Facultat de Filologia

L’aula invertida al Grau d’Estudis Anglesos

Coordinació: 
Escoda Agustí, Clara
Participants: 
Monforte Rabascall, Enric
Participants: 
Aragay Sastre, Mireia
Participants: 
Massana Vidal, Elisabeth
Participants: 
Seguro Gómez, M. Isabel
Participants: 
Tirado Mauri, Marta
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte pretén desenvolupar alguns dels objectius següents:

(a) Canviar la distribució tradicional de rols a l’aula.

(b) Fer de l’aula un fòrum de discussió, aprenentatge i posada en pràctica de conceptes.

(c) Desenvolupar les habilitats de raonament i anàlisi dels estudiants, millorant així la quantitat i qualitat de la participació a classe.

(d) Desenvolupar la capacitat dels alumnes per treballar de forma autònoma i en equip dins i fora de l’aula.

(e) Fomentar el compromís i la responsabilitat dels alumnes respecte el propi procés d’aprenentatge.

(f) Desenvolupar la capacitat dels estudiants per dur a terme recerca de forma autònoma i en equip.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/021
Grup d'innovació docent: 
INDAGAnglès

Aplicació de millores en la metodologia d’estudi dels alumnes de primer curs del grau d’Estudis Literaris a través del treball col·laboratiu

Coordinació: 
Escudero Prieto, Victor
Participants: 
Paula Juanpere Dunyo
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau d'Estudis Literaris
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte proposa un treball col•laboratiu entre docents i estudiants del primer curs del grau d’Estudis Literaris (TG1011) amb l’objectiu d’oferir eines per afrontar diversos tipus de exercicis i aplicar mesures orientades a la millora de la tasca dels estudiants. El projecte es desenvoluparà durant el segon quadrimestre del curs 2016/17 (febrer-juny) a les assignatures Història de les idees estètiques i Corrents literaris i artístics a Occident, tot i que es podria ampliar a més assignatures en cursos posteriors.

El procediment per assolir els objectius consistirà en la creació d’un grup de treball format per dos docents i sis estudiants, que haurà d'analitzar els hàbits i competències d’estudi, reflexionar sobre les formes del treball acadèmic i proposar millores concretes. Aquest grup tindrà dues funcions: en primer lloc, farà d’enllaç bidireccional amb la resta d’estudiants de les assignatures implicades a l’hora d’analitzar com afronten el canvi d’hàbits i competències que suposa el treball universitari, i quines són les principals problemàtiques al voltant del treball sobre les assignatures; en segon lloc, el grup de treball permetrà fer un seguiment personalitzat de com els sis estudiants que el formen van completant els exercicis derivats de l’avaluació continuada de les dues assignatures, de manera que es puguin posar en pràctica les propostes de millora que es vagin incorporant al llarg del quadrimestre.

El treball dels docents amb el grup de treball consistirà en diverses trobades formals i informals al llarg del quadrimestre. Es plantejaran trobades entre docents i estudiants per analitzar la informació recopilada, la valoració de mesures de millora i el seguiment de treball individualitzat sobre les assignatures; també es promouran trobades entre estudiants (sense la presència de docents) per, d’una banda, detectar i diagnosticar els principals problemes i dificultats ens els hàbits d’estudi, i de l’altra, compartir les propostes de millora que es plantegin a mesura que es desenvolupa el projecte.

La metodologia que aplicarà el projecte serà teòrico-pràctica, és a dir, partirà de la descripció de dificultats pràctiques dels estudiants, que permetran reflexionar críticament sobre les qüestions teòriques implicades, cosa que facilitarà trobar mesures de millora, que s’aplicaran al treball dels estudiants sobre les dues assignatures. Amb l’objectiu de recollir al màxim de perspectives possibles, els estudiants que participaran al grup de treball seran representatius dels diversos perfils presents al grau d’Estudis Literaris: quatre estudiants de primer accés universitari, un estudiant de la Universitat de l’Experiència i un estudiant provinent d’altres estudis universitaris.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/018

-    Millora del treball de l’estudiant: anàlisi dels relats de les assignatures implicades (programa, avaluació, instruccions dels docents); ús de fonts i recursos generals; tipus de textos, discursos i materials de suport disponibles; construcció i estructura dels treballs escrits; aplicació de millores en els exercicis proposats per les assignatures; especificitats dels exercicis de comunicació oral; etc.

Linies d'innovació: 

Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB

Coordinació: 
Carrera Sabate, Josefina
Participants: 
Claudia Pons Mallolana, Ma. Fernandez Planas, Paolo Roseano, Jesús Bach Marquès, Mar Mir Campillo, Roser Güell Isern
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Filologia catalana
Ensenyament/s: 
Serveis LIngüístics UB
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La proposta que es vol desenvolupar en aquest projecte és triple: 1) la creació d’uns recursos per completar el web Guies de pronunciació del català (aquest cop, destinat a parlants anglesos) mitjançant l’aplicació dels principis de la recerca responsable per tal que, a partir dels problemes amb què es troba una comunitat anglòfona d’estudiants que arriben a Catalunya, es puguin extreure eines i estratègies perquè qualsevol grup d’anglòfons pugui aprendre a pronunciar el català d’una manera sistemàtica, amena i fàcil; 2) el seguiment de la metodologia tutories entre iguals dins d’un entorn d’aprenentatge servei que permeti que els futurs filòlegs puguin iniciar-se en el món laboral mitjançant l’ensenyament de la pronúncia del català a estrangers anglòfons, que els permetrà, en un futur proper, inserir-se laboralment en una societat multilingüe; i 3) la comprovació de l’impacte dels resultats d’aquesta activitat d’aprenentatge servei mitjançant un estudi de la producció i percepció dels anglòfons que han seguit les tutories entre iguals.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/022
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

3) Avaluació dels resultats:

3.1. Assoliment dels objectius plantejats

3.2. Nombre d'usuaris que han millorat la seva pronunciació respecte a la situació inicial: es preveu una entrevista al final del procés per tal de valorar la pronunciació dels anglòfons.

3.3. Grau d’adaptació de l'acció d'innovació docent a les necessitats detectades en l'avaluació inicial: les entrevistes finals permetran poder observar aquest grau d'adaptació 

 A.1. Hipòtesis

Grup d'innovació docent: 
FONCAT

Recerca efectiva i expressió oral i escrita a l'assignatura "Poesia Britànica"

Coordinació: 
Cornelis, M. Renes
Participants: 
Phillips Mockford, William Charles, Cristina Arbuès Caballè
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'actuació que es vol dur a terme consisteix en reestructurar el procès de recerca, dins del límits establerts de l´actual pla docent (PD) vigent, amb la finalitat de millorar l'avaluació continuada i formativa tan oral com escrita, tot fent conscients a l’alumnat de les seves fortalezes i mancances dins d´aquests àmbits. Es preten:

(1) millorar l´actuació de l´estudiant en l´àmbits oral i escrit, més enllà de les pràctiques de millora que ja hi estàn implantades;

(2) avançar en la implementació d'estratègies d'aula invertida, autoavaluació i ensenyament/aprenentatge reflexiu que ja s´hi apliquen;

(3) fomentar les tècniques de recerca;

(4) suprimir totalment els exàmens de format traditional i poc rellevant al mig i final de trimestre en el marc de l'assignatura "Poesia Britànica¨, obligatòria de 3r del Grau de Llengües Modernes i d'Estudis Anglesos.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/021

Es tracta de conectar tots aquests fils al punt anterior i presentar una metodologia d´avaluació continua i formativa equilibrada, cohesionada i coherent, en que totes les parts interconecten i es retroalimenten, i s´eliminen o canvien les incoherències i parts innecessàries.

Grup d'innovació docent: 
INDAGAnglès

Identificació dels factors que incideixen en l'abandonament dels estudiants de la Facultat de Filologia

Coordinació: 
Perea Sabater, Maria Pilar
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Després de més de vuit anys elaborant els informes de seguiment dels diferents graus de Filologia, l'equip de coordinació d'Estudis ha detectat que un dels problemes recurrents és el que té a veure amb l'elevat índex d'abandonament d'estudiants, que es produeix sobretot en els primers cursos dels diferents graus de la Facultat.

En els darrers seguiments es va considerar com a proposta de millora l'estudi detallat de les causes que intervenen en l'abandonament dels estudiants. Amb aquesta finalitat ens proposem de fer un estudi aprofundit per identificar les motivacions d'aquest abandonament, tenint en compte que podrien variar segons l'ensenyament i el curs.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/017

1. Obtenir informació d'experiències prèvies, com ara el treball desenvolupat pel Grup de Recerca i d'Innovació Docent en Organització d'Empreses (GROE) de la Universitat de Barcelona, entre altres.

Disseny i renovació del material docent de les assignatures de textos de primer i segon curs de lʹàrea de filologia llatina del grau de filologia clàssica

Coordinació: 
Borrel Vidal, Esperança
Participants: 
Mercè Puig Rguez.-Escalona, Lambert Ferreres Pérez, Jordi Avilés Zapater, Pere Enric Barreda Edo
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Llatina
Ensenyament/s: 
Filologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Incentivar lʹaprenentatge autònom mitjançant lʹaccés a materials docents elaborats amb aquest objectiu.
  • Millorar els materials docents per tal de facilitar lʹavaluació formativa.
  • Fornir eines que permetin posar en marxa lʹautoavaluació com a part integrant delʹavaluació formativa iacreditativa.
  • Afavorir que els estudiants sʹacullin a lʹavaluació continuada i desestimin, per tant,lʹavaluació única per alʹacreditació acadèmica.

Objectius específics

a) Potenciar el treball personal.
b) Millorar el domini de la llengua llatina clàssica amb la consolidació dels coneixements teòrics i pràctics de morfologia i sintaxi llatines.
c) Aconseguir lʹassoliment del lèxic bàsic de la llengua llatina (1000 paraules aprox.).
d) Afavorir que els estudiants desevolupin les habilitats necessàries per a la lectura en veu alta, lʹanàlisi gramatical i la comprensió de textos llatins en prosa.
e) Oferir els recursos idonis per assolir les estratègies i els mètodes de lʹanàlisi lingüística i millorar‐ne la capacitat.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/078
Linies d'innovació: 

Materials audiovisuals en el context educatiu

Coordinació: 
Casulleras Closa, Josep
Participants: 
Miquel Forcada Nogues, Gerard Horta Calleja, Celeste Muñoz Martínez, Berezi Elorrieta Sanz, Roser Rodríguez Carreras
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Semítica
Ensenyament/s: 
Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus
Ensenyament/s: 
Màster interuniversitari en Història de la Ciència (UB-UAB)
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'exploració i el treball amb materials audiovisuals motiven i estimulen l'interès de l'alumnat pels continguts que tracten, faciliten l'aprenentatge a través dels sentits de la vista i l'oïda i incorporaren noves habilitats i coneixements vinculats al seu àmbit acadèmic. A banda d'això, aporten a l'alumnat el coneixement directe de la percepció que la societat té dels continguts del seu àmbit acadèmic, una qüestió que sovint no es contempla prou en els ensenyaments tradicionals, de manera que universitats i societat avancen per camins diferents. En aquest sentit, la incorporació de materials audiovisuals als ensenyaments, permetrà a l'alumnat:

- mantenir contacte directe amb la divulgació que es fa amb mitjans audiovisuals de la matèria objecte d'estudi més enllà del món acadèmic;

- prendre consciència de l'interès que tenen els continguts del seu aprenentatge per un públic general;

- millorar la capacitat de transmetre coneixements a través dels models de comunicació que s'utilitzen en el seu àmbit d'expertesa;

- cultivar l'esperit crític a través de l'anàlisi dels materials audiovisuals existents de lliure accés, dels quals podrà valorar-ne la qualitat;

- avaluar i consolidar els propis coneixements, contrastant-los amb els continguts que, sobre la seva especialitat, es difonen al públic general;

- acumular de manera dinàmica l'experiència resultant del treball amb materials audiovisuals de successives promocions d'estudiants en cursos diferents;

- adquirir l'habilitat de comprendre i utilitzar materials elaborats en anglès com a llengua de comunicació internacional.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T07

Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària

Coordinació: 
Montetes-Mairal Laburta, Noemi
Participants: 
Joan Santanach Suñol, Gemma Marquez Fernandez, Anna Villalonga Fernández, Blanca Ripoll Sintes
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Catalana
Departament: 
Departament de Filologia Hispànica
Ensenyament/s: 
Filologia Hispànica
Ensenyament/s: 
Filologia Catalana
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Al llarg d’aquests mesos —d’octubre de 2015 a setembre de 2016­—, la nostra tasca —meva i del meu equip de col·laboradors—, ha consistit, està consistint i consistirà en el següent:

- Dissenyar el pla docent del Grau (incloent-hi objectius, sortides professionals, metodologia docent, plans d’acció tutorial, estructura acadèmica del grau, competències, plans docents de totes i cadascuna de les assignatures...)

- Demostrar la viabilitat del Grau. Ens vam plantejar que el primer era convèncer el Vicerectorat de Política Acadèmica, en la persona del vicerector, el Dr. Gaspar Rosselló, que el nostre era un projecte amb moltes possibilitats d’èxit. No sols per l’elevada demanda existent per aquesta mena d’estudis, com demostra l’alt nombre d’inscrits a les acadèmies d’escriptura creativa que hi ha arreu, sinó pel convenciment que tenim que l’interès pels estudis de creació literària es multiplicaria (potser, fins i tot, superant les places disponibles) si es poguessin oferir com a grau universitari, i més si es fes sota l’empara de la universitat més important i prestigiosa de Catalunya i de l’Estat espanyol, com és la UB.

Però era imprescindible poder-ho provar. I per això, al llarg d’aquest primer quadrimestre —de setembre de 2015 a gener de 2016—ens hem dedicat a elaborari distribuir enquestesentre l’alumnat de segon de batxillerat (Humanístic i Artístic) de diversos centres, de Barcelona ciutat i comarques, públics i concertats, on se’ls demanava pel seu interès en un possible nou Grau d’Escriptura i Creació Literària, sol o com a doble titulació (amb graus de la Facultat de Filologia o bé d’altres carreres de Lletres). La disposició general ha estat molt positiva; de fet, gairebé la meitat de l’alumnat enquestat ha mostrat interès a matricular-se al grau, sol o com a doble titulació. Per això quan, després de treballar-hi durant el primer quadrimestre, vam presentar els resultats al Dr. Rosselló, la seva resposta va ser molt positiva: ens va indicar que podíem comptar amb tot el seu suport. De manera que només ens cal aconseguir el vistiplau de la Junta de la Facultat per continuar impulsant el nostre projecte.

Per tant, ara per ara estem esperant l’autorització de la Junta —la propera reunió on es debatrà aquest tema serà al llarg d’aquest mes— per poder continuar endavant. Tan bon punt aconseguim el SÍ de la Junta, els següents passos consistiran a:

- Preparar el grau per presentar-lo a l’AQU perquè ens el validi, amb la intenció que pugui començar a funcionar el curs 2017-2018.

- Després d’haver dut a terme el disseny curricular i docent del grau, caldrà pensar en quin professorat (dels diversos departaments, però també personal extern, especialment escriptors) hem d’encarregar-li la tasca docent.

- Dur a terme aspectes aparentment més secundaris, però que de cara a la projecció del grau resulten imprescindibles —especialment pel caràcter internacional, multidisciplinari i vinculat a les noves tecnologies de la informació i la comunicació que desitgem per a aquest grau—: estem parlant de l’elaboració d’una pàgina web i una adreça de Facebook i una altra de Twitter ben dissenyades, i amb algú que se’n faci càrrec i les actualitzi convenientment, amb tota la informació que cal esperar d’un grau de les característiques i l’ambició d’aquest.

- També cal pensar en altres aspectes que igualment poden semblar secundaris, però que resulten determinantsper a la projecció del grau, com és difondre’n l’existència al públic general i als centres de secundària, mitjançant cartells, fulls de propaganda, tríptics i, evidentment, publicitat a la xarxa.

En els mesos que queden fins al setembre, s’avançarà en tots aquells aspectes que depenguin de nosaltres. En aquells en què depenem de decisions d’altri (Junta de la Facultat, AQU), ens haurem d’adequar al calendari que ens marcaran. Tot i així, volem deixar clar què ens queda per fer, què és el que hem enllestit fins ara, el camí que ens resta per recórrer i que la nostra intenció és que tot plegat es faci en el mínim de temps possible.

 

El Grau d’Escriptura i Creació Literària entraria a formar part de la resta dels graus que integren la Facultat de Filologia, es vincularia amb els Departaments de Filologia Hispànica i Filologia Catalana, i s’oferiria a estudiants interessats a escriure en una de les dues llengües o en totes dues. Així, doncs, aquest projecte, ideat per professors que formen part de tots dos departaments, s’enriquiria gràcies a l’aportació, en primer lloc, de totes dues tradicions literàries i lingüístiques. I, d’una manera més secundària, però també necessària, gràcies a la dels altres departaments de la mateixa facultat, com poden ser el d’Estudis Literaris, Comunicació i Indústries Culturals, Lingüística, Estudis Francesos, Anglesos, Àrabs i Hebreus, o Filologia Romànica i Clàssica.

El Grau d’Escriptura i Creació Literària s’està dissenyant per ser un grau de tres anys. Pretenem que es pugui cursar com qualsevol altre grau, però també fóra convenient que es pogués oferir com a doble titularitat: principalment amb els estudis de Filologia –perquè són els més afins i per estimular-hi la matriculació-, però interessaria anar més enllà i plantejar aquesta possibilitat als alumnes d’altres estudis d’Humanitats, i fins i tot d’àrees cientificotècniques.De fet, una de les feines que el meu equip i jo hem dut a terme al llarg d’aquest primer quadrimestre, com s’ha comentat abans, ha estat redactar unes enquestes per passar-les als alumnes de segon de batxillerat Humanístic i Artístic, per poder demostrar amb proves fefaents que un nombre elevadíssim d’aquestalumnat –i fins i tot alguns del batxillerat científic- estaria interessat en aquest grau (el document s’adjunta a l’apartat “Altres” d’aquest aplicatiu).

Per tot plegat podem arribar a la conclusió que un grau com aquest neix amb un clar perfil renovador en l’àmbit de la docència, ja que:

- Es durà a terme fent servir els mètodes pedagògics més innovadors (de fet, últimament jo mateixa m’he preocupat de formar-me en aquest sentit).

- També es tindrà molt en compte la part d’emprenedoria, així com el fet que vivim en una societat cada cop més lligada a les noves tecnologies. Aquest últim fet resulta especialment remarcable, ja que implica noves formes d’expressió, vinculades als entorns digitals i multimèdia.

- Ens interessa especialment (ja que volem oferir aquest grau a alumnes de batxillerat Humanístic i Artístic, però també a d’altres que provinguin de l’àmbit cientificotècnic) que l’àmbit de la innovació docent es lligui, també, a la multidisciplinarietat. Vivim en un món on se’ns demana cada cop més que siguem capaços de reinventar-nos constantment, i per fer-ho possible hem de vincular tots els àmbits creatius amb l’escriptura, de la mateixa manera que fa més d’un segle es va apostar per la fusió dels gèneres i de les arts.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T05

Els Estudis de Filologia: Ocupabilitat i Projectes Professionals

Coordinació: 
Miralpeix Pujol, Immaculada
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Ensenyament/s: 
Estudis Àrabs i Hebreus
Ensenyament/s: 
Estudis Francesos
Ensenyament/s: 
Estudis Literaris
Ensenyament/s: 
Filologia Catalana
Ensenyament/s: 
Filologia Clàssica
Ensenyament/s: 
Filologia Hispànica
Ensenyament/s: 
Lingüística
Ensenyament/s: 
Llengües i Literatures Modernes
Ensenyament/s: 
Llengües Romàniques i les seves Literatures
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Desenvolupar una eina que sigui d’utilitat i d’acompanyament per l’estudiant, especialment en els darrers cursos del grau.
  • Mostrar a nivell pràctic possibilitats professionals dels graduats de la Facultat de Filologia.
  • Oferir una visió d’ocupacions i camins a partir d’experiències personals reals.
  • Fomentar la capacitat per situar-se al mercat laboral i potenciar la capacitat d’emprendre.
  • Focalitzar en sortides i projectes professionals necessaris però que s’han observat com a poc coneguts.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/T06
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

Per tal d’avaluar la utilitat de la guia s’analitzarà el grau de satisfacció del professorat i l’alumnat amb el material que el llibre presenta. A més, per examinar si la guia mostra a nivell pràctic les possibilitats professionals dels graduats de la Facultat de Filologia es comptarà també amb les opinions dels membres de l’Equip de Pràctiques de la facultat i especialment amb la dels alumnes de pràctiques curriculars (de l’any en qüestió i a ser possible també d’anys anteriors).

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Els instruments que s’utilitzaran per tal d’obtenir dades de les variables proposades seran bàsicament qüestionaris adreçats a tres col·lectius: (1) alumnes (a diferents cursos de les titulacions i especialment en els darrers anys els alumnes de pràctiques), (2) professorat de la facultat no implicat en les pràctiques i (3) membres i tutors de l’equip de pràctiques.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

Per tal de recollir dades amb els instruments proposats, i donada la transversalitat d’aquest projecte, es tindrà en compte la representativitat de cada grau en la mostra final escollida per portar a terme l’avaluació. Un cop s’hagi escollit la mostra i aquesta hagi respost els qüestionaris, la informació quantitativa es recollirà en taules d’Excel i s’elaborarà un informe que reculli per escrit el resum de les dades (qualitatives i quantitatives) obtingudes. 

 

Aquest projecte té com a objectiu crear una guia pràctica de les possibles sortides professionals que ofereixen els graus de Filologia, entesos com a estudis interdisciplinaris. Aquesta s’estructurarà al voltant de diversos perfils, centrant-se en aquells no tan coneguts però atraients i necessaris en el mercat laboral. Els perfils es presentaran a partir d’entrevistes a joves filòlegs que han aplicat els seus coneixements i desenvolupat el seu projecte professional a varis camps (a part de l’ensenyament). Per exemple: creadors de noves editorials, investigadors, traductors literaris, etc.

Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
GIDAdEnA

Disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa a l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències"

Coordinació: 
Aragay Sastre, Mireia
Participants: 
Enric Monforte Rabascall
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Aquesta actuació d'innovació docent es planteja els següents objectius de millora pel que fa a les competències i als aprenentatges de l'alumnat:

(a) Capacitat per dur a terme recerca de forma autònoma.

(b) Capacitat crítica i d'autoreflexió pel que fa a la lectura de textos literaris (dramàtics, en aquest cas) i de fonts secundàries (crítico-teòriques).

(c) Destreses argumentatives en anglès, tant per escrit com oralment: capacitat d'organitzar el pensament, de presentar-lo i de comunicar-lo als altres (professora i resta d'estudiants) tant per escrit (assajos crítics) com en presentacions orals, de forma clara i convincent.

 

 

Codi del projecte: 
2016PID-UB/007
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

L'avaluació de l'assoliment per part dels alumnes dels tres objectius d'aprenentatge definits anteriorment ((capacitat per dur a terme recerca de forma autònoma; capacitat crítica i d'autoreflexió pel que fa a la lectura de textos literaris (dramàtics, en aquest cas) i de fonts secundàries (crítico-teòriques); i destreses argumentatives en anglès, tant per escrit com oralment) es durà a terme en base als següents indicadors:

(a) Anàlisi i valoració de la progressió existent entre la versió A i la versió B de les tasques realitzades per cada estudiant.

(b) Anàlisi i valoració de la presentació oral realitzada per cada estudiant.

(c) Anàlisi i valoració final de l'assoliment dels objectius d'aprenentatge per part de cada estudiant.

(d) Valoració per part dels propis estudiants del seu procés d'aprenentatge i dels seus assoliments.

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Els instruments que s'utilitzaran són:

Indicador (a): s'aplicarà la rúbrica d'avaluació adjunta a la versió A i a la B de les tasques dutes a terme pels estudiants. Les tasques contenen activitats que fan referència a cadascun dels tres objectius (capacitat per dur a terme recerca de forma autònoma; capacitat crítica i d'autoreflexió pel que fa a la lectura de textos literaris (dramàtics, en aquest cas) i de fonts secundàries (crítico-teòriques); i destreses argumentatives en anglès, tant per escrit com oralment), i la rúbrica també inclou paràmetres que mesuren aquestes competències i aprenentatges.

Indicador (b): es dissenyarà i s'implementarà una pauta/rúbrica d'avaluació de la presentació oral basada en la que se'ns va proporcionar com a model al curs de millora i innovació docent "Com millorar les classes universitàries amb grups grans: Comunicació, participació i motivació amb l'alumnat" (ICE, Universitat de Barcelona), impartit per Francesc Imbernon (adjunta).

Indicador (c): s'aplicarà la rúbrica d'avaluació adjunta.

Indicador (d): es dissenyarà i s'implementarà un pauta d'autoavaluació dels estudiants, basada en la rúbrica d'avaluació, però incorporant també la seva valoració de l'actuació d'innovació docent que aquí es proposa. Per tant, es demanarà als estudiants que valorin tant el grau d'aprenentatge que han assolit, com les activitats d'aprenentatge i d'avaluació formativa que hauran dut a terme (les tasques).

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

Vegeu els dos subapartats anteriors i l'apartat "Desenvolupament".

 

L'actuació que es vol dur a terme consisteix en el disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa que permetin (a) avançar en la implementació d'estratègies d'aula invertida i d'ensenyament/aprenentatge reflexiu, i (b) suprimir els exàmens de format traditional, en el marc de l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències" (optativa de 4rt, Grau d'Estudis Anglesos).

Grup d'innovació docent: 
INDAGAnglès