Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Sistema intel•ligent de suport al Tutor d’estudis

Coordinació: 
Igual Muñoz, Laura
Participants: 
Eloi Puertas Prats, Oriol Pujol Vila, Jordi Vitria Marca, Petia Ivanova Radeva, Maria Del Pilar Folgueiras Bertomeu, Luis Garrido Ostermann
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general d’aquest projecte és el desenvolupament d’un sistema intel·ligent de suport al Tutor d’estudis que permeti prendre decisions més informades, basades en dades i no només en intuïcions. En particular es podran realitzar les següents tasques:

  1. Anàlisis de les dades. Mitjançant tècniques de ciències de les dades i aprenentatge automàtic es realitzarà un anàlisis de les dades per la caracterització dels diferents perfils i itineraris dels estudiants.
  2. Seguiment dels alumnes. A partir de l’anàlisi previ de les dades es realitzarà una eina per a la detecció automàtica de les mancances dels alumnes. D’aquesta manera es podrà millorar el seguiment de l’alumnat i realitzar una retroacció per part del Tutor més acurada en quant a les recomanacions en la matrícula, l’itinerari curricular i la càrrega docent. Així mateix, per reforçar els coneixements previs es faran recomanacions personalitzades de material addicional que permetran millorar els resultats de les assignatures pendents.
    • Convalidacions. Es realitzarà l’anàlisi automàtic de l’èxit i fracàs en assignatures en funció de les qualificacions i/o convalidacions prèvies. Aquest anàlisis previ ajudarà a realitzar recomanacions sobre matrícula i preparació necessària pels estudiants segons aquests paràmetres d’entrada.
    • Hores de dedicació. Es realitzarà l’anàlisi automàtic de la càrrega que suposa una assignatura en funció de les qualificacions i hores de dedicació en assignatures prèvies. Aquest anàlisis previ ajudarà a realitzar recomanacions sobre la preparació prèvia necessària pels estudiants segons aquests paràmetres d’entrada.
    • Material addicional. Es realitzaran recomanacions personalitzades de material addicional als alumnes que necessiten S’utilitzaran repositoris públics de material de programació com www.codeacademy.com per tal d’ajudar a assolir els coneixements necessaris per certes assignatures abans del seu començament.
  3. Seguiment d’assignatures. A partir de l’anàlisi previ de les dades es realitzarà una eina per a la detecció automàtica d’assignatures que poden plantejar problemes/mancances en el conjunt global dels estudis. D’aquesta manera es podran definir accions sobre aquestes assignatures i millorar la coherència i completesa en el currículum docent dels estudis.

 

Consultar resum dels resultats obtinguts

Codi del projecte: 
2014PID-UB/068
Grup d'innovació docent: 
INDOMAIN

Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat

Coordinació: 
Salamó Llorente, Maria
Participants: 
Maria Salamó Llorente, Inmaculada Rodriguez Santiago , Simone Balocco , Anna Puig Puig , Maite López Sánchez, Maria Taulé Delor, M. Antònia Martí Antonin
Departament: 
Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi
Ensenyament/s: 
Grau d'Enginyeria Informàtica, Grau de Informació i Documentació, Grau de Lingüística
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El propòsit d’aquest projecte és el desenvolupament del mòdul pedagògic i d’una eina per al professorat que permeti fer la predicció de l’evolució dels alumnes en una assignatura. D’aquesta manera, si es detecta a temps una desviació en l’aprenentatge d’una assignatura, es pot prendre la iniciativa i intentar rectificar la marxa de l’estudiant, reforçant els seus punts febles. El mòdul pedagògic serà un paquet de software per predir l’evolució de l’alumne i l’eina serà una aplicació gràfica amigable que utilitzarà el sistema de predicció inclòs en el mòdul pedagògic. En aquesta aplicació gràfica el professorat podrà definir un històric de dades dels seus alumnes (preferiblement del curs anterior) i introduir les dades parcials dels seus alumnes a l’actualitat. A partir de totes aquestes dades el mòdul pedagògic —que estarà fonamentat en tècniques d’Aprenentatge Artificial, com per exemple, el Raonament Basat en Casos[3]— farà una predicció de l’evolució dels alumnes. Per tal d’aconseguir el propòsit d’aquest projecte docent, s’han definit els objectius següents: Objectiu 1: Prospecció de quins són els objectius didàctics que es volen assolir a cadascuna de les proves o exercicis que es realitzen en cada assignatura i quines són les dades que es volen incloure sobre cadascuna de les assignatures de la nostra prova pilot per tal d’avaluar l’evolució dels alumnes. La fita d’aquest objectiu és determinar a partir de l’anàlisi de les diferents assignatures si hi ha patrons d’avaluació que són comuns entre elles (e.g. nombre de proves d’avaluació continuada, temporalitat de les mateixes, prova parcial, percentatges de les proves i nota mínima requerida per al càlcul de la nota final, etc.). Objectiu 2: Anàlisi de l’evolució dels alumnes amb l’eina de predicció en totes les assignatures de la nostra prova pilot. Inicialment plantejarem aquest objectiu a alt nivell, és a dir, la predicció es farà en funció de si es creu que l’alumne aprovarà o suspendrà. Com a segon pas, l’objectiu és que el sistema de predicció sigui capaç de predir entre més intervals: no presentat, entre 0 i 4, entre 4 i 7,entre 7 i 9, més de 9. Objectiu 3: Anàlisi i detecció de quines són les proves o exercicis que més impacten tenen a l’hora de determinar l’evolució dels alumnes en l’assignatura. Aquesta informació ajudarà al professorat a entendre quins són els temes on els alumnes tenen més dificultats. D’aquesta manera, el professorat pot prendre mesures didàctiques per a què els alumnes assoleixin els objectius d’aquest tema.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/030
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’avaluació prevista vol mesurar quin és el percentatge d’alumnes que el sistema és capaç de predir correctament el seu grau d’aprenentatge basant-se en la nota final que s’espera que obtingui. És a dir, el sistema no es limita a dir si aprovarà o suspendrà, sinó que proporciona un interval de nota: no presentat, entre 0 i 4, entre 4 i 7,entre 7 i 9, més de 9.  Es vol realitzar l’avaluació de com aprenen els alumnes en les diferents assignatures de la prova pilot. A més a més de predir la seva nota final esperada, es fa una avaluació de quines són les proves o exercicis que més han influenciat en aquesta decissió. Aquesta informació és molt valuosa per tal que el professor entengui on són les dificultats a l’hora d’assolir els coneixements impartits en la seva assignatura. També li permet conèixer quins són els punts d’inflexió per què un alumne aprovi o suspengui la seva assignatura. D’aquesta manera, el professorat pot prendre mesures didàctiques per tal que l’alumnat assoleixi els objectius del curs.

Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
INDOMAIN

Facultat de Matemàtiques i Informàtica

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
1
Projectes d'innovació: 
Títol Coordinació Codi del projecte
Sistema intel•ligent de suport al Tutor d’estudis Igual Muñoz, Laura 2014PID-UB/068
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
2
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
Adaptabit Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent Ribera Turró, Mireia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDOMAIN Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica Igual Muñoz, Laura Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Simulacions
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat Projectes d'Innovació
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Equip docent
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Gamificació
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Analítiques d'aprenentatge / Learning analytics
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Sistema intel•ligent de suport al Tutor d’estudis Projectes d'Innovació
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MOOC
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

Adaptabitada

Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent
Objectius de l'activitat del grup

El grup Adaptabit en el darrer any va ampliar el seu àmbit a tres departaments: Biblioteconomia i Documentació, Història del Dret, Matemàtica Aplicada i Anàlisi (ara aquest departament ostenta la coordinació del grup). Aquest canvi fa replantejar algunes actuacions del grup i buscar noves sinergies amb altres actors i la recerca d'actuacions a nivell global de la universitat.

Coordinació: 
Ribera Turró, Mireia
Membres del grup: 
Miquel Centelles Velilla
Marina Salse Rovira
Miquel Térmens Graells
Ruben Alcaraz
Inmaculada Rodríguez Santiago
Rosa Maria Satorras Fioretti
Sergio Sayago Barrantes
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/141
Departament: 
Departament de Matemàtiques i Informàtica

INDOMAINada

Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica

Aquest grup d’innovació docent va néixer al 2008 amb l’objectiu d’organitzar i dinamitzar les accions que la Facultat de Matemàtiques i Informàtica duu a terme en el marc de la transició del Batxillerat a la Universitat. Actualment, la realitat dels ensenyaments de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica ha canviat molt i s’han aconseguit notes de tall dels ensenyaments molt altes (Curs 2017- 2018: Enginyeria Informàtica – 8,148, Matemàtiques – 11,421, Matemàtiques-Física – 13,115, Matemàtiques, Enginyeria Informàtica – 11,964, Matemàtiques-ADE – 10,870).

Coordinació: 
Igual Muñoz, Laura
Membres del grup: 
Olga Julià de Ferran
F. Javier Soria de Diego
Jordi Vitrià Marca
Josep Vives Santa-Eulalia
Oriol Pujol Vila
Juan Carlos Naranjo del Val
Miquel Bosch Gual
David Márquez Carreras
Ana Puig Puig
Eloi Puertas Prats
Maria Carmen Cascante Canut
Luis Garrido Ostermann
Joan Gispert Brasó
Núria Fagella Rabionet
Sergio Escalera Guerrero
Petia Ivanova Radeva
Antoni Benseny Ardiaca
Inmaculada Rodríguez Santiago
Maria Salamó Llorente
Maite López Sánchez
Carles Dorce Polo
Santiago Seguí Mesquida
Simone Balocco
Antonio Bernal Serrano
Carles Casacuberta Vergés
Xavier Massaneda Clares
Mariella Domiccoli
Departament: 
Departament de Matemàtiques i Informàtica