Facultat de Geografia i Història

Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània.

Coordinació: 
JORDI IBARZ GELABERT
Participants: 
Paola lo Cascio
Participants: 
Toni Vives Riera
Participants: 
Giovanni C. Cattini
Participants: 
David Cao Costoya
Participants: 
Elvira Sanchez Mateos
Participants: 
Magi Crusells Valeta
Participants: 
Juan José Romero Marin
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent és construir una eina de treball que permeti un seguiment de qualitat. Per això es tractarà d’elaborar un protocol i de fer servir les eines disponibles a través del campus virtual.

Amb això tractarem de que l’alumnat pugui rebre una tutorització de qualitat amb unes eines metodològiques orientades a l’aprofitament dels recursos col·lectius i a  l’optimització del temps.

Entre les eines que hem d’avaluar i posar en marxa hi trobem: la realització de sessions plenàries, que poden esdevenir grups de peer assessment, (Miihkinen, et al., 2014), o  o de co-tutoria (Boronat, et al 2007); l’elaboració de guies per a les diverses fases de les tutories pensades específicament per treballar en grans grups i que han de servir per preparar les reunions de tutoria individualitzada i per resoldre els dubtes més habituals. Entre les eines destinades a la optimització del temps també hi haurà la redacció d’un calendari de les diverses tutories a realitzar durant el curs, on estiguin senyalades de forma clara i inequívoca les fites a assolir per l’alumnat en les diverses fases d’elaboració dels TFG’s.

Per poder avaluar el resultat de la proposta d’innovació docent establirem diversos procediments. Elaborarem una anàlisi dels resultats obtinguts en el darrer curs respecte les possibles diferències existents entre els l’alumnat tutoritzat per professorat amb pocs TFG’s assignats i aquell que ha estat tutoritzat per professorat amb molts TFG’s assignats (fins a 15). En aquesta anàlisi no tant sols tractarem de veure les posibles diferències existens pel que fa a les notes, sinó també si hi ha diferència pel que fa als terminis de presentació dels TFG's a les dues convocatòries possibles, la de juny i la de setembre. També utilitzarem enquestes de satisfacció a complimentar per part de l’alumnat i del professorat -implicat en el projecte o no-, on pugui evidenciar-se l’existència de millores en el procediment.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/041
Grup d'innovació docent: 
Trans@net

Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval

Coordinació: 
MIREIA COMAS VIA
Participants: 
MIREIA COMAS VIA
Participants: 
Elena Cantarell Barella
Participants: 
Daniel Piñol Alabart
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Ensenyament/s: 
Grau d'Història
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalitat principal d’aquest projecte és iniciar els estudiants en la feina pròpia dels historiadors, per la qual cosa es pretén assolir els objectius següents:

- Aprendre a moure’s per un arxiu en tant que usuari, la qual cosa implica conèixer els fons que s’hi conserven, els instruments de descripció i els serveis que pot oferir un arxiu.

- Aprendre a interpretar els documents inèdits per poder construir coneixement històric.

- Aprendre a articular un treball científic a partir de documentació inèdita

- Iniciar-se en la participació en un projecte de recerca

Codi del projecte: 
2017PID-UB/030

Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada

Coordinació: 
Buyreu Juan, Jordi
Participants: 
Sola García, Diego
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Ensenyament/s: 
Grau d'Història
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Principalment es tracta de familiaritzar els alumnes del nostre àmbit d’estudi (Història) amb el mètode científic i també amb la resolució de problemes. El projecte que es presenta posa els alumnes en relació amb algunes fases del mètode científic. D’aquesta manera els facilitarà en un futur l’elaboració del TFG i en alguns casos també el TFM.

Així doncs, podem presentar diversos objectius d’aquest projecte d’innovació:

1. Desenvolupar un aprenentatge significatiu en l’avaluació continuada del Grau d’Història mitjançant problemàtiques historiogràfiques i estudis de cas reals. Els alumnes han de ser capaços de trobar solucions de forma individual davant la problemàtica que se’ls presenta, a més de dotar-se d’eines per afrontar en un futur molt proper i amb garanties el repte del TFG i fins i tot la resolució de problemes en el món laboral.

2. Fomentar l’aprenentatge per competències transversals (comunicativa lingüística, tractament de la informació, autoaprenentatge, capacitat d’anàlisi crítica i de síntesi, treball d’argumentació).

3. Promoure l’aplicació dels coneixements a la pràctica mitjançant instruments de recerca, anàlisi i reflexió, formant l’alumne en la capacitat de prendre decisions i l’aprenentatge autònom.

Aquests dos objectius (2 i 3) van en la línia per tal que els alumnes desenvolupin estratègies d’argumentació enfront el repte de solucionar la qüestió que se’ls presenta. En aquest cas és determinant la utilització de forma adequada de tots els recursos que posem al seu abast per tal d’argumentar amb coherència i efectivitat.

4. Implementar nous instruments d’avaluació (rúbriques) que permetin, tant per part del professorat com de l’alumnat, autoavaluar i millorar el coneixement dels aprenentatges que s’han generat en el procés de desenvolupament del treball. Els alumnes han de ser capaços d’utilitzar les rúbriques i saber i valorar a priori les normes d’avaluació del treball.

5. Aconseguir que l’alumnat treballi de forma individual, o en grup, sense utilitzar la infinitat d’informació, de recursos i de treballs presents a internet i que sovint dificulten l’avaluació per part del professorat.

 
 
Codi del projecte: 
2017PID-UB/028

Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster

Coordinació: 
GARI DE AGUILERA, BLANCA
Participants: 
Soler Sala, Maria
Participants: 
Carrillo Rangel, David
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Ensenyament/s: 
Màster Cultures Medievals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu principal es donar a l'alumnat del Màster de Cultures Medievals la possibilitat  desenvolupar les seves competències en recerca primària en una fase final dels seus estudis en un camp que tant pot ser important per a la recerca com en un àmbit més professionalitzador i proporcionar visibilitat als i les estudiants en els espais d'investigació al oferir-los una finestra en la qual participar en un projecte real

Per dur aquest objectiu a terme ens proposem oferir les eines i la formació necessària per tal que cada estudiant dissenyi un document, en format pòster, dins d’un projecte conjunt d’exposició virtual. Per fer-ho, caldrà que els estudiants realitzin les següents tasques que concretem en objectius específics:
1.     Planificació conjunta de l’exposició virtual amb un fil temàtic conjunt i amb distribució coherent dels pòsters virtuals que s’hauran de dissenyar
2.     Concretar la temàtica de cada pòster
3.     Cercar la informació necessària per confeccionar el pòster
4.     Dissenyar el pòster amb el format adequat per tal que siguin una eina útil per a l’exposició final
5.     Preparar el discurs oral que es realitzarà en la presentació final
Considerem innovació el fet d’implicar als estudiants en una acció real i pràctica d’organització d’una exposició virtual, en la que s’hauran de posar en pràctica habilitats i competències amb un clar caràcter professionalitzador vinculat a la difusió dels resultats de la recerca.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/027

Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari

Coordinació: 
Ida, Mauro
Participants: 
Àngel Casals; Diego Sola; Mariela Fargas; Joan-Lluís Palos; Ivan Gràcia; Isaac Garcia-Oses; Giampaolo Salice; Gabriel Guarino; Brigitte Marin; Elisa Novi-Chavarria; Valeria Cocozza
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- presentar la història de l'edat moderna com edat del diàleg i de les disputes, que van tocar temes encara vigents (drets humans, qüestions de gènere, gestió de l'espai públic i dels recursos, ús de les imatges de culte...);

- millorar les competències de comunicació escrita i oral;

- imupulsar un gust per a la lectura de fonts primàries;

- impulsar un ús ple i conscient dels recursos on-line;

- impulsar en estudiants i docents una reflexió sobre la didàctica i l'aprenantatge de la història moderna arreu Europa;

- promoure una reflexió crítica sobre els fenòmens històrics a partir de la presentació de diferents punts de vista sobre temes centrals de la assignatura;

- proposar mètodes d'auto-avaluació de l'aprenentatge;

- promoure un aprenentatge conscient;

- afavorir una lectura transnacional dels fets de la història Europea.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/017

Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia

Coordinació: 
SOLE BARJAU; QUERALT
Participants: 
ALCOBERRO PERICAY, AGUSTÍ; BUENACASA PÉREZ, CARLES; SANCHO PLANAS, MARTA; SOLER SALA, MARIA; VIVES RIERA, ANTONI; COSO ÁLVAREZ, JÚLIA
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Ensenyament/s: 
Grau d'Arqueologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La proposta de projecte d’Innovació Docent que presentem té com a objectiu principal la coordinació de les pràctiques que es realitzen en el grau d’arqueologia vinculades a les assignatures (obligatòries i optatives) relacionades amb els períodes medieval i postmedieval
La coordinació d’aquestes pràctiques ens ha de permetre assolir els objectius específics següents:
- Realitzar una diagnosi inicial sobre el contingut i programació de les activitats pràctiques de les àrees de medieval a contemporània que actualment es desenvolupen al Grau d’Arqueologia.
- Dissenyar un itinerari de pràctiques al llarg de tot el grau que faciliti l’assimilació de les competències transversal i les específiques del grau i de cada assignatura.
- Elaborar un sistema unificat d’avaluació de les pràctiques que permeti, als estudiants, demostrar l’assoliment de les competències corresponents.
- Aconseguir que els estudiants del grau d’arqueologia percebin les assignatures relacionades amb els períodes medieval i postmedieval de forma unitària.
- Implementar un model de pràctiques que per ell mateix funcioni com a fil conductor al llarg de tot el grau tot remarcant la progressivitat i la continuïtat  del procés d’aprenentatge.
 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/006

Aula MOOC

Coordinació: 
FARGAS PEÑARROCHA, MARIA ADELA
Participants: 
FARGAS PEÑARROCHA, MARIELA; SOLA GARCIA, DIEGO; MAURO, IDA; CASALS MARTINEZ, ANGEL; PALOS PEÑARROYA, JOAN LLUÍS; DANTÍ I RIU, JAUME; GIL PUJOL, XAVIER; GARCIA OSÉS, ISAAC; PÉREZ SAMPER, MARIA ANGELES; BUYREU JUAN, JORDI
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Ensenyament/s: 
Història
Ensenyament/s: 
Història de l'Art
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1- Provar la millora de l'aprenentatge a través de la utilització d'un MOOC fet pel mateix equip sol·licitant, a l'aula presencial. Aquest MOOC és el que porta per títol The Mediterranean, a space of exchange. From the Renaissance to Enlightenment (actualment i fins al setembre a COURSERA. Reconegut per AGAUR amb el Projecte Ref. 2014MOOC00047).

2- Fomentar l'e-learning i la semi-presencialitat a la Universitat de Barcelona.

3- Dissenyar activitats d'Avaluació Continuada a través de l'ús del MOOC.

4- Fomentar l'aprenentatge per competències transversals (capacitat de síntesi, comunicació oral, tractament de la informació, autoaprenentatge) amb un ús interactiu del MOOC a l'aula.

5- Motivar l'alumnat envers suports d'aprenentatge virtuals

6- Inserir l’alumnat en un aprenentatge i una construcció de coneixement amb vocació i capacitat globalitzadora (de fet una eina que els ha de resultar necessària en el moment de la seva professionalització, un dels grans reptes de l’EEES)

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/008

Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia).

Coordinació: 
Soler Sala, Maria
Participants: 
Ignasi Joaquim Baiges Jardi
Participants: 
Xavier Ballestin Navarro
Participants: 
Elena Cantarell Barella
Participants: 
Mireia Comas Via
Participants: 
Rosa Lluch Bramon
Participants: 
Daniel Piñol Alabart
Participants: 
Marta Sancho Planas
Participants: 
Ramón A. Banegas López
Ensenyament/s: 
Grau d'Història
Ensenyament/s: 
Grau d'Arqueologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La nostra proposta de projecte d’innovació docent pretén donar coherència a les activitats pràctiques que es desenvolupen en el marc de l’assignatura «Història Medieval», que s’imparteix com a matèria obligatòria i de formació bàsica al segon curs dels graus d’Història i d’Arqueologia. L’assignatura s’imparteix simultàniament en un total de 7 grups (5 del grau d’Història i 2 del grau d’Arqueologia) i compta amb una matrícula de gairebé 450 alumnes cada any.

Si bé és cert que treballar amb grups tan nombrosos dificulta el desenvolupament de les activitats pràctiques a l’aula, estem convençuts que aquestes són absolutament necessàries. No només per a una millor assimilació dels aprenentatges desenvolupats al llarg del curs, sinó també per facilitar l’assoliment d’objectius competencials per part de l’alumnat. És per aquest motiu que creiem necessari implicar l’equip docent de l’assignatura en el procés de disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques comunes per a tots els grups.

Tal i com està plantejada en l’actualitat, l’assignatura d’«Història Medieval» és una matèria essencialment teòrica. En els darrers anys, la incorporació de sessions pràctiques (identificades com a “Pràctiques amb documents” o “Exercicis pràctics” al Pla Docent) ha servit per posar de relleu la importància d’aquest tipus d’activitats però no les ha dotat d’un contingut seqüencial coherent ni planificat. En conseqüència, cada professor les desenvolupa de manera autònoma, sense haver estat objecte d’una reflexió conjunta per part de l’equip docent que les imparteix.

Convençuts que una bona definició, seqüenciació i implementació de les activitats pràctiques afavorirà l’assimilació d’aprenentatges i competències per part de l’alumnat, el nostre projecte preveu cinc fases d’actuació:

1) Realització d’una diagnosi inicial sobre el funcionament de les activitats pràctiques de l’assignatura d’«Història Medieval» per tal de detectar elements a millorar.

2) Recopilació dels recursos docents utilitzats per a les activitats pràctiques i definició dels mateixos en funció dels aprenentatges i competències sobre els que pretenen incidir.

3) Definició d’un nou itinerari de pràctiques planificat en funció no només del recorregut temàtic i d’aprenentatges de l’assignatura, sinó també de l’assoliment de competències.

4) Implantació efectiva del model de pràctiques dissenyat per aquest projecte el primer semestre del curs 2017-2018.

5) Valoració de l’impacte de l’actuació d’innovació docent proposada.

En una assignatura com la d’«Història Medieval», les activitats pràctiques no poden continuar essent concebudes com un complement a les sessions teòriques, sinó que cal que prenguin importància per si mateixes. Per una banda, són necessàries en l’assoliment d’una gran quantitat de competències transversals i específiques: coneixement de les fonts històriques i arqueològiques; capacitat de relacionar informacions procedents de diferents fonts; desenvolupament de l’esperit crític; pràctica de l’expressió oral i del debat científic; capacitat de treballar de manera col·laborativa i en equip; capacitat de síntesi; iniciativa en la cerca d’altres fonts d’informació. D’altra banda, les activitats pràctiques són fonamentals en la formació de l’alumnat per a l’exercici de la professió.

La Història Medieval és una matèria que requereix d’un enfocament interdisciplinar en relació als continguts pràctics. Per aquest motiu, l’equip que forma part d’aquesta proposta està format per professors i professores d’especialitat diversa. En primer lloc, formen part del projecte tots aquells docents que actualment imparteixen l’assignatura, però també professors de l’àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques –que ens ajudaran a implantar uns mateixos criteris d’edició textual de les fonts escrites–, així com especialistes en Arqueologia Medieval –que ens permetran incorporar fonts arqueològiques a les activitats pràctiques d’ambdós graus.

1) Apostar per les activitats pràctiques. Dissenyar una assignatura menys teòrica, allunyada de les sessions magistrals, i on sigui més fàcil incorporar activitats pràctiques definides en funció d’un itinerari competencial i d’aprenentatges.

2) Realitzar una diagnosi inicial de les activitats pràctiques. Fer un anàlisi sobre el contingut de les sessions pràctiques que actualment s’imparteixen a l’assignatura «Història Medieval» i valorar la forma com s’estan programant, tot realitzant una diagnosi inicial de la problemàtica.

3) Crear noves activitats pràctiques. D’acord amb les mancances detectades al punt segon, dissenyar noves pràctiques que s’adaptin a les diferents competències que es volen assolir, explicitant com s’han de planificar, de proposar a l’alumnat, de realitzar, d’organitzar i els materials amb els quals haurien de comptar així com els sistemes d’avaluació que caldria implementar.

4) Dissenyar un nou itinerari de pràctiques. Planificar una seqüenciació coherent i equilibrada de les activitats pràctiques, on es resolgui la manca de definició d’objectius competencials i d’aprenentatge, i on deixin de ser un complement i passin a constituir un element important de l’assignatura.

5) Millorar l’assoliment competencial de l’alumnat. Totes les activitats pràctiques –noves o redefinides– han de permetre millorar l’assoliment de competències transversals de la UB (CTUB), específiques de l'ensenyament (CEE) i pròpies de l’assignatura (CPA) que a continuació es relacionen:

a)  CTUB: Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica / CEE: Capacitat d’anàlisi crític / CPA: Desenvolupament de l’esperit crític a partir de l’anàlisi comparativa de fonts diverses.

b)  CTUB: Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica / CEE: Capacitat de síntesi / CPA: Capacitat de síntesi en la realització de les evidències corresponents a cada un dels processos d’aprenentatge realitzats.

c)  CTUB: Treball en equip: capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals /CEE: Capacitat de treballar en equips multidisciplinaris / CPA: Capacitat de treballar en entorns de treball grupal i col·laboratiu.

d) CTUB: Capacitat creativa i emprenedora: capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds / CEE: Capacitat de cercar informació i de sistematitzar-la / CPA: Capacitat de relacionar informacions procedents de diferents fonts per tal d’assolir uns objectius de coneixement concrets.

e)  CTUB: Sostenibilitat: capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit /CEE: Capacitat de vincular els fets històrics amb les diferents realitats sòcio-culturals / CPA: Capacitat d’entendre les fonts a partir del context sòcio-cultural que les ha produïdes; Iniciativa en la cerca d’altres fonts d’informació, no proposades pel professorat, relacionades amb els temes tractats.

f)  CTUB: Capacitat comunicativa: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina / CEE: Capacitat d’expressió oral i escrita d’acord amb la terminologia específica / CPA: Pràctica de l’expressió oral i del debat científic, amb la correcta utilització de la terminologia específica de la matèria.

g)  CTUB: Capacitat comunicativa: capacitat de cercar, usar i integrar la informació / CEE: Capacitat d’aplicar els mètodes i les tècniques bàsiques de la recerca històrica / CPA: Coneixement de les fonts històriques i arqueològiques amb què es poden abordar recerques sobre Història Medieval.

Totes aquestes competències seran treballades conjuntament amb el professorat de l’àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques i els professors especialitzats en Arqueologia Medieval que formen part del projecte, per tal d’escollir quines fonts són més adequades per l'aprenentatge en Història Medieval. D'aquesta manera també s'introduirà l'alumnat en el coneixement de les tipologies documentals, de l'estructura dels documents, dels elements externs i interns dels documents escrits, així com de les característiques de les fonts arqueològiques. En el cas dels estudiants del grau d'Història, aquests elements seran aprofundits en les assignatures del segon semestre, segons la planificació acadèmica de l'actual Pla d'Estudis a la Facultat.

6) Valorar l’acció d’innovació docent realitzada. Reflexió valorativa sobre l'impacte i resultats de la nostra actuació d’innovació docent en relació als alumnes i també al professorat.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/004
Grup d'innovació docent: 
CTAEDIUM

Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB)

Coordinació: 
Horta Calleja, Gerard
Ensenyament/s: 
Grau d'Antropologia Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Per al curs 2015-16, dins l'assignatura d'Antropologia Religiosa:

A. Treballar amb l'alumnat els criteris metodològics bàsics per acudir a fonts de recursos audiovisuals a partir del reconeixement de com els distingim: bibliografia, documentals, pel·lícules, imatges i arxius sonors. I, a continuació, oferir directament l'accés a continguts relacionats genèricament amb l'Antropologia Social i particularment amb l'Antropologia Religiosa.

B. Potenciar, a través de la centralització de la informació en el campus virtual de l'assignatura, l'accés a fonts de recursos via internet per possibilitar el coneixement de la disponibilitat de l'oferta de continguts audioviduals que hi ha a la xarxa sobre la base d'una compartimentació inicial en cinc grans àmbits: bibliogràfic, webs d'associacions d'Antropologia Social nacionals i internacionals, webs de revistes d'Antropologia Social, webs de temàtica vinculada amb l'Antropologia Religiosa, i webs que ofereixin continguts i informacions a partir d'esdeveniments o del treball d'antropòlegs concrets (congressos, individualitats, objectes d'estudi etnogràfics, etc.).

2. Per al curs 2016-17, dins les assignatures d'Antropologia Religiosa i de Taller d'Etnografia:

A. Prosseguir el desenvolupament, l'ampliació i l'aprofundiment en l'assignatura d'Antropologia Religiosa.

B. Aplicar, a partir de l'experiència al curs anterior, la mateixa metodologia de treball a l'Assignatura del Taller d'Etnografia.

3. Per al curs 2017-18:

A. Prosseguir el desenvolupament, l'ampliació i l'aprofundiment del projecte en les dues assignatures (Antropologia Religiosa i Taller d'Etnografia)

B. Integrar al campus virtual del Taller d'Etnografia el material gràfic derivat del treball de camp dut a terme a les illes de Santiago i Sao Vicente (Cap Verd, Àfrica) en el marc dels continguts explicatius respecte a les tècniques utilitzades durant el treball de camp i, concretament, respecte a les problemàtiques associades a la presa d'imatges en contextos etnogràfics.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T02
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

1. Recepció (intel·ligible o confusa, alta o baixa, amb interès explícit o amb passivitat) per part del grup-classe dels criteris classificatoris treballats entorn de la recerca a la xarxa.

2. Ús coherent dels continguts penjats al campus virtual de cada assignatura.

 

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

1. Explicitació en els diversos treballs de curs de cada assignatura de l'ús dels recursos centralitzats als campus virtuals corresponents i de la utilització exploratòria lliure per part de cada alumne del potencial inherent a les TIC.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

1. Es tracta de detectar, a través de la participació del dia a dia a classe però, sobretot, a través dels diversos treballs de curs, la instrumentalització duta a terme del campus virtual i de les TIC al llarg del curs. Per fer-ho, demanaré als alumnes que explicitin als treballs de curs els recursos utilitzats (un afer obvi que sol cenyir-se a la bibliografia utilitzada a partir de textos indicats i de vegades proveïts pel professorat mateix) i els tipus d'espais dels quals els han extret (físic [biblioteca o llibreria] o bé virtual [xarxa] + procedent originàriament del campus virtual de les assignatures corresponents o bé d'altres àmbits de la xarxa).

 

1. Potenciar l'accés a webs d'antropologia social amb una oferta estable de continguts audiovisuals –documentals, pel·lícules, fotografies, arxius sonors i textos– d'una manera sistematitzada.

2. Treballar amb l'alumnat els criteris metodològics bàsics per acudir racionalment a les fonts audiovisuals i les xarxes acadèmiques professionals i de tipus divers –com ara webs especialitzats en els continguts treballats a les assignatures corresponents–, nacionals i internacionals, que hi estiguin associades, més enllà de les atzaroses dinàmiques que implica la navegació a internet.

Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB

Coordinació: 
Rubio Serrano, Laura
Participants: 
Conxita Amat Miralles; Bárbara Arias Samperiz; José Antonio Asensio Fernández; Mercè Costa Cuberta; Laura Cuffi Cheliz; Jordi Delàs Amat; Itziar de Lecuona; Anna Escofet Roig; Mar Fatjó-Vilas Mestre; Marta Goula Goula; Eulàlia Grau Costa; Antonio Madrid Pérez; Maria Antònia March Pujol; Miquel Martínez Martín; Àngels Massip Bonet; Pep Mata Benedicto; Carles Mauricio Falgueras; Victòria Morin Fraile; M. Cristina Poblet Farrés; Joan Miquel Porquer Rigo; Rosa Povedano Ferré; Jaume Ros Vallverdú; Antoni Vallès Segalés; Anna Vilella Morató; Elisabet Playa Pous; Araceli Rosa de la Cruz; Mireia Esparza Pagès; Esther Esteban Torné; Montserrat Illan Villanueva; Xavier Torrado Prat; M. Àngels Pons Cardell; Fco. Javier Sarrasí Vizcarra; Josefina Carreras Sabaté; Emili Boix Fuster; Albert Soler i Llopart; Josep Solervicens Bo; Josep M. Domingo Clua; Mònica Rius Pinies; Chus Lama López; Ana Belén Fernández Cervilla; Núria Vergés Bosch; Amèlia Tey Teijón; Ascensión García García; Juan Jose Pacheco Puig; Enric Teixidó Simó; Teresa Valverde Gefaell; Maria Rubio Valera; ; Míriam Anderson; Àlex Peñalver Cabré; David Bondia García; Núria Pumar Beltran; Antonio Giménez Merino; Ruth Vilà Baños; Abdallah Tagourramt El Kbaich; Mercè Segarra; Mònica Martínez; Elena Maestre González; Eva Guix Comellas; José Antonio Sarria Guerrero; Rafael Romero Pineda; Montserrat Suriñach Pérez; Maria Antonia Buenaventura Rubio; Irene Cases Rodrigo; Francisco Javier Serrano Navamuel; Sergi Oliva Torres; Marta López Costa; M. Emilia Calvo Labarta; Xus Martín Garcia; Marta Bueno, Núria Rodriguez Ávila, Tònia Coll Florit; Clara Daroca Musté; Laia Moretó Alvarado, Manolo Fontiveros Sánchez, Ana Inés Fernández, José Antonio Padilla, Isabel Viola Demestre, Cecilia Fernández Lastra, Eduardo L. Mariño Hernández i M. Pilar Modamio Charles
Participants: 
Projecte en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona: Marta Comas Sàbat i Eulàlia Esclapés Turró
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Presentació

L’actuació es basa en la incorporació de l’aprenentatge servei (ApS) en diferents ensenyaments de la Universitat a través d’un projecte transversal i compartit per membres de diferents facultats. L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

La proposta consisteix en què els i les estudiants, tant de graus com de màsters, preparen conferències-taller sobre temes d’interès general relacionats amb els seus estudis  que estan cursant i les imparteixen en instituts d’ensenyament secundari de Barcelona, en un format de 20 minuts d’informació i 30 minuts de treball. taller i/o debat posterior. En tots els casos, es tracta de compartir coneixement i conversar sobre un tema que la universitat treballa i que pot ser de relleu  per a la formació i ha d’estar ajustat a l’alumnat de secundària.

En un clar alineament amb la metodologia d’aprenentatge servei, partim de la consideració que una de les necessitats de la nostra societat -cada vegada més hiperinformada i alhora amb més dificultat per aconseguir saber significatiu- és que els ciutadans tenen un dèficit de coneixement i, sobretot, un dèficit d’opinió reflexiva i de motivació per actuar o adoptar noves conductes. El servei ofert és un espai de debat sobre temes de relleu amb un doble objectiu 1) difondre la informació i 2) animar espais de debat, la millor manera de construir una opinió reflexiva i mobilitzadora. La proposta és clarament formativa per l’alumnat universitari implicat, ja que abans de fer les xerrades hi haurà un treball previ entre el professorat i els estudiants amb la finalitat de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, adequar-la al públic, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència. Per tal d’accedir als instituts receptors de la proposta, es comptarà amb un partner clau, el Consorci d’Educació de Barcelona, qui ajudarà a fer l’enllaç, difusió i vehicular les propostes amb les demandes de conferències-taller. Pel que fa al reconeixement acadèmic de les activitats d’ApS, en funció de la ubicació de l’experiència en cada ensenyament es determinarà com es valora l’aprenentatge realitzat, en l’avaluació convencional o amb crèdits de reconeixement.

Creiem que la proposta que es presenta pot ser una bona manera d’iniciar un projecte transversal d’aprenentatge servei que en un futur es pot ampliar a més facultats i ensenyaments, així com també altres públics receptors (biblioteques, centres cívics, o altres espais).

 

Objectius

L’objectiu bàsic relacionat amb la millora dels aprenentatges de l’estudiantat universitari implicat es fonamenta en l’aprenentatge experiencial i el “learning by doing”.  Els estudiants han de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, i per tant les competències especifiques del grau i les assignatures, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència.

En aquest sentit, el projecte té com a primer objectiu contribuir a la millora dels aprenentatges acadèmics dels estudiants, tant els relacionats amb els continguts propis de cada disciplina com els relacionats amb les competències transversals.

Així, els objectius d’aprenentatge dels estudiants implicats són:

 

1. Desenvolupar, a partir de l’acció en la comunitat, les competències transversals. Tot i que considerem que el projecte presentat permet treballar totes les competències transversals destacades des de la nostra universitat, considerem que ho fa d’una manera destacada pel que fa a:

· Capacitat comunicativa com a: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua (si s’escau), amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina; i capacitat de cercar, usar i integrar la informació. El projecte que presentem  permet treballar l’adequació comunicativa de continguts de caràcter científic per arribar a la població, en aquest cas als i les joves i, per tant, saber seleccionar la informació més rellevant i saber-la comunicar de manera que arribi al públic destinatari, alhora que aquesta permet obrir un espai per a la reflexió, el debat i la crítica al respecte.

· Treball en equip com a: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Donat que les conferències-taller es preveuen en parelles, resulta també important el fet de treballar en equip a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar la tasca a realitzar al llarg del projecte.

· Compromís ètic com a: capacitat crítica i autocrítica; i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques. El projecte d’aprenentatge servei que es presenta permet el coneixement d’altres contextos socials, la identificació de la dimensió social i política dels coneixements professionals, així com el compromís, participació i responsabilitat amb la comunitat entre d’altres.

 

2. Dissenyar i desenvolupar conferències formatives i  de debat reflexiu al servei de la comunitat en les àrees específiques de les disciplines que estudien.

El projecte té com a segon objectiu continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantació i difusió de la metodologia de l’ApS a la Universitat.  Hi ha també un segon objectiu, relacionat amb el grup ApS (UB), ja que es pretén continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantar i difondre l’ApS a la UB. En aquest sentit, es vol organitzar i realitzar aquest cicle de xerrades-taller, com a projecte transversal d’ApS de la Universitat de Barcelona, que alhora complementa les accions pròpies de cada Facultat.

Com a conseqüència dels dos anteriors, apareix un tercer objectiu, molt relacionat amb el posicionament de la UB com a universitat responsable socialment, una universitat que, tot investigant i formant, es preocupa de les necessitats de la societat en la qual està arrelada, i també dels reptes que té plantejats el conjunt de la humanitat. 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/150
Grup d'innovació docent: 
Innova-the