Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Prova pilot per al desenvolupament i la implementació de la metodologia POGIL a l'aprenentatge de la Fisiologia

Coordinació: 
Amat Miralles, Concepcio
Participants: 
Joana M. Planas Rosselló, Miquel Moretó Pedragosa, Anna Pérez Bosque, M. Emília Juan Olivé
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Nutrició Humana i Dietètica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Disseny d’una activitat POGIL corresponent a un tema del Sistema Digestiu. Adaptació de l’activitat a tres assignatures de Fisiologia de tres ensenyaments: Fisiologia Humana (primer curs dels ensenyaments de NHD i CTA), Fisiologia i Fisiopatologia II (segon curs de l’ensenyament de Farmàcia) i Ampliació de Fisiologia Humana (segon curs de l’ensenyament de NHD). Disseny de qüestionaris pre- i post-activitat per valorar l’impacte de l’experiència. Implementació d’aquesta activitat en un grup d’alumnes de cadascuna de les tres assignatures esmentades. Valoració de l’activitat.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/040
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Evidències previstes de l’assoliment dels objectius del projecte: La pròpia activitat constitueix una evidència del desenvolupament del projecte. Tindrem tres activitats similars adaptades a les característiques pròpies dels ensenyaments on s’aplicaran. En cada cas, es tindran els qüestionaris pre- i post- activitat, a més del qüestionari  de seguiment posterior. L’enquesta d’opinió referent a l’activitat desenvolupada.

Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013

Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica

Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Participants: 
Begonya Torres Gallardo , Montserrat Aroztegui Trenches, Montserrat Miñarro Carmona , Rosa M. Aparicio Pelegrin , Encarnación García Montoya , Maria Pilar Pérez Lozano , Joaquim Suñer Carbó , Jose María Suñe Negre , Jose Ramón Tico Grau , Anna Viscasillas Clerch , Anna Fábregas Fernández, Marc Teignie, Vahagn Jerbashian, Kristian Estevez
Departament: 
Departament de Farmacologia i Química Terapèutica
Ensenyament/s: 
Farmacia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte és acabar d’implantar en el curs 2013-2014  el procés d’avaluació de la competència transversal Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat en les assignatures de Farmàcia Galènica que s’imparteixen en 1r, 3r i 4t curs, i validar les noves rúbriques harmonitzades​.

El format harmonitzat d’aquestes rúbriques farà que l’alumne no es trobi amb processos d’avaluació diferents en funció de l’assignatura de l’àmbit galènic cursat. Tot i que les assignatures presenten un grau de dificultat creixent pel que fa a dita competència, sempre s’avaluarà amb uns criteris homogenis amb graus de desenvolupament clars per a cada nivell de domini, ja que s’apliquen criteris consensuats i validats pels coordinadors de pràctiques d’aquestes assignatures, tots ells membres del GIDTF (Grup d'innovació docent de Tecnologia Farmacèutica).

S’aplicaran aquestes rúbriques no solament en les assignatures pilot Introducció a la Farmàcia Galènica (nivell de domini

1) i Farmàcia Galènica I (nivell de domini 2) sinó també a les que encara no s’ha pogut posar en pràctica com són les assignatures Farmàcia Galènica II (nivell de domini

2) i Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat (nivell de domini 2-3) així com Anàlisi i Control de Medicaments i Productes Sanitaris (nivell de domini 2-3).

El fet de poder avaluar la competència al llarg del procés d’aprenentatge de l’estudiant permetrà la detecció dels alumnes amb dificultat d’adquisició del nivell de competència requerit i actuar en conseqüència.

També permetrà apreciar l’evolució de l’estudiant que s’enfrontarà, a situacions més complexes a mesura que avança en els seus estudis.

Codi del projecte: 
2013PID-UB/009
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

A més de l’anàlisi de dades objectives (qualificacions), es valorarà les respostes dels alumnes a la consulta sobre el seu grau de satisfacció amb la qualificació de la competència Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. 

Grup d'innovació docent: 
GIDTF2013

Pràctiques a empreses quimicofarmacèutiques al Grau de Farmàcia

Coordinació: 
Escolano Mirón, María Carmen
Participants: 
Santiago Vázquez Cruz, Encarna García Montoya, Mercè Pallàs Lliberia, Montserrat Miñarro Carmona, Maria Carmen Escolano Miron
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general de la proposta és millorar la tasca d’innovació duta a terme durant l’any 12-13 en implementar l’activitat “Passaport a la professió” per tal de optimitzar el seu ús pels estudiants,  lligant-la no només a l’assignatura “Pràctiques en empreses” sinó a altres activitat que es duen a terme a la facultat relacionada amb les pràctiques externes i el món laboral. Així mateix, obtenir dades objectives i elaborades del desenvolupament de l’activitat que ens permetin dos objectius inicials:

1.-Valorar el grau d’implementació dins del grau i de l’assignatura “Pràctiques en empreses” i de l’activitat “Passaport a la Professió”.

2.-Valorar les activitats per tal de treballar i valorar les competències tranversals genèriques i algunes especifiques del Grau de Farmàcia. Aquest dos objectius inicials impliquen millorar el procés d’adquisició de les dades i processar-les de manera eficient per tal de que reverteixi en la millora de les assignatures teòriques del Grau de Farmàcia adequant-les a les demandes del mercat laboral. Per millorar el procés d’adquisició de les dades que permetin valorar l’activitat  es planteja:

1.-Confeccionar un model d’informe del tutor de la empresa on s’aporti el grau d’assoliment de determinades competències que s’explicitin en el Pla de Formació de cada Conveni.

2.-Confeccionar un model de memòria de l’estudiant, que posi de manifest l’adquisició de les competències segons el Pla de Formació.

3.-Confeccionar una enquesta de satisfacció pels tutors de la empresa.

4.-Confeccionar dos enquestes de satisfacció pels estudiants: -una pels que facin l’activitat “Passaport a la Professió”, per tal de copsar la impressió de l’alumne sobre les avantatges i/o inconvenients de les diferents sessions incloses a la activitat. -Una segona, per aquell estudiants que hagin accedit a una plaça de pràctiques en empreses, que permeti valorar quin grau d’ajuda els hi ha proporcionat l’activitat

L’objectiu inicial implica processar totes les dades de que disposem recollides de la nostra experiència fins el moment tenint com a font els estudiants i tutors de les empreses, així com totes les que es generin durant el curs 13-14.

El tractament inicial de totes aquestes dades seria definitiu per tal de poder afrontar la valoració dels nous qüestionaris adients pels tutors de les empreses i per l’alumnat i la millora d’aquests, solucionant els punts febles i mancances que es detectin durant el procés de implementació d’aquest pels proper cursos.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/017
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
MICOMFAR

Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip

Coordinació: 
Pérez Cano,Francisco José
Participants: 
Maria José Rodríguez Lagunas
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Màster de Nutrició i Metabolisme
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general del present projecte se centra en una activitat complexa basada en l’elaboració sessions audiovisuals per part dels estudiants, que permetin treballar competències transversals, fonamentalment les basades en “Capacitat comunicativa” i “treball en equip”, mitjançant la seva implementació en l’entorn del Campus Virtual UB i formant part de l’avaluació continuada de l’estudiant.

La consecució d’aquest objectiu general es pot desglossar en els objectius específics:

1. Promoure competències transversals generals de la UB  en les diverses fases de l’activitat:

1a.- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat d’anàlisi i de síntesi (Informe breu, Sessió audiovisual breu).

1b.- Capacitat creativa i emprenedora: capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de cercar i integrar nous coneixements (Sessió audiovisual)

1c.-Treball en equip: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú (Informe breu, Sessió audiovisual breu)

1d.-Capacitat comunicativa: capacitat de cercar, usar i integrar la informació, capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment (sessió audiovisual) i per escrit (Informe breu).

1e.- Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica (Aplicació de les rúbriques de valoració)

2.- Apropar a l'estudiant a tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb les que es trobarà durant el desenvolupament de la seva activitat professional (Sessió audiovisual)

3.- Implementar les activitats anteriors en el Campus Virtual UB i de forma presencial a classe, i integrar-les en el context de l’avaluació continuada.

4.- Analitzar l’impacte de l’aplicació d’aquesta innovació docent en l’aprenentatge de continguts i competències dels estudiants així com la seva dedicació i opinió en la metodologia docent utilitzada.

5.- Estudiar els resultats de l’innovació docent a nivell de postgrau (grups petits) per una futura implantació a nivell de grau (grups grans).

Codi del projecte: 
2013PID-UB/010
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Les activitats d’aprenentatge plantejades (Informe breu i sessió audiovisual)  formaran part de l’avaluació continuada i seran també objecte d’avaluació a la prova final de  l’assignatura, fet que permetrà constatar la utilitat de les activitats plantejades en l’aprenentatge final de l’estudiant mitjançant les rúbriques d'avaluació (veure arxiu adjunt). També es pretén obtenir informació sobre la dedicació dels estudiants i professors en aquesta activitat, així com la seva opinió personal, que s’obtindrà mitjançant enquestes d’opinió (veure arxiu adjunt). És a dir, l’avaluació del projecte podrà utilitzar tant indicadors quantitatius com qualitatius subministrats directament per la pròpia aplicació del Campus Virtual UB, mitjançant les qualificacions de les activitats i a través d’enquestes.

Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013

Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos.

Coordinació: 
Campanera Alsina, Josep Maria
Participants: 
Axel Bindon-Chanal Badia (Professor associat), Jordi Borrell Hernandez (Professor Titular), Ma. Victòria Girona Brumos (Catedràtica d’Universitat), M. Antònia Egea Gras (Professora Titular)
Departament: 
Departament de Fisicoquímica
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia, Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

2) per a la comprensió i l’aprenentatge del concepte de quantització de l’energia i fonament de l’espectroscòpia. L’aplicació s’ha de poder visualitzar correctament des de qualsevol dispositiu web (PC, portàtils, tauletes i mòbils). Aquest objectiu es relaciona amb dues de les competències adoptades a l’assignatura: Capacitat d’aprendre a aprendre (Competència transversal a Farmàcia), Capacitat d'avaluar les tècniques instrumentals (Competència pròpia de l’assignatura) 

2a) Objectiu general i competències. Implementar l’ús docent de l’aplicació web interactiva ESPECTRE (http://glimmer.rstudio.com/campa/espectre)

2b) Objectiu dels alumnes. 

2b1) Comprendre l’origen de la quantització de l’energia i de l’espectroscòpia. Aquest concepte és fonamental per la interpretació i aplicació dels espectres en el camp de la determinació estructural. Conceptes a treballar: -Equació d’Schrödinger (Unitats d’energia/ factor energètic i factor de quantització, ). - Les transicions (taules d’energia i el diagrama de Gotrian, poblament, regles de selecció en absorció i emissió, temperatura, la senyal relativa,  límit de detecció de la senyal) - Els espectres (eix d’abscisses i eix d’ordenades, aspecte real d’un espectre i resolució)

2b2) Crear espectres a partir d’una funció vinguda de la resolució de l’equació d’Schrödinger d’un sistema químic hipotètic.

2b3) Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d’aprenentatge acceptant el seu rol de catalitzadores de l’aprenentatge.  

2c) Objectius del professorat. 2c1) Formar-se en la implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge (explorar les diferents vies d’implementació)

2c3) Avaluar l’impacte de la implementació en la motivació i l'aprenentatge del concepte de quantitzacio.

2c4) Recollir millores tècniques en l’aplicació per millorar l’aprenentatge i implementar-les l’any vinent.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/020
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

2b) Objectius de l’alumnat 2b1) Conceptes, Qüestionari i qüestions a l’examen 2b2) Habilitats, Qüestionari (percentatge d’ús) 2b3) Actituds, Qüestionaris (valoració sobre la motivació)   2c) Objectius del professorat 2c1) Formació personal, Reflexió inicial i final de l’experiència i avaluació de les enquestes. 2c2) Recollida evidències, Anàlisi de les enquestes d’avaluació 2c3) Millores tècniques, Llistat de millores tant dels professors com dels alumnes.

El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I

Coordinació: 
Mitjans Arnal, Montserrat
Participants: 
Trinitat Cambras Riu, Raquel Martín Venegas, Rut Ferrrer Roig, Antoni Díez Noguera, Francisco J Pérez Cano, M Pilar Vinardell Martínez-Hidalgo
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I, és una assignatura de primer semestre de segon curs del Grau de Farmàcia. Aquesta assignatura es va posar en marxa el curs 2009-10 i actualment està en una fase d’estabilitat pel que fa a les activitats que es duen a terme i al sistema d’avaluació. Tot i això, els resultats acadèmics de l’assignatura no han estat massa satisfactoris en els darrers cursos acadèmics.

Per una banda, en finalitzar el període d’avaluació normatiu el nombre d’estudiants que es van acollir a la reavaluació va ser força elevat (75% aproximadament), i la nota final mitjana assolida no massa elevada. Per aquest raó, durant aquest curs, l’equip docent ha acordat realitzar una sèrie d’actuacions destinades a implicar als estudiants de manera més activa en el seu aprenentatge des de l’inici del curs acadèmic.  

L’objectiu general del projecte consisteix en fer que els estudiants es responsabilitzin i augmentin el seu grau de compromís amb el seu aprenentatge a través de la reflexió del què cal i s’espera que facin, tot tenint present les eines que els docents posen al seu abast, i avaluar el seu impacte sobre l’aprenentatge dels continguts de l’assignatura  

La consecució d’aquest objectiu general es pot desglossar en els següents objectius específics:  

1- Conscienciar els estudiants que és necessari una implicació directa en el seu procés d’aprenentatge, sense la qual no es pot assolir adequadament ni els objectius d’aprenentatge ni les competències plantejades a l’assignatura. D’aquesta manera es pretén generar actituds responsables i de compromís que motivin als alumnes en la cultura de l’esforç.

2.- Analitzar el grau de conscienciació adquirit i l’impacte de l’aplicació d’aquesta intervenció docent en l’aprenentatge de continguts per part dels estudiants així com la seva opinió en la innovació docent utilitzada.

3- Millorar els resultats acadèmics dels estudiants com a reflex de la millora de l’aprenentatge dels estudiants en general.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/011
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’avaluació del projecte podrà utilitzar tant indicadors quantitatius (grau de coneixement assolit) com qualitatius (grau de compromís mostrat) tal i com es planteja en l’apartat de metodologia i com es desenvolupa en l’apartat següent d’indicadors.  

Grup d'innovació docent: 
ENAPFISIO

Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent

Coordinació: 
Benedí González, Carles
Participants: 
Joan Simon Pallisé, Cèsar Blanché Vergès, Maria Bosch Daniel, Ana M. Rovira López
Ensenyament/s: 
Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Un objectiu general és captar l’atenció i la implicació de l’estudiant des del primer dia en l’elaboració de forma col·laborativa d’un projecte comú que tingui una projecció (nou recurs docent per a futurs estudiants) més enllà del que pot significar un treball de curs.

En relació a les competències específiques:

Utilitzar correctament la nomenclatura botànica en la denominació de les espècies

Redactar ordenadament la descripció d’una espècie amb la terminologia botànica adequada

Cercar  utilitzar i integrar la informació botànica de referència i proposar-ne d’addicional comentada.

Fomentar l’aprenentatge autònom i col·laboratiu en Botànica farmacèutica-

En relació a competències transversals:

Compromís ètic (imatges incloses de llicència lliure)

Capacitat de síntesi escrita i de visions globals integradores (les guies aportades)

Pulcritud en el treball i compromís per la feina ben feta (responsabilitat en el  futur material d'ús docent per als seus companys, dipòsit digital UB)

Capacitat autocrítica (la seva autoavaluació)

Codi del projecte: 
2014PID-UB/010
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Enquesta final de satisfacció (dels 20 ítems, 10 són específics de les activitats proposades, vg. documentació annexa) Grau de respostes durant  les sessions presencials  a  preguntes fetes pel professorat  referides a les espècies que s’estudien en la sessió i  fetes als encarregats de fer la guia d’estudi corresponent. Resultats de l'avaluació específica de les activitats d'acord amb els criteris de qualificació establerts (vegeu documentació annexa) Èxit acadèmic de l’avaluació i de la reavaluació de teoria i comparació amb el del curs anterior.

Grup d'innovació docent: 
GIBAF

Histoflash II

Coordinació: 
Vilaplana Hortensi,Jordi
Participants: 
Jordi Vilaplana Hortensi, Ruth Ferrer Roig, Raquel Martín Venegas, Montserrat Mitjans Arnal, Juan José Moreno Aznárez, Maria del Carme Pelegrí Gabaldà, Maria Teresa Brufau Bonet, Gemma Manich Raventós
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En el nou escenari que estableix l'EEES, amb l'estudiant al centre del procés d'aprenentatge, sorgeix la necessitat de replantejar, entre d'altres, el disseny i desenvolupament de les activitats que duen a terme els estudiants. En l'assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia III, assignatura de formació bàsica del Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, s'hi imparteixen els continguts d'anatomia, fisiologia i fisiopatologia humanes dels sistemes respiratori, renal, endocrí i reproductor, així com la termoregulació i les seves alteracions. El curs 2011-12 es va posar punt, en el marc d'aquesta assignatura, una pràctica d'histologia que tenia com a objectiu que els estudiants, per mitjà de l'observació al microscopi òptic, aprenguessin a identificar i interpretar mostres histològiques de teixits sans o patològics dels sistemes estudiats. El període de temps dedicat a l'aprenentatge, però, depenia de la disponibilitat de laboratoris de pràctiques equipats amb microscopis, de la possibilitat d'utilitzar sistemes d'observació múltiples i depèn també de la presència del professor, que havia de confirmar o corregir la identificació que fa l'alumne i donar les pautes per a una correcte interpretació de les preparacions. És en aquest context que es va desenvolupar l’aplicatiu Histoflash, del qual amb el present projecte se’n vol determinar l’eficiència i utilitat. L'objectiu és que amb aquesta nova eina l'estudiant pugui de forma autònoma complementar la formació que rep al laboratori de pràctiques i acabi adquirint una bona formació respecte el reconeixement dels diferents teixits.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/012
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Tal i com s'ha comentat, la fase 3 és la fase d’avaluació del projecte, en la qual s’estudiarà la seva repercussió en el rendiment acadèmic dels estudiants i el grau de satisfacció d’aquests.

Per a l'avaluació s'aprofitarà que en les dues 'convocatòries' d'exàmens finals de l'assignatura (febrer i juny del 2014) es fa una enquesta referent a les diferents activitats realitzades durant el curs, i en aquesta enquesta s'hi afegiran ítems que permetin valorar l'ús que fan els estudiants del programa Histoflash i la seva valoració.

S'utilitzaran també com a índex d'utilització els accessos que tinguin els mòduls Histoflash que es troben ja penjats al repositori OMADO i l'evolució temporal d'aquests accessos.

Per altra banda, es compararà també la qualificació de l'examen d'histologia que obtenen els estudiants del present curs (que han usat l'Histoflash) amb els del curs anterior. Aquesta fase s'iniciarà a partir del febrer del 2014  

Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013

INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ

Coordinació: 
Modamio Charles, M. Pilar
Participants: 
Eduardo L. Mariño Hernández, M. Pilar Modamio Charles, Cecilia Fernández Lastra, Antonio J. Braza Reyes, Eric Miguez Díez, Héctor Ruiz Loscertales, Gonzalo Tobaruela Martínez
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
Farmàcia, Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte té com a objectiu determinar si la intervenció realitzada (modificació de la metodologia d'ensenyament-aprenentatge) augmenta el grau de consecució de l'objectiu d'adquisició de competències específiques d'atenció farmacèutica per part dels estudiants de Farmàcia, donant resposta als reptes futurs de la professió farmacèutica amb relació a la implementació de serveis professionals farmacèutics, com és el dels Sistemes Personalitzats de Dosificació. Aquest objectiu s’emmarca dins de les línies d’innovació docent del grup i, en concret, en les que es refereixen a: Aprenentatge professionalitzador: PNT (Procediment Normalitzat de Treball) Metodologies actives per l’aprenentatge: Aprenentatge col.laboratiu. Metodologies actives per l’aprenentatge: Aprenentatge autònom i PBL, Casos i Simulacions. Aprenentatge en entorns virtuals: Open Educational Resources.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/022
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’alumnat implicat ha de ser capaç de desenvolupar competències amb relació al servei professional farmacèutic del Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD), considerant que: és una activitat que millora el procés d'ús dels medicaments, sent un mecanisme d'ajuda per optimitzar l'adherència als tractaments i, per tant, els resultats en salut dels pacients. la participació en col·laboració amb l'equip de salut i la coordinació dels diferents serveis assistencials, la qual cosa redunda en benefici del pacient. sent un servei universal des de la voluntarietat del pacient, sempre que compleixin uns requisits mínims recollits en els PNT o bones pràctiques. s’ha de comprometre a complir amb la legislació relativa a la Protecció de Dades Personals, s’ha d’informar i aclarir qualsevol dubte al pacient, així com advertir al pacient davant qualsevol eventualitat. Amb relació a les competències incloses en el pla docent de l’assignatura, tals com: Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals) (competència transversal). Desenvolupar habilitats de comunicació i d'informació, tant orals com escrites, per tractar amb pacients i usuaris del centre on es desenvolupi l'activitat professional. Promoure les capacitats de treball i col·laboració en equips multidisciplinaris i les relacionades amb altres professionals sanitaris (competència transversal). Intervenir en les activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, en l'àmbit individual, familiar i comunitari, amb una visió integral i multiprofessional del procés de salut (competència específica). Promoure l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris (competència específica). Identificar, avaluar i valorar els problemes relacionats amb fàrmacs i medicaments, com també participar en les activitats de Farmacovigilància (competència específica). Dur a terme les activitats de farmàcia clínica i social, d'acord amb el cicle d'atenció farmacèutica (competència específica). Oferir consell terapèutic en farmacoteràpia i dietoteràpia, com també en l'àmbit nutricional i alimentari, als establiments als quals es presti servei.

Grup d'innovació docent: 
FARCLINAF

Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia.

Coordinació: 
Cambras Riu, Trinitat
Participants: 
Miguel Rodamilans Perez, Ma. Isabel Vazquez Baanante, Rosa Gimenez Claudio, Josep Maria Campanera Alsina, Ester Zulaica Gallego, Marta Alegret Jorda, Francisco Jose Perez Cano, Laura Baldoma Llavines, M. Pilar Modamio Charles, M. Antonia March Pujol, Veronica G. Noe Mata, Juan Jose Moreno Aznarez, Jesus Gomez Catalan, Nuria Llor Brunes, Victor Rimbau Barreras, Cecilia Fernandez Lastra, Montserrat Mitjans Arnal, Juan Maria Llobet Mallafre, M. Montserrat Muñoz Juncosa, Esther Pique Benages, Dolores Serra Cucurull, Anna Maria Canudas Teixido, Juan Carlos Laguna Egea, Antoni Diez Noguera, Maria Cristina Castellote Bargallo, Josefa Prat Aixela, M. Antonia Egea Gras, Carlos Julian Ciudad Gomez, Raquel Martin Venegas, Àngels Franch Masferrer, David Pubill Sanchez, Manuel Vazquez Carrera, Eduardo Luis Mariño Hernandez, Josefa Badia Palacin, Maria del Carme Pelegri Gabalda, Jordi Vilaplana Hortensi, Nuria Casamitjana Badia, Faiza Diaba, M. Immaculada Dinares Mila, Rosa Griera Farres, Isidoro Meton Teijeiro, Mercedes Amat Tuson, Anna Diez Pascual, Margarida Castell Escuer, Ruth Ferrer Roig, Ma. Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo, Albert Ferrer, Albert Tauler, Montserrat Arró, Pedro Marrero, Diego Haro, Carme Caelles, Joan Carles Rodriguez Rubio
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
El projecte (continuïtat del PID2011-UB/19) té com a finalitat el desenvolupament de casos clínics que seran tractats de manera transversal en les diverses assignatures al llarg del cursos del grau de Farmàcia. L'equip de professors planteja temes d'ampli interès social, que s'aniran resolent al llarg dels cursos del grau en les diverses assignatures. La nostra idea és reforçar la transversalitat d'assignatures amb la finalitat que els estudiants deixin de fer una excessiva compartimentació dels coneixements i vegin que els conceptes apresos en cursos basics són indispensables en cursos posteriors.
 
El curs 2011-12 s'ha desenvolupat el primer cas clínic del projecte, que correspon al tema de l'alcoholisme, a través de la història suposada d'un personatge, el Sam, que s'inicia molt jove al consum d'alcohol i al llarg de la vida patirà diverses patologies. El cas clínic va ser assessorat pel Dr. Antoni Gual, de la unitat d'alcohologia de l'hospital Clínic. A partir d'aquí, cada grup de professors disposa del cas per tractar la part que considerin convenient en la seva assignatura. El cas clínic dels alumnes i el plantejament del nostre equip de treball va ser presentat als professors de la facultat i als alumnes de primer curs dins l'assignatura de bioquímica (inici del projecte).
Igualment es van realitzar un lot de preguntes de continguts de bioquímica, fisiologia i farmacologia que van ser contestades pels alumnes de toxicologia, (4rt curs). El projecte que ara presentem és la continuïtat d'aquest, però afegint-hi la incorporació de professors implicats en altres assignatures. Així doncs el projecte que demanem està sol.licitat per 49 professors que estan implicats en la docencia de 16 assignatures del grau de Farmàcia .
 
Projecte actualment en desenvolupament fins juny de 2016.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/157
Grup d'innovació docent: 
ENAPFISIO