Facultat de Filologia

ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA

Coordinació: 
MARIA JESUS LAMA LOPEZ
Participants: 
María Xesús Lama López
Participants: 
Helena González Fernández
Participants: 
Helena González Fernández
Participants: 
Josefina Birulés Bertran
Participants: 
Àngela Lorena Fuster Peiró
Participants: 
Mònica Rius Piniés
Participants: 
Elena Losada Soler
Participants: 
Andrea Robin Ruthven
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes
Ensenyament/s: 
Grau de Llengües i Literatures Modernes
Ensenyament/s: 
Grau de Llengües Romàniques i les seves Literatures
Ensenyament/s: 
Grau de Estudis Anglesos
Ensenyament/s: 
Grau de Filosofia
Ensenyament/s: 
Grau d'Estudis Literaris
Ensenyament/s: 
Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els alumnes han d’elaborar entrades per a la viquipedia/wikipedia que visibilitzin el treball i participació de les dones en l’àmbit estudiat a les assignatures que formen part del projecte, i per tant es pretén

- Familiaritzar-se amb els recursos digitals per difondre el coneixement generat en l'entorn acadèmic, i en aquest cas per introduir o potenciar la perspectiva de gènere als continguts que es difonen mitjançant les plataformes virtuals i xarxes socials.

- Desenvolupar la capacitat per dur a terme investigacions de forma autònoma: cerca de fonts de documentació, lectura crítica i selecció de continguts rellevants.

- Familiaritzar-se amb plataformes col·laboratives i entorns virtuals.

- Despertar la capacitat crítica amb perspectiva de gènere: detectar àmbits de silenciament i invisibilitat de la producció textual de les dones, o possible manipulació en la interpretació de les seves contribucions.

- Prendre consciència de les diferents possibilitats de concepció del text com eina de creació i de transmissió d’informació per contrast entre els textos escrits fixats estudiats a les classes i el text obert, d’ autoria col·lectiva i en transformació permanent de la viquipedia/wikipedia.

- Treballar a fons algunes habilitats de comunicació escrita per produir textos divulgatius de qualitat: capacitat de síntesi, estructura del text i expressió amb claredat i concisió.

- Reflexionar sobre les diferents competències que s’han de posar en pràctica per realitzar una tasca i poder afrontar una autoavaluació crítica.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/040
Grup d'innovació docent: 
LLETRAD

“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs

Coordinació: 
MONTSERRAT DIAZ FAJARDO
Participants: 
Emilia Calvo Labarta
Participants: 
Dina El Harrak Ghrissi
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica
Ensenyament/s: 
Grau d´Estudis Àrabs i Hebreus
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 • Reflexionar sobre les informacions dels manuals o lectures de lʹassignatura i sobre la que lʹalumnat ha trobat a la wikipèdia.
 • Analitzar els continguts teòrics que donen els manuals/lectures i Internet des dʹuna perspectiva comparativa i crítica.
 • Aplicar termes i conceptes desenvolupats en lʹaula a lʹexplicació dirigida a públic no especialista. 
 • Identificar diferents punts de vista.
 • Redactar i estructurar la informació amb rigor i coherència.
 • Assolir les pautes per a la realització dʹun treball acadèmic.
 • Assolir una base per a formar criteris.
 • Iniciar-se en el procés dʹun petit treball de recerca.  
 • Exercitar i transmetre la curiositat per al nostre patrimoni cultural àrab.
 • Ajudar a biblioteques i museus a constituir el seu fons. 
 • Adquirir i donar una perspectiva més amplia sobre un tema (amb lʹintercanvi dʹidees entre els alumnes del grau i els professionals).   
 • Desenvolupar el treball en col·laboració.
 • Fomentar la divulgació.
 • Trobar sentit a la feina.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/029

L’aula invertida al Grau d’Estudis Anglesos

Coordinació: 
Escoda Agustí, Clara
Participants: 
Monforte Rabascall, Enric
Participants: 
Aragay Sastre, Mireia
Participants: 
Massana Vidal, Elisabeth
Participants: 
Seguro Gómez, M. Isabel
Participants: 
Tirado Mauri, Marta
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte pretén desenvolupar alguns dels objectius següents:

(a) Canviar la distribució tradicional de rols a l’aula.

(b) Fer de l’aula un fòrum de discussió, aprenentatge i posada en pràctica de conceptes.

(c) Desenvolupar les habilitats de raonament i anàlisi dels estudiants, millorant així la quantitat i qualitat de la participació a classe.

(d) Desenvolupar la capacitat dels alumnes per treballar de forma autònoma i en equip dins i fora de l’aula.

(e) Fomentar el compromís i la responsabilitat dels alumnes respecte el propi procés d’aprenentatge.

(f) Desenvolupar la capacitat dels estudiants per dur a terme recerca de forma autònoma i en equip.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/021
Grup d'innovació docent: 
INDAGAnglès

Aplicació de millores en la metodologia d’estudi dels alumnes de primer curs del grau d’Estudis Literaris a través del treball col·laboratiu

Coordinació: 
Escudero Prieto, Victor
Participants: 
Paula Juanpere Dunyo
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau d'Estudis Literaris
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte proposa un treball col•laboratiu entre docents i estudiants del primer curs del grau d’Estudis Literaris (TG1011) amb l’objectiu d’oferir eines per afrontar diversos tipus de exercicis i aplicar mesures orientades a la millora de la tasca dels estudiants. El projecte es desenvoluparà durant el segon quadrimestre del curs 2016/17 (febrer-juny) a les assignatures Història de les idees estètiques i Corrents literaris i artístics a Occident, tot i que es podria ampliar a més assignatures en cursos posteriors.

El procediment per assolir els objectius consistirà en la creació d’un grup de treball format per dos docents i sis estudiants, que haurà d'analitzar els hàbits i competències d’estudi, reflexionar sobre les formes del treball acadèmic i proposar millores concretes. Aquest grup tindrà dues funcions: en primer lloc, farà d’enllaç bidireccional amb la resta d’estudiants de les assignatures implicades a l’hora d’analitzar com afronten el canvi d’hàbits i competències que suposa el treball universitari, i quines són les principals problemàtiques al voltant del treball sobre les assignatures; en segon lloc, el grup de treball permetrà fer un seguiment personalitzat de com els sis estudiants que el formen van completant els exercicis derivats de l’avaluació continuada de les dues assignatures, de manera que es puguin posar en pràctica les propostes de millora que es vagin incorporant al llarg del quadrimestre.

El treball dels docents amb el grup de treball consistirà en diverses trobades formals i informals al llarg del quadrimestre. Es plantejaran trobades entre docents i estudiants per analitzar la informació recopilada, la valoració de mesures de millora i el seguiment de treball individualitzat sobre les assignatures; també es promouran trobades entre estudiants (sense la presència de docents) per, d’una banda, detectar i diagnosticar els principals problemes i dificultats ens els hàbits d’estudi, i de l’altra, compartir les propostes de millora que es plantegin a mesura que es desenvolupa el projecte.

La metodologia que aplicarà el projecte serà teòrico-pràctica, és a dir, partirà de la descripció de dificultats pràctiques dels estudiants, que permetran reflexionar críticament sobre les qüestions teòriques implicades, cosa que facilitarà trobar mesures de millora, que s’aplicaran al treball dels estudiants sobre les dues assignatures. Amb l’objectiu de recollir al màxim de perspectives possibles, els estudiants que participaran al grup de treball seran representatius dels diversos perfils presents al grau d’Estudis Literaris: quatre estudiants de primer accés universitari, un estudiant de la Universitat de l’Experiència i un estudiant provinent d’altres estudis universitaris.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/018

-    Millora del treball de l’estudiant: anàlisi dels relats de les assignatures implicades (programa, avaluació, instruccions dels docents); ús de fonts i recursos generals; tipus de textos, discursos i materials de suport disponibles; construcció i estructura dels treballs escrits; aplicació de millores en els exercicis proposats per les assignatures; especificitats dels exercicis de comunicació oral; etc.

Linies d'innovació: 

Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB

Coordinació: 
Carrera Sabate, Josefina
Participants: 
Claudia Pons Mallolana, Ma. Fernandez Planas, Paolo Roseano, Jesús Bach Marquès, Mar Mir Campillo, Roser Güell Isern
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Filologia catalana
Ensenyament/s: 
Serveis LIngüístics UB
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La proposta que es vol desenvolupar en aquest projecte és triple: 1) la creació d’uns recursos per completar el web Guies de pronunciació del català (aquest cop, destinat a parlants anglesos) mitjançant l’aplicació dels principis de la recerca responsable per tal que, a partir dels problemes amb què es troba una comunitat anglòfona d’estudiants que arriben a Catalunya, es puguin extreure eines i estratègies perquè qualsevol grup d’anglòfons pugui aprendre a pronunciar el català d’una manera sistemàtica, amena i fàcil; 2) el seguiment de la metodologia tutories entre iguals dins d’un entorn d’aprenentatge servei que permeti que els futurs filòlegs puguin iniciar-se en el món laboral mitjançant l’ensenyament de la pronúncia del català a estrangers anglòfons, que els permetrà, en un futur proper, inserir-se laboralment en una societat multilingüe; i 3) la comprovació de l’impacte dels resultats d’aquesta activitat d’aprenentatge servei mitjançant un estudi de la producció i percepció dels anglòfons que han seguit les tutories entre iguals.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/022
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

3) Avaluació dels resultats:

3.1. Assoliment dels objectius plantejats

3.2. Nombre d'usuaris que han millorat la seva pronunciació respecte a la situació inicial: es preveu una entrevista al final del procés per tal de valorar la pronunciació dels anglòfons.

3.3. Grau d’adaptació de l'acció d'innovació docent a les necessitats detectades en l'avaluació inicial: les entrevistes finals permetran poder observar aquest grau d'adaptació 

 A.1. Hipòtesis

Grup d'innovació docent: 
FONCAT

Recerca efectiva i expressió oral i escrita a l'assignatura "Poesia Britànica"

Coordinació: 
Cornelis, M. Renes
Participants: 
Phillips Mockford, William Charles, Cristina Arbuès Caballè
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'actuació que es vol dur a terme consisteix en reestructurar el procès de recerca, dins del límits establerts de l´actual pla docent (PD) vigent, amb la finalitat de millorar l'avaluació continuada i formativa tan oral com escrita, tot fent conscients a l’alumnat de les seves fortalezes i mancances dins d´aquests àmbits. Es preten:

(1) millorar l´actuació de l´estudiant en l´àmbits oral i escrit, més enllà de les pràctiques de millora que ja hi estàn implantades;

(2) avançar en la implementació d'estratègies d'aula invertida, autoavaluació i ensenyament/aprenentatge reflexiu que ja s´hi apliquen;

(3) fomentar les tècniques de recerca;

(4) suprimir totalment els exàmens de format traditional i poc rellevant al mig i final de trimestre en el marc de l'assignatura "Poesia Britànica¨, obligatòria de 3r del Grau de Llengües Modernes i d'Estudis Anglesos.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/021

Es tracta de conectar tots aquests fils al punt anterior i presentar una metodologia d´avaluació continua i formativa equilibrada, cohesionada i coherent, en que totes les parts interconecten i es retroalimenten, i s´eliminen o canvien les incoherències i parts innecessàries.

Grup d'innovació docent: 
INDAGAnglès

Identificació dels factors que incideixen en l'abandonament dels estudiants de la Facultat de Filologia

Coordinació: 
Perea Sabater, Maria Pilar
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Després de més de vuit anys elaborant els informes de seguiment dels diferents graus de Filologia, l'equip de coordinació d'Estudis ha detectat que un dels problemes recurrents és el que té a veure amb l'elevat índex d'abandonament d'estudiants, que es produeix sobretot en els primers cursos dels diferents graus de la Facultat.

En els darrers seguiments es va considerar com a proposta de millora l'estudi detallat de les causes que intervenen en l'abandonament dels estudiants. Amb aquesta finalitat ens proposem de fer un estudi aprofundit per identificar les motivacions d'aquest abandonament, tenint en compte que podrien variar segons l'ensenyament i el curs.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/017

1. Obtenir informació d'experiències prèvies, com ara el treball desenvolupat pel Grup de Recerca i d'Innovació Docent en Organització d'Empreses (GROE) de la Universitat de Barcelona, entre altres.

Disseny i renovació del material docent de les assignatures de textos de primer i segon curs de lʹàrea de filologia llatina del grau de filologia clàssica

Coordinació: 
Borrell Vidal, Esperança
Participants: 
Mercè Puig Rguez.-Escalona, Lambert Ferreres Pérez, Jordi Avilés Zapater, Pere Enric Barreda Edo
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Llatina
Ensenyament/s: 
Filologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 • Incentivar lʹaprenentatge autònom mitjançant lʹaccés a materials docents elaborats amb aquest objectiu.
 • Millorar els materials docents per tal de facilitar lʹavaluació formativa.
 • Fornir eines que permetin posar en marxa lʹautoavaluació com a part integrant delʹavaluació formativa iacreditativa.
 • Afavorir que els estudiants sʹacullin a lʹavaluació continuada i desestimin, per tant,lʹavaluació única per alʹacreditació acadèmica.

Objectius específics

a) Potenciar el treball personal.
b) Millorar el domini de la llengua llatina clàssica amb la consolidació dels coneixements teòrics i pràctics de morfologia i sintaxi llatines.
c) Aconseguir lʹassoliment del lèxic bàsic de la llengua llatina (1000 paraules aprox.).
d) Afavorir que els estudiants desevolupin les habilitats necessàries per a la lectura en veu alta, lʹanàlisi gramatical i la comprensió de textos llatins en prosa.
e) Oferir els recursos idonis per assolir les estratègies i els mètodes de lʹanàlisi lingüística i millorar‐ne la capacitat.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/078
Linies d'innovació: 

Materials audiovisuals en el context educatiu

Coordinació: 
Casulleras Closa, Josep
Participants: 
Miquel Forcada Nogues, Gerard Horta Calleja, Celeste Muñoz Martínez, Berezi Elorrieta Sanz, Roser Rodríguez Carreras
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Semítica
Ensenyament/s: 
Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus
Ensenyament/s: 
Màster interuniversitari en Història de la Ciència (UB-UAB)
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'exploració i el treball amb materials audiovisuals motiven i estimulen l'interès de l'alumnat pels continguts que tracten, faciliten l'aprenentatge a través dels sentits de la vista i l'oïda i incorporaren noves habilitats i coneixements vinculats al seu àmbit acadèmic. A banda d'això, aporten a l'alumnat el coneixement directe de la percepció que la societat té dels continguts del seu àmbit acadèmic, una qüestió que sovint no es contempla prou en els ensenyaments tradicionals, de manera que universitats i societat avancen per camins diferents. En aquest sentit, la incorporació de materials audiovisuals als ensenyaments, permetrà a l'alumnat:

- mantenir contacte directe amb la divulgació que es fa amb mitjans audiovisuals de la matèria objecte d'estudi més enllà del món acadèmic;

- prendre consciència de l'interès que tenen els continguts del seu aprenentatge per un públic general;

- millorar la capacitat de transmetre coneixements a través dels models de comunicació que s'utilitzen en el seu àmbit d'expertesa;

- cultivar l'esperit crític a través de l'anàlisi dels materials audiovisuals existents de lliure accés, dels quals podrà valorar-ne la qualitat;

- avaluar i consolidar els propis coneixements, contrastant-los amb els continguts que, sobre la seva especialitat, es difonen al públic general;

- acumular de manera dinàmica l'experiència resultant del treball amb materials audiovisuals de successives promocions d'estudiants en cursos diferents;

- adquirir l'habilitat de comprendre i utilitzar materials elaborats en anglès com a llengua de comunicació internacional.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T07

Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària

Coordinació: 
Montetes-Mairal Laburta, Noemi
Participants: 
Joan Santanach Suñol, Gemma Marquez Fernandez, Anna Villalonga Fernández, Blanca Ripoll Sintes
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Catalana
Departament: 
Departament de Filologia Hispànica
Ensenyament/s: 
Filologia Hispànica
Ensenyament/s: 
Filologia Catalana
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Al llarg d’aquests mesos —d’octubre de 2015 a setembre de 2016­—, la nostra tasca —meva i del meu equip de col·laboradors—, ha consistit, està consistint i consistirà en el següent:

- Dissenyar el pla docent del Grau (incloent-hi objectius, sortides professionals, metodologia docent, plans d’acció tutorial, estructura acadèmica del grau, competències, plans docents de totes i cadascuna de les assignatures...)

- Demostrar la viabilitat del Grau. Ens vam plantejar que el primer era convèncer el Vicerectorat de Política Acadèmica, en la persona del vicerector, el Dr. Gaspar Rosselló, que el nostre era un projecte amb moltes possibilitats d’èxit. No sols per l’elevada demanda existent per aquesta mena d’estudis, com demostra l’alt nombre d’inscrits a les acadèmies d’escriptura creativa que hi ha arreu, sinó pel convenciment que tenim que l’interès pels estudis de creació literària es multiplicaria (potser, fins i tot, superant les places disponibles) si es poguessin oferir com a grau universitari, i més si es fes sota l’empara de la universitat més important i prestigiosa de Catalunya i de l’Estat espanyol, com és la UB.

Però era imprescindible poder-ho provar. I per això, al llarg d’aquest primer quadrimestre —de setembre de 2015 a gener de 2016—ens hem dedicat a elaborari distribuir enquestesentre l’alumnat de segon de batxillerat (Humanístic i Artístic) de diversos centres, de Barcelona ciutat i comarques, públics i concertats, on se’ls demanava pel seu interès en un possible nou Grau d’Escriptura i Creació Literària, sol o com a doble titulació (amb graus de la Facultat de Filologia o bé d’altres carreres de Lletres). La disposició general ha estat molt positiva; de fet, gairebé la meitat de l’alumnat enquestat ha mostrat interès a matricular-se al grau, sol o com a doble titulació. Per això quan, després de treballar-hi durant el primer quadrimestre, vam presentar els resultats al Dr. Rosselló, la seva resposta va ser molt positiva: ens va indicar que podíem comptar amb tot el seu suport. De manera que només ens cal aconseguir el vistiplau de la Junta de la Facultat per continuar impulsant el nostre projecte.

Per tant, ara per ara estem esperant l’autorització de la Junta —la propera reunió on es debatrà aquest tema serà al llarg d’aquest mes— per poder continuar endavant. Tan bon punt aconseguim el SÍ de la Junta, els següents passos consistiran a:

- Preparar el grau per presentar-lo a l’AQU perquè ens el validi, amb la intenció que pugui començar a funcionar el curs 2017-2018.

- Després d’haver dut a terme el disseny curricular i docent del grau, caldrà pensar en quin professorat (dels diversos departaments, però també personal extern, especialment escriptors) hem d’encarregar-li la tasca docent.

- Dur a terme aspectes aparentment més secundaris, però que de cara a la projecció del grau resulten imprescindibles —especialment pel caràcter internacional, multidisciplinari i vinculat a les noves tecnologies de la informació i la comunicació que desitgem per a aquest grau—: estem parlant de l’elaboració d’una pàgina web i una adreça de Facebook i una altra de Twitter ben dissenyades, i amb algú que se’n faci càrrec i les actualitzi convenientment, amb tota la informació que cal esperar d’un grau de les característiques i l’ambició d’aquest.

- També cal pensar en altres aspectes que igualment poden semblar secundaris, però que resulten determinantsper a la projecció del grau, com és difondre’n l’existència al públic general i als centres de secundària, mitjançant cartells, fulls de propaganda, tríptics i, evidentment, publicitat a la xarxa.

En els mesos que queden fins al setembre, s’avançarà en tots aquells aspectes que depenguin de nosaltres. En aquells en què depenem de decisions d’altri (Junta de la Facultat, AQU), ens haurem d’adequar al calendari que ens marcaran. Tot i així, volem deixar clar què ens queda per fer, què és el que hem enllestit fins ara, el camí que ens resta per recórrer i que la nostra intenció és que tot plegat es faci en el mínim de temps possible.

 

El Grau d’Escriptura i Creació Literària entraria a formar part de la resta dels graus que integren la Facultat de Filologia, es vincularia amb els Departaments de Filologia Hispànica i Filologia Catalana, i s’oferiria a estudiants interessats a escriure en una de les dues llengües o en totes dues. Així, doncs, aquest projecte, ideat per professors que formen part de tots dos departaments, s’enriquiria gràcies a l’aportació, en primer lloc, de totes dues tradicions literàries i lingüístiques. I, d’una manera més secundària, però també necessària, gràcies a la dels altres departaments de la mateixa facultat, com poden ser el d’Estudis Literaris, Comunicació i Indústries Culturals, Lingüística, Estudis Francesos, Anglesos, Àrabs i Hebreus, o Filologia Romànica i Clàssica.

El Grau d’Escriptura i Creació Literària s’està dissenyant per ser un grau de tres anys. Pretenem que es pugui cursar com qualsevol altre grau, però també fóra convenient que es pogués oferir com a doble titularitat: principalment amb els estudis de Filologia –perquè són els més afins i per estimular-hi la matriculació-, però interessaria anar més enllà i plantejar aquesta possibilitat als alumnes d’altres estudis d’Humanitats, i fins i tot d’àrees cientificotècniques.De fet, una de les feines que el meu equip i jo hem dut a terme al llarg d’aquest primer quadrimestre, com s’ha comentat abans, ha estat redactar unes enquestes per passar-les als alumnes de segon de batxillerat Humanístic i Artístic, per poder demostrar amb proves fefaents que un nombre elevadíssim d’aquestalumnat –i fins i tot alguns del batxillerat científic- estaria interessat en aquest grau (el document s’adjunta a l’apartat “Altres” d’aquest aplicatiu).

Per tot plegat podem arribar a la conclusió que un grau com aquest neix amb un clar perfil renovador en l’àmbit de la docència, ja que:

- Es durà a terme fent servir els mètodes pedagògics més innovadors (de fet, últimament jo mateixa m’he preocupat de formar-me en aquest sentit).

- També es tindrà molt en compte la part d’emprenedoria, així com el fet que vivim en una societat cada cop més lligada a les noves tecnologies. Aquest últim fet resulta especialment remarcable, ja que implica noves formes d’expressió, vinculades als entorns digitals i multimèdia.

- Ens interessa especialment (ja que volem oferir aquest grau a alumnes de batxillerat Humanístic i Artístic, però també a d’altres que provinguin de l’àmbit cientificotècnic) que l’àmbit de la innovació docent es lligui, també, a la multidisciplinarietat. Vivim en un món on se’ns demana cada cop més que siguem capaços de reinventar-nos constantment, i per fer-ho possible hem de vincular tots els àmbits creatius amb l’escriptura, de la mateixa manera que fa més d’un segle es va apostar per la fusió dels gèneres i de les arts.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T05