Facultat de Física

Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències

Coordinació: 
JORGE LABANDA ANGULO
Facultat: 
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Màster d'Enginyeria Química
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general d’aquest projecte d’innovació docent és la implementació de noves pràctiques de laboratori per a la millora dels aprenentatges i en adquisició de competències de la professió d’enginyer químic. En concret, es pretén millorar l’aprenentatge d’alguns processos industrials concrets, de la metodologia del disseny d’experiments i de la planificació de projectes a escala de laboratori. Simultàniament, es millorarà en l’adquisició de competències com el treball en grup, el lideratge d’equips de treball, plantejar solucions a problemes, i saber redactar, presentar i desenvolupar informes tècnics.

A fi d’assolir l’objectiu general, el projecte docent que es planteja pretén realitzar les següents actuacions:

 • Dissenyar les noves pràctiques de laboratori com a pràctiques obertes sense un guió de practiques tancat, de manera que els alumnes hauran de planificar els experiments, tal i com faran en un futur al món industrial.
 • Definir un nou sistema d’avaluació de les pràctiques de laboratori en l’ensenyament d’Enginyeria Química.
 • Treballar la funció de líder d’un grup de persones, de tal manera que tots els alumnes siguin líders i obtinguin una avaluació.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/031

Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa

Coordinació: 
JULIA DIAZ, BRUNO
Participants: 
Vives Santa-Eulalia, Eduard; Graciani Diaz, Ricardo; Latorre Sentis, Jose Ignacio; Ricardo Mayol Sanchez
Facultat: 
Departament: 
Departament de Física Quàntica i Astrofísica
Ensenyament/s: 
Física
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objetivos prioritarios:

- Conseguir que los alumnos aprendan a analizar un problema numerico, crear un algoritmo y finalmente programarlo de una forma autonoma.

- Mejorar la comprensión tanto de los métodos computacionales como de la física estudiada mediante clases de prepráctica y postpráctica en las que se ponen en comun los problemas encontrados. 

- Conseguir que los alumnos utilizen herramientas de colaboración, por ejemplo, foros, de forma eficiente.

- Coordinar activamente al profesorado involucrado.

Objetivos secundarios:

- Proporcionar, mediante los foros, que los estudiantes vean el máximo número de problemas y fallos en los programas, esto es fundamental para aprender a depurar programas de ordenador. 

- Mejorar de forma notable la calidad de programación de los alumnos, mediante informes de prácticas enfocados a identificar malas prácticas y proporcionar métodos para mejorar la calidad de los programas de los alumnos. 

- El uso de foros de forma activa hace que los alumnos mejoren notablemente su participación activa en el aula.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/013

Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica

Coordinació: 
Perez Canals, Enrique
Participants: 
Joan Manel Hernández Ferràs
Participants: 
Luis Navarro Veguillas (Professor emèrit UB)
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Física
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es tracta d'introduir una vessant més conceptual en els estudis de Física. Per això, aprofitarem la història de la física quàntica per plantejar qüestions de fonaments de física que molts cops els estudiants no s'han fet i que considerem que s'haurien de fer: què és un electró? què és un fotó? és atomista la física moderna? és determinista la mecànica quàntica? A falta d'una assignatura de filosofia de la física en el currículum de la carrera, i a falta també de docència no reglada en aquest sentit, es tracta de fer reflexionar els alumnes d'últim any de carrera sobre els coneixements que han adquirit al llarg dels anys. El debat més enllà de les formalitats del càlcul és una activitat que els estudiants de física en general desconeixen i, també en general, agraeixen. Amb la pàgina que projectem, a més de proporcionar material de discussió per a l'aula, volem obrir un camp en general desconegut per l'alumne: els fonaments i la filosofia de la física. El fet d'incloure aquest projecte en una assignatura principalment experimental pensem que lluny de ser un problema, representa un alicient extra, doncs en experiències anteriors hem pogut comprovar com les discussions conceptuals esdevenen més fecundes en incloure la descripció i anàlisi dels experiments directament relacionats amb allò que es qüestiona.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T03
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

Donat que l'objectiu és incidir en l'interès dels estudiants en els fonaments conceptuals de la física, es pot confeccionar un qüestionari amb enunciats del tipus verdader/fals per veure fins a quin punt s'ha despertat aquest interès. De totes formes, el principal ús de la pàgina a dissenyar haurà satisfet les expectatives si els estudiants hi accedeixen en algun moment al llarg del curs. Per això el més adient sembla que pot ser incloure-hi mesuradors de visites. D'aquesta manera podrem estimar fins a quin punt els hi ha sigut una eina útil.

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

En el cas del qüestionari, es podria fer una comparativa amb un qüestionari fet a l'inici del curs. En el cas dels mesuradors de visites, es podria estudiar fins a quin punt l'interès dels estudiants ha evolucionat a partir de l'evolució del nombre de visites. Seria esperable que, si s'ha aconseguit estimular o intensificar la curiositat dels estudiants en els temes proposats, el grau d'accés a la pàgina amb els recursos posats a la seva disposició ha d'augmentar al llarg del curs.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

La pròpia pàgina we dissenyada ha de permetre recollir les dades que es faran anar per a l'avaluació. Tant el qüestionari com els mesuradors formaran part del funcionament de la pàgina.

 

Construir i gestionar una pàgina web que aglutini diversos recursos en xarxa sobre la Història de la Física Quàntica. Aquests recursos han d'estar enfocats especialment a la discussió dels fonaments i interpretació de la Mecànica Quàntica. La pàgina a dissenyar estarà principalment dedicada als estudiants de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, però, almenys en part, també estarà oberta a l'ús públic general, per donar visiblitat a la feina que es fa en aquest àmbit a la nostra Universitat.

Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics

Coordinació: 
Jordi Colomer Farrarons
Participants: 
Pedro Luis Miribel Català, Jaime López Sánchez, Gloria Cemelia Sánchez Marquez
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Electrònica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Actualment els estudiants d’Enginyeria Biomèdica realitzen pràctiques típiques d’electrònica en els seus estudis, similars a les que es realitzen en altres ensenyaments. Segons l’opinió dels estudiants aquest tipus de pràctiques són molt poc motivadores doncs, no veuen l’aplicació directa als seus estudis. La proposta és aplicar la metodologia basada en projectes per a la realització de les pràctiques en el grau d’Enginyeria Biomèdica en les dues assignatures: Electrònica Aplicada i Biomedical Instruments and Equipment. D’aquesta forma els alumnes haurien de realitzar un projecte d’electrònica aplicat a l’Enginyeria Biomèdica. Els alumnes a més d’estar més motivats adquiriran competències en la realització d’un projecte, és a dir, mitjançant l’aprenentatge basat en projectes els estudiants podran adquirir competències professionals que són difícils de treballar amb metodologies convencionals. Algunes d’aquestes competències són les propostes per la UB com a competències transversals [1] i les seran molt útils en el seu Treball Fi de Grau i en el seu futur professional. 

 

L’objectiu de la proposta es que els alumnes adquireixin les competències en la realització de projectes d’enginyeria como són:

 1. Capacitat de treballar amb una metodologia professional en la realització d’un projecte.
 2. Utilització d’eines de recerca d’informació tècnica.
 3. Capacitat emprenedora.
 4. Capacitat de redacció d’una memòria tècnica professional.
 5. Capacitat de treballar en equip
 6. Capacitat d’utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d’informació relacionada amb els equips biomèdics.
 7. Tenir capacitat d’organització i de gestió del temps.
 8. Mantenir un comportament adequat en un entorn de treball. Compromís ètic.
 9. Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica
 10. Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions
 11. Capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit
Codi del projecte: 
2014PID-UB/076
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
L’avaluació prevista en termes d’aprenentatge de l’alumnat implicat es realitzarà a partir de l’opinió dels professors i dels alumnes de les dues assignatures implicades.

 

 1. Es realitzarà una enquesta als professors i alumnes inicial i final en relació a la importància de les competències treballades i adquirides en aquest projecte.
 2. S’avaluarà l'opinió del professorat mitjançant un petit debat entre tots els professors implicats en la docència de les dues assignatures.
 3. Es farà una entrevista a tres alumnes que realitzin cadascuna de les assignatures implicades en el projecte amb la finalitat de tenir una opinió més directa per part dels alumnes. Aquests tres alumnes seran escollits intentant que el grup sigui el més heterogeni possible en relació a l’actitud acadèmica.

Un altre indicador serà la constatació de les competències que no es treballaven de forma obligatòria i que amb aquesta metodologia es poden treballar. En l’informe final i en les comunicacions desenvolupades es farà explícita aquesta informació.

Indicadors d'avaluació: 

A més dels indicadors d’opinió de professorat i alumnat, els resultats obtinguts podran ser avaluats tenint en compte el material generat per a la realització del projecte: guions de pràctiques, nous instruments d’avaluació i els sistemes de ràpid prototipatge. Els dos primers seran publicats en el dipòsit digital de la UB i els sistemes de ràpid prototipatge estarà a disposició del departament d’electrònica per a utilitzar-lo en altres assignatures.

 

Grup d'innovació docent: 
IDEES-TIC

Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs

Coordinació: 
Puig Vidal, Manuel
Participants: 
Jaime Lopez Sanchez, Javier Jose Sieiro Cordoba, Oscar Ruiz Sanchez
Facultat: 
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu essencial del projecte és aconseguir que els estudiants disposin dels coneixements i les competències professionals en la utilització d’un programari àmpliament utilitzat en l’àmbit de les enginyeries TICs com és l’entorn LabView.

Més en detall, podem considerar com a objectius particulars:

- Estendre la utilització de l’entorn de programació Labview en les assignatures de l’àmbit de les enginyeries TIC

- Dotar gratuïtament als alumnes d’una eina molt potent, fàcil i intuïtiva per a desenvolupar projectes d’enginyeria en un temps i cost reduït.

- Realitzar una avaluació acreditativa sent l’empresa National Instruments l’organisme acreditador que verificarà que l’estudiant compleix els criteris establers pera a obtenir el certificat professional CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer).

- Fomentar la competència professional en la realització de projectes. 

Codi del projecte: 
2014PID-UB/071
Grup d'innovació docent: 
IDEES-TIC

Noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge en l'assignatura d’Òptica

Coordinació: 
Estela Martín Badosa
Participants: 
Salvador Bosch, Artur Carnicer, Ignasi Juvells, Mario Montes, Santiago Vallmitjana
Facultat: 
Departament: 
Departament de Física Aplicada i Òptica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En el curs 2010/2011 es va impartir per primer cop la nova assignatura d’Òptica de grau. A diferència del que succeïa en l’antiga llicenciatura de Física, les pràctiques de laboratori estan incloses en l’assignatura de teoria i problemes i es fan simultàniament.

L’objectiu d’aquest projecte d’innovació docent és introduir una sèrie d’eines d’auto-aprenentatge i avaluació per tal que els alumnes puguin assolir una sèrie de coneixements prèviament a les sessions de laboratori, de forma que el grau d’aprofitament de les pràctiques sigui major.

La nova metodologia s’ha posat en marxa per primer cop al semestre de primavera del curs 2013/2014. Essencialment, els alumnes havien de respondre un qüestionari a través del campus virtual abans de cada sessió de laboratori, el resultat del qual servia per a modular la nota de la part de pràctiques. Tot i que els resultats no són concloents i caldrà continuar estudiant l’impacte sobre l’aprenentatge en cursos futurs, s’ha observat que els alumnes van més preparats al laboratori i milloren el seu rendiment.

L’objectiu d’aquest projecte és introduir noves metodologies docents en l’assignatura d’Òptica per tal que els alumnes aprofitin millor les pràctiques de laboratori de la mateixa, així com adequar l’avaluació al nombre de crèdits d’aquesta part. En concret, s’introduiran eines d’auto-aprenentatge i avaluació per tal de facilitar el treball autònom i millorar la preparació prèvia dels alumnes. Amb això volem garantir que durant les sessions de laboratori els alumnes tinguin els coneixements teòrics necessaris per tal de poder assolir les competències previstes al pla docent de l’assignatura. Pensem, a més, que això incidirà també en el grau de motivació dels estudiants, així com en la interacció amb els professors. Les pràctiques es fan per parelles (fomentant competències transversals com el treball en grup) en classes reduïdes de 28 alumnes i estan supervisades per dos professors. El contacte, per tant, és més personalitzat, i és un bon entorn per tal que els estudiants puguin aprendre no només els aspectes més pràctics de la matèria, sinó d’altres més fonamentals. Un bon aprofitament de les pràctiques beneficiaria l’aprenentatge de la part teòrica i de problemes, ja que els alumnes estarien familiaritzats amb la matèria.

D’altra banda, l’avaluació de l’assignatura s’ha de modificar tenint en compte el pes de les pràctiques en l’assignatura global i el foment de la preparació prèvia de l’alumne. L’objectiu és posar més èmfasi en les hores de dedicació dels estudiants abans de fer les pràctiques i reduir-les en el treball que fan a posteriori. Creiem que reduir la dedicació en aquesta part permetrà que els alumnes disposin de més temps per anar treballant la matèria que donen a teoria i resoldre els problemes abans d’anar a classe. Com les pràctiques es fan simultàniament, amb el sistema actual hem detectat que els alumnes dediquen molt temps a preparar els informes de pràctiques i, de vegades, deixen desateses les altres vessants. L’objectiu és corregir aquesta tendència per tal que els estudiants treguin un rendiment màxim de l’assignatura.

Per assolir aquests objectius, volem aprofitar les eines d’auto-aprenentatge i avaluació individual que proporciona el campus virtual de la Universitat de Barcelona, desenvolupada amb Moodle 2.x [1], així com un conjunt d’applets que simulen diferents fenòmens d’Òptica Geomètrica i d’Òptica Física, dissenyats fa un temps pel Grup d’Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica [2-4].

 

Està previst que el projecte finalitzi el proper 15 de febrer del 2015.

Codi del projecte: 
2012PID-UB/029
Grup d'innovació docent: 
Photon-ID

Facultat de Física

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
3
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
3
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
e-Lindo e-Lindo Peiró Martínez , Francesca Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDEES-TIC IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs Colomer Farrarons, Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica Martín-Badosa, Estela Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDEES-TIC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDEES-TIC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge en l'assignatura d’Òptica Projectes d'Innovació
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa Projectes d'Innovació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDEES-TIC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Simulacions
Títol Tipus Categoria
IDEES-TIC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa Projectes d'Innovació
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
IDEES-TIC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Projectes d'Innovació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
IDEES-TIC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Projectes d'Innovació
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge en l'assignatura d’Òptica Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació
Títol Tipus Categoria
Noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge en l'assignatura d’Òptica Projectes d'Innovació
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
Facultat: 

Photon-IDada

Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica

El GIDC Óptica Física i Fotònica centra la seva tasca en (i) el desenvolupament de materials docents multimèdia per a l’aprenentatge de l’Òptica Física, (ii) en l’anàlisi de l’impacte d’aquestes innovacions en la docència i (iii) en la millora dels mètodes docents en les pràctiques de laboratori.

Coordinació: 
Martín-Badosa, Estela
Membres del grup: 
MARIO MONTES USATEGUI
IGNACIO JUVELLS PRADES
SALVADOR BOSCH PUIG
JORDI CUADROS MARGARIT
ARTUR CARNICER GONZÀLEZ
JAIME VALLMITJANA RICO
Facultat: 
Departament: 
Departament de Física Aplicada

IDEES-TICada

IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs
Coordinació: 
Colomer Farrarons, Jordi
Membres del grup: 
Jose Maria López Villegas
Agustin Gutierrez Galvez
Mauricio Moreno Sereno
Pere Lluis Miribel Català
Atilà Herms Berenguer
Oscar Ruiz Sanchez
Neus Vidal Martínez
Antonio Pardo Martínez
Manel López de Miguel
Jose Maria Gómez Cama
Raimon Casanova Mohr
Jaime López Sánchez
Manel Puig Vidal
Javier Sieiro Córdoba
Manuel Carmona Flores
Angel Diéguez Barrientos
Jose Bosch Estrada
Gloria Cemelia Sánchez Marquez
José Francisco Zacarés García
Oscar Alonso Casanovas
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/086
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeries: Secció d'Electrònica

e-Lindoada

e-Lindo
Objectius de l'activitat del grup

L’objectiu general del grup es centra en l’aplicació de metodologies actives per la millora dels aprenentatges:

- Aplicar metodologies docents basades en l’aula invertida en l’assignatura Electrònica Física del Grau de Física.

- Aplicar metodologies docents basades en la resolució de casos en les assignatures de microscòpia electrònica del màster de Nanociència i Nanotecnologia i de tècniques espectroscòpiques i de caracterització del màster de Física Avançada.

Coordinació: 
Peiró Martínez , Francesca
Membres del grup: 
Albert Cornet Calveras
Albert Romano Rodríguez
Blas Garrido
Anna Vila Arbonés
Albert Cirera Hernández
Christophe Serre
Paolo Pellegrino
Catalina Coll Benejam
Sergi Hernández
Sònia Estradé
Lluís Fernández
Juan Daniel Prades García
Josep Manel Rebled Corselles
Sergi Plana
Alicia Ruiz Caridad
Luis López Conesa
Gemma Martín Malpartida
Pau Torruella Besa
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeries: Secció d'Electrònica