Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB

Coordinació: 
Perez Palma, Laura
Participants: 
Álvarez Martinez, Germán
Participants: 
Costa Balanzat, Mª Neus
Participants: 
Ferrer García, Pedro José
Participants: 
Marugán de los Bueis, Montserrat
Participants: 
Navarro Román, Gemma
Participants: 
Uribe Agüera, Francisca
Participants: 
Prats Climent, Baldiri
Participants: 
Planas Ortega, Laura
Participants: 
Mañe Moce, Olga
Departament: 
Departament de Ciències Clíniques
Ensenyament/s: 
Podologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Los objetivos específicos marcados son:

-El objetivo principal del proyecto es favorecer el aprendizaje e inclusión en su actividad profesional de la valoración del desarrollo psicomotor en todas sus áreas 

- Como objetivos secundarios

  • Favorecer que el alumno una vez finalizada esta fase tenga conocimiento de que el desarrollo psicomotor abarca diferentes áreas, todas ellas relacionadas entre sí y que relación tienen con su actividad profesional.
  • Contribuir a relacionar el conocimiento del desarrollo psicomotor en todas sus áreas con diferentes patrones de marcha y estática de los pacientes.
  • El alumno aumentará el número de preguntas efectuadas en la Anamnesis referentes al desarrollo psicomotor en todas sus áreas así como su capacidad para relacionar dichos conocimientos con el diagnóstico y tratamiento final del paciente.
  • Reforzar la capacidad de integración de los conocimientos para el diseño de escalas de valoración podológica del desarrollo psicomotor
  • Favorecer el desarrollo de una nueva tecnología diseñada por alumnos de Podología (filosofía DIY) profundizar en diferentes aspectos del desarrollo y poder aplicarlos además en mejorar el diseño de la aplicación informática ya realizada.
  • Ofrecer al alumno un conocimiento amplio del área del desarrollo psicomor siendo capaz de determinar alteraciones del desarrollo normal , facilitando su diagnóstico y tratamiento y aplicando dichos conocimientos en su actividad profesional.
  • Fomentar la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en diferentes colectivos sociales

Los  objetivos generales marcados en dicho proyecto son:

- Potenciar el desarrollo de formas de actividad conjunta de profesor y alumnos que permitan al primero prestar ayuda educativa ajustada a la elaboración del significado y a la atribución del sentido que lleva a cabo el segundo.
- Favorecer el desarrollo de formas de actividad conjunta de profesor y alumnos en que es posible prestar ayuda educativa ajustada al desarrollo de la autonomía y de la autorregulación del aprendizaje del alumno.
- Potenciar el desarrollo de formas de actividad conjunta de profesores y alumnos para favorecer el uso del trabajo cooperativo como instrumento educativo y de apoyo al aprendizaje de los alumnos.
- Favorecer el aprendizaje mediante proyectos continuados  pautados por los docentes o por los propios alumnos.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/010

Projecte d’integració curricular de la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria

Coordinació: 
Marta Raurell Torreda
Participants: 
Jose Antonio Sarria Guerrero, Miguel Angel Hidalgo, Jaume Uya, Benito Perez, Albert Gonzalez, Elena Maestre, Montserrat Fabra Gensana
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Les pràctiques clíniques dins de la titulació del Grau en Infermeria representen un número elevat de crèdits del currículum acadèmic de l’estudiant, essent motiu de què els departaments d’infermeria competeixin per places de pràcticum en hospitals, centres sociosanitaris o d’atenció primària. Actualment però, és impensable que un estudiant practiqui per primera vegada en un pacient sense abans haver-se entrenat amb un maniquí. Els canvis en el perfil de l’usuari, pacients majors i amb més comorbilitat que requereixen una atenció més complexa i tecnològica, pacients més informats i protegits per les diferents mesures de seguretat del pacient i els canvis en el sistema sanitari, disminució de l’estada hospitalària i tancament d’unitats, ha estat el fonament perquè països com Estats Units o Anglaterra hagin substituït hores de pràctica clínica amb pacient real per sessions d’aprenentatge actiu amb pacient simulat.

La transformació impulsada pels acords de Bolonya suposa, entre d’altres canvis, la introducció de noves metodologies docents més properes a la realitat professional, amb la finalitat d’utilitzar models que avaluïn no només coneixements sinó també actituds i habilitats.

A les universitats catalanes, les classes teòriques segueixen sent la metodologia docent més utilitzada, però cal anar incorporant metodologies d’aprenentatge actiu que permetin disminuir el buit entre la teoria i la pràctica i facilitar la transició de l’estudiant cap a l’exercici professional.

Una d’aquestes noves metodologies és la simulació, una varietat de tècniques educatives en la que els participants tenen la oportunitat de practicar un procés d’aprenentatge actiu en un entorn que imita l’àmbit clínic i experimentar vivències similars a les reals, però sense posar en perill la seguretat del pacient.

Segons l’estudi portat a terme per la xarxa d’universitats que van participar en el Llibre Blanc de l’ANECA, es va valorar quines competències són les que requereixen un nivell complet d’aprenentatge en el grau d’infermeria per poder desenvolupar posteriorment les activitats pròpies de la infermera, i de les quals citem a continuació les que es poden desenvolupar mitjançant la metodologia de la simulació:

- Capacitat per administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies (utilitzant les habilitats...).
(Competència 14)
- Capacitat per mantenir la dignitat, privacitat i confidencialitat del pacient (utilitzant les habilitats...). (Competència 12)
Capacitat per posar en pràctica principis de salut i seguretat, inclosa la mobilització i maneig del pacient, control d’infeccions, primers auxilis bàsics i procediments d’emergència (utilitzant les habilitats...). (Competència 13)
- Capacitat per considerar les cures emocionals, físiques i personals, incloent satisfer les necessitats de confort, nutrició i higiene personal, i permetre el manteniment de les activitats quotidianes (utilitzant les habilitats...).
(Competència 12)
- Capacitat per reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions d’una infermera.
(Competència 4)
- Capacitat per reconèixer i interpretar signes normals o canviants de salut-mala salut, sofriment, incapacitat de la persona (valoració i diagnòstic).
(Competència 8)
- Capacitat per treballar d’una manera holística, tolerant, sense judicis, curosa i sensible, assegurant que els drets, creences i desitjos dels diferents individus o grups no es vegin compromesos.
(Competència 2)
- Capacitat per respondre a les necessitats personals durant el cicle vital i a les experiències de salut o malaltia. Per exemple, dolor, esdeveniments vitals, invalidesa o en el procés de la mort imminent (utilitzant les habilitats...).
(Competència 16)

FONAMENT DE LA INNOVACIÓ

Tal i com es justifica amb l’evidència en el document de posicionament a favor de la simulació del grup GRISCA (Grup Recerca Infermera en Simulació a Catalunya i Andorra), integrat per professors del Grau en Infermeria de 17 universitats de Catalunya i una d’Andorra, entre elles la UB, en la formació de l’estudiant en ciències de la salut, l’adquisició d’habilitats no tècniques (presa de decisions, judici clínic, comunicació i treball en equip) és independent i complementària a la realització de pràctiques clíniques, tant hospitalàries com comunitàries, pel que la simulació es considera una metodologia útil abans i després d’aquestes estades clíniques.

Els arguments a favor de la metodologia es fonamenten en els següents punts claus:

1. El procés de Bolonya, desenvolupat a Europa per adaptar l’educació superior a la investigació, les necessitats de la societat i l’avenç en el coneixement científic, ha implicat un canvi en el concepte d’aprenentatge, passant d’estar centrat en l’adquisició de coneixements a l’adquisició de competències per exercir la professió escollida. La finalitat es disminuir el buit entre la teoria adquirida a la universitat i la pràctica demandada por les institucions professionals.

2. Canvis en el perfil de l’usuari: pacients més grans i amb més comorbilitat que requereixen una atenció més complexa i tecnològica, pacients més informats i protegits per les diferents mesures de seguretat del pacient.

3. Canvis en la professió infermera (accés a màster i doctorat), fet que ha possibilitat la investigació en cures infermeres que han de transferir-se a la pràctica clínica. La simulació permet entrenar les cures basades en la evidència i canviar hàbits rutinaris.

4. Canvis en el sistema sanitari: han disminuït les oportunitats perquè els estudiants realitzin formació mitjançant la pràctica clínica, degut a què ha disminuït l’estada hospitalària i s’han tancat unitats. Això comporta una altíssima competència entre escoles/facultats d’infermeria per accedir a places de pràctica clínica als centres hospitalaris. A més, com a conseqüència del desenvolupament de programes de seguretat del pacient en aquests centres, s’han reduït les places d’estudiant per unitat o limitat la capacitat dels estudiants per practicar directament en els pacients.

5. En l’actualitat és impensable que l’estudiant d’infermeria o medicina practiqui per primera vegada en un entorn real amb pacients, sense abans haver-se entrenat amb un maniquí.

6. Sempre i quan s’integri la simulació como una pràctica en coherència amb els eixos del pla d’estudis, com activitat curricular.

7. Amb el valor afegit de què la simulació ofereix l’oportunitat a l’estudiant d’equivocar-se i de repetir fins assolir la competència, dins d’un ambient segur. L’error en la simulació provoca un record basat en l’experiència que fa que l’aprenentatge sigui significatiu i durador generant auto confiança i seguretat en l’estudiant, traduint-se finalment en seguretat clínica.

8. Estudis han mostrat que la repetició de l’habilitat tècnica mitjançant el simulador millora l’aprenentatge i escurça el temps d’adquisició. A més, la correcta execució d’habilitats tècniques és essencial per a la seguretat en la pràctica infermera.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/031

Implementar la simulació d’alta fidelitat abans i durant els diferents períodes de pràctica clínica dels estudis del Grau en Infermeria durant el curs acadèmic 2017-18.

Objectius específics:

Portfoli de pràctiques a l'aprenentatge de coneixements mèdics

Coordinació: 
Fernandez Sola, Joaquin
Participants: 
Alberto Torras Rabasa, Emilia Antunez Jorge, Miguel Torres Salinas, Javier Sobrino Martinez, Emilio Sacanella Messeguer, Ferran Massanes Toran, Esteban Jose Poch Lopez De Briñas, Nuria Esforzado Armengol, Pedro Castro Rebollo
Codi del projecte: 
2016PID-UB/016

GINMADada

Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina

Breu descripció dels objectius del grup:

Incorporar metodologies docents actives (aprenentatge col·laboratiu i simulació clínica) per al desenvolupament de competències clíniques en medicina i ciències de la salut.

Crear i incorporar instruments mesurats psicomètricament per a l'avaluació de les pràctiques en simulació clínica i altres metodologies actives.

Integrar metodologies actives dins el currículum de medicina i ciències de la salut; tant a Espanya (Universitat de Barcelona) com a Xile (Universitat de Talca)

Coordinació: 
Gomar Sancho, Carmen
Membres del grup: 
Jordi Palés Argullós
Mariano Monzó Planella
Ricardo Valero Casteills
Pilar Luque Galvez
Francesca Pons Pons
Nuria Fabrellas Padré
David Paredes Zapata
Jose Luis Pomar
Sergio Guiñez (Universidad de Talca)
Patricio Maragaño (Universidad de Talca)
Claudio Cruzat (Universidad de Talca)
Sergio Reyes (Universidad de Talca)
Nancy Suazo (Universidad de Talca)
Paulina Espinoza (Universidad de Talca)
Agustín Fuentes (Universidad de Talca)
Victor Arias (Universidad de Talca)
Departament: 
Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques

Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina

Coordinació: 
Vidal Martinez, Maria Nieves
Participants: 
Antonio de P. Trilla Garcia, Jose M. Lopez Villegas, Jaume Grau, Aleix Garcia Miquel, Andreu Prat, Anna Vilella, Maria Jesús Bertran, Joan Vila-Masana, Ferran Rodriguez
Ensenyament/s: 
Enginyeria Biomèdica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El departament de Salut Pública (Facultat de Medicina) i el departament d’Electrònica (Facultat de Física) col·laborem des de fa 3 anys en la docència d’una assignatura del grau en Enginyeria Biomèdica anomenada Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica. És la única assignatura de l’ensenyament impartida de manera híbrida al 50% entre dos departaments, cadascun pertanyent a Facultats diferents (Medicina i Física). L’objectiu principal és transmetre a l’alumne coneixements multidisciplinaris, no contemplats en la resta d’assignatures, que estan relacionats amb la gestió hospitalària en el àmbit mèdic i d’enginyeria, així com mostrar el gran vincle entre les dos àrees de coneixement. Ens referirem al llarg dels apartats a diferents figures i taules adjuntades en un document annex. Així trobarem en primer lloc a la figura 1 una distribució de continguts i composició de l’equip docent que vol mostrar el conjunt de temàtiques involucrades i el caràcter multidisciplinari de l’assignatura.
 

La dificultat principal que vàrem tenir al dissenyar l’assignatura va ser com encabir i cohesionar els continguts de cada part, molt diversos i multidisciplinaris, així com cohesionar les dues vessant (mèdica i d’enginyeria). Els continguts de l’assignatura no tenen una complexitat elevada, però són molts i de temàtiques molt diferents i desconegudes per l’alumne. Després d’aquests 3 cursos i amb l’experiència adquirida pensem que hem d’introduir un canvi substancial que millori l’aprenentatge, cohesioni els equips docents i acompanyi més a l’alumne. Hem detectat punts molt positius, però també mancances que ens agradaria corregir.

Per tal de millorar, es proposa una actuació d’innovació docent que consisteix en l’assistència dels alumnes a un congres. El projecte inclou la organització d’un congres tal i com si es tractes d’un congres real dins dels àmbits de la enginyeria i la medicina. Els alumnes haurien de presentar una proposta de ponència que passaria un procés de revisió i correccions,  finalitzant en una ponència organitzada dins d’un marc totalment professional com si d’un congres de referencia real es tractes. Amb aquesta activitat es planteja una actuació directa sobre l’alumnat per tal de millorar el seu procés d’aprenentatge i donar un caràcter més professionalitzador a l’assignatura. Pretenem també cohesionar més els grups de treball, així com introduir novetats metodològiques i organitzatives.

Resumint, el marc integrador de la proposta d’innovació docent en l’assignatura de “Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica” és la realització d’un “congrés” on els alumnes treballaran temes més específics del programa docent (coneixements) des de una vessant professionalitzadora que potenciï tant les seves habilitats com actituds.

Els objectius principals de la proposta d’innovació docent pretenen corregir les mancances observades i produir una millora dels aprenentatges, així com ampliar el caràcter professionalitzador de l’assignatura. A continuació es descriuen, i també s’inclouen a la Taula I de l’annex.

- Que els alumnes coneguin la dinàmica i com es realitza un congres professional en els àmbits de la Medicina i Enginyeria.
- Millorar l’aprenentatge dels coneixements de  l’assignatura.
- Potenciar la iniciativa de l’alumne: això es pretén fer plantejant la recerca i tria del temàtica per presentar al congres. La activitat proposada es faria en grups de dues persones. La temàtica hauria de tenir uns requisits que barregessin continguts de l’assignatura en la vesant mèdica i d’enginyeria, d’acord amb unes directrius fixades pel equip docent. La metodologia que pot triar l’alumna és oberta.
- Potenciar la interacció de l’alumne amb el professorat: en cadascuna de les diferents etapes associades al congres l’alumne haurà d’interaccionar amb els professor per tal de validar la proposta i comentar en les diferents etapes la temàtica i treball que s’estigui realitzant.
- Potenciar el treball de síntesis: això es faria mitjançant la preparació d’una article segons plantilla IEEE amb extensió màxima de 4 planes, i també fent una presentació be en format de pòster o be oral
- Treballar la competència transversal de comunicació oral i escrita, així com la gestió del temps: mitjançant la presentació al congres d’un pòster o comunicació oral en funció de la fase del projecte que proposarem posteriorment.
- A banda dels objectius centrats en els alumnes es pretén que amb aquest projecte l’equip docent assoleixi millor cohesió. Es planteja en el marc del congres, participar plegats en diferents accions del procés al llarg del quadrimestre.
- Finalment es pretén crear una plataforma online on es puguin registrar i emmagatzemar els treballs per cursos i disposar d’una base de dades de lliure accés pels estudiant.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/005
Grup d'innovació docent: 
IDEES-TIC

Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria

Coordinació: 
Colina Torralva, Fco Javier
Participants: 
Javier Colina Torralva, Luis Basco Prado, Ana Belén Fernández Cervilla, Violeta Díaz Herrero, Dolors Estrada Raventós, Angeles Melero García, Ramón Montoya Gónzalez, Adoración Rejón Bayo, Lidón Barrachina Belles
Departament: 
Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica
Ensenyament/s: 
INFERMERIA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu General:  Avaluar l'aprenentatge pràctic en les assignatures d'Estades Clíniques I i II del Grau D'Infermeria.

Objectius Específics: 

  • Crear l'equip docent per coordinar la planificació el desevolupament, l'evaluació i la docència de les assignatures d'Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria.
  • Disenyar  instruments d'avaluació pel coneixement del aprenentatge en la formació clínica.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/047
Grup d'innovació docent: 
ACOPI-UB

Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle.

Coordinació: 
Torres Gallardo, Begoña
Participants: 
Lyda Halbaut Bellowa
Departament: 
Departament d'Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Radiologia i Anatomia
Ensenyament/s: 
MEDICINA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquesta millora són:

1.Desenvolupar la capacitat de raonar, relacionant coneixements adquirits per a aconseguir una visió més global a l’àmbit del funcionament del cos humà.

2. Estimular l’aprenentatge autònom per un millor aprofitament de les sessions presencials i aconseguir una millora construcció del saber.

3. Millorar la autoavalució formativa mitjançant el feedback corresponent, per tal d’aprendre dels errors.

4. Familiaritzar l’alumne amb l’entorn Moodle a través de l’eina “Lliço”.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/042

Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB

Coordinació: 
Rubio Serrano, Laura
Participants: 
Conxita Amat Miralles; Bárbara Arias Samperiz; José Antonio Asensio Fernández; Mercè Costa Cuberta; Laura Cuffi Cheliz; Jordi Delàs Amat; Itziar de Lecuona; Anna Escofet Roig; Mar Fatjó-Vilas Mestre; Marta Goula Goula; Eulàlia Grau Costa; Antonio Madrid Pérez; Maria Antònia March Pujol; Miquel Martínez Martín; Àngels Massip Bonet; Pep Mata Benedicto; Carles Mauricio Falgueras; Victòria Morin Fraile; M. Cristina Poblet Farrés; Joan Miquel Porquer Rigo; Rosa Povedano Ferré; Jaume Ros Vallverdú; Antoni Vallès Segalés; Anna Vilella Morató; Elisabet Playa Pous; Araceli Rosa de la Cruz; Mireia Esparza Pagès; Esther Esteban Torné; Montserrat Illan Villanueva; Xavier Torrado Prat; M. Àngels Pons Cardell; Fco. Javier Sarrasí Vizcarra; Josefina Carreras Sabaté; Emili Boix Fuster; Albert Soler i Llopart; Josep Solervicens Bo; Josep M. Domingo Clua; Mònica Rius Pinies; Chus Lama López; Ana Belén Fernández Cervilla; Núria Vergés Bosch; Amèlia Tey Teijón; Ascensión García García; Juan Jose Pacheco Puig; Enric Teixidó Simó; Teresa Valverde Gefaell; Maria Rubio Valera; ; Míriam Anderson; Àlex Peñalver Cabré; David Bondia García; Núria Pumar Beltran; Antonio Giménez Merino; Ruth Vilà Baños; Abdallah Tagourramt El Kbaich; Mercè Segarra; Mònica Martínez; Elena Maestre González; Eva Guix Comellas; José Antonio Sarria Guerrero; Rafael Romero Pineda; Montserrat Suriñach Pérez; Maria Antonia Buenaventura Rubio; Irene Cases Rodrigo; Francisco Javier Serrano Navamuel; Sergi Oliva Torres; Marta López Costa; M. Emilia Calvo Labarta; Xus Martín Garcia; Marta Bueno, Núria Rodriguez Ávila, Tònia Coll Florit; Clara Daroca Musté; Laia Moretó Alvarado, Manolo Fontiveros Sánchez, Ana Inés Fernández, José Antonio Padilla, Isabel Viola Demestre, Cecilia Fernández Lastra, Eduardo L. Mariño Hernández i M. Pilar Modamio Charles
Participants: 
Projecte en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona: Marta Comas Sàbat i Eulàlia Esclapés Turró
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Presentació

L’actuació es basa en la incorporació de l’aprenentatge servei (ApS) en diferents ensenyaments de la Universitat a través d’un projecte transversal i compartit per membres de diferents facultats. L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

La proposta consisteix en què els i les estudiants, tant de graus com de màsters, preparen conferències-taller sobre temes d’interès general relacionats amb els seus estudis  que estan cursant i les imparteixen en instituts d’ensenyament secundari de Barcelona, en un format de 20 minuts d’informació i 30 minuts de treball. taller i/o debat posterior. En tots els casos, es tracta de compartir coneixement i conversar sobre un tema que la universitat treballa i que pot ser de relleu  per a la formació i ha d’estar ajustat a l’alumnat de secundària.

En un clar alineament amb la metodologia d’aprenentatge servei, partim de la consideració que una de les necessitats de la nostra societat -cada vegada més hiperinformada i alhora amb més dificultat per aconseguir saber significatiu- és que els ciutadans tenen un dèficit de coneixement i, sobretot, un dèficit d’opinió reflexiva i de motivació per actuar o adoptar noves conductes. El servei ofert és un espai de debat sobre temes de relleu amb un doble objectiu 1) difondre la informació i 2) animar espais de debat, la millor manera de construir una opinió reflexiva i mobilitzadora. La proposta és clarament formativa per l’alumnat universitari implicat, ja que abans de fer les xerrades hi haurà un treball previ entre el professorat i els estudiants amb la finalitat de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, adequar-la al públic, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència. Per tal d’accedir als instituts receptors de la proposta, es comptarà amb un partner clau, el Consorci d’Educació de Barcelona, qui ajudarà a fer l’enllaç, difusió i vehicular les propostes amb les demandes de conferències-taller. Pel que fa al reconeixement acadèmic de les activitats d’ApS, en funció de la ubicació de l’experiència en cada ensenyament es determinarà com es valora l’aprenentatge realitzat, en l’avaluació convencional o amb crèdits de reconeixement.

Creiem que la proposta que es presenta pot ser una bona manera d’iniciar un projecte transversal d’aprenentatge servei que en un futur es pot ampliar a més facultats i ensenyaments, així com també altres públics receptors (biblioteques, centres cívics, o altres espais).

 

Objectius

L’objectiu bàsic relacionat amb la millora dels aprenentatges de l’estudiantat universitari implicat es fonamenta en l’aprenentatge experiencial i el “learning by doing”.  Els estudiants han de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, i per tant les competències especifiques del grau i les assignatures, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència.

En aquest sentit, el projecte té com a primer objectiu contribuir a la millora dels aprenentatges acadèmics dels estudiants, tant els relacionats amb els continguts propis de cada disciplina com els relacionats amb les competències transversals.

Així, els objectius d’aprenentatge dels estudiants implicats són:

 

1. Desenvolupar, a partir de l’acció en la comunitat, les competències transversals. Tot i que considerem que el projecte presentat permet treballar totes les competències transversals destacades des de la nostra universitat, considerem que ho fa d’una manera destacada pel que fa a:

· Capacitat comunicativa com a: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua (si s’escau), amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina; i capacitat de cercar, usar i integrar la informació. El projecte que presentem  permet treballar l’adequació comunicativa de continguts de caràcter científic per arribar a la població, en aquest cas als i les joves i, per tant, saber seleccionar la informació més rellevant i saber-la comunicar de manera que arribi al públic destinatari, alhora que aquesta permet obrir un espai per a la reflexió, el debat i la crítica al respecte.

· Treball en equip com a: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Donat que les conferències-taller es preveuen en parelles, resulta també important el fet de treballar en equip a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar la tasca a realitzar al llarg del projecte.

· Compromís ètic com a: capacitat crítica i autocrítica; i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques. El projecte d’aprenentatge servei que es presenta permet el coneixement d’altres contextos socials, la identificació de la dimensió social i política dels coneixements professionals, així com el compromís, participació i responsabilitat amb la comunitat entre d’altres.

 

2. Dissenyar i desenvolupar conferències formatives i  de debat reflexiu al servei de la comunitat en les àrees específiques de les disciplines que estudien.

El projecte té com a segon objectiu continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantació i difusió de la metodologia de l’ApS a la Universitat.  Hi ha també un segon objectiu, relacionat amb el grup ApS (UB), ja que es pretén continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantar i difondre l’ApS a la UB. En aquest sentit, es vol organitzar i realitzar aquest cicle de xerrades-taller, com a projecte transversal d’ApS de la Universitat de Barcelona, que alhora complementa les accions pròpies de cada Facultat.

Com a conseqüència dels dos anteriors, apareix un tercer objectiu, molt relacionat amb el posicionament de la UB com a universitat responsable socialment, una universitat que, tot investigant i formant, es preocupa de les necessitats de la societat en la qual està arrelada, i també dels reptes que té plantejats el conjunt de la humanitat. 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/150
Grup d'innovació docent: 
Innova-the

Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg”

Coordinació: 
Manzano Cuesta, Anna
Participants: 
Elisabetta Stanzani, Anna Vidal Alabró, Daniel Iglesias Serret, Pepita Giménez Bonafé
Departament: 
Departament de Ciències Fisiològiques II
Ensenyament/s: 
Podologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.-Organitzar de forma conjunta els continguts per evitar incongruències temporals o solapaments innecessaris, fent especial menció a aquells aspectes més relacionats amb la Podologia.

2.-Proposar la realització d'un treball en grup, per tal d’estudiar conceptes de Fisiologia, Bioquímica i Biofísica en un context significatiu i útil pels estudiants en la seva pràctica professional.

3.-Fomentar l’interès dels estudiants de Podologia per matèries bàsiques com la Fisiologia, Bioquímica i Biofísica, incidint en els aspectes més implicats la seva pràctica professional futura.

4.-Dissenyar nous sistemes d’avaluació per tal de valorar conjuntament la metodologia docent i les seves repercussions en l’assoliment de les competències específiques i transversals de les diferents disciplines. 

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/017
Grup d'innovació docent: 
IDCCFFII

Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements

Coordinació: 
Vidal Alabró, Anna
Participants: 
Anna Manzano Cuesta, Jordi Bermúdez Mas, Daniel Iglesias Serret
Departament: 
Departament de Ciències Fisiològiques II
Ensenyament/s: 
Podologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Aconseguir homogenitzar el nivell de coneixements previs dels estudiants que accedeixen a primer de Podologia.

2. Proporcionar espais i eines d’aprenentatge entre iguals per potenciar l’aprenentatge i assoliment de coneixements específics de la matèria, a la vegada que es treballen habilitats de comunicació i competències transversals necessàries per la pràctica professional.

3. Motivar i proporcionar als estudiants de millor preparació prèvia reptes que permetin aprofundir en els coneixements i consolidar els que ja tenien.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/019
Grup d'innovació docent: 
IDCCFFII