Facultat de Química

El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química

Coordinació: 
MONTSERRAT IBORRA URIOS
Participants: 
Eliana Ramírez Rangel
Participants: 
Javier Tejero Salvador
Participants: 
Roger Bringué Tomás
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El objetivo de este proyecto es la implementación de esta metodología para mejorar la adquisición de los objetivos de aprendizaje y competencias específicas de la asignatura, a través de la promoción del aprendizaje activo y el trabajo de competencias profesionalizadoras de elevada importancia.

Los objetivos parciales son:

Contextualización del trabajo dentro del grado
Definición de los objetivos de aprendizaje y los docentes
Diseño del caso de estudio. Narrativa, preguntas y posibles actividades de seguimiento
Elaboración del plan para el desarrollo del caso en el aula
Elaboración del material para realizar el seguimiento del trabajo en equipo
Elaboración de listas de comprobación con el objetivo de utilizarlas en su doble vertiente de aprendizaje y evaluación.
Elaboración de la encuesta para evaluar la percepción de los alumnos
Implementación y desarrollo de la docencia.
Análisis de los resultados obtenidos a través de las reuniones de control, actas, notas y encuestas.
Comparación de los resultados con los obtenidos en los cursos anteriores.

A continuación se listan los objetivos de aprendizaje, destacando en negrita los que se pretenden trabajar.

Referidos a conocimientos

Conocer la existencia de diferentes sistemas de gestión de calidad. Identificar los aspectos más relevantes de la gestión de calidad en un laboratorio químico.
Conocer los fundamentos referentes a la normalización, certificación y acreditación.
Conocer como diseñar, implantar y mantener un sistema de gestión de calidad en un laboratorio.
Conocer las normas de seguridad básicas de un laboratorio químico.
Conocer las propiedades peligrosas de los productos químicos.
Conocer la existencia de normativas de seguridad en lo que concierne a la manipulación de los productos químicos: identificación, etiquetado, clasificación, fichas de seguridad, valores límites ambientales (VLA).
Conocer la normativa y las acciones básicas para el tratamiento y gestión de residuos químicos.
Conocer los fundamentos básicos de los sistemas integrados de gestión de calidad, prevención y medio ambiente.

Referidos a habilidades y destrezas

Aprender a contextualizar los conocimientos adquiridos.
Redactar correctamente un informe o texto científico sencillo.
Expresar los resultados de ejercicios, problemas, etc. de forma correcta.
Interpretar una norma.
Planificar y proponer acciones para asegurar la calidad de acuerdo a diferentes sistemas de gestión.
Elaborar documentación de un sistema de gestión de la calidad.
Formular propuestas de mejora y acciones correctoras.
Saber clasificar un producto químico según su peligrosidad.
Saber cómo deben manipular de manera segura los productos y material de laboratorio siguiendo las normas de seguridad.
Saber cómo se deben gestionar adecuadamente los residuos generados en el laboratorio.
Saber cómo hacer una evaluación básica de riesgos en un laboratorio y proponer las medidas de protección más adecuadas.

Referidos a actitudes, valores y normas

Asumir la cultura de la calidad.
Tomar conciencia de la necesidad de la organización y la planificación del trabajo.
Asumir los valores de la cultura de la prevención
Tomar conciencia de la posible peligrosidad de los productos químicos.
Adquirir conciencia de la importancia de trabajar con seguridad dentro del laboratorio para proteger la salud propia y la del resto de personas.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/043

Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències

Coordinació: 
JORGE LABANDA ANGULO
Facultat: 
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Màster d'Enginyeria Química
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general d’aquest projecte d’innovació docent és la implementació de noves pràctiques de laboratori per a la millora dels aprenentatges i en adquisició de competències de la professió d’enginyer químic. En concret, es pretén millorar l’aprenentatge d’alguns processos industrials concrets, de la metodologia del disseny d’experiments i de la planificació de projectes a escala de laboratori. Simultàniament, es millorarà en l’adquisició de competències com el treball en grup, el lideratge d’equips de treball, plantejar solucions a problemes, i saber redactar, presentar i desenvolupar informes tècnics.

A fi d’assolir l’objectiu general, el projecte docent que es planteja pretén realitzar les següents actuacions:

  • Dissenyar les noves pràctiques de laboratori com a pràctiques obertes sense un guió de practiques tancat, de manera que els alumnes hauran de planificar els experiments, tal i com faran en un futur al món industrial.
  • Definir un nou sistema d’avaluació de les pràctiques de laboratori en l’ensenyament d’Enginyeria Química.
  • Treballar la funció de líder d’un grup de persones, de tal manera que tots els alumnes siguin líders i obtinguin una avaluació.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/031

NEAQAada

NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA

L'Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) té com a objectiu principal potenciar la qualitat i la competitivitat internacional de l’educació superior a tota Europa, mitjançant un canvi en les metodologies docents que centra el procés d'aprenentatge en l'estudiant i en l’assoliment de competències.

Coordinació: 
Núñez Burcio, Oscar
Membres del grup: 
Miquel Esteban Cortada
José Manuel Díaz Cruz
Jose Francisco García Martínez
Alex Tarancón Sanz
Núria Serrano Plana
Xavier Subirats Vila
Héctor Bagan Navarro
Clara Pérez Ràfols
Juan Francisco Ayala Cabrera
Facultat: 

Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria

Coordinació: 
Segarra Rubi, Merce
Participants: 
Mònica Martínez López, Elena Xuriguera Martín, Luis Cabedo Mas (UJI), Marta Royo(UJI), José Gámez (UJI), María Lidón Moliner (UJI), Raúl Izquierdo (UJI), Núria Salán (UPC), Maria Teresa Guraya Díez (UPV), Esperanza Díaz (UPV), Igor Puerto (UPV), Pablo López Crespo (UMA)
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Enginyeria de Materials
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte pretén consolidar la línia d'innovació educativa que es porta desenvolupant aquests últims anys (l'aplicació de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes a assignatures de la branca d'enginyeria en el marc d'una xarxa d'innovació educativa IdM@ti), però en aquesta ocasió el que es proposa és que el projecte en el qual es vol treballar tingui com a objectiu dur a terme una tasca social mitjançant el disseny d'un objecte que pugui millorar la vida de persones amb limitacions funcionals severes. Així doncs, es pretén dur a terme una experiència d'aprenentatge-servei (APS) mitjançant l'ús de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes (ABP).

En aquest sentit, el projecte pretén integrar en una mateixa activitat docent les següents estratègies:

• Utilitzar la metodologia denominada aprenentatge basat en problemes (ABP) com a eina d'ensenyament-aprenentatge cooperatiu i dinàmic.

• Potenciar l'ús d'eines TIC i de treball col·laboratiu :

- la gestió de la informació,

- promoure la comunicació docent-estudiant,

- facilitar la comunicació entre estudiants dins de cada universitat i entre universitats. 

• Contribuir al desenvolupament i consolidació d'IdM@ti, xarxa interuniversitària d'innovació docent en materials. Així mateix, afavorir la interacció entre estudiants de diferents universitats. 

• Fomentar la responsabilitat social mitjançant una experiència d'aprenentatge-servei i la interacció directa amb els usuaris finals de tal acció. 

• Desenvolupar en els alumnes la capacitat de treball en grup en un marc competitiu, buscant així una interdependència positiva dels alumnes i auto-exigència de la qualitat del treball.

• El tipus de metodologia aplicada, juntament amb la possibilitat d'interactuar amb els usuaris finals dels dissenys, així com l'oportunitat de presentar a concurs el seu treball, pretén mostrar als estudiants una situació molt similar a la real que es donaria en el desenvolupament de la seva carrera professional com a enginyers de materials, despertant d'aquesta manera el seu esperit emprenedor. 

• La metodologia ABP és particularment efectiva en l’orientació a l’aprenentatge, de manera que són els estudiants els que han d'identificar el que necessiten saber per poder resoldre els problemes que sorgeixin durant el desenvolupament del projecte. Això permet desenvolupar la capacitat d'identificar què es necessita saber i on trobar la informació, cosa que fa més versàtils als estudiants al llarg de les seves vides professionals i afavoreix que busquin aprendre al llarg de les seves vides.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/008
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

El seguiment del projecte es durà a terme en quatre plans diferents:

1. Dins de cada universitat i assignatura, mitjançant reunions cada setmana o deu dies amb els alumnes que participin del mateix. Això permetrà controlar el desenvolupament del ABP i per tant el procés d'aprenentatge de l'alumnat. Així doncs, mitjançant aquestes reunions i l'avaluació final i defensa dels lliurables serà possible l'avaluació de les competències específiques.

2. El seguiment de les eines de treball col·laboratiu i els qüestionaris que es preveu passar als alumnes permetran analitzar l'èxit del projecte en les competències transversals dels alumnes.

3. Es durà a terme un estudi per analitzar la validesa d'aquesta metodologia i, sobretot, de l'aprenentatge entre iguals a distància. Per a això es passaran uns qüestionaris i es faran grups de discussió supervisats per la professora Lidón Moliner.

4. Dins de la xarxa IdM@ti, a través de les reunions del grup de treball (aquest curs estan previstes 2), es realitzarà la coordinació d'activitats de les diferents universitats, elaboració de nou material docent i temporalització d’activitats. A més, en l'última reunió es preveu analitzar els resultats del mateix i valorar l'impacte de la mesura.

En el pla docent de l’assignatura de Selecció de materials es descriuen les competències avaluables:

Transversals comunes de la UB:

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques). (T1)
Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques). (T2)

Específiques de la titulació:

Capacitat per comunicar coneixements, procediments, resultats o tècniques relacionats amb el comportament i la utilització de tot tipus de materials. (E1)
Capacitat per dissenyar i gestionar la utilització i durabilitat de components i dispositius amb materials, per vigilar de manera especial el deteriorament dels materials amb respecte pel medi ambient. (E2)
Capacitat per dissenyar, avaluar, seleccionar i fabricar materials segons les seves aplicacions. (E3)

Aquestes competències poden ser avaluades pel mateix alumne, pel grup de treball al que pertany, pel professor, per l’ens promotor o bé per l’usuari final. Els instruments d’avaluació que s’utilitzaran es proposen de manera que participin tots aquests actors en el sistema d’avaluació .

Els indicadors contemplats en el present projecte són:

Avaluació tasques i procés
Avaluació exposicions grupals
Valoració grupal del treball en equip
Avaluació de les persones destinatàries
Consciència i avaluació del servei realitzat

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Qüestionaris als estudiants, professors i ens promotor.

Enquestes als usuaris

Lliurables del projecte. Cada grup presentarà 3 informes sobre i) disseny definitiu i preselecció de materials, ii) selecció de materials i dimensionat del producte, iii) selecció del procés de producció i prototipat.

Presentació i defensa del projecte davant l’ens promotor.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

Tots els indicadors seran avaluats al final de cada any de projecte.

 

El projecte pretén ser la continuació de tres projectes desenvolupats en els respectius cursos anteriors i finançats per la Universidad del País Vasco i la Universitat Jaume I de Castelló, en els que s'ha treballat la implementació de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes amb resultats molt satisfactoris.

Grup d'innovació docent: 
IdM@ti

Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB

Coordinació: 
Rubio Serrano, Laura
Participants: 
Conxita Amat Miralles; Bárbara Arias Samperiz; José Antonio Asensio Fernández; Mercè Costa Cuberta; Laura Cuffi Cheliz; Jordi Delàs Amat; Itziar de Lecuona; Anna Escofet Roig; Mar Fatjó-Vilas Mestre; Marta Goula Goula; Eulàlia Grau Costa; Antonio Madrid Pérez; Maria Antònia March Pujol; Miquel Martínez Martín; Àngels Massip Bonet; Pep Mata Benedicto; Carles Mauricio Falgueras; Victòria Morin Fraile; M. Cristina Poblet Farrés; Joan Miquel Porquer Rigo; Rosa Povedano Ferré; Jaume Ros Vallverdú; Antoni Vallès Segalés; Anna Vilella Morató; Elisabet Playa Pous; Araceli Rosa de la Cruz; Mireia Esparza Pagès; Esther Esteban Torné; Montserrat Illan Villanueva; Xavier Torrado Prat; M. Àngels Pons Cardell; Fco. Javier Sarrasí Vizcarra; Josefina Carreras Sabaté; Emili Boix Fuster; Albert Soler i Llopart; Josep Solervicens Bo; Josep M. Domingo Clua; Mònica Rius Pinies; Chus Lama López; Ana Belén Fernández Cervilla; Núria Vergés Bosch; Amèlia Tey Teijón; Ascensión García García; Juan Jose Pacheco Puig; Enric Teixidó Simó; Teresa Valverde Gefaell; Maria Rubio Valera; ; Míriam Anderson; Àlex Peñalver Cabré; David Bondia García; Núria Pumar Beltran; Antonio Giménez Merino; Ruth Vilà Baños; Abdallah Tagourramt El Kbaich; Mercè Segarra; Mònica Martínez; Elena Maestre González; Eva Guix Comellas; José Antonio Sarria Guerrero; Rafael Romero Pineda; Montserrat Suriñach Pérez; Maria Antonia Buenaventura Rubio; Irene Cases Rodrigo; Francisco Javier Serrano Navamuel; Sergi Oliva Torres; Marta López Costa; M. Emilia Calvo Labarta; Xus Martín Garcia; Marta Bueno, Núria Rodriguez Ávila, Tònia Coll Florit; Clara Daroca Musté; Laia Moretó Alvarado, Manolo Fontiveros Sánchez, Ana Inés Fernández, José Antonio Padilla, Isabel Viola Demestre, Cecilia Fernández Lastra, Eduardo L. Mariño Hernández i M. Pilar Modamio Charles
Participants: 
Projecte en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona: Marta Comas Sàbat i Eulàlia Esclapés Turró
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Presentació

L’actuació es basa en la incorporació de l’aprenentatge servei (ApS) en diferents ensenyaments de la Universitat a través d’un projecte transversal i compartit per membres de diferents facultats. L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

La proposta consisteix en què els i les estudiants, tant de graus com de màsters, preparen conferències-taller sobre temes d’interès general relacionats amb els seus estudis  que estan cursant i les imparteixen en instituts d’ensenyament secundari de Barcelona, en un format de 20 minuts d’informació i 30 minuts de treball. taller i/o debat posterior. En tots els casos, es tracta de compartir coneixement i conversar sobre un tema que la universitat treballa i que pot ser de relleu  per a la formació i ha d’estar ajustat a l’alumnat de secundària.

En un clar alineament amb la metodologia d’aprenentatge servei, partim de la consideració que una de les necessitats de la nostra societat -cada vegada més hiperinformada i alhora amb més dificultat per aconseguir saber significatiu- és que els ciutadans tenen un dèficit de coneixement i, sobretot, un dèficit d’opinió reflexiva i de motivació per actuar o adoptar noves conductes. El servei ofert és un espai de debat sobre temes de relleu amb un doble objectiu 1) difondre la informació i 2) animar espais de debat, la millor manera de construir una opinió reflexiva i mobilitzadora. La proposta és clarament formativa per l’alumnat universitari implicat, ja que abans de fer les xerrades hi haurà un treball previ entre el professorat i els estudiants amb la finalitat de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, adequar-la al públic, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència. Per tal d’accedir als instituts receptors de la proposta, es comptarà amb un partner clau, el Consorci d’Educació de Barcelona, qui ajudarà a fer l’enllaç, difusió i vehicular les propostes amb les demandes de conferències-taller. Pel que fa al reconeixement acadèmic de les activitats d’ApS, en funció de la ubicació de l’experiència en cada ensenyament es determinarà com es valora l’aprenentatge realitzat, en l’avaluació convencional o amb crèdits de reconeixement.

Creiem que la proposta que es presenta pot ser una bona manera d’iniciar un projecte transversal d’aprenentatge servei que en un futur es pot ampliar a més facultats i ensenyaments, així com també altres públics receptors (biblioteques, centres cívics, o altres espais).

 

Objectius

L’objectiu bàsic relacionat amb la millora dels aprenentatges de l’estudiantat universitari implicat es fonamenta en l’aprenentatge experiencial i el “learning by doing”.  Els estudiants han de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, i per tant les competències especifiques del grau i les assignatures, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència.

En aquest sentit, el projecte té com a primer objectiu contribuir a la millora dels aprenentatges acadèmics dels estudiants, tant els relacionats amb els continguts propis de cada disciplina com els relacionats amb les competències transversals.

Així, els objectius d’aprenentatge dels estudiants implicats són:

 

1. Desenvolupar, a partir de l’acció en la comunitat, les competències transversals. Tot i que considerem que el projecte presentat permet treballar totes les competències transversals destacades des de la nostra universitat, considerem que ho fa d’una manera destacada pel que fa a:

· Capacitat comunicativa com a: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua (si s’escau), amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina; i capacitat de cercar, usar i integrar la informació. El projecte que presentem  permet treballar l’adequació comunicativa de continguts de caràcter científic per arribar a la població, en aquest cas als i les joves i, per tant, saber seleccionar la informació més rellevant i saber-la comunicar de manera que arribi al públic destinatari, alhora que aquesta permet obrir un espai per a la reflexió, el debat i la crítica al respecte.

· Treball en equip com a: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Donat que les conferències-taller es preveuen en parelles, resulta també important el fet de treballar en equip a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar la tasca a realitzar al llarg del projecte.

· Compromís ètic com a: capacitat crítica i autocrítica; i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques. El projecte d’aprenentatge servei que es presenta permet el coneixement d’altres contextos socials, la identificació de la dimensió social i política dels coneixements professionals, així com el compromís, participació i responsabilitat amb la comunitat entre d’altres.

 

2. Dissenyar i desenvolupar conferències formatives i  de debat reflexiu al servei de la comunitat en les àrees específiques de les disciplines que estudien.

El projecte té com a segon objectiu continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantació i difusió de la metodologia de l’ApS a la Universitat.  Hi ha també un segon objectiu, relacionat amb el grup ApS (UB), ja que es pretén continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantar i difondre l’ApS a la UB. En aquest sentit, es vol organitzar i realitzar aquest cicle de xerrades-taller, com a projecte transversal d’ApS de la Universitat de Barcelona, que alhora complementa les accions pròpies de cada Facultat.

Com a conseqüència dels dos anteriors, apareix un tercer objectiu, molt relacionat amb el posicionament de la UB com a universitat responsable socialment, una universitat que, tot investigant i formant, es preocupa de les necessitats de la societat en la qual està arrelada, i també dels reptes que té plantejats el conjunt de la humanitat. 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/150
Grup d'innovació docent: 
Innova-the

El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants

Coordinació: 
Gimenez Farreras, Jaime
Participants: 
Montserrat Cruells Cadevall, Núria Escaja Sánchez, Javier Fernández González, José Antonio Garrido Ponce, Montserrat Llauradó Tarragó, Antoni Roca Vallmajor, Laura Rodríguez Raurell, Maria Lluïsa Sagrista Gratovil, Carme Navarro Aragay, Josep Oriol Bernad Marcos
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química
Ensenyament/s: 
Grau en Química, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria de Materials, Màster en Enginyeria Ambiental, Màster en Enginyeria Química, Màster en Química Analítica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Formar els estudiants en els sistemes integrats de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat de la Facultat de Química.
  • Procurar que els estudiants adquireixin consciència d’allò que significa la millora contínua, que és la finalitat última i una de les raons de ser de qualsevol sistema de gestió.
  • Procurar que els estudiants assimilin les responsabilitats i implicacions que comporten els sistemes de gestió i que els han d’ajudar a desenvolupar competències transversals relacionades amb la implementació d’aquests sistemes de gestió, abans esmentades i detallades a la descripció i també a l’apartat de desenvolupament del projecte.
  • Fomentar la consciència dels estudiants a l’hora de valorar la qualitat, el respecte al medi ambient i el treball segur com a valors indispensables en qualsevol tasca que desenvolupin al llarg del seu futur professional.
  • Millorar la gestió de les pràctiques de laboratori a partir de la nova informació obtinguda amb la implementació dels sistemes de gestió integrats.
  • Copsar el grau d’assoliment i comprensió de les tasques realitzades per part de totes les parts implicades en el procés (estudiants avaluadors, estudiants avaluats, professors avaluats).
Codi del projecte: 
2015PID-UB/021
Grup d'innovació docent: 
INQUMASE

Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química

Coordinació: 
Díaz Cruz, Jose Manuel
Participants: 
Xavier Saurina Purroy, Àngels Sahuquillo Estrugo, Cristina Ariño Blasco, Anna Rigol Parera
Facultat: 
Departament: 
Departament de Química Analítica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
- Incorporar a l’assignatura una metodologia col·laborativa que estimuli la participació de l’alumnat en el procés d’ensenyament i aprenentatge i que millori algunes competències transversals com ara el treball en grup, l’expressió oral i escrita, el sentit crític o la presa de decisions.
 
- Proporcionar  a l’alumnat una visió general de les tècniques instrumentals d’anàlisi estudiades a l’assignatura i estimular-lo per avaluar els avantatges i inconvenients de cada tècnica en funció del problema analític a resoldre.
 
- Ajudar a l’alumnat a desenvolupar la capacitat de triar la tècnica instrumental més convenient per a resoldre un problema analític determinat.
 
- Mostrar la utilitat de les tècniques instrumentals a la vida real i fer així més propers els continguts de l’assignatura.
 
- Desenvolupar eines que permetin avaluar, d’una banda, l’assoliment per part de l’alumnat dels coneixements i competències previstos i, d’altra banda, la idoneïtat dels materials  i la metodologia utilitzada amb un clar objectiu de millora.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/011
Grup d'innovació docent: 
GIDQACCS

Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs

Coordinació: 
Puig Vidal, Manuel
Participants: 
Jaime Lopez Sanchez, Javier Jose Sieiro Cordoba, Oscar Ruiz Sanchez
Facultat: 
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu essencial del projecte és aconseguir que els estudiants disposin dels coneixements i les competències professionals en la utilització d’un programari àmpliament utilitzat en l’àmbit de les enginyeries TICs com és l’entorn LabView.

Més en detall, podem considerar com a objectius particulars:

- Estendre la utilització de l’entorn de programació Labview en les assignatures de l’àmbit de les enginyeries TIC

- Dotar gratuïtament als alumnes d’una eina molt potent, fàcil i intuïtiva per a desenvolupar projectes d’enginyeria en un temps i cost reduït.

- Realitzar una avaluació acreditativa sent l’empresa National Instruments l’organisme acreditador que verificarà que l’estudiant compleix els criteris establers pera a obtenir el certificat professional CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer).

- Fomentar la competència professional en la realització de projectes. 

Codi del projecte: 
2014PID-UB/071
Grup d'innovació docent: 
IDEES-TIC

Implementació de tècniques de treball en grup a l’assignatura Biotecnologia

Coordinació: 
Bringue Tomas, Roger
Participants: 
Montserrat Iborra Urios, Javier Tejero Salvador, Eliana Ramírez Rangel, Carles Fité Piquer, Fidel Cunill García
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu del projecte és implementar el treball col·laboratiu que no cooperatiu a l’assignatura de Biotecnologia, optativa del Grau d’Enginyeria Química. És a dir, consolidar les estructures de treball i les eines necessàries per a què els alumnes aprenguin a participar en el procés d’aprenentatge i creació, el que suposa un augment de la proactivitat, alhora que desenvolupen les habilitats necessàries per assolir la competència del treball en equip tan necessària.

Per tal d’assolir aquest objectiu, es formaran grups de treball, de manera coordinada amb l’assignatura EEQII, de la que són responsables dos dels membres del GIDC, i s’assignarà un tema a cada grup que hauran de presentar a tota la classe, afavorint l'emsenyament/aprenentatge entre iguals (peer to peer) i la competència de comunicació oral.

Es programaran reunions de control (tutories) per tal de seguir i controlar el procés de treball del grup. El material resultant es presentarà al grup-classe complet, s’establiran sessions de posada en comú i, finalment, es realitzarà l’autoavaluació, la co-avaluació i l’acreditació.

En les reunions de control s’introduirà el “management”, l’assignació de rols i els diagrames de Gant.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/047
Grup d'innovació docent: 
ENGREAQUIM

ACTIVITATS D’APRENENTATGE COL•LABORATIU COM A ESTRATÈGIA DOCENT PER POTENCIAR COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES.

Coordinació: 
Nuñez Burcio, Oscar
Participants: 
Oscar Núñez Burcio, Elisabet Fuguet Jordà, Núria Serrano Plana, Xavier Subirats Vila, Àngela Dago Busquets
Facultat: 
Departament: 
Departament de Química Analítica
Ensenyament/s: 
Química, Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent rau en potenciar determinades competències transversals comunes de la Universitat de Barcelona mitjançant la realització d’una activitat d’aprenentatge col·laboratiu fent ús d’eines virtuals disponibles a la plataforma Moodle del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. L’estratègia que es proposa pretén fomentar les competències transversals següents: (i) Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica. (ii) Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica. (iii) Treball en equip: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. i (iv) Capacitat comunicativa: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina. i capacitat de cercar, usar i integrar la informació.   Així mateix, la realització d’aquesta activitat d’aprenentatge col·laboratiu permet afavorir l’assoliment de les competències específiques mitjançant el tractament de conceptes, teories o habilitats pròpies de la matèria en qüestió.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/039
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Hi ha diferents factors que afectaran l’aprenentatge de l’alumne en el desenvolupament de l’acció. En primer lloc, l’alumne rebrà orientació per part del professor i es preveuen tutories amb els alumnes (presencials o virtuals) on el professor pot reorientar l’activitat. En aquest sentit hi ha d’haver una millora evident de les competències treballades, tant específiques com transversals. Les orientacions del professor a l’inici i durant l’activitat han de guiar l’alumne en el correcte treball de les competències, i aquest fet de per si ja implica una millora en l’aprenentatge, especialment pel que fa a les competències transversals.   En finalitzar l’activitat aquesta serà valorada des de diferents punts de vista. Per una banda els professors l’avaluaran, però els alumnes també avaluaran la feina realitzada pels seus companys i la realitzada per ells mateixos. En aquest punt es posarà de manifest l’assoliment de competències específiques, que pot ser corroborat amb qüestionaris d’avaluació sobre el contingut de l’activitat, preparats pel professor. A més, el fet de realitzar avaluacions entre iguals i autoavaluacions, juntament amb una bona guia de com s’ha de desenvolupar l’activitat (sigui a nivell de metodologies de treball en grup, de com redactar de forma clara un treball, de com realitzar exposicions orals, etc.) permetrà a l’alumne adquirir i desenvolupar el sentit crític, que posarà de manifest amb les seves avaluacions.   També està previst realitzar enquestes de valoració de l’activitat en si. L’opinió dels alumnes sobre com han millorat les seves competències pel fet d’haver realitzat l’activitat és important de cara a l’avaluació dels resultats. Si bé són evidències subjectives, en global han de servir d’indicador sobre l’impacte en la formació de l’alumne.   Finalment, no es pot oblidar que tots els professors implicats en el projecte hem realitzat activitats col·laboratives amb anterioritat, tot i que no enfocades de la manera que es presenta en aquest projecte. Aquestes activitats anteriors ens han de servir de nivell de partida per valorar fins a quin punt l’activitat ha millorat l’aprenentatge dels alumnes.