Facultat de Psicologia

Les rúbriques com instrument d’avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca

Coordinació: 
Bono Cabre, Roser
Participants: 
María Isabel Núñez Peña
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Detectar les variables associades al rendiment en l'assignatura Dissenys de Recerca.

2. Construir tres blocs de rúbriques per facilitar l’adquisició i avaluació de les competències específiques de Dissenys de Recerca.

Rúbrica de problemes

Rúbrica de pràctiques d’ordinador

Rúbrica de treballs dirigits

3. Coordinar i homogeneïtzar els criteris d’avaluació utilitzats pels professors de l’assignatura.

4. Fer més transparent i útil el sistema d’avaluació.

5. Permetre al professorat emetre judicis més vàlids sobre el nivell d’adquisició de competències i proporcionar una retroalimentació ajustada al nivell d’execució dels estudiants.

6. Facilitar l’avaluació formativa.

7. Facilitar al professorat informació dels resultats de l’aprenentatge que van assolint els seus estudiants.

8. Promoure l’aprenentatge actiu i l’autoavaluació per part dels estudiants, especialment en aquells estudiants que mostren nivells d’autoeficàcia baixos i dificultats en manejar l’estrès que poden generar les situacions acadèmiques.

9. Reduir l’ansietat que provoca la realització de les diferents proves.

10. Recollir i analitzar les percepcions i actituds dels estudiants sobre els beneficis instruccionals i la utilitat de les rúbriques.

11. Avaluar la fiabilitat i validesa de cadascuna de les rúbriques.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/069
Grup d'innovació docent: 
PSICOINVEST

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS PSICOSOCIALES POR PARTE DEL ALUMNADO

Coordinació: 
Rodriguez Carballeira, Alvaro
Participants: 
Jorge Escartin Solanelles, Esteve Espelt Granes, Nuria Codina Mata, Jose Vicente Pestana Montesinos, Clara Porrua Garcia, Yirsa Tibisay Jimenez Perez Angela Armenia Castrechini Trotta, Bartomeu Vidal Moranta, Omar Saldaña Tops
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Los objetivos del presente proyecto de innovación son (1) desarrollar actividades de aprendizaje con las que mejorar la adquisición de la competencia específica conocer, comprender y analizar el comportamiento y (2) desarrollar estrategias de evaluación formativa y acreditativa para valorar el grado de adquisición de dicha competencia. Ambos objetivos se concretan en la implantación de una nueva metodología docente basada en el estudio de casos. Los objetivos específicos de dicha metodología son:
1. La adquisición de la competencia incorporando la elaboración de  casos de estudio por parte de los estudiantes.
2. La evaluación formativa de la competencia incorporando el análisis de casos elaborados previamente por el equipo docente o por los propios estudiantes.
3. La evaluación acreditativa de la competencia incorporando el análisis de casos en el sistema de evaluación de la asignatura.
Los objetivos del presente proyecto se vinculan principalmente a la línea de innovación docente de la Universidad de Barcelona aprendizaje basado en problemas, casos y simulaciones, enmarcada en el conjunto de líneas de innovación que hacen referencia a metodologías activas de aprendizaje. Asimismo, el segundo objetivo se vincula a evaluación formativa y el tercero a evaluación acreditativa, ambas líneas enmarcadas en aquellas que hacen referencia al sistema de evaluación.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/048
Grup d'innovació docent: 
GID-PSISOCIAL

Aprofundiment de les experiències de diàleg intergeneracional com a espais d'adquisició de competències en el grau de psicologia

Coordinació: 
CONCEPCION SAN MARTIN MARTINEZ
Participants: 
Concepción San Martín Martínez, Javier de la Fuente Arranz, Alba González Castellví, Pedro Ramos Ramos, M. del Carmen Aguilera Ruiz, Jordi González, Carmen Gárate Molina
Departament: 
Departament de Psicologia Bàsica
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Tal i com s’ha indicat anteriorment l’actual projecte d’innovació docent és una continuació d’un  projecte anterior “Memòries en diàleg” i pretén afavorir i avaluar l’adquisició i aprenentatge d’ una sèrie específica de competències en el grau de psicologia a partir del disseny d’una acció formativa experiencial intergeneracional. D’aquesta manera l’experiència intergeneracional no només permet una adquisició d’aprenentatges en termes de coneixements sinó, que pròpiament permet l’adquisició i pràctica d’aprenentatges referits a competències i habilitats, que és l’aspecte que focalitzem en aquest projecte. Les competències a desenvolupar són: - Habilitats interpersonals en situacions socials i professionals - Habilitats personals com a eina per fomentar la seva implementació en el perfil professional. - Competències sistèmiques referides fonamentalment a mostrar capacitat per adaptar-se a noves situacions i per generar noves idees -creativitat. Es pretén desenvolupar aquestes competències a un nivell de facilitar la seva adquisició i/o presa de consciència (per tant, no encara de consolidació). Es planteja la recollida d'una sèrie d'indicadors que ens permetin avaluar si es donen canvis pre-post en l’aprenentatge i desenvolupament de competències. Aquests indicadors estan bàsicament constituïts per evidències basades en les observacions del professorat, l’autorreflexió escrita dels i les participants sobre el propi procés i dinàmica grupal, i la qualitat de l’obra generada grupalment.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/044
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

De manera prèvia a l'organització de les trobades de diàleg als joves se'ls demana respondre un qüestionari sobre les seves habilitats en el tracte comunicatiu amb les persones grans, i també sobre els seus punts forts i febles a nivell comunicatiu i social (capacitat de diàleg, d'escoltar empàticament, de negociació, d'abordar conflictes, etc.).  Un cop finalitzats els encontres als estudiants se'ls demana la realització d'un escrit reflexiu -realitzat de manera individual- sobre l'experiència d'intercanvi considerant les competències a treballar, els aprenentatges realitzats i les propostes de millora. Aquesta reflexió ens serveix com a instrument per valorar la consecució dels objectius de l'acció formativa i per contrastar amb la informació generada en el qüestionari previ als encontres. La reflexió es planteja remarcant les potencialitats i dificultats en base a dos grans eixos: ​- les habilitats interpersonals  i personals en relació al procés de coneixença i de negociació del tema i obra a realitzar - una reflexió sobre allò que s'expressa a l'obra realitzada, el procés de presentar-la i els comentaris rebuts. També es té previst recollir les observacions fetes pel professorat i els tècnics de l'àrea de gent gran.

Què vol dir comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari? Pautes per desenvolupar i avaluar aquesta competència al grau de la Psicologia.

Coordinació: 
Martinez Torres, M. Mercedes
Participants: 
Elisabeth Gilboy Rubio
Departament: 
Departament de Psicologia Bàsica
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Millorar la competència comunicativa oral i escrita a nivell universitari:

- Que l’estudiant comprengui  que l’escriptura és una eina de construcció de coneixement a més d’un acte comunicatiu, i, per tant, va més enllà de “dir el que se sap".

- Que siguin capaços d’escriure un text on s’integren diferents fonts i es distingeix el que diuen els autors consultats de les aportacions realitzades pel propi alumne.

- Que els estudiants coneguin i respectin les restriccions discursives de la disciplina, és a dir, coneguin les característiques estructurals i funcionals del text acadèmic per tal d’utilitzar-les en el seus escrits. En particular, per a la Psicologia, que s’ajustin a les característiques dels textos expositius i argumentatius, que siguin capaços d’escriure un text acadèmic que compleixi els requisits propis de la disciplina.

- Que l’estudiant conegui i reguli les activitats necessàries per escriure un text acadèmic de nivell universitari: fer explícites les fases de planificació, de redacció i de revisió,  que siguin capaços de donar compte de totes les fases d’elaboració del treball i de refer-lo quan la revisió del professor o dels companys del grup ho requereix.

- Que l’estudiant conegui i reguli les activitats necessàries per preparar una presentació oral a nivell universitari: fer explícites les fases de planificació, realització i avaluació de la presentació, que siguin capaços de donar compte de totes les fases d’elaboració de la presentació i de fer una valoració crítica del resultat final.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/043
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Tal com queda reflectit en els objectius, totes les estratègies docents s’han dissenyat per tal que els alumnes mostrin en el treball final que han après a escriure: han integrat diferents fonts i han fet alguna aportació pròpia, s'han respectat els aspectes formals i discursius propis de la nostra disciplina, i s'ha donat al text una estructura coherent. Tanmateix, han de ser capaços de fer una presentació ben planificada, amb objectius clars, una estructura coherent i tenint en compte el context en què es troben. El projecte s’avaluarà a partir de la qualitat del treball escrit i la presentació oral. Pel que fa a la qualitat del treball escrit, contemplem tres lliuraments on es pot mesurar l’impacte en l’aprenentatge dels alumnes de les estratègies docents aplicades: lliurament del projecte –que caldrà reestructurar si escau–, lliurament  del treball escrit (esborrany) —primera correcció a partir dels criteris prèviament establerts—, i lliurament del treball escrit (versió definitiva) —capacitat de reestructuració a partir de les correccions del professorat—. La presentació oral es valorarà a partir de la rúbrica/guia d’avaluació.

Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic: seguiment i valoració per part dels estudiants.

Coordinació: 
Rivero García, M. Magdalena
Participants: 
Anna Mª Anton Arribas, Montserrat Celdrán Castro, Josep Lluís Conde Sala, Mercè Garcia-Milà Palaudarias, Marta Gràcia Garcia, Sonia Jarque Fernández, Mª Josep Jarque Moyano, Eduard Martí Sala, Montserrat Moreno Zazo, Núria Ribera Turró, Mª Ángeles Ortega Reverte, Rosa M. Vilaseca Momplet, Fàtima Vega Llobera , Feliciano Villar Posada, Rodrigo Andrés Serrat Fernández
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Ensenyament/s: 
Psicologia, Educació Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

  El projecte respon a diversos objectius de millora docent: Donar suport als estudiants durant l’aprenentatge. Aquest suport es concretarà en: orientar a través de les preguntes sobre quins són els conceptes i idees més rellevants en els diferents temes, oferir feedback que no doni directament les respostes correctes, sinó que porti als estudiants a reflexionar sobre el que han après, afavorint l’aprenentatge autònom i significatiu. Promoure l’estudi continuat al llarg del curs. Això es promourà mantenint oberts els qüestionaris durant períodes específics del curs, que es correspondran amb els períodes de treball a l’aula d’un determinat tema o d’un conjunt de temes. La qualitat del feedback, elaborat com una ajuda ajustada que promou l’activitat de l’estudiant alhora que proporciona una guia suficient, és un element important per aconseguir que l’estudiant es senti motivat envers aquest estudi continuat. D’altra banda, la simultaneïtat entre l’estudi de les lectures obligatòries i les sessions expositives corresponents a un determinat tema podria ajudar a promoure una millor integració dels continguts treballats a classe i dels continguts de les lectures. Incidir positivament sobre el rendiment dels estudiants en els proves tipus test. S’espera que el treball continuat al llarg del curs, el feedback proporcionat durant l’aprenentatge i l’entrenament en la resposta a exàmens tipus test ajudi a millorar el rendiment acadèmic en les proves d’avaluació acreditativa.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/042
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

  Aquesta iniciativa d’innovació docent es centra en el vessant més teòric i conceptual de les assignatures. Es durà a terme un seguiment de la participació dels estudiants en la resposta als qüestionaris i de les puntuacions que van obtenint als diferents qüestionaris que van contestant al llarg del curs. Això ens proporcionarà indicadors del nivell d’aprenentatge dels estudiants sobre els coneixements vinculats als diferents temes i en diferents moments del curs, i ens podrà ajudar a oferir ajudes ajustades durant les classes. S’avaluarà la incidència dels qüestionaris sobre el rendiment acadèmic dels estudiants en les proves finals tipus test de les diferents assignatures, comparant les puntuacions obtingudes en el curs 2014-2015 amb les puntuacions dels tres cursos anteriors.

Grup d'innovació docent: 
GIDPsiDe

L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre

Coordinació: 
Mauri Majós, Teresa
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil , Mestre d'Educació Primària , Mestre d'Educació Infantil i d'Educació Primària (doble titulació)
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'actuació d'innovació que es presenta, partint de les experiències prèvies dels dos cursos acadèmics anteriors, té com objectius: - Redissenyar i sistematitzar una proposta docent vertebrada entorn del treball amb qüestionaris, que completi el sistema d’avaluació continua i reguladora (formativa i formadora) de les assignatures de Psicologia de l’Educació dels ensenyaments de Mestre d’Educació Infantil i de Mestre d’Educació Primària i  de la doble titulació de Mestre d'Infantil i Primària. - Redissenyar el sistema de feedback automàtic formatiu dels qüestionaris. - Posar en marxa una proposta docent que integri l’ús dels qüestionaris com a suport a una pràctica autoreguladora de l’aprenentatge. - Valorar la incidència de l'ús dels qüestionaris en l'aprenentatge dels continguts, en la millora de la competència autoreguladora i el grau de satisfacció dels estudiants i dels professors de l'ús dels qüestionaris com una eina autoreguladora de l'aprenentatge.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/046
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

-Taxes elevades d’èxit dels estudiants dels diferents grups classe de les assignatures en el qüestionari final d’avaluació sumativa del Bloc. -Taxes elevades de satisfacció dels estudiants per la seva participació en la innovació. -Taxes elevades de participació continuada (obtingudes a partir dels logs de participació en la resolució dels qüestionaris online). -Valoració positiva de l’experiència per part dels estudiants pel que fa a: (i) la millora de l’autoregulació progressivament més autònoma (ii) les comunicacions dels seus punts fort i febles en relació a l’autoregulació per part del professorat individualment i en grup-classe. -Canvis en la valoració de l’avaluació formativa i sumativa com suport a l’aprenentatge autoregulat.  

Grup d'innovació docent: 
GIDPE2000

Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento

Coordinació: 
Rumenov Manolov, Rumen
Participants: 
Maribel Peró, Antonio Solanas, David Leiva, Joan Guàrdia, Rejina Mary Selvam, Jaume Turbany, José Luis Losada, Lluis Salafranca, Rejina Mary Selvam. Marta Ferrer Puig, Núria Mancho
Departament: 
Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament
Ensenyament/s: 
Psicología
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalidad del presente proyecto de innovación docente es elaborar un abanico de actividades de trabajo que se lleven a cabo en las sesiones prácticas de las asignaturas “Técnicas de investigación” y “Estadística”. Dichas asignaturas forman parte del área de conocimiento Metodología de las Ciencias del Comportamiento y dentro del plan de estudios del grado de Psicología están ubicadas dentro del primer y segundo semestre del primer curso. Las actividades de aprendizaje implicarán tanto recogida de datos para su posterior análisis, como la lectura de artículos para contextualizar el trabajo con datos simulados que ilustran las ventajas e inconvenientes de las técnicas estadísticas. Adicionalmente, algunas actividades fundamentadas en el aprendizaje basado en equipos (team-based learning, Michaelsen & Sweet, 2008) que implican la lectura de los contenidos teóricos que pueden trabajarse de forma autónoma por parte de los estudiantes para la posterior evaluación a tres niveles: individual, grupal (tras una discusión) y por pares (de la contribución de cada persona al trabajo grupal).   Las actividades a elaborar corresponden a dos grandes objetivos. En primer lugar, se pretende reforzar la conexión entre los contenidos metodológicos y la vida real, centrándose en la medida de lo posible en la práctica psicológica. El deseo de establecer esta conexión de forma explícita responde a dos necesidades: a) incrementar la motivación de los estudiantes para unas asignaturas tradicionalmente poco atractivas a través de reforzar la utilidad de los contenidos que las integran, b) hacer que las actividades de trabajo permitan desarrollar competencias, puesto que éstas requieren resolver situaciones concretas ligadas al mundo (profesional) real.   En segundo lugar, el material a elaborar ha de entenderse como un documento destinado al profesorado que imparte docencia en asignaturas con contenidos referentes al método científico o la estadística descriptiva e inferencial aplicados a las ciencias sociales. Con este material los docentes tendrán diferentes alternativas en cuanto a las actividades de trabajo para construir conocimientos relacionados con el mismo contenido. Esta disponibilidad de alternativas permitirá, cada año académico, escoger el tipo de material que mejor se ajuste a las necesidades de los alumnos (e.g., trabajar más la aplicabilidad de los contenidos a la vida real o centrarse en la obtención e interpretación de los resúmenes numéricos y gráficos que proporciona la estadística). Disponer de más de una manera de trabajar las competencias de las asignaturas también hará posible proponer actividades complementarias a los estudiantes para que puedan profundizar en su trabajo autónomo.   El presente proyecto se espera que genere un producto tangible en formato de libro digital que contenga varias propuestas alternativas referentes a cada sesión práctica de las asignaturas Técnicas de investigación y Estadística. Sin embargo, el principal resultado previsto no es el producto per se, sino el efecto que puede tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos poco atractivos para los estudiantes de Psicología. Por lo tanto, se prevé que disponer de  una variedad de actividades prácticas ofrezca a los estudiantes la posibilidad de trabajar la materia de maneras diversas – en algunos casos de forma presencial en las sesiones prácticas y en otros casos de forma autónoma con los ejercicios propuestos. De esta manera se espera que favorezca un aprendizaje más profundo, que unido a que esperamos que las prácticas ayuden a los estudiantes a encontrar la utilidad del conocimiento metodológico, puede ser un factor relevante para su éxito académico (Martín, García, Torbay, y Rodríguez, 2008).   Martín, E., García, L., Torbay, A. y Rodríguez, T. (2008). Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 8, 401-412. Michaelsen, L. K. & Sweet, M. (2008). The essential elements of team-based learning. New Directions for Teaching and Learning, 116, 7-27.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/003
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

El objetivo principal de la presente propuesta es que se incremente el interés de los estudiantes por los contenidos metodológicos y la motivación para invertir esfuerzos en las asignaturas Técnicas de investigación y Estadística, a través del contexto sustantivo en el que se presentan. Por lo tanto, la evaluación se centrará en recoger las percepciones del alumnado sobre la utilidad del aspecto metodológico trabajado y del interés del tema. Sin embargo, el objetivo final es que la motivación incida en los aprendizajes y en los resultados de los estudiantes. Concretamente, en el contexto de Técnicas de investigación, es necesario explorar si se producen mejoras en los conocimientos sobre estadística descriptiva – este segundo bloque de la asignatura es el que tradicionalmente se asocia con peores resultados de los alumnos, especialmente en el tema de distribuciones de probabilidad al que se dedican varias sesiones prácticas en la nueva propuesta.

Grup d'innovació docent: 
GIDCUB-11/EST

Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral

Coordinació: 
Romeo Delgado,Marina
Participants: 
Marina Romeo, Montserrat Yepes, Lydia Sánchez, M. Àngels García, Vicenta González, Josep Gustems, Carolina Martín, Emma Bosch, Carlos Aguilar, Rita Berger, Andres Besolí
Departament: 
Departament de Psicologia Social
Ensenyament/s: 
Comunicació audiovisual
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral té per objectiu general desenvolupar l’aprenentatge professionalitzador en els estudiants de grau de Comunicació Audiovisual a partir de la matèria Projectes i, concretament, de l’assignatura Projectes II. Un dels aspectes més innovadors d’aquest és que les propostes d’acció revertiran no només en la millora de l’aprenentatge dels estudiants, si no molt especialment en la seva inserció laboral. Això serà possible, en aquesta fase del projecte, a partir del desenvolupament de competències de caràcter professionalitzador, emprant com a mitjà formatiu els Massive Open On-line Course (MOOC).

Per tal d’assolir els objectius assenyalats, es planteja un projecte plurianual i prospectiu, estructurat en tres fases. En aquests moments la fase I està completament realitzada. En relació a la Fase II hem finalitzat uns subobjectius però manquen desenvolupar dos unitats formatives.L’estat de desenvolupament de les fases i la nova proposta corresponen a la fase III es presenten a continuació:

Fase I: curs 2013-2014. Anàlisi i detecció de necessitats en competències professionalitzadores. Ja desenvolupada

Fase II: curs 2014-2015 i 2015-2016. Dissenyar, implementar i avaluar el MOOC derivat de l’anàlisi i detecció de necessitats en competències professionalitzadores realitzada a la Fase I.

2014-2015. S’han desenvolupat tres de les cinc unitats del MOOC proposat. Les limitacions tècniques (en espera de què es signi un acord amb MiriadaX per tal de bolcar els materials elaborats) i pressupostàries (l’AGAUR no ha concedit els dos ajuts sol·licitats, tot i que la nostra proposta ha estat molt ben valorada en el procés obtenint un 6.1 dels 7 possibles punts màxims en l’apartat d’avaluadors i un 7,85 com a valoració global) ens han fetdel tot impossible finalitzar aquesta fase amb els estàndards de qualitat que ens hem marcat.

2015-2016. En la present proposta es desenvoluparan dues unitats formatives del MOOC, amb les seves corresponents activitats avaluadores que, pels motius anteriorment assenyalats, no s’han pogut desenvolupar en el calendari inicialment previst.

Fase III: curs 2016-2017. Dissenyar, implementar i avaluar un pla de màrqueting dels productes audiovisuals desenvolupats pels estudiants per tal de fer-los visibles com a creado

Codi del projecte: 
2013PID-UB/008
Grup d'innovació docent: 
GID--CAV

Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico

Coordinació: 
Rodríguez Ferreiro,Javier
Participants: 
Àngels Colomé, Fernando Gabucio, Elisabet Tubau
Departament: 
Departament de Psicologia Bàsica
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objetivos de aprendizaje

- Desarrollar el sentido crítico y la responsabilidad de los estudiantes.

- Fomentar el uso de entornos virtuales para el aprendizaje por parte de alumnos y profesores.

- Introducir la evaluación formativa como herramienta clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la evaluación continuada.

Objetivos instrumentales

- Implementar un sistema de coevaluación piloto en la asignatura “Pensamiento y resolución de problemas”.

- Facilitar la coordinación y el trabajo colaborativo entre el profesorado.

- Desarrollar herramientas virtuales de apoyo para la aplicación de estrategias de coevaluación en grupos grandes.

- Evaluar las ventajas e inconvenientes del sistema de coevaluación implantado para considerar su ampliación a otros cursos y asignaturas.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/002
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Una vez implantado el nuevo sistema se procederá a evaluar su utilidad formativa. Para ello se aplicarán cuestionarios de satisfacción para estudiantes y profesores, así como la comparación estadística de las notas alcanzadas en este curso y anteriores. La fiabilidad de las evaluaciones se estudiará mediante análisis de correlación entre las evaluaciones de un mismo trabajo llevadas a cabo por distintos alumnos. La validez de la evaluación entre pares se estudiará comparando sus resultados con evaluaciones aleatorias realizadas por el profesor sobre el 20% de las versiones de primera entrega del trabajo. Siguiendo lo encontrado en estudios previos (Langan y Wheater, 2003), se espera que los estudiantes otorguen notas ligeramente más elevadas, alrededor de  un 5% más altas que las del profesor, pero con un alto grado de correlación con ellas.

L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums

Coordinació: 
Engel Rocamora, Ana
Participants: 
Anna Engel
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Ensenyament/s: 
Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació -MIPE
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu del present projecte és millorar els processos de col·laboració que desenvolupen els estudiants de l’assignatura obligatòria Enfocaments i tendències actuals en psicologia de l'educació (6 crèdits ECTS) del Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació –MIPE-  i els seus resultats d'aprenentatge. Aquesta assignatura s'articula al voltant de 7 nuclis temàtics que es desenvolupen en classes presencials quinzenals de cinc hores de durada. Durant les dues setmanes que transcorren entre una classe presencial i la següent els estudiants organitzats en grups col·laboratius de 8 ó 9 membres han d'elaborar a través d'un fòrum un glossari dels conceptes i idees principals de cada nucli temàtic. Es preveu proporcionar informació als estudiants sobre la seva pròpia activitat en el fòrum, prenent com a base les dimensions implicades en l'exercici de la influència educativa (gestió de la participació social, gestió de la tasca acadèmica i gestió l’elaboració de sistemes de significats) i el concepte d'influència educativa distribuïda (presencia, participació i modalitats de participació), així com orientacions i suggeriments per què optimitzen el seu procés de col·laboració. Aquest objectiu implica: 1. Definir indicadors basats en la noció d'influència educativa distribuïda i en el model d’anàlisi desenvolupat per a proporcionar informació als participants sobre la seva activitat en el fòrum electrònic, i establir les condicions de lliurament d'aquesta informació als participants (els formats de visualització, el lliurament d'informació addicional relativa a l'ús que ha de fer-se de la informació o a la forma en com ha d'interpretar-se, proporcionar instruccions, suggeriments o pautes d'actuació per millorar els aspectes sobre els quals es lliura la informació…). 2. Establir un procediment de recollida i processament de la informació per calcular els indicadors definits, a partir de les bases de dades que proporciona de forma automàtica la plataforma Moodle. 3. Identificar els usos que els participants fan de la informació que se'ls proporciona i analitzar el seu impacte en la qualitat del procés de col·laboració que desenvolupen i en els seus resultats d'aprenentatge.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/024
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Millora de les habilitats de treball i aprenentatge  col·laboratius dels estudiants: Millora dels aprenentatges dels estudiants dels continguts de l’assignatura Valoració positiva de l’experiència per part dels estudiants pel que fa a la millora de les seves habilitats i actituds envers l’ús dels fòrums per compartir, aprendre, treballar i relacionar-se amb altres. Taxes elevades de satisfacció dels estudiants per la seva participació en la innovació.

Grup d'innovació docent: 
GIDPE2000