Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

NUTRICIO-P-IDRada

Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable.

El grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsables (NUTRICIO-P-IDR) té com a objectiu millorar els aprenentatges i l’adquisició de competències relacionades amb la nutrició pràctica. Per tant, que a través de les activitats docents desenvolupades en nutrició pràctica pretenem que els estudiants arribin a ser més competents, reflexius, amb capacitat crítica i científica i d’adaptació als canvis en funció de les necessitats de la societat. A més a més, pretenem alinear la innovació docent i els resultats obtinguts amb valors de la societat.

Coordinació: 
Urpi Sarda, Mireia
Membres del grup: 
Montserrat Illan
Xavier Torrado
Andreu Farran
Maria Antonia Lizarraga
Rafael Llorach Asuncion
Cristina Andres Lacueva

L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant

Coordinació: 
PEREZ CANO, FRANCISCO JOSE
Participants: 
Castell Escuer, Margarida
Participants: 
Franch Masferrer, Àngels
Participants: 
Rodríguez Lagunas, Maria José
Participants: 
Massot Cladera, Malen
Participants: 
Camps Bossacoma, Mariona
Participants: 
Azagra Boronat, Ignasi
Departament: 
Departament de Bioquímica i Fisiologia
Ensenyament/s: 
Màster de Nutrició i Metabolisme
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu global del projecte consisteix en plantejar un conjunt d’activitats a dins i fora de l’aula que permetin desenvolupar les qualitats crítiques dels estudiants envers la informació i d’aquesta manera implicar-los de forma més activa i reflexiva en el seu procés d’aprenentatge corresponent als  continguts d’una part del temari.

Concretament es pretén:

- fomentar una actitud més reflexiva (mitjançant la promoció d’una actitud activa i crítica amb la informació disponible en línia)
- promoure una major participació (mitjançant la utilització de l’aula invertida basada en els coneixements previs dels estudiants i la gammificació a través de dispositius mòbils)
- solucionar les mancances formatives en aspectes bàsics necessaris per al desenvolupament de l’assignatura

 
 
Codi del projecte: 
2017PID-UB/026
Grup d'innovació docent: 
ULD-FARMÀCIA

Pràctiques de feedback participat per a la millora del rendiment a l’assignatura Farmàcia Galènica I

Coordinació: 
HALBAUT BELLOWA, LYDA
Participants: 
GARCIA CELMA, JOSÉ MARIA; OLIVA HERRERA, MIREIA; SALVADO LLADÓ, MARIA ANGELES; LOPEZ PAZ, SYLVIA CRISTINA; MIÑARRO CARMONA, MONTSERRAT; APARICIO PELEGRIN, ROSA M.; VISCASILLAS CLERCH, ANNA; GARCIA MONTOYA, ENCARNA; PEREZ LOZANO, MARIA PILAR; TORRES GALLARDO, BEGOÑA; CANO GARCIA, ELENA; FERNÁNDEZ FERRER, MAITE; PONS SEGUI, LAURA
Departament: 
Departament de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Millora del rendiment acadèmic mitjà a l’assignatura de Farmàcia Galènica I.
- Millora de la percepció d’aprenentatge.
- Millora de la competència d’aprendre a aprendre.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/003

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

Coordinació: 
URPI SARDA, MIREIA
Participants: 
LLORACH ASUNCION, RAFAEL; AMAT MIRALLES, CONCEPCIÓ; ILLAN VILLANUEVA, MONTSERRAT; TORRADO PRAT, XAVIER; ANDRES LACUEVA, CRISTINA; LIZARRAGA DALLO, MARIA ANTONIA; FARRAN CODINA, ANDREU
Departament: 
Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Ensenyament/s: 
Grau de Nutrició Humana i Dietètica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent és dissenyar instruments per avaluar l’aprenentatge durant la formació pràctica dels estudiants de Pràctiques Externes del grau de Nutrició Humana i Dietètica.

Aquest objectiu general es concreta en diferents objectius específics:

O.1 Integrar els tutors dels centres receptors de Pràctiques Externes a l’equip docent de l’assignatura com a elements clau en la formació dels estudiants. A partir d’aquest enunciat es desenvoluparan activitats de formació pels tutors per a la millora de la seva tasca docent.

O.2. Organitzar trobades entre els membres de l’equip docent de les Pràctiques Externes (que són els tutors acadèmics dels estudiants) i els tutors dels centres receptors per analitzar les activitats d’aprenentatge que fan els estudiants i planificar l’avaluació de les pràctiques tenint en compte els diferents àmbits en que es duen a terme.

O.3 Dissenyar instruments d’avaluació pel valorar l’aprenentatge en la formació pràctica dels estudiants en els centres receptors en els diferents àmbits on realitzen les pràctiques.

O.4 Dissenyar instruments d’avaluació per a les activitats que fan els estudiants i que queden plasmades a la carpeta d’aprenentatge. Aquestes activitats van ser dissenyades en el marc d’un PID anterior.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/007
Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013

Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative

Coordinació: 
Simon Pallisé, Joan
Participants: 
Carles Benedí, Cèsar Blanché, Maria Bosch
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Promoure l’estudi continuat mitjançant proves recopilatòries setmanals d’autoavaluació dins el mateix horari de classe.
  • Recopilar per part del professorat els resultats de retenció per part de l’alumnat de conceptes claus per tal de corregir, si fos el cas, algunes deficiències.
  • Motivar a l’estudiant envers l’autoaprenentatge en format “Aula invertida” per tal de portar el dia aquesta assignatura de forta càrrega descriptiva i, en conseqüència, memorística.
Codi del projecte: 
2016PID-UB/030
Grup d'innovació docent: 
GIBAF

Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació

Coordinació: 
Benavente Moreno, Fernando Julian
Participants: 
Elisabeth Fuguet Jordà, Estela Giménez López, Santiago Hernández Cassou, Lluís Puignou Garcia, Núria Serrano Plana, Xavier Subirats Vila, Àlex Tarancón Sanz
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’aprenentatge a les classes pràctiques de laboratori que s’inclouen com a part de moltes assignatures teòrico-pràctiques dels graus de Ciències Experimentals i de la Salut és complex des d’un punt de vista organitzatiu. La major dificultat ve provocada per la necessitat de programar les classes pràctiques de laboratori simultàniament al desenvolupament de les classes de teoria i seminaris, havent de dividir els estudiants en grups molt més reduïts, a causa de la disponibilitat limitada en el temps del semestre i l’espai existent als laboratoris. D’acord a la nostra experiència, el gran nombre de grups de classes pràctiques de laboratori, de professorat implicat i la varietat de coneixements teòrics previs dels estudiants comporta sovint poca homogeneïtat en l’aprenentatge de l’estudiant i en l’assoliment de les diferents competències, així com en la seva posterior avaluació. Aquest fet es veu especialment agreujat en el cas de l’assignatura Química Analítica del Grau de Farmàcia, que és una assignatura de primer curs on el nombre anual d’estudiants implicats és molt gran, de l’ordre de 500, i la capacitat màxima del laboratori de pràctiques és d’una trentena d’alumnes. A més, les pràctiques de laboratori es porten a terme en parelles, el que dificulta saber el grau d’aprenentatge assolit per cada membre de la parella. Finalment, el programa inclou més de 30 experiències que es simultaniegen i s’avaluen de forma continuada amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament tant de les competències transversals dels estudiants, com de les específiques. En aquest projecte es pretén solucionar aquest problema proposant una planificació integral innovadora de les classes pràctiques de laboratori basada en la coordinació de l’equip docent, en l’avaluació continuada fomentant l’aprenentatge amb dinàmiques d’aula invertida i en la introducció de nous materials d’aprenentatge i instruments d’avaluació, com els qüestionaris virtuals i les rúbriques. El projecte es realitzaria durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018.

L’objectiu principal és homogeneïtzar els aprenentatges i l’assoliment de les competències transversals i específiques dels estudiants a les pràctiques de laboratori de Química Analítica, així com la seva avaluació.  En concret es pretén millorar els següents aspectes:

- Saber seleccionar i utilitzar la informació bibliogràfica per triar el tractament i el mètode d’anàlisi volumètric més adient per a cada determinació i dur a terme els càlculs previs necessaris.
- Conèixer els aparells, instruments i material bàsic del laboratori i com utilitzar-los.
- Aprendre a seguir i interpretar els procediments analítics basats en mètodes volumètrics àcid-base, de complexació, redox i precipitació.
- Treballar correctament en un laboratori bàsic d’anàlisi.
- Saber organitzar-se i planificar el treball al laboratori, i desenvolupar el sentit crític.
- Elaborar i utilitzar correctament un diari de laboratori.
- Saber expressar i avaluar els resultats d’una anàlisi.

 
 
Codi del projecte: 
2016PID-UB/014
Grup d'innovació docent: 
GIDQACCS

Estàs preparat per treballar en el laboratori?

Coordinació: 
Prat Aixela, Josefa
Participants: 
Ruth Ferrer Roig, Raquel Martin Venegas, Roser Fisa Saladrigas, M. Jose Rodriguez Lagunas, M. Montserrat Muñoz Juncosa
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els estudiants del Grau de Farmàcia inicien la docència pràctica de la titulació en l’assignatura Iniciació al Treball de Laboratori. En aquesta assignatura reben les bases per treballar correctament en el laboratori amb criteris de qualitat, medi ambient i seguretat. Tanmateix, és imprescindible que abans d’entrar al laboratori per primera vegada, els estudiants hagin adquirit un mínim de coneixements previs relacionats amb aquests criteris. Creiem que una forma de garantir que tots els estudiants hagin assolit aquests coneixements és treballar els continguts de manera autònoma amb material proporcionat pel professor per després, avaluar els coneixements mitjançant un qüestionari en línia. El material a partir del qual poden treballar els continguts és un tríptic i un vídeo de la ULD creats amb aquesta finalitat en l’àmbit de projectes d’innovació docents anteriors. Fins ara, l’avaluació es feia al laboratori els primers dies de pràctiques però els resultats sempre eren molt negatius i es detectava que els estudiants no utilitzaven el material de la ULD per a la seva preparació. En aquesta nova estratègia, l’estudiant haurà de superar el qüestionari en línia obligatòriament amb una nota mínima per poder realitzar les pràctiques però tindrà la possibilitat de repetir la prova tantes vegades com vulgui fins assolir els coneixements. D’aquesta manera, es pretén que a l’hora d’entrar al laboratori tots els estudiants tinguin aquests coneixements mínims.

Assolir, ABANS d’entrar al laboratori, els coneixements mínims i imprescindibles sobre les normes d’actuació en el laboratori, sobretot les referents a seguretat, salut, medi ambient i qualitat, dins del marc de la prevenció de riscos. D’aquesta manera, els estudiants estaran preparats per afrontar de forma autònoma, petits incidents que es puguin presentar al laboratori ja des del primer dia i se’n reduirà la gravetat.

 

Codi del projecte: 
2016PID-UB/002
Grup d'innovació docent: 
ULD-FARMÀCIA

Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica

Coordinació: 
Benedi Gonzalez, Carles
Participants: 
Joan Simon Pallisé, Cèsar Blanché Vergès, Maria Bosch Daniel, Ana M Rovira López
Departament: 
Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia
Ensenyament/s: 
FARMÀCIA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Dissenyar una activitat que en el seu conjunt integra el treball tutoritzat de l’estudiant amb tots els continguts teòrics del pla docent  per a l’avaluació continuada, molt focalitzada en les competències específiques.

- Que aquesta activitat sigui un entrenament durant tota l'assignatura que prepari per a l'examen teòric i constitueixi en si mateixa una millora en el procés d’aprenentatge.

- Que els alumnes puguin  copsar de forma quantificada i acumulativa l’evolució del seu aprenentatge al llarg del procés formatiu i des del mateix inici de l’activitat.

- Fomentar que els estudiants duguin l’estudi de l’assignatura al dia a partir d’ activitats seqüenciades  durant tot el quadrimestre a partir dels continguts explicats progressivament a classe

Codi del projecte: 
2015PID-UB/041
Grup d'innovació docent: 
GIBAF

Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor

Coordinació: 
Perez Cano, Francisco Jose
Participants: 
Francisco José Pérez canó, Margarida Castell Escuer, Angels Franch Masferrer, Sandra Saldaña Ruiz, Maria José Rodríguez Lagunas, Malen Massot Cladera, Mariona Camps Bossacoma
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Màster Nutricio i Metabolisme
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu global del projecte consisteix en plantejar una activitat complexa -elaboració d’una presentació en dos registres diferenciats: adaptat al col·lectiu sanitari i adaptat al pacient- que permeti assolir objectius específics com són el treballar de forma conjunta els continguts científics d’una part del temari i millorar competències transversals, concretament:

- la cerca d’informació: a través de la capacitat de cercar, utilitzar i integrar la informació i la capacitat de comprensió.
- la capacitat comunicativa, a través de la integració de la informació, la capacitat de comprendre i la capacitat de transformar el coneixement en l’expressió oral en dos tipus de registres.
- el treball en equip, mitjançant la capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú.
- el compromís ètic basat en la capacitat crítica i autocrítica, com en el cas de l’aplicació de les rúbriques de valoració).

D’altra banda es pretén aprofitar noves tecnologies com són els telèfons mòbils per al desenvolupament d’un qüestionari amb solucions a temps real, i implicar docents i estudiants en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) més innovadores de què es disposen en aquest entorn d’aprenentatge.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/040
Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013

Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica

Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Participants: 
Rosa M. Aparicio Pelegrin, Anna Viscasillas Clerch, Encarnacion Garcia Montoya, Maria Pilar Perez Lozano, Montserrat Miñarro Carmon, Joaquim Suñer Carb, Jose Maria Suñe Negre, Jose Ramon Tico Grau, Anna Fábregas Fernández, Begonya Torres Gallardo, Alfonso Del Pozo Carrascosa, Anna Calpena Campmany, Montserrat Alavedra Farell
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
FARMÀCIA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Fomentar un aprenentatge significatiu i efectiu al voltant de l'aplicació de la competència matemàtica en l'àmbit de la Farmàcia Galènic mitjançant una estratègia interactiva.
  • Comprovar el grau de consolidació de l'aprenentatge adquirit a l'àmbit de seminaris de problemes de  les assignatures de l'àmbit de la Farmàcia Galènica que s'imparteix gradualment en 1r, 3r, 4t i 5è del Grau de Farmàcia mitjançant un model d'ensenyament/aprenentatge en espiral.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/039
Grup d'innovació docent: 
GIDTF2013