Facultat de Psicologia

Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva

Coordinació: 
Romeo Delgado, Marina
Participants: 
Montserrat Yepes Baldó, Sílvia Burset Burillo, Vicenta González Argüello, Josep Gustems Carnicer, Carolina Martin Piñol, Emma Bosch Andreu, Andrés Besolí Martín, Caterina Calderón Garrido
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte, partint de l’experiència del Grup GID-CAV en el desenvolupament de competències professionalitzadores, té com a objectiu garantir el nivell d’adquisició de les competències transversals professionalitzadores que es desenvolupen en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials). Aquestes competències, comunes als màsters implicats en el present projecte d’innovació, estan orientades al desenvolupament d’aptituds, coneixements i valors de l’alumnat vinculats amb l’activitat professional posterior. Per fer-ho establirem un procés de pràctica reflexiva guiada pels tutors de pràcticum i pels professors de les assignatures més estretament vinculades. Donades les característiques d’aquest projecte, la durada prevista del mateix s’estableix en dos cursos acadèmics.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/033
Grup d'innovació docent: 
GID--CAV

Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback

Coordinació: 
RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA
Participants: 
Caballero Balañá, Lidia
Participants: 
Celdrán Castro, Montserrat
Participants: 
Conde Sala, Josep Lluís
Participants: 
Ferrer Vidal, Fina
Participants: 
Garcia-Milà Palaudarias, Mercè
Participants: 
Jarque Fernández, Sonia
Participants: 
Jarque Moyano, Mª Ángeles
Participants: 
Vega Llobera, Fàtima
Participants: 
Vilaseca Momplet, Rosa M.
Participants: 
Villar Posada, Feliciano
Departament: 
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte manté els objectius del projecte anterior del qual deriva i n’incorpora de nous.

Objectius que es mantenen:

-Donar suport als estudiants durant l’aprenentatge. Aquest suport es concretarà en: orientar a través de les preguntes dels qüestionaris sobre quins són els conceptes i idees més rellevants en els diferents temes; oferir feedback que porti als estudiants a reflexionar sobre el que han après.

-Promoure l’estudi continuat al llarg del curs. Això es promourà realitzant els qüestionaris en dos moments del semestre.

-Incidir positivament sobre el rendiment dels estudiants en els proves finals d’avaluació amb preguntes d’alternativa múltiple. S’espera que el treball continuat al llarg del curs, el feedback proporcionat durant l’aprenentatge, i l’entrenament en la resposta a preguntes d’alternativa múltiple ajudin a millorar el rendiment acadèmic en les proves d’avaluació acreditativa.

Objectius nous:

-Explorar les possibilitats de les tècniques de gamificació, amb l’ús de l’eina Kahoot!, per motivar els estudiants a l’estudi continuat dels continguts teòric-conceptuals de l’assignatura i a l’assistència a les classes expositives o teòriques.

-Valorar el paper de la discussió entre iguals i grupal a l’aula com alternativa al feedback individual.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/019

L’ús d’apps de telèfon mòbil per a la consolidació de conceptes abstractes de percepció auditiva.

Coordinació: 
NAVARRA ORDOÑO, JORDI
Participants: 
PONS GIMENO, FERRAN; BOSCH GALCERAN, LAURA; NAVARRA ORDOÑO, JORDI; BIRULÉS MUNTANÉ, JOAN
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Mitjançant l’ús de les noves tecnologies i, en particular, aquelles que estan disponibles de forma gratuïta als seus mòbils (com WavePad Free, DMACH, Ecualizador+mp3 Player i DRC Synth; veure Figura 1), i per tant, que els hi és molt fàcil accedir, es pretén acostar a l’estudiant a aquests conceptes des d’una perspectiva més “ecològica” i gratificant, intentant que siguin ells els que experimentin amb tots aquests paràmetres dels sons i que siguin més capaços d’aprendre i assolir els coneixements a través de la manipulació dels mateixos.

Els objectius específics que guiaran el present projecte d’innovació són els següents:

- Que els estudiants que cursin l’assignatura Percepció i Atenció del grau de Psicologia tinguin menys dificultats per assolir els coneixements corresponents a les matèries de percepció auditiva i acústica.

- Implementar, de forma breu, durant una pràctica l’aula, l’ús de quatre aplicacions de mòbil gratuïtes que permeten (1) accedir a una representació visual molt intuïtiva de les característiques dels sons com l’amplitud i la freqüència i (2) manipular determinats paràmetres dels sons i poder observar, in situ, els resultats de cada modificació.

- Promoure l’ús d’aquestes aplicacions a casa per explorar i comprendre els diverses característiques dels sons simples (tons) i complexos (música i parla) fora de l’aula (a casa, per ex.).

- Valorar i promoure un futur ús d’aquest tipus d’aplicacions (apps de mòbil) a casa per explorar i comprendre altres conceptes, ja sigui de la mateixa assignatura, com d’altres assignatures del grau de psicologia.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/004

Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca

Coordinació: 
NUÑEZ PEÑA, M.ISABEL
Participants: 
Bono cobre, Roser; Nuñez Peña, M. Isabel
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 1. Actualitzar els problemes i les pràctiques d’ordinador de l’assignatura amb casos reals i d’actualitat que s’hagin publicat en diversos àmbits de la Psicologia i que puguin incrementar la motivació i l’interès dels estudiants, fent èmfasi en la connexió que tenen aquests casos amb altres assignatures del grau de Psicologia.
 2. Elaborar les fitxes d’errors més comuns per a cada activitat pràctica. Aquestes fitxes s’elaboraran amb les respostes que els estudiants dels cursos anteriors hagin donat als exercicis pràctics i contindran tant la resposta incorrecta com una explicació raonada indicant perquè és incorrecta.
 3. Implementar el nou sistema de feedback dels errors en classe, adaptat a aquests nous casos pràctics i amb les fitxes d’errors. A més, els estudiants tindran les fitxes d’errors disponibles al web de l’assignatura (www.ub.edu/disin). Amb aquest sistema, els estudiants coneixeran els errors més freqüents a les pràctiques de Dissenys de Recerca. Esperem que aquesta informació els ajudi a corregir els seus propis errors i aprendre d’ells, de manera que els permeti guanyar confiança en la matèria. D’aquesta manera, se sentiran més ben preparats i faran front a la situació d’avaluació amb més seguretat, més confiança i menys ansietat.
 4. Avaluar la utilitat del nou sistema de feedback per tal de millorar l’aprenentatge dels estudiants, comparant  els resultats amb una part de l’assignatura en la qual no s’hi implantarà el sistema de feedback. També s’avaluarà si s’ha produït alguna millora en el rendiment de l’alumnat en comparació amb els cursos anteriors.
 5. Avaluar si el nou sistema de feedback pot ser útil no només pel fet que conèixer els propis errors i els errors més freqüents que cometen els companys d’assignatura faciliti una millor adquisició dels aprenentatges, sinó, també, pel fet que pot afavorir que els estudiants s’enfrontin a la situació d’avaluació amb major autoconfiança quant a la seva preparació, menor preocupació pels errors, i amb nivells baixos d’ansietat.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/001
Grup d'innovació docent: 
PSICOINVEST

Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia

Coordinació: 
Martinez Perez, Sandra
Participants: 
Antonio Alcantara Alcantara, Maria del Carmen Alonso, Mercè Alòs Lladó, Assumpta Aneas Álvarez, Fernanda Duprat San Martin, Alexandre Egea Andrés, Anna Gassol Castells, Montserrat Gurrera Lluch, María Jesús Igual Calvo, Eva Jover Calvo, Juan Llanes Ordónez, Laia Lluch Molins, Dolors Millan Guasch, Elena Noguera Piguem, Begoña Piqué Simon, Núria Rajadell i Piggròs, Rosa Rodríguez Gascons, Teresa Romañá Blay, María José Rubio Hurtado, Ruth Vilà Baños
Ensenyament/s: 
Grau de Pedagogia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Partim del nostre qüestionament sobre la formació inicial, la construcció de la identitat de la professional de l’educació i el desenvolupament de les seves tasques, funcions i accions en consonància amb els aprenentatges adquirits a la Universitat.

Quin paper juga la formació inicial en les i els nostres estudiants i en la societat en la que ens trobem? Quina millora podem oferir per tal de vincular la teoria amb la pràctica? tant, quina col·laboració cal establir entre la universitat i els àmbits professionals? Des de la nostra darrera recerca (l’ocupabilitat del pedagog/a: una sinèrgia necessària entre les organitzacions de pràctiques i la universitat, REDICE14-1126) vam identificar la importància de les sinergies entre les organitzacions de pràctiques i la Universitat per a la construcció de marcs mentals i conceptuals compartits (Graell et al, 2015). En aquesta recerca també s’han consolidat les bases del model d’avaluació actual del Pràcticum del grau de Pedagogia on hi participen les tres mirades dels agents implicats: alumnat, professorat tutor de la UB i tutors/es dels centres de pràctiques.

El model d’avaluació que ja fa anys que es gesta des de l’equip de coordinació del Pràcticum i els equips docents de les tres assignatures que el configuren[1], s’ha dissenyat mitjançant una sèrie de formularis online on els tres agents reflexionen sobre el grau d’autonomia en l’aplicació de les competències. Aquests instruments han estat validats (Vilà i Aneas, 2013) i s’han analitzat també des de la perspectiva dels entorns d’aprenentatge com els seminaris de pràctica reflexiva (SPR), els portafolis digital (Rubio, Vilà i Aneas, 2015) o altres contexts relacionals del Pràcticum (Aneas, Vilà i Rajadell, 2014).

Des d’aquest posicionament iniciem la nostra (auto)crítica i reflexió sobre el paper que  juga el professorat universitari com a  tutor, i què podem aportar -mitjançant els espais establerts a les aules- als nostres estudiants, per tal de que aquests puguin realitzar un procés d’aprenentatge on es posin en joc els coneixements, les competències i les habilitats adquirides a la universitat. Però sobretot, des del Grup d’Innovació Docent PRAXIS, configurat per l’equip de coordinació del Pràcticum del Grau de Pedagogia (GIDUB-13/149), tenim consciència de la necessitat de relacionar l’adquisició de coneixements teòrics amb la pràctica professional des dels inicis de la carrera. Per aquest motiu ens qüestionem:

Com es posiciona l’alumnat durant el seu procés d’aprenentatge?
Com es poden recollir les seves mirades i veus al llarg de tot aquest procés?

Ja hem obtingut diversos Projectes d’Innovació Docent des del PMID a fi d’aprofundir sobre el nostre interès en optimitzar aquesta matèria, obligatòria per a tot l’alumnat que cursa el Grau de Pedagogia, al llarg de tres assignatures específiques, i també anem donant difusió a través de publicacions i participació en Congressos i Jornades (Vilà et al, 2014).

Per tant, des de la nostra pròpia experiència docent i investigadora, considerem necessari enfortir els lligams entre acció, recerca i formació, entre la teoria i la pràctica, on el coneixement de la realitat i dels contextos socioeducatius per part de l’estudiantat, professorat i altres agents implicats, ajudin a optimitzar i ajustar la formació dels professionals. I per aquesta raó, i continuant amb el nostre interès per seguir avançant per a la millora i la innovació en el marc de la matèria del Pràcticum de Pedagogia, presentem un nou projecte centrat en pensar i dissenyar noves propostes d’innovació on l’estudiant és la peça clau de tot el procés.

[1] S’han realitzat les Jornades Construïm el Pràcticum, que actualment consten de 4 edicions on la coordinació i els equips docents de les tres assignatures es reuneixen per la millora constant del Pràcticum i la seva coordinació.

Finalitat de la recerca:

Implicar a l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge, a partir de les seves experiències, mirades, veus i posicionaments, per tal d’optimizar l’itinerari formatiu del Pràcticum.

Objectiu general:

Dotar de coherència i fer visible la interrelació entre les tres assignatures de Professionalització i Sortides Laborals (PSL), Pràctiques d’Iniciació Professional (PIP) i Pràctiques Externes (PEX), que configuren la matèria troncal obligatòria del Pràcticum del grau de Pedagogia, incidint en les aportacions de l’alumnat.

Objectius específics:

 1. Incorporar a l’alumnat, com a partícip i peça clau, per dotar de significat el seu procés d’aprenentatge i la seva pràctica professionalitzadora, al llarg de les tres assignatures (PSL, PIP i PEX).
 2. Dissenyar un recurs digital -el bloc digital, entre d’altres- entre l’alumnat com a recurs per la  pròpia metareflexió del seu procés d’aprenentatge, en el seu pas per la matèria del Pràcticum (PSL, PIP i PEX) . 
Codi del projecte: 
2016PID-UB/011
Grup d'innovació docent: 
PRAXIS

L’ús de les TICs per la millora del seguiment en la preparació dels exàmens finals

Coordinació: 
Celdrán Castro, Montserrat
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar el rendiment dels estudiants en la prova final de les assignatures seleccionades a través de l’ús de les TIC durant el curs acadèmic.

Aquesta actuació d'innovació docent es desenvoluparia sota la línia estratègica del PMID, Mentoria i tutoria, entenent que la seva realització optimitzaria els instruments metodològics i tecnològics per fer un seguiment eficient a les necessitats en quant a la preparació de l’examen final dels alumnes de psicologia.

El projecte té com a objectiu realitzar una tutorització online per millorar el rendiment i aprenentatge en l’examen final en dues assignatures del grau de psicologia. Aquesta tutorització es realitzarà incloent video-conferències i fòrums temàtics com a eines tecnològiques a través del campus virtual. Aquestes assignatures ja disposen de tutories planificades pel seguiment dels treballs grupals i individuals, però no hi ha un seguiment sobre l’aprenentatge dels continguts de cara a l’examen final. Aquest fet pot haver repercutit en la diferència de notes obtingudes entre els treballs i l’examen final, que s’ha detectat en els darrers anys. La metodologia a seguir serà la següent:

1. Anàlisi de les estratègies d’estudi de l’examen final. S’administrarà una enquesta per a conèixer en quins moments del curs els alumnes tenen dubtes temàtics sobre l’assignatura i com les videoconferències i fòrums podrien ser útils per ajudar al seu aprenentatge.

2. Incorporació de video-conferències a demanda per part de l’estudiant en una de les assignatures. Al llarg del curs s’obrirà una video-conferència per tema per així motivar el seguiment dels continguts teòrics de l’assignatura i video-conferències a demanda entre final de les classes presencials i el dia oficial de l’examen.

3. Incorporació de fòrums temàtics gestionats pels alumnes al llarg del curs en la segona assignatura. Cada grup d’alumnes es farà càrrec de dinamitzar un fòrum per cada tema de lectura obligatòria al llarg del curs. Cada fòrum estarà obert durant el temps que aquell tema es discuteixi a classe per motivar la lectura de les lectures obligatòries al llarg del curs.

4. Anàlisi de l´ús de les dues tecnologies, percepció de la seva utilitat per part de l’alumnat i impacte en els resultats acadèmics.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T08
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
GIDPsiDe

Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico

Coordinació: 
Barberia Fernandez, Itxaso
Participants: 
Javier Rodríguez Ferreiro
Participants: 
Elisabet Tubau Sala
Participants: 
Helena Matute Greño
Departament: 
Departament de Psicologia Bàsica
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objetivo 1: Desarrollar el razonamiento crítico y analítico de los estudiantes promoviendo la capacidad para:

1.1 reconocer sesgos en el razonamiento, propio y ajeno

1.2 generar explicaciones alternativas

1.3 evaluar la validez y solidez de los argumentos

1.4 analizar críticamente ideas complejas

Objetivo 2: Fomentar el compromiso ético y la responsabilidad profesional de los estudiantes.

Objetivo 3: Desarrollar herramientas virtuales para el entrenamiento y evaluación de los procesos ligados al pensamiento crítico.

Objetivo 4: Facilitar la coordinación y el trabajo colaborativo entre el profesorado de distintas asignaturas.

Objetivo 5: Evaluar las ventajas e inconvenientes de la promoción del pensamiento científico mediante intervenciones explícitas para considerar su ampliación a otras asignaturas y grados.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/030

Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle

Coordinació: 
Gutiérrez Maldonado, José
Participants: 
Ferran Vilalta Abella, Marta Ferrer García, Antonio Andrés Pueyo, Antoni Talarn Caparrós, Adolfo Jarne Esparcia, Alba Pérez González, José Achotegui Lozate, Antonio Grau Fernández, Joana Margarita Pla Sanjuanelo
Departament: 
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Ensenyament/s: 
Psicología, Máster universitario en Psicología general sanitaria
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.- Hacer del estudiante un agente activo en el proceso de aprendizaje

Procedimiento:

Utilización del módulo Wiki de Moodle para la elaboración en grupo de ensayos sobre los contenidos de las asignaturas.

Justificación:

Entre los recursos utilizados para favorecer la adopción del estudiante de un papel activo en el proceso de aprendizaje se encuentran los wikis;  páginas o conjuntos de páginas que pueden ser editadas por varios usuarios de forma asíncrona, y que incorporan un registro de cambios que permite la comparación o recuperación de versiones anteriores. Habitualmente los wikis llevan asociados unos foros de discusión mediante los que los usuarios pueden ir comentando los resultados del trabajo que están realizando. Los primeros wikis fueron utilizados por ingenieros y programadores como herramientas de trabajo colaborativo, pero muy pronto pasaron a ser utilizados también con fines educativos (Guzdial, 1999), extendiéndose desde entonces su uso en este ámbito de forma exponencial. En la actualidad la mayoría de las plataformas EVA (como Moodle, por ejemplo) incorporan wikis entre sus recursos para la realización de actividades de aprendizaje.

Las actividades basadas en wikis resultan especialmente indicadas para favorecer el aprendizaje significativo a través de la realización de  tareas; promueven el aprendizaje activo y reflexivo; permiten al profesor asumir el papel de guía y al alumno el de autor, incrementando así la motivación de ambos; facilitan la revisión constante y la actualización de contenidos, lo que permite constatar el carácter acumulativo y progresivo del conocimiento; estimulan el trabajo colaborativo, tanto entre alumnos como entre profesores y alumnos. En consecuencia, estas actividades resultan especialmente indicadas para desarrollar competencias transversales tales como las capacidades de adaptarse a nuevas situaciones, de búsqueda y selección de información, de análisis y síntesis, resolución de problemas, crítica y autocrítica, de generar nuevas ideas, y de comunicación escrita, ente otras. Además, sus características relacionadas con el trabajo colaborativo permiten desarrollar competencias relacionadas con la capacidad de organizar y planificar,  toma de decisiones, habilidades interpersonales, apreciación de la diversidad y multiculturalidad, liderazgo, y diseño y gestión de proyectos (Mancho, Porto y Valero, 2009). Además, la retroalimentación entre estudiantes contribuye a la cohesión de los equipos de trabajo y permite a los grupos centrar su esfuerzo en el aprendizaje efectivo (Brew, 2003).

2.- Favorecer la realización de actividades de evaluación por iguales y de evaluación formativa

Procedimiento:

El profesor abrirá actividades Wiki en los campus virtuales de las asignaturas, con una lista de temas propuestos y dejando espacios en blanco para que los alumnos se inscriban. Los alumnos podrán proporcionar contenidos y modificar los contenidos incorporados previamente por otros estudiantes con la finalidad de mejorarlos o corregir errores. El profesor también podrá realizar las anotaciones necesarias  en el trabajo de los estudiantes. Los registros de las aportaciones de los estudiantes permitirán hacer seguimiento y evaluación formativa por parte del profesor. Así mismo, los foros asociados a cada actividad Wiki permitirán el envío de comentarios sobre la justificación de las incorporaciones y modificaciones de información. Una rúbrica de evaluación, elaborada por el profesor, servirá de guía para la valoración de la información aportada por los alumnos y para las correcciones que realicen de las aportaciones de otros estudiantes.

Justificación:

Las actividades basadas en wikis facilitan la evaluación formativa e individualizada, así como la evaluación por pares a través de los registros de cambios y de los comentarios sobre éstos que otros estudiantes y los profesores hacen en los foros.

Diferentes estudios muestran que la mediación entre compañeros favorece la mejora del aprendizaje y el desarrollo de estrategias metacognitivas (Liu y Carless, 2006), dado que al explicitar lo que el alumno sabe, se favorece el desarrollo y la toma de conciencia de sus propias ideas. La evaluación entre iguales en la enseñanza universitaria ha sido ampliamente estudiada en diferentes países, contextos, materias y áreas de conocimiento (Sivan, 2000). Para plantear y ejecutar con éxito en el aula experiencias de evaluación entre iguales, la metodología docente debe ser flexible y estar abierta a la colaboración y la participación de los estudiantes (Bretones, 2008). Por lo tanto, es conveniente favorecer el desarrollo de ambientes de aprendizaje auténticos donde se compartan significados y se construya conjuntamente el conocimiento, ofreciendo, además, amplias oportunidades de interacción social (Keppell et al., 2006). En ese sentido, las actividades basadas en wikis reúnen características idóneas para favorecer procesos de evaluación entre iguales.

Los propios participantes de un Wiki se encuentran en una posición especialmente adecuada para evaluar las aportaciones que los diferentes miembros del grupo van realizando, a modo de “revisión por pares”. En la realización de estas tareas de evaluación, por otra parte, se entrenan habilidades de análisis crítico que son necesarias para la revisión de las aportaciones de otros participantes. En entornos wiki utilizados con finalidad educativa, el profesor debe responsabilizarse de hacer explícitos los criterios de evaluación que han de ser empleados en las revisiones por pares. Para ello, es recomendable el establecimiento de rúbricas claras y operacionales que sirvan de guía tanto en la elaboración de contenidos como en su evaluación.

Esta evaluación por pares, junto con la evaluación realizada por el profesor, tanto de los textos enviados al Wiki como de las modificaciones realizadas sobre envíos previos, tiene a su vez carácter de evaluación formativa, puesto que proporciona información al alumno sobre el grado en que está alcanzando los objetivos de la actividad, operacionalizados en la rúbrica correspondiente, puesta a disposición de todos los participantes en la actividad por parte del profesor. En los procesos de evaluación formativa, la autonomía de que dispone el alumno, el mayor protagonismo en su aprendizaje y su mayor responsabilidad contribuyen a fomentar la capacidad de valorar su propio proceso educativo.

3.- Desarrollo de una aplicación informática para el análisis estadístico de los registros de actividad

Procedimiento:

Se desarrollará una aplicación informática mediante la que, introduciendo los informes de actividad de los módulos Wiki que Moodle registra por defecto, y la rúbrica de evaluación, generará una base de datos en formato SPSS con los resultados correspondientes al rendimiento de cada alumno en esta actividad. Esta base de datos se actualizará quincenalmente, y cada alumno tendrá acceso a su registro, procesado de esta manera, de forma que pueda llevarse a cabo evaluación formativa de su desempeño realizando las acciones correctoras por iniciativa propia o por indicación del profesor, y que el profesor pueda también modificar su intervención docente para optimizar el aprendizaje de los alumnos.

Esta aplicación podrá ser útil no solo para este proyecto, sino para cualquier otro profesor o grupo de profesores que quieran utilizar el módulo Wiki de Moodle en el futuro. Se asegurará por ello su libre distribución a través de la página web de nuestro grupo de innovación en el espacio del PMID o en OMADO.

Justificación:

Los registros de la actividad desarrollada en el módulo Wiki que proporciona Moodle son muy extensos y permiten realizar una evaluación detallada de la participación de cada alumno. Sin embargo, el análisis de esta gran cantidad de información puede suponer un obstáculo para la realización óptima de esa evaluación, teniendo en cuenta el tiempo real de que dispone el profesor para ello. En consecuencia, parece necesario desarrollar una aplicación informática que permita elaborar una base de datos a partir de la información registrada automáticamente por Moodle, mediante la que se simplifique la tarea a realizar por parte del profesor y se garantice que los alumnos dispondrán de la información necesaria sobre su rendimiento, a tiempo y con el nivel de análisis necesario para poder utilizarla con carácter de evaluación formativa.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/022
Grup d'innovació docent: 
VR-PSY

La competència informacional en el grau de Psicologia.

Coordinació: 
Corral López, Maria José
Participants: 
Elizabeth Gilboy Rubio, Jordi Costa Faidella, Iria SanMiguel Insua, Joan González-Conde Cantero, Rafael Valenzuela García, Jordi Cornet Hernando, Inma Fernández López, Mercè martínez Torres, David Leiva Ureña, Maribel Pero Cebollero, Joan Guardia Olmos, Antonio Solanas Pérez, Rumen Rumenov Manolov, Jose Luis Losada Lopez, Jaume Turbany Oset, Luis Salafranca Cosialls, Ramon Ferrer Puig, Montserrat Colell Mimo, Maria Jayme Zaro, M. Victoria Carreras Archs, Juana Gómez Benito, Georgina Guilera Ferre, M. Magdalena Rivero Garcia, Montserrat Celdran Castro, Maria Mataró Serrat, Maria Ángeles Jurado Luque, Adolf Jose dan. Jarne Esparcia, Alba Pérez Gonzalez, Ana Adan Puig, Maria Mataró Serrat, Carles Enric Escera MicO, Joan Sansa Aguilar, David Gallardo Pujol, Antonio Andres Pueyo, Alberto Maydeu Olivares, Nuria Codina Mata, Jose Vicente Pestana Montesinos, Álvaro Rodríguez Carballeira, Omar Saldaña Tops, Esteve Espelt Granes, Juan Antonio Amador Campos, Bartomeu Vidal Moranta, Roser Pueyo Benito, Laia Farràs Permanyer, Xavier Caldú Ferrús, Imma Clemente Lapena, Marc Via García, Idoia Marqués Iturria, Nereida Bueno Guerra, Elisabet Gimeno Rosell, Mercedes Mayo Aleson, Júlia Miralbell Blanch, Cristian Ochoa Arnedo, Maria Jayme Zaro, Bernat Tiffon Cerrejón, Maite Barrios Cerrejón, Rodrigo Serrat Fernández, Marta Ferrer García, Antoni Cosculluela, Raffaele Cacciaglia, Isabel Ruiz Almazán, Antonio Álvarez, Montsant Jornet Gibert, Carlos Suso Ribera, Joan M. Soldevilla Alberti, Miriam Cornella Griful, Sandra Giménez Badia, Sergi Rufi Cano, Rita Berger, Toni Cunillera Llorente, Neus Nuño Bermúdez, Marta Casas Ramón
Departament: 
Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
Objectius generals:
- Assolir un alt grau d’autonomia en l’ús dels recursos i fonts d’informació pròpies de la disciplina al llarg de l’itinerari curricular.
- Prendre consciència de la rellevància i aplicabilitat de la competència informacional a l’activitat professional, més enllà de l’àmbit acadèmic o de recerca.
- Utilitzar i comunicar la informació eficaçment, de forma ètica i legal al respectant els drets d'autor i la Llei de Propietat Intel·lectual.
 
Objectius específics:
- Seleccionar i aprendre l’ús, de forma progressiva i coordinada, dels recursos d’informació adequats per a cada àmbit de coneixement.
- Millorar dels resultats obtinguts en les activitats pràctiques vinculades a la cerca d’informació, especialment les relatives a la memòria de Pràctiques en centres i al Treball Final de Grau (TFG).
- Ser conscient del grau d’assoliment de la competència, mitjançant el coneixement dels criteris d’avaluació consensuats i publicats pel professorat.
- Satisfer les necessitats d’informació en el moment oportú aprofitant la centralització dels materials de formació i avaluació disponibles a la plataforma Moodle.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/009

Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia

Coordinació: 
Codina Mata, Nuria
Participants: 
Tomeu Vidal Moranta, Enric Pol i Urrútia, Neus Roca Cortés, Jose Navarro Cid, Rita Berger, Moisés Carmona Ferrer, Raúl Vicente Vicente, Rafa Alonso, Irene Álvarez, María Palacín Lois, Unai Vicente, Neus Roca Cortés
Departament: 
Departament de Psicologia Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 • Revisar i valorar les activitats emprades en experiències prèvies amb el criteri d’afavorir el  desenvolupament harmonitzat, seqüencial i integrat de les dues competències.
 • Elaborar un catàleg d’activitats docents, de diferent nivell de complexitat, que estimulin en l’alumnat el raonament crític i analític en el treball individual i grupal.
 • Dissenyar activitats per a l’autoavaluació (pre i post desenvolupament de cada assignatura) dels progressos individuals en l’assoliment i millora continua de les competències treballades prioritàriament en l’assignatura.
 • Crear els criteris d’avaluació docent de les competències, d’acord amb la seqüenciació, per nivells, de desenvolupament de les mateixes.
 • Avaluar els resultats de les avaluacions docents i de l’avaluació de les activitats per part de l’alumnat, per assignatures (en projectes successius podríem fer una avaluació global entre assignatures)
 • Comparar els resultats de les avaluacions dintre i entre les assignatures
Codi del projecte: 
2015PID-UB/001
Grup d'innovació docent: 
GID-PSISOCIAL