Facultat de Química

Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria

Coordinació: 
Segarra Rubi, Merce
Participants: 
Mònica Martínez López, Elena Xuriguera Martín, Luis Cabedo Mas (UJI), Marta Royo(UJI), José Gámez (UJI), María Lidón Moliner (UJI), Raúl Izquierdo (UJI), Núria Salán (UPC), Maria Teresa Guraya Díez (UPV), Esperanza Díaz (UPV), Igor Puerto (UPV), Pablo López Crespo (UMA)
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Enginyeria de Materials
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte pretén consolidar la línia d'innovació educativa que es porta desenvolupant aquests últims anys (l'aplicació de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes a assignatures de la branca d'enginyeria en el marc d'una xarxa d'innovació educativa IdM@ti), però en aquesta ocasió el que es proposa és que el projecte en el qual es vol treballar tingui com a objectiu dur a terme una tasca social mitjançant el disseny d'un objecte que pugui millorar la vida de persones amb limitacions funcionals severes. Així doncs, es pretén dur a terme una experiència d'aprenentatge-servei (APS) mitjançant l'ús de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes (ABP).

En aquest sentit, el projecte pretén integrar en una mateixa activitat docent les següents estratègies:

• Utilitzar la metodologia denominada aprenentatge basat en problemes (ABP) com a eina d'ensenyament-aprenentatge cooperatiu i dinàmic.

• Potenciar l'ús d'eines TIC i de treball col·laboratiu :

- la gestió de la informació,

- promoure la comunicació docent-estudiant,

- facilitar la comunicació entre estudiants dins de cada universitat i entre universitats. 

• Contribuir al desenvolupament i consolidació d'IdM@ti, xarxa interuniversitària d'innovació docent en materials. Així mateix, afavorir la interacció entre estudiants de diferents universitats. 

• Fomentar la responsabilitat social mitjançant una experiència d'aprenentatge-servei i la interacció directa amb els usuaris finals de tal acció. 

• Desenvolupar en els alumnes la capacitat de treball en grup en un marc competitiu, buscant així una interdependència positiva dels alumnes i auto-exigència de la qualitat del treball.

• El tipus de metodologia aplicada, juntament amb la possibilitat d'interactuar amb els usuaris finals dels dissenys, així com l'oportunitat de presentar a concurs el seu treball, pretén mostrar als estudiants una situació molt similar a la real que es donaria en el desenvolupament de la seva carrera professional com a enginyers de materials, despertant d'aquesta manera el seu esperit emprenedor. 

• La metodologia ABP és particularment efectiva en l’orientació a l’aprenentatge, de manera que són els estudiants els que han d'identificar el que necessiten saber per poder resoldre els problemes que sorgeixin durant el desenvolupament del projecte. Això permet desenvolupar la capacitat d'identificar què es necessita saber i on trobar la informació, cosa que fa més versàtils als estudiants al llarg de les seves vides professionals i afavoreix que busquin aprendre al llarg de les seves vides.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/008
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

El seguiment del projecte es durà a terme en quatre plans diferents:

1. Dins de cada universitat i assignatura, mitjançant reunions cada setmana o deu dies amb els alumnes que participin del mateix. Això permetrà controlar el desenvolupament del ABP i per tant el procés d'aprenentatge de l'alumnat. Així doncs, mitjançant aquestes reunions i l'avaluació final i defensa dels lliurables serà possible l'avaluació de les competències específiques.

2. El seguiment de les eines de treball col·laboratiu i els qüestionaris que es preveu passar als alumnes permetran analitzar l'èxit del projecte en les competències transversals dels alumnes.

3. Es durà a terme un estudi per analitzar la validesa d'aquesta metodologia i, sobretot, de l'aprenentatge entre iguals a distància. Per a això es passaran uns qüestionaris i es faran grups de discussió supervisats per la professora Lidón Moliner.

4. Dins de la xarxa IdM@ti, a través de les reunions del grup de treball (aquest curs estan previstes 2), es realitzarà la coordinació d'activitats de les diferents universitats, elaboració de nou material docent i temporalització d’activitats. A més, en l'última reunió es preveu analitzar els resultats del mateix i valorar l'impacte de la mesura.

En el pla docent de l’assignatura de Selecció de materials es descriuen les competències avaluables:

Transversals comunes de la UB:

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques). (T1)
Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques). (T2)

Específiques de la titulació:

Capacitat per comunicar coneixements, procediments, resultats o tècniques relacionats amb el comportament i la utilització de tot tipus de materials. (E1)
Capacitat per dissenyar i gestionar la utilització i durabilitat de components i dispositius amb materials, per vigilar de manera especial el deteriorament dels materials amb respecte pel medi ambient. (E2)
Capacitat per dissenyar, avaluar, seleccionar i fabricar materials segons les seves aplicacions. (E3)

Aquestes competències poden ser avaluades pel mateix alumne, pel grup de treball al que pertany, pel professor, per l’ens promotor o bé per l’usuari final. Els instruments d’avaluació que s’utilitzaran es proposen de manera que participin tots aquests actors en el sistema d’avaluació .

Els indicadors contemplats en el present projecte són:

Avaluació tasques i procés
Avaluació exposicions grupals
Valoració grupal del treball en equip
Avaluació de les persones destinatàries
Consciència i avaluació del servei realitzat

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Qüestionaris als estudiants, professors i ens promotor.

Enquestes als usuaris

Lliurables del projecte. Cada grup presentarà 3 informes sobre i) disseny definitiu i preselecció de materials, ii) selecció de materials i dimensionat del producte, iii) selecció del procés de producció i prototipat.

Presentació i defensa del projecte davant l’ens promotor.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

Tots els indicadors seran avaluats al final de cada any de projecte.

 

El projecte pretén ser la continuació de tres projectes desenvolupats en els respectius cursos anteriors i finançats per la Universidad del País Vasco i la Universitat Jaume I de Castelló, en els que s'ha treballat la implementació de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes amb resultats molt satisfactoris.

Grup d'innovació docent: 
IdM@ti

El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants

Coordinació: 
Gimenez Farreras, Jaime
Participants: 
Montserrat Cruells Cadevall, Núria Escaja Sánchez, Javier Fernández González, José Antonio Garrido Ponce, Montserrat Llauradó Tarragó, Antoni Roca Vallmajor, Laura Rodríguez Raurell, Maria Lluïsa Sagrista Gratovil, Carme Navarro Aragay, Josep Oriol Bernad Marcos
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química
Ensenyament/s: 
Grau en Química, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria de Materials, Màster en Enginyeria Ambiental, Màster en Enginyeria Química, Màster en Química Analítica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Formar els estudiants en els sistemes integrats de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat de la Facultat de Química.
  • Procurar que els estudiants adquireixin consciència d’allò que significa la millora contínua, que és la finalitat última i una de les raons de ser de qualsevol sistema de gestió.
  • Procurar que els estudiants assimilin les responsabilitats i implicacions que comporten els sistemes de gestió i que els han d’ajudar a desenvolupar competències transversals relacionades amb la implementació d’aquests sistemes de gestió, abans esmentades i detallades a la descripció i també a l’apartat de desenvolupament del projecte.
  • Fomentar la consciència dels estudiants a l’hora de valorar la qualitat, el respecte al medi ambient i el treball segur com a valors indispensables en qualsevol tasca que desenvolupin al llarg del seu futur professional.
  • Millorar la gestió de les pràctiques de laboratori a partir de la nova informació obtinguda amb la implementació dels sistemes de gestió integrats.
  • Copsar el grau d’assoliment i comprensió de les tasques realitzades per part de totes les parts implicades en el procés (estudiants avaluadors, estudiants avaluats, professors avaluats).
Codi del projecte: 
2015PID-UB/021
Grup d'innovació docent: 
INQUMASE

Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química

Coordinació: 
Díaz Cruz, Jose Manuel
Participants: 
Xavier Saurina Purroy, Àngels Sahuquillo Estrugo, Cristina Ariño Blasco, Anna Rigol Parera
Facultat: 
Departament: 
Departament de Química Analítica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
- Incorporar a l’assignatura una metodologia col·laborativa que estimuli la participació de l’alumnat en el procés d’ensenyament i aprenentatge i que millori algunes competències transversals com ara el treball en grup, l’expressió oral i escrita, el sentit crític o la presa de decisions.
 
- Proporcionar  a l’alumnat una visió general de les tècniques instrumentals d’anàlisi estudiades a l’assignatura i estimular-lo per avaluar els avantatges i inconvenients de cada tècnica en funció del problema analític a resoldre.
 
- Ajudar a l’alumnat a desenvolupar la capacitat de triar la tècnica instrumental més convenient per a resoldre un problema analític determinat.
 
- Mostrar la utilitat de les tècniques instrumentals a la vida real i fer així més propers els continguts de l’assignatura.
 
- Desenvolupar eines que permetin avaluar, d’una banda, l’assoliment per part de l’alumnat dels coneixements i competències previstos i, d’altra banda, la idoneïtat dels materials  i la metodologia utilitzada amb un clar objectiu de millora.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/011
Grup d'innovació docent: 
GIDQACCS

Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs

Coordinació: 
Puig Vidal, Manuel
Participants: 
Jaime Lopez Sanchez, Javier Jose Sieiro Cordoba, Oscar Ruiz Sanchez
Facultat: 
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu essencial del projecte és aconseguir que els estudiants disposin dels coneixements i les competències professionals en la utilització d’un programari àmpliament utilitzat en l’àmbit de les enginyeries TICs com és l’entorn LabView.

Més en detall, podem considerar com a objectius particulars:

- Estendre la utilització de l’entorn de programació Labview en les assignatures de l’àmbit de les enginyeries TIC

- Dotar gratuïtament als alumnes d’una eina molt potent, fàcil i intuïtiva per a desenvolupar projectes d’enginyeria en un temps i cost reduït.

- Realitzar una avaluació acreditativa sent l’empresa National Instruments l’organisme acreditador que verificarà que l’estudiant compleix els criteris establers pera a obtenir el certificat professional CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer).

- Fomentar la competència professional en la realització de projectes. 

Codi del projecte: 
2014PID-UB/071
Grup d'innovació docent: 
IDEES-TIC

Implementació de tècniques de treball en grup a l’assignatura Biotecnologia

Coordinació: 
Bringue Tomas, Roger
Participants: 
Montserrat Iborra Urios, Javier Tejero Salvador, Eliana Ramírez Rangel, Carles Fité Piquer, Fidel Cunill García
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu del projecte és implementar el treball col·laboratiu que no cooperatiu a l’assignatura de Biotecnologia, optativa del Grau d’Enginyeria Química. És a dir, consolidar les estructures de treball i les eines necessàries per a què els alumnes aprenguin a participar en el procés d’aprenentatge i creació, el que suposa un augment de la proactivitat, alhora que desenvolupen les habilitats necessàries per assolir la competència del treball en equip tan necessària.

Per tal d’assolir aquest objectiu, es formaran grups de treball, de manera coordinada amb l’assignatura EEQII, de la que són responsables dos dels membres del GIDC, i s’assignarà un tema a cada grup que hauran de presentar a tota la classe, afavorint l'emsenyament/aprenentatge entre iguals (peer to peer) i la competència de comunicació oral.

Es programaran reunions de control (tutories) per tal de seguir i controlar el procés de treball del grup. El material resultant es presentarà al grup-classe complet, s’establiran sessions de posada en comú i, finalment, es realitzarà l’autoavaluació, la co-avaluació i l’acreditació.

En les reunions de control s’introduirà el “management”, l’assignació de rols i els diagrames de Gant.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/047
Grup d'innovació docent: 
ENGREAQUIM

ACTIVITATS D’APRENENTATGE COL•LABORATIU COM A ESTRATÈGIA DOCENT PER POTENCIAR COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES.

Coordinació: 
Nuñez Burcio, Oscar
Participants: 
Oscar Núñez Burcio, Elisabet Fuguet Jordà, Núria Serrano Plana, Xavier Subirats Vila, Àngela Dago Busquets
Facultat: 
Departament: 
Departament de Química Analítica
Ensenyament/s: 
Química, Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent rau en potenciar determinades competències transversals comunes de la Universitat de Barcelona mitjançant la realització d’una activitat d’aprenentatge col·laboratiu fent ús d’eines virtuals disponibles a la plataforma Moodle del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. L’estratègia que es proposa pretén fomentar les competències transversals següents: (i) Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica. (ii) Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica. (iii) Treball en equip: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. i (iv) Capacitat comunicativa: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina. i capacitat de cercar, usar i integrar la informació.   Així mateix, la realització d’aquesta activitat d’aprenentatge col·laboratiu permet afavorir l’assoliment de les competències específiques mitjançant el tractament de conceptes, teories o habilitats pròpies de la matèria en qüestió.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/039
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Hi ha diferents factors que afectaran l’aprenentatge de l’alumne en el desenvolupament de l’acció. En primer lloc, l’alumne rebrà orientació per part del professor i es preveuen tutories amb els alumnes (presencials o virtuals) on el professor pot reorientar l’activitat. En aquest sentit hi ha d’haver una millora evident de les competències treballades, tant específiques com transversals. Les orientacions del professor a l’inici i durant l’activitat han de guiar l’alumne en el correcte treball de les competències, i aquest fet de per si ja implica una millora en l’aprenentatge, especialment pel que fa a les competències transversals.   En finalitzar l’activitat aquesta serà valorada des de diferents punts de vista. Per una banda els professors l’avaluaran, però els alumnes també avaluaran la feina realitzada pels seus companys i la realitzada per ells mateixos. En aquest punt es posarà de manifest l’assoliment de competències específiques, que pot ser corroborat amb qüestionaris d’avaluació sobre el contingut de l’activitat, preparats pel professor. A més, el fet de realitzar avaluacions entre iguals i autoavaluacions, juntament amb una bona guia de com s’ha de desenvolupar l’activitat (sigui a nivell de metodologies de treball en grup, de com redactar de forma clara un treball, de com realitzar exposicions orals, etc.) permetrà a l’alumne adquirir i desenvolupar el sentit crític, que posarà de manifest amb les seves avaluacions.   També està previst realitzar enquestes de valoració de l’activitat en si. L’opinió dels alumnes sobre com han millorat les seves competències pel fet d’haver realitzat l’activitat és important de cara a l’avaluació dels resultats. Si bé són evidències subjectives, en global han de servir d’indicador sobre l’impacte en la formació de l’alumne.   Finalment, no es pot oblidar que tots els professors implicats en el projecte hem realitzat activitats col·laboratives amb anterioritat, tot i que no enfocades de la manera que es presenta en aquest projecte. Aquestes activitats anteriors ens han de servir de nivell de partida per valorar fins a quin punt l’activitat ha millorat l’aprenentatge dels alumnes.   

Aprenentatge basat en casos de l’entorn professional: estimació i determinació de propietats d’interès ambiental i farmacològic

Coordinació: 
Fuguet Jorda, Elisabet
Participants: 
Clara Ràfols Llach, Martí Rosés Pascual
Facultat: 
Departament: 
Departament de Química Analítica
Ensenyament/s: 
Màster en Química Analítica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius finals de la proposta estan enfocats a assegurar que els alumnes assoleixin competències relacionades amb l’assignatura que fins ara creiem que no assolien o assolien parcialment, mitjançant un canvi metodològic en l’impartiment d’aquesta. En concret, volem que els alumnes siguin capaços d’assolir els objectius següents:  Saber buscar i analitzar informació científico-tècnica en l’àmbit de la química, incloent l’idioma anglès. Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. Capacitat per conèixer la naturalesa, comportament i propietats d’algunes substàncies d’interès en diversos àmbits (mediambiental, alimentari, farmacèutic, toxicològic, etc.). Capacitat per desenvolupar esperit crític per interpretar els resultats obtinguts, relacionar-los amb les variables i factors metodològics que n'han afectat l'obtenció i extreure'n conclusions pertinents. Capacitat per comunicar conclusions i coneixements a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/038
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Els resultats del projecte seran més o menys satisfactoris en funció dels objectius aconseguits, fet directament relacionat amb l’aprenentate de l’alumne. Aquest ha de incloure tant l’adquisició de coneixements com les habilitats i destreses objecte de l’assignatura. Les orientacions del professor a l’inici i durant l’activitat han de guiar a l’alumne en el desenvolupament de l’activitat i a assolir les competències tant específiques com a transversals d’aquesta. Es preveu realitzar tutories presencials amb els alumnes que han de permetre tant al professor com a l’alumne anar avaluant els coneixements i el treball realitzat. D’aquesta manera es pot constatar si s’estan assolint els objectius del projecte i, en cas contrari es podrà reorientar l’activitat. L’activitat global de síntesi serà molt important per avaluar si el projecte ha estat satisfactori, ja que en aquesta l’alumne ha de demostrar que ha assolit gran part dels objectius definits. Tot i ser una valoració subjectiva, l’enquesta proporcionada als alumnes serà indicativa del grau de satisfacció d’aquests amb la metodologia desenvolupada, i evidentment serà un punt a tenir a en compte a l’hora de prendre decisions per a edicions futures del curs. Finalment, la percepció dels professors, en comparació amb edicions anteriors de l’assignatura, servirà també com a evidència de si la metodologia i el conjunt d’activitats desenvolupades han estat estat útils per aconseguir els objectius proposats.

Grup d'innovació docent: 
GIDQACCS

Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi

Coordinació: 
Jaume Giménez Farreras
Participants: 
Ramon Companyó Beltrán , Montserrat Cruells Cadevall , Núria Escaja Sánchez, Javier Fernández González , José Antonio Garrido Ponce , Montserrat Llauradó Tarragó , Antoni Roca Vallmajor , Laura Rodríguez Raurell , Mª Lluïsa Sagrista Gratovil
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química
Ensenyament/s: 
Química, Enginyeria Química, Enginyeria de Materials
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es tracta d’arrodonir els objectius que ja s’havien proposat en l’anterior projecte:

Formar els alumnes en el procés de realització d’auditories de les pràctiques de laboratori dins del sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat de la Facultat de Química.

Desenvolupar les competències transversals dels alumnes relacionades amb la preparació i realització de les auditories del sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat, i que ja s’han detallat en la descripció del projecte.

Millorar la gestió de les pràctiques de laboratori a partir de la informació obtinguda a través de les auditories.

Copsar el grau d’assoliment i comprensió de les tasques realitzades per part de totes les parts implicades en el procés (estudiants auditors, estudiants auditats, professors auditats).

Codi del projecte: 
2014PID-UB/006
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Els resultats del projecte estan relacionats amb: Tota la documentació relacionada amb els indicadors. Millora en las competències transversals dels estudiants, tal i com s’ha posat de manifest en la redacció dels diferents apartats d’aquest projecte. Introducció dels estudiants en el coneixement dels sistemes de gestió de la qualitat. Detectar les possibles deficiències en les pràctiques relacionades amb els aspectes físics dels laboratoris però també en els aspectes organitzatius i, per tant, tenir un millor coneixement del funcionament dels laboratoris de pràctiques i poder proposar mesures que permetin la seva millora.   L’assoliment de competències per part de l’alumnat implicat es copsa mitjançant les sessions de formació, les enquestes corresponents i la interacció personal a l’hora de desenvolupar les auditories.

Grup d'innovació docent: 
INQUMASE

Facultat de Química

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
3
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
7
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
ENGREAQUIM Enginyeria de la reacció química Iborra Urios, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IdM@ti Innovación docente en Materiales Interuniversitaria Segarra Rubí, Mercè Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Innovació en Qualitat, Medi Ambient i Seguretat en la Docència de la Facultat de Química Giménez Farreras, Jaume Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
QISU Química a la interfase secundària universitat Centellas i Masuet, Francesc A. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
QuiFiExp Química Física Experimental Ignés Mullol, Jordi Grup Innovació Docent (GID)
Línies d'innovació: 
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
QuiFiExp Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Projectes d'Innovació
Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química Projectes d'Innovació
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
QuiFiExp Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Equip docent
Títol Tipus Categoria
QuiFiExp Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
QuiFiExp Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
QISU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MOOC
Títol Tipus Categoria
QISU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
QISU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
QISU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
QISU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
QISU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IdM@ti Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IdM@ti Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Projectes d'Innovació
Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química Projectes d'Innovació
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IdM@ti Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química Projectes d'Innovació
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Projectes d'Innovació
PNT (Procediments Normalitzats de Treball)
Títol Tipus Categoria
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Projectes d'Innovació
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Títol Tipus Categoria
Aprenentatge basat en casos de l’entorn professional: estimació i determinació de propietats d’interès ambiental i farmacològic Projectes d'Innovació
ACTIVITATS D’APRENENTATGE COL•LABORATIU COM A ESTRATÈGIA DOCENT PER POTENCIAR COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES. Projectes d'Innovació
Implementació de tècniques de treball en grup a l’assignatura Biotecnologia Projectes d'Innovació
Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs Projectes d'Innovació
Facultat: 

IdM@tiada

Innovación docente en Materiales Interuniversitaria

La posada en comú dels materials desenvolupats per totes les universitats participants en la xarxa interuniversitària pretén, en primer lloc, aprofitar i compartir els recursos de què es disposa individualment i, posteriorment, fer-los accessibles als estudiants i docents de la resta d’universitats de la xarxa.

Coordinació: 
Segarra Rubí, Mercè
Membres del grup: 
M. Núria Salán
Teresa Guraya
Javier Orozco
David Sales
Luis Cabedo
Pablo López
Magda Figuerola
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB 2011: 
GIDUB-13/147
Facultat: 
Departament: 
Departament de Ciència dels Materials i Química Física