Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica.

Coordinació: 
Pubill Sanchez, David
Participants: 
Marta Alegret Jordà, Mercedes Amat Tusón, Antonio Camins Espuny, Ana María Díez Pascual, M. Immaculada Dinarès Milà, Elena Escubedo Rafa, Jesús Gómez-Catalán, Rosa Griera Farrés, Juan Carlos Laguna Egea, Joan Maria Llobet Mallafré, Núria Llor Brunés, Mercè Pallàs Lliberia, F. Xavier Palomer Tarridas, Maria Luisa Pérez García, Josefina Quirante Serrano, Miguel Rodamilans Pérez, Núria Roglans Ribas, Manuel Vázquez-Carrera, Ester Zulaica Gallego
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalitat del projecte és desenvolupar un conjunt d’actuacions en les quals l’avaluació continuada multidisciplinària i retroactiva afavoreixi l’aprenentatge durant el Grau i dins del nostre Departament, de manera que els propis alumnes percebin que els coneixements apresos en una assignatura són la base per d’altres, contribuint a generar una major disposició a un aprenentatge continuat i autònom al llarg de la vida, i fent èmfasi en que les habilitats i competències dels estudiants apreses durant uns semestres, no "haurien de desaparèixer" després d’alguns cursos acadèmics. Aquest projecte està dissenyat per un període de quatre anys (dos més dos) donada la separació temporal de les diferents assignatures (de segon semestre de primer curs fins a segon semestre de quart curs o el primer de cinquè del Grau de Farmàcia). Pensem que és adequat i operatiu dividir el projecte en dues fases de dos anys, tenint sempre present l’objectiu final que també descriurem en la part final dels objectius. Per facilitar la seva comprensió establirem un calendari amb les accions a desenvolupar cada any.

De fet, en el moment en què es presenta aquesta proposta, el professorat ja ha realitzat unes primeres reunions a fi i efecte de coordinar-se i repartir tasques, des de finals del semestre passat (gener-juny 2015). Això justifica la data d'inici proposada en la presentació.

Els objectius concrets són:

Primer any
1.- Identificar els coneixements, habilitats i competències especifiques per al seguiment de les assignatures:

a) de Química Orgànica necessaris per Farmacologia i de Farmacologia per a Química Farmacèutica.
b) de Farmacologia General  per Farmacologia i Terapèutica I i II.
c) de Farmacologia i Química Orgànica i Farmacèutica per al seguiment de l’assignatura de Toxicologia.

2.- Unificar la terminologia utilitzada en descriure conceptes per part del professorat del Departament implicat en el projecte.

3.- Avaluar en una assignatura finalista de Farmacologia i/o Toxicologia que denominarem “control”, els paràmetres identificats a 1, el que permetrà establir un grup de referència.

Segon any

4.- Preparar un conjunt d’activitats d’aprenentatge que requereixin integració de coneixements i competències, així com les corresponents activitats  d’avaluació de Farmacologia General i Química Orgànica i Farmacèutica d’especial rellevància per a les assignatures descriptives de Farmacologia (I i II) i de Toxicologia, i que afavoreixi l’aprenentatge dels alumnes per mitjà de l’avaluació formativa.       

5. Crear estratègies a Farmacologia i Toxicologia que “demostrin” i “convencin”  l’estudiant de que realment li és imprescindible el domini de coneixements apresos anteriorment per aprofitar convenientment l’aprenentatge “actual”.

En funció dels resultats d’aquest punt, s’ ajustaria l’objectiu 4.

Tercer any

6.- Adaptació dels plans docents i continguts, introduint les activitats d’aprenentatge de l’objectiu 4 i 5 d’aquestes tres matèries, Química Orgànica i Farmacèutica, Farmacologia i Toxicologia, amb la finalitat de facilitar la integració dels coneixements del Grau i, en aquest cas específic, de les matèries del nostre Departament.

7.-Implementar activitats transversals amb la finalitat de que l’alumnat integri i consolidi els coneixements bàsics que necessita de les assignatures que ja ha cursat.

Quart any i següents

8.- Avaluar posteriorment en l’examen de síntesi de Toxicologia o en altres assignatures finalistes implicades (per definir) si aquesta acció ha suposat una millora dels coneixements i de les habilitats dels alumnes, comparant-los amb el grup control.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/031
Grup d'innovació docent: 
ORFILA

Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos

Coordinació: 
Modamio Charles, M. Pilar
Participants: 
Eduardo L.Mariño Hernandez, Carlos De Figuereido Escriba, Cecilia Fernancez Lastra, Mª Angeles Piñero Lopez, Hector Ruiz Loscertales, Antonio Jose Braza Reyes, Gonzalo Torabuela Martinez
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
FARMACIA
Ensenyament/s: 
FARMACIA I NUTRICIO HUMANA I DIETETICA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
El present projecte té com a objectiu realitzar una intervenció que inclou una modificació de la metodologia d'ensenyament-aprenentatge per potenciar l'adquisició, així com la seva avaluació, de competències específiques d'atenció farmacèutica per part dels estudiants de Farmàcia. En concret, es tracta de competències relacionades amb els serveis professionals farmacèutics, com és el del maneig de medicaments complexos, dins la subcategoria de formació i informació, donant així resposta als reptes actuals i futurs de la professió farmacèutica.
 

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/027
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

 

Grup d'innovació docent: 
FARCLINAF

Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB

Coordinació: 
Rubio Serrano, Laura
Participants: 
Conxita Amat Miralles; Bárbara Arias Samperiz; José Antonio Asensio Fernández; Mercè Costa Cuberta; Laura Cuffi Cheliz; Jordi Delàs Amat; Itziar de Lecuona; Anna Escofet Roig; Mar Fatjó-Vilas Mestre; Marta Goula Goula; Eulàlia Grau Costa; Antonio Madrid Pérez; Maria Antònia March Pujol; Miquel Martínez Martín; Àngels Massip Bonet; Pep Mata Benedicto; Carles Mauricio Falgueras; Victòria Morin Fraile; M. Cristina Poblet Farrés; Joan Miquel Porquer Rigo; Rosa Povedano Ferré; Jaume Ros Vallverdú; Antoni Vallès Segalés; Anna Vilella Morató; Elisabet Playa Pous; Araceli Rosa de la Cruz; Mireia Esparza Pagès; Esther Esteban Torné; Montserrat Illan Villanueva; Xavier Torrado Prat; M. Àngels Pons Cardell; Fco. Javier Sarrasí Vizcarra; Josefina Carreras Sabaté; Emili Boix Fuster; Albert Soler i Llopart; Josep Solervicens Bo; Josep M. Domingo Clua; Mònica Rius Pinies; Chus Lama López; Ana Belén Fernández Cervilla; Núria Vergés Bosch; Amèlia Tey Teijón; Ascensión García García; Juan Jose Pacheco Puig; Enric Teixidó Simó; Teresa Valverde Gefaell; Maria Rubio Valera; ; Míriam Anderson; Àlex Peñalver Cabré; David Bondia García; Núria Pumar Beltran; Antonio Giménez Merino; Ruth Vilà Baños; Abdallah Tagourramt El Kbaich; Mercè Segarra; Mònica Martínez; Elena Maestre González; Eva Guix Comellas; José Antonio Sarria Guerrero; Rafael Romero Pineda; Montserrat Suriñach Pérez; Maria Antonia Buenaventura Rubio; Irene Cases Rodrigo; Francisco Javier Serrano Navamuel; Sergi Oliva Torres; Marta López Costa; M. Emilia Calvo Labarta; Xus Martín Garcia; Marta Bueno, Núria Rodriguez Ávila, Tònia Coll Florit; Clara Daroca Musté; Laia Moretó Alvarado, Manolo Fontiveros Sánchez, Ana Inés Fernández, José Antonio Padilla, Isabel Viola Demestre, Cecilia Fernández Lastra, Eduardo L. Mariño Hernández i M. Pilar Modamio Charles
Participants: 
Projecte en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona: Marta Comas Sàbat i Eulàlia Esclapés Turró
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Presentació

L’actuació es basa en la incorporació de l’aprenentatge servei (ApS) en diferents ensenyaments de la Universitat a través d’un projecte transversal i compartit per membres de diferents facultats. L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

La proposta consisteix en què els i les estudiants, tant de graus com de màsters, preparen conferències-taller sobre temes d’interès general relacionats amb els seus estudis  que estan cursant i les imparteixen en instituts d’ensenyament secundari de Barcelona, en un format de 20 minuts d’informació i 30 minuts de treball. taller i/o debat posterior. En tots els casos, es tracta de compartir coneixement i conversar sobre un tema que la universitat treballa i que pot ser de relleu  per a la formació i ha d’estar ajustat a l’alumnat de secundària.

En un clar alineament amb la metodologia d’aprenentatge servei, partim de la consideració que una de les necessitats de la nostra societat -cada vegada més hiperinformada i alhora amb més dificultat per aconseguir saber significatiu- és que els ciutadans tenen un dèficit de coneixement i, sobretot, un dèficit d’opinió reflexiva i de motivació per actuar o adoptar noves conductes. El servei ofert és un espai de debat sobre temes de relleu amb un doble objectiu 1) difondre la informació i 2) animar espais de debat, la millor manera de construir una opinió reflexiva i mobilitzadora. La proposta és clarament formativa per l’alumnat universitari implicat, ja que abans de fer les xerrades hi haurà un treball previ entre el professorat i els estudiants amb la finalitat de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, adequar-la al públic, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència. Per tal d’accedir als instituts receptors de la proposta, es comptarà amb un partner clau, el Consorci d’Educació de Barcelona, qui ajudarà a fer l’enllaç, difusió i vehicular les propostes amb les demandes de conferències-taller. Pel que fa al reconeixement acadèmic de les activitats d’ApS, en funció de la ubicació de l’experiència en cada ensenyament es determinarà com es valora l’aprenentatge realitzat, en l’avaluació convencional o amb crèdits de reconeixement.

Creiem que la proposta que es presenta pot ser una bona manera d’iniciar un projecte transversal d’aprenentatge servei que en un futur es pot ampliar a més facultats i ensenyaments, així com també altres públics receptors (biblioteques, centres cívics, o altres espais).

 

Objectius

L’objectiu bàsic relacionat amb la millora dels aprenentatges de l’estudiantat universitari implicat es fonamenta en l’aprenentatge experiencial i el “learning by doing”.  Els estudiants han de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, i per tant les competències especifiques del grau i les assignatures, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència.

En aquest sentit, el projecte té com a primer objectiu contribuir a la millora dels aprenentatges acadèmics dels estudiants, tant els relacionats amb els continguts propis de cada disciplina com els relacionats amb les competències transversals.

Així, els objectius d’aprenentatge dels estudiants implicats són:

 

1. Desenvolupar, a partir de l’acció en la comunitat, les competències transversals. Tot i que considerem que el projecte presentat permet treballar totes les competències transversals destacades des de la nostra universitat, considerem que ho fa d’una manera destacada pel que fa a:

· Capacitat comunicativa com a: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua (si s’escau), amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina; i capacitat de cercar, usar i integrar la informació. El projecte que presentem  permet treballar l’adequació comunicativa de continguts de caràcter científic per arribar a la població, en aquest cas als i les joves i, per tant, saber seleccionar la informació més rellevant i saber-la comunicar de manera que arribi al públic destinatari, alhora que aquesta permet obrir un espai per a la reflexió, el debat i la crítica al respecte.

· Treball en equip com a: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Donat que les conferències-taller es preveuen en parelles, resulta també important el fet de treballar en equip a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar la tasca a realitzar al llarg del projecte.

· Compromís ètic com a: capacitat crítica i autocrítica; i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques. El projecte d’aprenentatge servei que es presenta permet el coneixement d’altres contextos socials, la identificació de la dimensió social i política dels coneixements professionals, així com el compromís, participació i responsabilitat amb la comunitat entre d’altres.

 

2. Dissenyar i desenvolupar conferències formatives i  de debat reflexiu al servei de la comunitat en les àrees específiques de les disciplines que estudien.

El projecte té com a segon objectiu continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantació i difusió de la metodologia de l’ApS a la Universitat.  Hi ha també un segon objectiu, relacionat amb el grup ApS (UB), ja que es pretén continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantar i difondre l’ApS a la UB. En aquest sentit, es vol organitzar i realitzar aquest cicle de xerrades-taller, com a projecte transversal d’ApS de la Universitat de Barcelona, que alhora complementa les accions pròpies de cada Facultat.

Com a conseqüència dels dos anteriors, apareix un tercer objectiu, molt relacionat amb el posicionament de la UB com a universitat responsable socialment, una universitat que, tot investigant i formant, es preocupa de les necessitats de la societat en la qual està arrelada, i també dels reptes que té plantejats el conjunt de la humanitat. 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/150
Grup d'innovació docent: 
Innova-the

Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació

Coordinació: 
Domenech Cabrera, Oscar
Participants: 
Conxita Amat Miralles, Núria Llor Brunés
Departament: 
Departament de Fisicoquímica
Ensenyament/s: 
Nutrició Humana i Dietètica, Ciència i Tecnologia dels Aliments
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Introduir elements a les classes pràctiques de les tres assignatures que permetin la integració i la millor comprensió de conceptes com tonicitat i permeabilitat en les membranes biològiques.
Dissenyar una activitat col·laborativa per integrar els conceptes treballats en les pràctiques de les tres assignatures implicades. Es subministrarà als alumnes material referent a la col·laboració i al Treball en Equip per tal de facilitar la seva tasca.
Implementar des de la plataforma Moodle una aula invertida[2] on els docents serem els guies, facilitadors i activadors de l’aprenentatge. Aquesta modalitat de flipped classroom permetrà una millora del disseny pedagògic de l’activitat d’aprenentatge. L’activitat proposada serà la creació per part dels alumnes d’una wiki que integri els coneixements de les tres assignatures a l’entorn d’un tema determinat.
Elaborar dues rúbriques que serveixin per a l’avaluació de l’activitat d’aprenentatge. La rúbrica1 s’utilitzarà per dur a terme una autoavaluació, una coavaluació entre companys i l’avaluació per part dels docents. La rúbrica2 s’utilitzarà per part dels docents per avaluar ítems referents a la competència transversal Treball en Equip.
Elaborar un qüestionari tipus SEEQ (Students' Evaluations of Educational Quality) per conèixer l’opinió dels alumnes vers l’activitat d’aprenentatge.

[2] Berruecos-V., A.M. (2013) MOOC Blended Learning: Personalized Education for  Students, Blended Learning, Coordinado por: Greenberg, Schwartz y M.Horn

Codi del projecte: 
2015PID-UB/018

Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes

Coordinació: 
Urpi Sarda, Mireia
Participants: 
Xavier Torrado Prat, Concepció Amat Miralles, Cristina Andres Lacueva, Andreu Farran Codina, Montserrat Illan Villanueva, Maria Antonia Lizarraga Dallo, Rafael Llorach Asunción
Departament: 
Departament de Nutrició i Bromatologia
Ensenyament/s: 
Grau de Nutrició Humana i Dietètica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent és dur a terme una millora en la consolidació de les competències transversals del grau i específiques de l’assignatura a partir d’activitats d’aprenentatge diverses.

Aquest objectiu general dona lloc a diferents objectius específics:

- Crear una carpeta d’aprenentatge on line com a eina per a l’aprenentatge reflexiu, crític i experimental.

- Definir una activitat formativa-reflexiva basada en les competències següents: “adquirir capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques” (competència transversal UB) i “reconèixer els principis ètics, les responsabilitats legals i l’exercici de la professió de dietista-nutricionista” (competència específica per al grau de NHD).

- Crear dues activitats a partir de la competència específica “Identificar els límits de la professió i les seves competències” basades en una activitat formativa-reflexiva i en una activitat de presentació oral de “competències per àmbits”.

- Establir els mecanismes i dissenyar els instruments d’avaluació per a cada una d’aquestes activitats.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/020

MICOMFARada

Grup d’innovació per a la millora de les competències professionals al Grau de Farmàcia

L’objectiu principal del grup és realitzar accions d’innovació docent en en el marc del pla d’estudis del Grau de Farmàcia encaminades a millorar les competències professionals dels estudiants de farmàcia.

Coordinació: 
Escolano Mirón, Carmen
Membres del grup: 
Encarna García
Mercè Pallàs
Santiago Vázquez
Montserrat Miñarro
Carles Galdeano
Anna Lluch
Pilar Pérez Lozano
Christian Griñan
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/154
Departament: 
Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

“Jardins per a la salut”: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica

Coordinació: 
Simon Pallise, Juan
Participants: 
Carles Benedi Gonzalez, Cesar Blanche Verges, Ana Maria Rovira Lopez, Neus Nogue Serrano, Oscar Marcos Valiente, Maria Concepcio Bosch Daniel
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general és captar l’atenció i la implicació de l’estudiant des del primer dia en l’elaboració de forma col·laborativa d’un projecte comú que tingui una projecció social d’utilitat i servei a la comunitat (nou recurs divulgatiu pel públic en general) més enllà del que pot significar un treball de curs. Complementàriament es cerca la motivació de l’estudiantat a través de l’APS com un servei que doni resposta a necessitats reals de la societat com pot ser la protecció del medi ambient i la seva relació amb la salut i, també, en la conservació del patrimoni vegetal que ens és més proper.

En relació a les competències especifiques es perseguirà:

  • Utilitzar correctament la nomenclatura botànica en la denominació de les espècies
  • Redactar ordenadament la descripció d’una espècie amb la terminologia botànica adequada
  • Cercar utilitzar i integrar la informació botànica de referència
  • Fomentar l’aprenentatge autònom i col·laboratiu en Botànica farmacèutica
  • ​Adquirir nocions bàsiques del paper de boscos i jardins en el manteniment de la salut

En relació a competències transversals:

  • Compromís ètic (imatges pròpies amb llicència lliure)
  • Capacitat de síntesi escrita i de visions globals integradores (les guies aportades)
  • Pulcritud en el treball i responsabilitat i compromís per la feina ben feta
  • Capacitat autocrítica (la seva autoavaluació)
Codi del projecte: 
2014PID-UB/054

Estratègies per afavorir l’aprenentatge autònom de l’estudiant

Coordinació: 
Girona Brumos, Ma. Victoria
Participants: 
Ernest Abadal Falgueras, Montserrat Busquets Abio, Rosa Ma. Nonell Torres, Jordi Ortin Rull, Artur Parcerisa Aran, Max Turull Rubinat, Antoni Valles Segales
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’autoregulació –element clau en l’avaluació continuada- es relaciona directament amb el desenvolupament de la capacitat de l’estudiant de ser autònom en el seu procés d’aprenentatge. En realitat, l’aprenentatge significatiu comporta esdevenir cada vegada més autònom, més capaç de conduir el propi procés d’aprenentatge. 

Amb freqüència l’alumnat pren les activitats d’avaluació continuada com una manera d’anar aprovant de mica en mica les assignatures, essent la seva màxima preocupació anar sumant punts fins que té els suficients per aprovar.

Aprendre no és anar sumant punts. Aprendre  significa després d’un determinat procés haver adquirit nous coneixements, actituds o valors i haver-los integrat per desenvolupar competències.

L’avaluació continuada li hauria de servir a l’estudiant per aprendre i per valorar el fet d’aprendre. D’aquí la importància de diferenciar les funcions formativa i formadora de la funció acreditativa de l’avaluació.

Realitzar proves d’avaluació, ni que sigui retornant molt aviat els resultats obtinguts, no sembla ser sempre un feedback suficient per provocar en l’estudiant un estímul i un recurs perquè reguli el seu procés d’aprenentatge.

Aquest projecte pretén definir estratègies degudament aplicades i contrastades que estimulin i permetin a l’alumnat desenvolupar el seu aprenentatge autònom.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/070
Grup d'innovació docent: 
TRANS.EDU

Validació del procés i dels instruments d’avaluació de la competència “capacitat aprenentatge i responsabilitat” a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica

Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Participants: 
Montserrat Aroztegui Trenchs, Montserrat Miñarro Carmona, Rosa M. Aparicio Pelegrin, Encarnacion Garcia Montoya, Maria Pilar Perez Lozano, Joaquim Suñer Carbo, Jose Maria Suñe Negre, Jose Ramon Tico Grau, Anna Viscasillas Clerch, Anna Fabregas Fernandez, Begoña Torres Gallardo
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte és en primer lloc finalitzar en el curs 2014-2015 el procés d’implantació de l’avaluació de les pràctiques i de la competència associada (Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat) en lesassignatures bàsiques i obligatòries de l’àmbit galènic del Grau de Farmàcia, amb la validació del procés i dels instruments d’avaluació en les quatre assignatures pendents de l’estudi de garantia de qualitat.

En segon lloc, es pretén iniciar la implantació d’aquesta estratègia en assignatures de post-grau de l’àmbit de laFarmàcia Galènica. S’elaboraran les rúbriques d’avaluació corresponents per tal de portar a terme la heteroavaluació de les pràctiques i de la competència associada. S’aplicaran aquestes rúbriques en assignatures del TEFIG, seleccionant inicialment dues com a pilot Pràctiques de Preformulació­–Formulació i Formes farmacèutiques semisòlides  (nivell de domini Expert).

Codi del projecte: 
2014PID-UB/050
Grup d'innovació docent: 
GIDTF2013

Creació d’una aplicació (App) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals

Coordinació: 
Prat Aixela, Josefa
Participants: 
Ruth Ferrer Roig, M.Jose Rodriguez Lagunas, Roser Fisa Saladrigas, Margarida Castell Escuer, Francisco Jose Perez Cano, Josefa Prat Aixela, Oscar Marcos Valiente, Jose Ramon Gumiel Puy, Raquel Martín Venegas
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Atès que una de les competències generals que ha d’adquirir l’estudiant del Grau de Farmàcia és la Sostenibilitat que inclou “la capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques” i que hores d’ara la formació dels estudiants en aquest àmbit està en mans de la voluntat del professorat, el principal objectiu d’aquest projecte és millorar els coneixements transversals dels estudiants de Farmàcia sobre criteris mediambientals.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/049
Grup d'innovació docent: 
ULD-FARMÀCIA