Facultat de Geologia

Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB

Coordinació: 
Rubio Serrano, Laura
Participants: 
Conxita Amat Miralles; Bárbara Arias Samperiz; José Antonio Asensio Fernández; Mercè Costa Cuberta; Laura Cuffi Cheliz; Jordi Delàs Amat; Itziar de Lecuona; Anna Escofet Roig; Mar Fatjó-Vilas Mestre; Alaitz Sasiain Camarero Núñez; Marta Goula Goula; Eulàlia Grau Costa; Guillermo Grasso Galera; Antonio Madrid Pérez; Maria Antònia March Pujol; Miquel Martínez Martín; Àngels Massip Bonet; Pep Mata Benedicto; Carles Mauricio Falgueras; Victòria Morin Fraile; M. Cristina Poblet Farrés; Joan Miquel Porquer Rigo; Rosa Povedano Ferré; Josep Maria Puig Rovira; Jaume Ros Vallverdú; Antoni Vallès Segalés; Anna Vilella Morató; Elisabet Playa Pous; Marta Comas Sàbat (Consorci d'Educació de BCN); Eulàlia Esclapés (Consorci d'Educació de BCN); Araceli Rosa de la Cruz; Mireia Esparza Pagès; Esther Esteban Torné; Anna Escobedo Caparrós; Montserrat Illan Villanueva; Xavier Torrado Prat; Antonia Collado Sevilla; Josep Lluís Condom Bosch; M. Àngels Pons Cardell; Fco. Javier Sarrasí Vizcarra; Josefina Carreras Sabaté; Emili Boix Fuster; Albert Soler i Llopart; Josep Solervicens Bo; Josep M. Domingo Clua; Mònica Rius Pinies; Chus Lama López; Ana Belén Fernández Cuevas; Núria Vergés Bosch; Amèlia Tey Teijón; Ascensión García García; Juan Jose Pacheco Puig; Enric Teixidó Simó; Teresa Valverde Gefaell; Maria Rubio Valera; David Bueno i Torrens; Míriam Anderson; Àlex Peñalver Cabré; David Bondia García; Núria Pumar Beltran; Antonio Giménez Merino;
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Presentació

L’actuació es basa en la incorporació de l’aprenentatge servei (ApS) en diferents ensenyaments de la Universitat a través d’un projecte transversal i compartit per membres de diferents facultats. L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

La proposta consisteix en què els i les estudiants, tant de graus com de màsters, preparen conferències-taller sobre temes d’interès general relacionats amb els seus estudis  que están cursant i les imparteixen en instituts d’ensenyament secundari de Barcelona, en un format de 20 minuts d’informació i 30 minuts de treball. taller i/o debat posterior. En tots els cassos, es tracta de compartir coneixement i conversar sobre un tema que la universitat treballa i que pot ser de relleu  per a la formació i ha d’estar ajustat a l’alumnat de secundària.

En un clar alineament amb la metodologia d’aprenentatge servei, partim de la consideració que una de les necessitats de la nostra societat -cada vegada més hiperinformada i alhora amb més dificultat per aconseguir saber significatiu- és que els ciutadans tenen un dèficit de coneixement i, sobretot, un dèficit d’opinió reflexiva i de motivació per actuar o adoptar noves conductes. El servei ofert és un espai de debat sobre temes de relleu amb un doble objectiu 1) difondre la informació i 2) animar espais de debat, la millor manera de construir una opinió reflexiva i mobilitzadora. La proposta és clarament formativa per l’alumnat universitari implicat, ja que abans de fer les xerrades hi haurà un treball previ entre el professorat i els estudiants amb la finalitat de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, adequar-la al públic, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència. Per tal d’accedir als instituts receptors de la proposta, es comptarà amb un partner clau, el Consorci d’Educació de Barcelona, qui ajudarà a fer l’enllaç, difusió i vehicular les propostes amb les demandes de conferències-taller. Pel que fa al reconeixement acadèmic de les activitats d’ApS, en funció de la ubicació de l’experiència en cada ensenyament es determinarà com es valora l’aprenentatge realitzat, en l’avaluació convencional o amb crèdits de reconeixement.

Creiem que la proposta que es presenta pot ser una bona manera d’iniciar un projecte transversal d’aprenentatge servei que en un futur es pot ampliar a més facultats i ensenyaments, així com també altres públics receptors (biblioteques, centres cívics, o altres espais).

 

Objectius

L’objectiu bàsic relacionat amb la millora dels aprenentatges de l’estudiantat universitari implicat es fonamenta en l’aprenentatge experiencial i el “learning by doing”.  Els estudiants han de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, i per tant les competències especifiques del grau i les assignatures, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència.

En aquest sentit, el projecte té com a primer objectiu contribuir a la millora dels aprenentatges acadèmics dels estudiants, tant els relacionats amb els continguts propis de cada disciplina com els relacionats amb les competències transversals.

Així, els objectius d’aprenentatge dels estudiants implicats són:

 

1. Desenvolupar, a partir de l’acció en la comunitat, les competències transversals. Tot i que considerem que el projecte presentat permet treballar totes les competències transversals destacades des de la nostra universitat, considerem que ho fa d’una manera destacada pel que fa a:

· Capacitat comunicativa com a: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua (si s’escau), amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina; i capacitat de cercar, usar i integrar la informació. El projecte que presentem  permet treballar l’adequació comunicativa de continguts de caràcter científic per arribar a la població, en aquest cas als i les joves i, per tant, saber seleccionar la informació més rellevant i saber-la comunicar de manera que arribi al públic destinatari, alhora que aquesta permet obrir un espai per a la reflexió, el debat i la crítica al respecte.

· Treball en equip com a: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Donat que les conferències-taller es preveuen en parelles, resulta també important el fet de treballar en equip a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar la tasca a realitzar al llarg del projecte.

· Compromís ètic com a: capacitat crítica i autocrítica; i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques. El projecte d’aprenentatge servei que es presenta permet el coneixement d’altres contextos socials, la identificació de la dimensió social i política dels coneixements professionals, així com el compromís, participació i responsabilitat amb la comunitat entre d’altres.

 

2. Dissenyar i desenvolupar conferències formatives i  de debat reflexiu al servei de la comunitat en les àrees específiques de les disciplines que estudien.

El projecte té com a segon objectiu continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantació i difusió de la metodologia de l’ApS a la Universitat.  Hi ha també un segon objectiu, relacionat amb el grup ApS (UB), ja que es pretén continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantar i difondre l’ApS a la UB. En aquest sentit, es vol organitzar i realitzar aquest cicle de xerrades-taller, com a projecte transversal d’ApS de la Universitat de Barcelona, que alhora complementa les accions pròpies de cada Facultat.

Com a conseqüència dels dos anteriors, apareix un tercer objectiu, molt relacionat amb el posicionament de la UB com a universitat responsable socialment, una universitat que, tot investigant i formant, es preocupa de les necessitats de la societat en la qual està arrelada, i també dels reptes que té plantejats el conjunt de la humanitat. 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/150
Grup d'innovació docent: 
Innova-the

Actuacions docents per a la millora en l’aprenentatge autònom i rendiment acadèmic de l’alumne en l’àmbit de la Petrologia

Coordinació: 
Aulinas Junca, Meritxell
Participants: 
Gemma Alias Lopez, Montserrat Liesa Torre Marin, Joan Carles Melgarejo Draper, Elisabet Playa Pous,Laura Rosell Ortiz, Anna Travé Herrero, Juan Diego Martín Martín
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte és millorar el rendiment acadèmic de l’alumne a través de l’aprenentatge autònom.

A nivell de l’alumnat, es pretén a més que aquest:

- millori i adquireixi habilitats en la descripció i classificació de minerals a través de l’observació visual directe i el tacte de les roques,

- sigui capaç d’identificar i classificar minerals i roques autònomament, a la vegada que pugui interactuar amb els companys,

- en el cas de l’alumnat dels programes d’intercanvi, s’estimuli la seva integració en el procés educatiu.

A nivell de professorat es pretén:

- optimitzar els materials docents de què es disposa i compartir el coneixement interdisciplinari entre diferents membres de l’equip docent.

Els INDICADORS que es tindran en compte, a l’hora de valorar l’assoliment dels objectius, seran:

- l’assistència dels alumnes a l’aula d’autoaprenentatge. Cada vegada que s’utilitzi l’aula es registrarà en una llibreta.

- els resultats de les enquestes internes adreçades als alumnes.

- la valoració que en fem l’equip docent de les enquestes.

- la valoració dels professors responsables de les assignatures implicades. Aquests, compararan la qualitat de les descripcions petrogràfiques dels alumnes que hagin estat usuaris de la biblioteca de roques i dels que no.

- les qualificacions dels alumnes en proves específiques relacionades amb minerals i roques de les matèries llistades a la Taula 1.

Les EVIDÈNCIES d’aquesta actuació d’innovació estan necessàriament lligades als indicadors apuntats anteriorment, així consideraren que aquest projecte haurà estat exitós en els seus objectius si:

- el nombre d’usuaris de l’aula d’autoaprenentatge és superior al 50% de la matrícula del curs.

- els resultats de les enquestes internes adreçades als alumnes són satisfactòries.

- la valoració positiva de l’equip docent pel que fa a la millora de les notes del curs.

- l’increment de les notes per sobre de l’aprovat respecte als cursos anteriors.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/067
Grup d'innovació docent: 
GI-GRIMS

Millora de competències transversals mitjançant el treball col•laboratiu amb wikis

Coordinació: 
Guinau Selles, Marta
Participants: 
Elisabet Playà, Laura Rosell, Meritxell Aulinas, Lluís Rivero
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Com s’ha exposat anteriorment l’objectiu principal de la proposta és el desenvolupament d’eines que permetin una millora de les competències transversals com el treball en equip, la comunicació oral i escrita i l’ús solvent dels recursos d’informació.

Per una banda, partir d'una pauta d'actuació, la planificacio d'activitats i la utilització d'un wiki es pretén potenciar el treball col·laboratiu de l’alumnat i fer un seguiment d'aquest treball i de la gestió que fa de la informació. Aquesta eina hauria de sol·lucionar el problema de la dificultat que els alumnes han expressat per torbar el temps per a reunir-se i treballar col·lectivament. A més, aquesta eina permet fer un seguiment de l'evolució del treball molt més exhaustiu que el que s'ha fet fins al moment, només a partir de dues sessions de treball presencial amb les tutores al llarg de curs.

Per una altra banda es pretén desenvolupar una rúbrica d’avaluació que pretén ser una guia per a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge i una eina d’avaluació de les competències transversals. Així mateix, la comparació de les notes d’avaluació i els treballs lliurats en cursos anteriors amb els resultats de la rúbrica d’avaluació i el  lliurament de treballs en el curs actual, ens permetrà obtenir evidències per a determinar el resultat de l’actuació d’innovació.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/057
Grup d'innovació docent: 
GI-GRIMS

Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB.

Coordinació: 
Cabrera Pérez, Luis
Participants: 
Josep Antoni Muñoz De La Fuente, Miquel Canals Artigas
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Les noves eines de visualització 3D es configuren com elements de treball docent sobre els quals cal desenvolupar noves tècniques pedagògiques.

Aquesta proposta, basada en la capacitat tècnica desenvolupada per diversos grups de recerca de la Facultat de Geologia, té com objectiu l'exploració d'aquestes noves possibilitats sobre la base dels ensenyaments impartits a la Facultat. Sense oblidar la potencial extensió de l'experiència que s'obtingui a altres ciències experimentals.

Els ensenyaments de grau (Geologia, Enginyeria Geològica) i postgrau (Geologia i Geofísica de Reservoris, Ciències del Mar) de la Facultat de Geologia  són exemples paradigmàtics de la necessitat d'una comprensió tridimensional del nostre entorn. Els cossos i estructures geològiques, com moltes altres estructures naturals de qualsevol grandària, són tridimensionals. Malgrat això a la docència es fa encara amb un tractament 1D (perfils estratigràfics, diagrafies) o 2D (mapes, talls, perfils sísmics).

En la actualitat, la Facultat de Geologia és capdavantera en la recerca geològica en 3D. Ha  desenvolupat i utilitza diferents equips per a la visualització 3D (Laboratori de Modelització Analògica, SIMGEO, llicències de software), acumulant una important experiència que es pot transferir, per primer cop en tot l'Estat, a la docència.  Aquesta proposta, que és transversal, interdepartamental i multidisciplinar, pretén habilitar una aula d'informàtica i una sala-laboratori per tal d'aplicar la metodologia de la visualització 3D a la docència de la Facultat de Geologia. Paral·lelament, la proposta inclou la concepció i preparació de les practiques a realitzar a en aquests àmbits en assignatures com Cartografia, Geologia Estructural, Estratigrafia, Geologia d'hidrocarburs, Geologia integrada del subsòl,  Geologia marina i 3D Geological and Reservoir Modelling.

El projecte plantejat es proposa

1) Cercar mitjançant la integració metodològica i el suport tecnològic, l'assoliment de les competències transversals de l'alumnat, en especial dels graus.

2) Desenvolupar activitats docents que centrin l'acció en competències de tipus transversal. En aquest cas la integració i assimilació de conceptes mitjançant el treball en 3D a partir de les eines disponibles.

3) Innovar la docència adequant les eines i recursos TIC disponibles a la Facultat per  al treball en 3D

4) Iniciar una activitat de col·laboració dins del centre, involucrant dos departaments, tres grups docents i tres de recerca consolidats.

5 Difondre les conclusions de les accions d'innovació per a la millora de la qualitat docent a la UB

Codi del projecte: 
2012PID-UB/080

Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica

Coordinació: 
Aulinas Junca, Meritxell
Participants: 
Laura Rosell Ortiz, Elisabet Playa Pous
Facultat: 
Departament: 
Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Amb la implantació del graus ha canviat l'escenari docent disminuint les hores presencials i augmentant el treball tutelat que l'alumne ha de fer fora de l'aula. La majoria d'alumnes no han interioritzat aquest important canvi en el sistema de treball i, en general, no organitzen bé el seu temps i actuen per urgències, de manera que només es dediquen a fer uns exercicis en les dies immediatament anteriors a la seva presentació encara que els professors hagin donat un lapse de temps més llarg. Aquesta poca dedicació implica uns resultats molt sovint deficients i un mal aprenentatge. Per aquest motiu l'equip docent de geoquímica a vist la necessitat de desenvolupar una nova eina interactiva (tipus Joomla o Drupal) que, d'una banda, ajudi els alumnes a reforçar i/o ampliar els coneixements de geoquímica de manera autònoma i a fer-ho en uns períodes concrets marcat pel professorat i de l'altra, sigui un nou recurs d'avaluació per al professorat que podrà seguir de manera més pròxima els progressos en l'assignatura.
 
Aquest recurs permetrà valorar les següents competències tranversals i específiques:
 
Competències tranversals UB:
- Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat
 
Competències transversals de les titulacions:
-Capacitat d'avaluar i de mantenir la qualitat de la feina produïda.
- Capacitat per planificar i administrar el temps.
 
Competències específiques de les titulacions:
- Ser capaç de recollir, de processar i d'interpretar dades de camp i altres fonts de manera rigorosa, com també analitzar-les al
laboratori o gabinet, i documentar-ne en un informe els resultats.
- Aplicar mètodes quantitatius senzills, inclosos els geoespacials als sistemes de la Terra
 
El projecte, doncs, pretén elaborar una eina d'aprenentatge en format interactiu que, amb les adaptacions corresponents, es podrà
aplicar a tres assignatures de contingut geoquímic de diferents ensenyaments.
 
Amb la creació d'aquesta recurs didàctic afavorirem que l'alumne:
 
- pugui accedir a un conjunt d'exercicis classificats per continguts i graus de dificultat.
- pugui accedir a un conjunt d'exercicis classificats per continguts i graus de dificultat.
- pugui veure el desenvolupament dels exercicis i corregir els errors.
- sigui advertit dels errors més comuns abans de resoldre cada exercici.
- autoavaluï el seu aprenentatge.
 
Per elaborar el material didàctic, necessàriament hi ha d'haver una primera fase en la qual es reorganitzi la gran quantitat de material de què és disposa i que s'ha anat elaborant per a les diferents assignatures de contingut geoquímic que s'han impartit en diverses llicenciatures des del 1992. Aquest material s'adaptarà als objectius de l'EEES i passarà de ser un conjunt d'exercicis per resoldre a classe a uns exercicis on el treball autònom de l'alumne serà fonamental. Un cop adaptats i classificats els exercicis seran accessibles per a tot l'equip docent que imparteix les assignatures implicades. D'altra banda aquest material, que s'anirà incrementant en el temps, facilitarà la incorporació de nous professors, la coordinació entre el professorat i la cohesió de l'equip docent en cada moment.
 
El projectes es preveu finalitzar-lo l'any 2014.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/130
Grup d'innovació docent: 
GI-GRIMS

Facultat de Geologia

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
2
Projectes d'innovació: 
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
1
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
GI-GRIMS Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries Aulinas Juncà, Meritxell Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Equip docent
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica Projectes d'Innovació
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Millora de competències transversals mitjançant el treball col•laboratiu amb wikis Projectes d'Innovació
Actuacions docents per a la millora en l’aprenentatge autònom i rendiment acadèmic de l’alumne en l’àmbit de la Petrologia Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Facultat: 

GI-GRIMSada

Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries

El Grup d’Innovació Docent de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries (G-GRIMS) és un grup multidisciplinari format principalment per professors i professores de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. Tanmateix, alguns dels membres del grup són professors i professores de la Facultat de Biologia (UB) i de l’ Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC).

Coordinació: 
Aulinas Juncà, Meritxell
Membres del grup: 
Domingo Gimeno Torrente
Montserrat Inglès Urpinell
Montserrat Liesa Torre Marín
Gemma Alías López
Pura Alfonso Abella
Maite Garcia Vallès
Juan Diego Martín Martín
David Parcerisa Duocastella
Elisabet Playà Pous
Anna Travé Herrero
Núria Roca Pascual
Marta Guinau Selles
Laura Rosell Ortiz
Anna Maria Febrero Ribas
Xavier Delclòs Martínez
Sergio Valenzuela Garcia
Diana Puigserver Cuerda
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada