso que se ha realizado, muchos grupos han alcanzado el 100%, es decir, un punto.

Se pretende facilitar el aprendizaje de los instrumentos que proponen la Estadísticas para los problemas que se plantean en el mundo laboral.

Permite adecuarse cada curso a los cambios de las nuevas generaciones de alumnos y a los avances en la comunicación.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/009
Grup d'innovació docent: 
ANDES

Projecte d’innovació docent per la millora de la coordinació tutor-empresa-estudiant de l’assignatura Pràctiques Externes del Màster Oficial de Direcció d’Empreses de l’Esport

Coordinació: 
Triado Ivern, Xavier Maria
Participants: 
Ivern Pilar Aparicio Chueca, Amal Elasri Ejjaberi, Ramon Iglesias Tovar, MªLluïsa Solé Moro, MªPilar López-Jurado, MªCarmen Gracia Ramos, Jordi Viñas Fort Oscar Duran Mª José Blázquez
Ensenyament/s: 
Mâster Oficial de Direcció d'Empreses de l'Esport
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es preveu iniciar aquesta actuació en el curs actual 2016-17 per tal que es pugui aplicar de forma pilot durant el segon semestre del mateix curs. L’assignatura es porta a terme durant el segon semestre, en els mesos d’abril, maig i juny. A la vegada es durà a terme durant el 1r semestre del curs 2017-18, per al seguiment dels estudiants titulats.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/023
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

 Objectius

 

Indicadors

Millora metodològica en el disseny de les Pràctiques externes, tant pel que fa al procés de cerca d’entitats col·laboradores, selecció de candidats i incorporació a l’empresa
 • Augment de la satisfacció dels agents en els processos de selecció dels estudiants
 • Augment del número de pràctiques de qualitat al sector esportiu
 • Disminució del número de dies que es necessiten per formalitzar un conveni de pràctiques
 • Reduir el número de visites dels estudiants a l’oficina de pràctiques
Identificar bones pràctiques generalitzables (rúbriques, guies...) tant des de la vessant acadèmica com de la vessant de l’organització, on l’estudiant realitza les pràctiques.
 • Grau de satisfacció, tant de l’estudiant com dels tutors, en altres universitats o centres
 • Acreditació de les pràctiques de qualitat segon els barems de les Agencies de Qualitat institucionals
Elaborar eines que donin suport en el procés a tots els agents que intervenen en el procés de Pràctiques Externes: estudiants, tutors d’empresa i tutors acadèmics.
 • Creació de la guia de pràctiques per l’estudiant
 • Creació de la guia de pràctiques pel tutor acadèmic de la institució
 • Creació de la guia de pràctiques pel tutor de l’organització
Generalitzar la metodologia a altres Màsters, tinguin caràcter obligatori o optatiu, en la mesura que es puguin reduir els costos de gestió i temps.
 • Presentació i defensa de la metodologia en jornades, tant internacional com nacionals.
 • Presentació i defensa de la metodologia en congressos, tant internacional com nacionals
 • Publicació en revistes indexades del canvi metodològic de l’assignatura de pràctiques
Mesurar l’impacte que les pràctiques han tingut en la inserció laboral dels estudiants
 • Grau d’inserció laboral dels estudiants que han realitzat pràctiques en el darrer curs.
 • Evolució del grau d’inserció laboral dels estudiants que han realitzat pràctiques des de l’inici del màster.

 

 

 

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

 

Indicadors Instruments
 • Augment de la satisfacció dels agents en els processos de selecció dels estudiants
 • Augment del número de pràctiques de qualitat al sector esportiu
 • Disminució del número de dies que es necessiten per formalitzar un conveni de pràctiques
 • Reduir el número de visites dels estudiants a l’oficina de pràctiques

Recerca bibliogràfica

Qüestionaris als diferents agents participants en les pràctiques

Focus groups amb estudiants

 

 

 • Grau de satisfacció, tant de l’estudiant com dels tutors, en altres universitats o centres
 • Acreditació de les pràctiques de qualitat segon els barems de les Agencies de Qualitat institucionals

 

Qüestionari i focus group

Anàlisi

 • Creació de la guia de pràctiques per l’estudiant
 • Creació de la guia de pràctiques pel tutor acadèmic de la institució
 • Creació de la guia de pràctiques pel tutor de l’organització
Redacció d’unes guies de suport per als estudiants, tutors d’empresa i tutor acadèmics.
 • Presentació i defensa de la metodologia en jornades, tant internacional com nacionals.
 • Presentació i defensa de la metodologia en congressos, tant internacional com nacionals
 • Publicació en revistes indexades del canvi metodològic de l’assignatura de pràctiques
Redacció de ponències i articles per Jornades, Congressos i/o Revistes
 • Grau d’inserció laboral dels estudiants que han realitzat pràctiques en el darrer curs.
 • Evolució del grau d’inserció laboral dels estudiants que han realitzat pràctiques des de l’inici del màster.

Qüestionari i focus group

Anàlisi longitudinal de la inserció laboral dels estudiants del master.

 

Grup d'innovació docent: 
GIDOE-UB

GIDTAAVEada

Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia

· L’objectiu d’aquest grup és introduir innovacions docents en l’ensenyament de les assignatures del Departament d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa per tal d’aconseguir fer-lo més actiu i vivencial i així millorar l’aprenentatge dels estudiants i els seus resultats.

· Pel que fa al contingut de les assignatures, també es pretén capacitar a l’alumne per relacionar la realitat econòmica amb els conceptes i models teòrics dels programes i introduir una visió més amplia de l’Economia que prengui en consideració la visió de gènere i l’impacte ambiental.

Coordinació: 
Rubert Adelantado, Glòria
Membres del grup: 
Gemma Abío Roig
Marta Arespa Castelló
Marta Gómez Puig
Ester Manna
Jordi Melé Carné
Concepció Patxot Cardoner
Fernando Sánchez Losada
Mònica Serrano Gutiérrez
Alexandrina Petrova Stoyanova
Montse Vilalta Bufí
Departament: 
Departament d'Economia

Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social

Coordinació: 
Aubert Simon, Adriana
Participants: 
Ramon Flecha Garcia, Esther Oliver Pérez, Lídia Puigvert Mallart, Marta Soler Gallart, Lena de Botton Fernández, Tinka Schubert, Nataly Buslón Valdez, Maria del Mar Ramis Salas (UAB), Aitor Gómez González (URV), Tatiana Santos Pitanga (UdG), Elena Duque Sánchez (UdG)
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Primària
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Infantil
Ensenyament/s: 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Social
Ensenyament/s: 
Grau de Treball Social
Ensenyament/s: 
Grau de Sociologia
Ensenyament/s: 
Grau de Comunicació Audiovisual
Ensenyament/s: 
Grau en Criminologia
Ensenyament/s: 
Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació
Ensenyament/s: 
Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general: Fomentar en els futurs i futures professionals de sociologia, la capacitat d’actualitzar-se i estar al dia en les actuacions d’èxit i amb impacte social en el seu camp d’intervenció.

 • Objectiu específic 1: Implementar en assignatures de diferents ensenyaments activitats, pràctiques, i estudis de cas que aportin les fonts pròpies de la Comunitat Científica Internacional (revistes JCR, principals bases de dades, programes de recerca més rellevants com Horizon 2020), actuacions d’èxit i recerques amb impacte social.
 • Objectiu específic 2: Elaborar materials docents per aquestes pràctiques i millorar-los fruit de la valoració de les mateixes.
 • Objectiu específic 3:Posar a disposició de tot el professorat de sociologia les informacions i materials pertinents
 • Objectiu específic 4:Oferir suport i/o assessorament a professorat interessat en introduir aquestes fonts en les activitats d’aprenentatge de l’alumnat.
 • Objectiu específic 5:Fomentar els convenis i col·laboracions amb universitats catalanes, estatals i internacionals. 
Codi del projecte: 
2015PID-UB/T04
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

1.1. Nombre d’assignatures que han implementat les activitats d’aprenentatge en cada quadrimestre.
1.2. Nombre de pràctiques / estudis de cas / altres activitats que s’han implementat.
1.3. Increment de les assignatures on s’han implementat activitats d’aprenentatge

2.1. Nombre de materials docents elaborats
2.2. Nombre de materials docents millorats

3.1. Elaboració d’un wordpress
3.2. Accessibilitat del wordpress i dels materials

4.1. Demandes de suport / assessorament
4.2. Nombre de sessions de suport i/o assessorament

5.1. Convenis i col·laboracions amb universitats catalanes,
5.2. Convenis i col·laboracions amb universitats estatals
5.3. Convenis i col·laboracions amb universitats internacionals

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 
 • Registre de les activitats dutes a terme, incloent materials
 • Qüestionaris d’avaluació i valoració de l’alumnat
 • Grups de discussió en reunions per part del professorat implicat
Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 
 • Les activitats es registraran l llarg del desenvolupament del projecte. Ho farà la professora responsable, i compartirà amb l’equip les informacions recollides per a contrastar-ho.
 • En les assignatures on s’hagin aplicat activitats, es realitzarà una petita enquesta de valoració del sentit i forma d’implementació de les mateixes. S’està valorant si es fa presencialment o a través del campus.
 • En les reunions de l’equip, es durà a terme un grup de discussió. 

 

Aquest projecte parteix de la necessitat de fomentar en els futurs professionals de sociologia, la capacitat d’actualitzar-se i estar al dia en les actuacions d’èxit i amb impacte social en el seu camp d’intervenció.

Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes

Coordinació: 
Calvet Creizet, Mireia
Participants: 
Marta P. Fernandez-Villanueva Llane, Oliver Strunk, Marta Panades Guerrero, Anna Buj Casanova
Ensenyament/s: 
Grau de Llengües i Literatures Modernes (Alemany)
Ensenyament/s: 
Grau d’Empresa Internacional (Alemany)
Ensenyament/s: 
Grau en Turisme
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’actuació consisteix en dissenyar una sèrie de rúbriques per a l’avaluació continuada d’exercicis de consulta guiada a corpus online de varietats funcionals de l’alemany contemporani i de varietats històriques de l’alemany.

Amb unes rúbriques confeccionades a partir de les necessitats, les experiències i els objectius d’un conjunt prou ampli d’assignatures implicades com per a assegurar-ne la presència transversal almenys en tres Graus universitaris amb Alemany com a Llengua Estrangera, es volen promoure processos d’autoregulació per part dels estudiants i de coordinació avaluable per part dels responsables de les assignatures implicades. 

Es vol oferir als estudiants instruments per planificar consultes guiades a corpus online i per mesurar de manera escalada i ponderada l’assoliment dels aprenentatges associats a aquestes consultes.

Al mateix temps els instruments en format de rúbriques han de permetre als estudiants participar en l’apropiació, l’aplicació i la reconceptualització, si cal, dels criteris d’avaluació. En aquest sentit es buscarà que les rúbriques siguin assequibles per a l’alumnat en termes de transparència conceptual, en termes d’acceptació en el marc de les restriccions imposades per la duració i els contextos dels aprenentatges i en termes d’adequació entre els objectius dels aprenentatges i l’avaluació dels coneixements assolits. 

 • Fomentar actituds de documentació i anàlisi lingüística basats en mètodes empírics
 • Reunir un pool de corpus queries exemplars i representatives dels assoliments de les assignatures implicades
 • Confeccionar un sistema de rúbriques entenedor pels estudiants per a mesurar el grau d’assoliment dels objectius de cerques en corpus
 • Donar suport als estudiants a l’hora de seleccionar cerques en corpus determinats d’acord amb finalitats determinades
 • Fomentar un major centrament dels aprenentatges en l’àmbit de la lingüística alemanya en el desenvolupament de la sensibilitat dels estudiants pels contextos d’ús i per la funcionalitat de les actuacions lingüístiques
 • Fomentar un major centrament en la capacitat de descoberta per part dels estudiants dels aprenentatges en l’àmbit de la lingüística històrica de l’alemany, que tradicionalment descansen en arguments d’autoritat
 • Fer més atractiu l’estudi de la història de la llengua alemanya treballant de manera interactiva i individualitzada modes d’accés a bases textuals digitalitzades
 • Fomentar formes d’autoregulació en l’assoliment dels aprenentatges i d’autoavaluació que afavoreixin el desenvolupament autònom i l’aprenentatge col.laboratiu en base a principis de repartiment equitatiu i responsable de les càrregues de temps i d’esforç
 • Afavorir formes d’aprenentatge i d’avaluació entre iguals que foemntin el desenvolupament ple de capacitats diverses en assignatures on coincideixen estudiants de diferents Graus de Filologia

L’objectiu principal de l’acció és promoure un concepte d’exploració mediada de corpus online de varietats històriques de l’alemany i de varietats funcionals de l‘alemany contemporani, en el qual les rúbriques, a banda de ser un instrument d’avaluació, es percebin com a instrument de mediació per part de tots els agents implicats en l’acció d’innovació docent.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/001
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

El procediment consisteix en distribuir els indicadors d’avaluació d’acord amb les tres etapes del desenvolupament que s’han exposat a l’apartat 4. Ens proposem explicitar guies d’actuació concretes als instruments de tipus protocol que es descriuen més avall.

Els indicadors de la tercera etapa (indicadors de resultats , veure apartat 4. més amunt) es poden convertir, amb lleugeres modificacions, en indicadors de seguiment, en cas de transferència de l’acció a altres assignatures, altres Graus o altres Ensenyaments.

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

α1) Instruments: Protocols de coordinació, grups de discussió dels experts

Indicadors per a la priorització de passos que conformen l’acció en el seu conjunt:

[*]       número i tipus de corpus de partida a comparar amb número i tipus de corpus finalment consultats

[*]       número i tipus de cerques de partida per a ser validades i validacions resultants (Tercera etapa a l’apartat 4.) en base al criteri “ajustament entre instrucció, outcome i avaluació rubricada”

Indicadors del seguiment i d’ajustaments derivats de la monitoritzacio del proces de coordinació:

[*]       indicadors de temps i esforços dedicats a recollida d’evidències

[*]       de presa de decisions (instrument: Actes sessions de treball)

[*]       de difusió i monitorització dins l’aula (instrument: Diari de reflexió d’aula)

[*]       de difusió i monitorització entre experts, entre membres de l’equip docent i més enllà: contactes establerts, impulsos fruit de la generació de confiança i de respecte entre experts, entre experts i novells (instrument: diàleg amb experts, tutories amb candidats Treball Final de Grau i Treball Final de Màster, becaris i becàries, etc.)

[*]       número d’entrades generades a partir de les accions descrites en aquest apartat i que conformaran un pool d’ìtems per als qüestionaris i entrevistes

 

α2) Instruments: anàlisi documental d’outcomes a partir de materials generats en cursos anteriors per tal de detectar àrees de convergència entre accions de consultes a corpus mediades per un abanda i accions de consulta directes per l’altra; graella amb panorama d’instruccions i de tasques a punt per pilotar la rúbrica i d’instruccions i tasques encara per ajustar al disseny de les rúbriques

Indicadors:

[*]       relació numèrica entre consultes guiades i consultes no guiades abans de l’acció

[*]       grau d’assoliment i de satisfacció dels docents i dels estudiants amb el disseny i l’avaluació de les tasques guiades i no guiades abans de l’acció

Indicadors per a l’establiment d’una progressió en el grau de dificultat i en la sistematització de les tasques de consulta a corpus en termes de:

[*]       nivell de competència en alemany com a llengua estrangera (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

[*]       treball d’aspectes de la lèxico-gramàtica corresponents als 6 àmbits detallats a la Segona etapa de l’apartat 4.

[*]       relació numèrica entre consultes guiades i no guiades sobre aspectes de la lèxico-gramàtica de l’alemany escrit i parlat

[*]       relació numèrica entre consultes guiades i no guiades sobre aspectes de la lèxico-gramàtica de varietats escrites i parlades de l’alemany per a finalitats específiques (comunicació en l’àmbit del turisme, en l’àmbit dels negocis i l’empresa internacionals)

 

α3) Instruments: Anàlisi de necessitats en base a anàlisi documental i en base a observacions de classe i de tutories

Indicadors: posicions en graella de tipologia de tasques recomanades per a cada grup segons prioritat establerta pels docents i fruit de les observacions de classe i de tutories

[*]       número de cerques motivades per tipologia d’unitats de cerca i items que se’n deriven per a les rúbriques

[*]       número de cerques motivades pel format i els continguts de les col.leccions dels corpus online

[*]       número de cerques motivades pel caràcter unilingüe o multilingüe de les col.leccions

 

α4) Instrument: Recopilació d’una bibliografia anotada com a indicador de coordinació entre experts

Indicadors:

[*]       número d’entrades bibliogràfiques anotades

[*]       número d’entrades bibliogràfiques consultades durant el procés

[*]       any de les publicacions

[*]       llengües de les publicacions

[*]       usabilitat del tagging

[*]       usabilitat dels abstracts

 

α5) Instruments: Qüestionaris amb escales Likert ( Boulton 2009)

Indicadors: grau de coneixement, actituds i creences dels estudiants sobre alineació d’instrucció per realització de la tasca i rúbriques d’avaluació prèviament a l’implementació de l’acció (fase de pilotatge)

[*]       qüestionaris sobre estils d’aprenentatge

[*]       qüestionaris sobre digital literacy

[*]       qüestionaris sobre actituds al volant de l’acceptació d’errors, la transigència en pràctica i en la negociació basada en estratègies d’assiag i error

 

α6) Instruments: Protocols d’observació sobre l’exploració de formats de tutorització on podria tenir sentit el treball amb rúbriques

Indicadors:

[*]       número d’accions de peer assessment (amb i sense oportunitat d’ús de rúbriques)

[*]       número d’accions de tutoria professor- estudiant/-s (amb i sense oportunitat d’ús de rúbriques)

[*]       altres accions tutorials abans i després de la realització de les tasques i l’avaluació a l’aula (amb i sense oportunitat d’ús de rúbriques)

 

Indicadors d’avaluació per la Segona etapa del desenvolupament (= β): Avaluació del procés de compilació i descripció d’indicadors per rúbriques i avaluació del procés de pilotatge de les rúbriques

Els intruments d’avaluació per les accions de la Segona etapa (veure apartat 4. d’aquesta documentació) seran l’anàlisi documental, diaris de reflexió de classe, diaris de reflexió prèvies i posteriors a accions tutorials i qüestionaris de satisfacció. Als qüestionaris s’hi inclouran preguntes obertes per a obtenir dades analitzables des del punt de vista qualitatiu.

 

Els indicadors mesurables amb aquests instruments són:

[*]       rapidesa i efectivitat en el procés d’enregistrament i d’obtenció de permisos de consulta a corpus (percepció per part dels estudiants i dels docents)

[*]       accessibilitat dels corpus

[*]       usabilitat de les interfícies dels corpus

[*]       grau d’internacionalització i/o estandardització dels query languages

[*]       grau de satisfacció amb les help options de corpus particulars per a la formulacio d’exemplary queries

[*]       grau d’ajustament de les exemplary queries als 6 àmbits de contiguts de les assignatures implicades (lèxico-gramàtica)

[*]       grau d’ajustament de les exemplary queries als 6 àmbits de contiguts de les assignatures implicades (variació funcional segons contextos de comunicació professional i tècnica o semi-tècnica)

[*]       grau d’ajustament de les exemplary queries als 6 àmbits de contiguts de les assignatures implicades (varietats històriques de l’alemany)

[*]       grau d’ajustament de les exemplary queries als 6 àmbits de contiguts de les assignatures implicades (alemany parlat vs. alemany escrit)

[*]       temps i esforços dedicats a ajustar les queries a plantejaments de problemes

[*]       temps i esforços dedicats a ajustar aspectes del disseny i la formulació de queries amb les rúbriques descriptives 

[*]       claredat de les rúbriques descriptives

[*]       tècniques de contrastació entre els items de les rúbriques descriptives formulats pels docents i items formulats pels estudiants (“traducció” dels items de registre docent a registre usuari, veure Brookhart 2013, pp. 95-96)

[*]       grau de satisfacció dels docents amb la relació entre disseny de rúbriques descriptives i el temps i esforç dedicats

[*]       grau de satisfacció dels estudiants  amb l’ajustament entre l’ús de rúbriques descriptives i temps i esforç dedicats

[*]       grau de satisfacció dels docents en l’ajustament entre rúbriques descriptives i aspectes de la planificació del curs

[*]       grau de satisfacció dels docents en l’ajustament entre rúbriques descriptives i aspectes de la realització del curs

[*]       percepcions dels procediments d’assaig i error durant els diversos ajustaments

[*]       número de tasques que han passat per totes les etapes del procés de pilotatge

[*]       número d’items de rúbrica que han passat per totes les etapes del procés de pilotatge

[*]       circulació dels resultats dels pilotatges entre els docents implicats en l’acció

[*]       propostes de millora de sessions de peer assessment basades en l’aplicació de les rúbriques

[*]       propostes de millora de sessions de tutoria entre docent/-s i estudiant/-s basades en l’aplicació de les rúbriques

 

Indicadors d’avaluació per la Tercera etapa del desenvolupament (= γ): Avaluació dels resultats

Instrument: anàlisi documental

[*]       número total d’estudiants informats de l’acció

[*]       número total d’estudiants participants en fases de pilotatge

[*]       número total d’estudiants participants en situacions d’avaluació real sobre la base de rúbriques dissenyades a tal fi

[*]       número d’agents implicats de manera directa o indirecta en accions o episodis de consulta a agents externs al projecte (bibliotecaris, tècnics, etc.)

 

Instrument: Qüestionaris i anàlisi documental de protocols d’actuació

[*]       grau d’aprofitament percebut pels estudiants del producte rúbriques

[*]       grau d’aprofitament percebut pels docents del producte rúbriques

[*]       número total de consultes a corpus realitzades

[*]       número i tipus de corpus o col.leccions online consultades

[*]       número total de tipus d’exemlary queries executades

[*]       origen de les queries (formulacions individuals, formulacions replicades, formulacions co-construïdes)

[*]       número de consultes executades dins de l’aula

[*]       número de consultes executades fora de l’aula

[*]       número de consultes amb assoliment de l’objectiu o resolució del problema

[*]       número de consultes amb assoliment d’objectius acceptable sense resolució del problema

[*]       número de consultes amb resolució del problema però amb reserves respecte l’assoliment d’objectius

[*]       número de consultes sense resolució del problema ni assoliment d’altres objectius  

[*]       temps dedicat a l’habituació, a la comprensió de les rúbriques dins del grup

[*]       temps dedicat a la transferència d’experiències amb les rúbriques fora del grup

[*]       indicadors d’usabilitat de les guies i els handouts per consultes a corpus mediades

[*]       indicadors d’usabilitat de les guies i els handouts per redactar informes de resultats de consulta per a ser presentats dins dels grups

[*]       número d’informes de resultats presentats dins dels grups (en català)

[*]       número d’informes de resultats presentats dins dels grups (en castellà)

[*]       número d’informes de resultats presentats dins dels grups (en alemany)

[*]       grau de satisfacció/frustració general dels estudiants

[*]       grau d’aprofitament transversal percebut

 

Instrument:  Protocols de recall

[*]       número d’episodis de negociabilitat de les rúbriques reportades a les tutories

Instrument: Entrevistes amb preguntes estructurades que permetin una valoracio crítica del projecte finalitzat (alguns prompts: Possibles raons per les quals determinats usuaris han millorat la seva situació respecte a l’inici del projecte i d’altres no; Percepció que s’han produït ajustaments o desajustaments entre necessitats detectades i assoliments).

El disseny de rúbriques ha de servir per a conèixer si s’han generat actituds i comportaments favorables a la popularització de consultes a corpus, si s’han fomentat argumentacions sobre la comprensió (la producció i la recepció) d’usos lingüístics de l’alemany contemporani en contextos de treball filològic i en contextos d’ús de la llengua alemanya en l’àmbit del Turisme i dels Negocis i l’Empresa Internacional en base a consultes a corpus, per saber si s’ha incidit en la professionalització dels Graduats en Llengües Modernes en termes de coneixement d’eines i d’expansió i exploració d’aspectes de les new literacies rellevants per l’àmbit.

[*]       grau de satisfacció/frustració general dels docents amb els treballs de coordinació de l’acció

[*]       grau de satisfacció/frustració general dels docents amb el treball de l’equip docent

[*]       grau de satisfacció/frustració general dels docents amb el treball i les reaccions dels estudiants

[*]       percepcions de l’accesibilitat i la usabilitat dels accesos online

[*]       comparacions amb èxit acadèmic de tasques comparables a les dutes a terme en anys anteriors a la implementacio de l’acció

 

Indicadors d’avaluació de la transferabilitat

[*]       Precisió en la capacitat per definir els objectius de l’acció i els efectes esperats per part dels docents

[*]       Precisió en la capacitat de reflexionar i transmetre informacions relatives a les coincidències i les divergències entre els efectes esperats al termini de l’acció i els resultats obtinguts

[*]       Precisió en la capacitat de definir la relació entre rúbriques i instruccions per part dels docents

[*]       Precisió en la capacitat per identificar els assoliments per part dels estudiants.

 

Tutories de competència intercultural per a la mobilitat internacional (alemany)

Coordinació: 
Panades Guerrero, Marta
Participants: 
Mireia Calvet, Marta Fernández-Villanueva, Maria Cristina Poblet, Oliver Strunk, Núria Vergés Bosch, Montse Cervera, Raquel Villero
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Ensenyament/s: 
Empresa Internacional
Ensenyament/s: 
Administració i Direcció d´Empreses
Ensenyament/s: 
Economia
Ensenyament/s: 
Sociologia
Ensenyament/s: 
Llengües i Literatures Modernes
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Sensibilitzar l´estudiant sobre l’explotació de la pròpia competència intercultural per identificar estereotips i analitzar situacions crítiques de comunicació intercultural en alemany, tant en entorns laborals específics d´empresa com de la vida diària.

2. Introduir i dinamitzar la tutoria entre iguals per als estudiants que realitzin una estada de mobilitat internacional o vulguin realitzar pràctiques curriculars en departaments internacionals.

3. Identificar situacions crítiques interculturals rellevants en la interacció entre estudiants catalano-, castellano- i alemanyoparlants properes a l’experiència dels estudiants.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/045