Facultat de Ciències de la Terra

Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic.

Coordinació: 
Cristina Domenech Orti
Participants: 
Albert Soler Gil
Participants: 
Mònica Rosell Linares
Departament: 
Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En aquest PMID es pretén que l’estudiant sigui el protagonista del seu aprenentatge. Els objectius inicials serien:

Objectiu 1-Resoldre un problema concret, tal i com es faria en una consultoria professional. Això permetrà l’estudiant adquirir les destreses relacionades amb un dels sectors d’ocupació principals en geologia.

Objectiu 2-Utilitzar la metodologia d'aula inversa, de manera que l’estudiant vingui a classe ja amb una idea del que haurà de fer a classe. Així, les hores amb professor podran ser destinades a resoldre dubtes i a la part resolutiva del cas d’estudi.

Objectiu 3-Potenciar l’aprenentatge col·laboratiu a classe.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/039

Actuacions docents per a la millora en l’aprenentatge autònom i rendiment acadèmic de l’alumne en l’àmbit de la Petrologia

Coordinació: 
Aulinas Junca, Meritxell
Participants: 
Gemma Alias Lopez, Montserrat Liesa Torre Marin, Joan Carles Melgarejo Draper, Elisabet Playa Pous,Laura Rosell Ortiz, Anna Travé Herrero, Juan Diego Martín Martín
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte és millorar el rendiment acadèmic de l’alumne a través de l’aprenentatge autònom.

A nivell de l’alumnat, es pretén a més que aquest:

- millori i adquireixi habilitats en la descripció i classificació de minerals a través de l’observació visual directe i el tacte de les roques,

- sigui capaç d’identificar i classificar minerals i roques autònomament, a la vegada que pugui interactuar amb els companys,

- en el cas de l’alumnat dels programes d’intercanvi, s’estimuli la seva integració en el procés educatiu.

A nivell de professorat es pretén:

- optimitzar els materials docents de què es disposa i compartir el coneixement interdisciplinari entre diferents membres de l’equip docent.

Els INDICADORS que es tindran en compte, a l’hora de valorar l’assoliment dels objectius, seran:

- l’assistència dels alumnes a l’aula d’autoaprenentatge. Cada vegada que s’utilitzi l’aula es registrarà en una llibreta.

- els resultats de les enquestes internes adreçades als alumnes.

- la valoració que en fem l’equip docent de les enquestes.

- la valoració dels professors responsables de les assignatures implicades. Aquests, compararan la qualitat de les descripcions petrogràfiques dels alumnes que hagin estat usuaris de la biblioteca de roques i dels que no.

- les qualificacions dels alumnes en proves específiques relacionades amb minerals i roques de les matèries llistades a la Taula 1.

Les EVIDÈNCIES d’aquesta actuació d’innovació estan necessàriament lligades als indicadors apuntats anteriorment, així consideraren que aquest projecte haurà estat exitós en els seus objectius si:

- el nombre d’usuaris de l’aula d’autoaprenentatge és superior al 50% de la matrícula del curs.

- els resultats de les enquestes internes adreçades als alumnes són satisfactòries.

- la valoració positiva de l’equip docent pel que fa a la millora de les notes del curs.

- l’increment de les notes per sobre de l’aprovat respecte als cursos anteriors.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/067
Grup d'innovació docent: 
GI-GRIMS

Millora de competències transversals mitjançant el treball col•laboratiu amb wikis

Coordinació: 
Guinau Selles, Marta
Participants: 
Elisabet Playà, Laura Rosell, Meritxell Aulinas, Lluís Rivero
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Com s’ha exposat anteriorment l’objectiu principal de la proposta és el desenvolupament d’eines que permetin una millora de les competències transversals com el treball en equip, la comunicació oral i escrita i l’ús solvent dels recursos d’informació.

Per una banda, partir d'una pauta d'actuació, la planificacio d'activitats i la utilització d'un wiki es pretén potenciar el treball col·laboratiu de l’alumnat i fer un seguiment d'aquest treball i de la gestió que fa de la informació. Aquesta eina hauria de sol·lucionar el problema de la dificultat que els alumnes han expressat per torbar el temps per a reunir-se i treballar col·lectivament. A més, aquesta eina permet fer un seguiment de l'evolució del treball molt més exhaustiu que el que s'ha fet fins al moment, només a partir de dues sessions de treball presencial amb les tutores al llarg de curs.

Per una altra banda es pretén desenvolupar una rúbrica d’avaluació que pretén ser una guia per a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge i una eina d’avaluació de les competències transversals. Així mateix, la comparació de les notes d’avaluació i els treballs lliurats en cursos anteriors amb els resultats de la rúbrica d’avaluació i el  lliurament de treballs en el curs actual, ens permetrà obtenir evidències per a determinar el resultat de l’actuació d’innovació.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/057
Grup d'innovació docent: 
GI-GRIMS

Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB.

Coordinació: 
Cabrera Pérez, Luis
Participants: 
Josep Antoni Muñoz De La Fuente, Miquel Canals Artigas
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Les noves eines de visualització 3D es configuren com elements de treball docent sobre els quals cal desenvolupar noves tècniques pedagògiques.

Aquesta proposta, basada en la capacitat tècnica desenvolupada per diversos grups de recerca de la Facultat de Geologia, té com objectiu l'exploració d'aquestes noves possibilitats sobre la base dels ensenyaments impartits a la Facultat. Sense oblidar la potencial extensió de l'experiència que s'obtingui a altres ciències experimentals.

Els ensenyaments de grau (Geologia, Enginyeria Geològica) i postgrau (Geologia i Geofísica de Reservoris, Ciències del Mar) de la Facultat de Geologia  són exemples paradigmàtics de la necessitat d'una comprensió tridimensional del nostre entorn. Els cossos i estructures geològiques, com moltes altres estructures naturals de qualsevol grandària, són tridimensionals. Malgrat això a la docència es fa encara amb un tractament 1D (perfils estratigràfics, diagrafies) o 2D (mapes, talls, perfils sísmics).

En la actualitat, la Facultat de Geologia és capdavantera en la recerca geològica en 3D. Ha  desenvolupat i utilitza diferents equips per a la visualització 3D (Laboratori de Modelització Analògica, SIMGEO, llicències de software), acumulant una important experiència que es pot transferir, per primer cop en tot l'Estat, a la docència.  Aquesta proposta, que és transversal, interdepartamental i multidisciplinar, pretén habilitar una aula d'informàtica i una sala-laboratori per tal d'aplicar la metodologia de la visualització 3D a la docència de la Facultat de Geologia. Paral·lelament, la proposta inclou la concepció i preparació de les practiques a realitzar a en aquests àmbits en assignatures com Cartografia, Geologia Estructural, Estratigrafia, Geologia d'hidrocarburs, Geologia integrada del subsòl,  Geologia marina i 3D Geological and Reservoir Modelling.

El projecte plantejat es proposa

1) Cercar mitjançant la integració metodològica i el suport tecnològic, l'assoliment de les competències transversals de l'alumnat, en especial dels graus.

2) Desenvolupar activitats docents que centrin l'acció en competències de tipus transversal. En aquest cas la integració i assimilació de conceptes mitjançant el treball en 3D a partir de les eines disponibles.

3) Innovar la docència adequant les eines i recursos TIC disponibles a la Facultat per  al treball en 3D

4) Iniciar una activitat de col·laboració dins del centre, involucrant dos departaments, tres grups docents i tres de recerca consolidats.

5 Difondre les conclusions de les accions d'innovació per a la millora de la qualitat docent a la UB

Codi del projecte: 
2012PID-UB/080

Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica

Coordinació: 
Aulinas Junca, Meritxell
Participants: 
Laura Rosell Ortiz, Elisabet Playa Pous
Departament: 
Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Amb la implantació del graus ha canviat l'escenari docent disminuint les hores presencials i augmentant el treball tutelat que l'alumne ha de fer fora de l'aula. La majoria d'alumnes no han interioritzat aquest important canvi en el sistema de treball i, en general, no organitzen bé el seu temps i actuen per urgències, de manera que només es dediquen a fer uns exercicis en les dies immediatament anteriors a la seva presentació encara que els professors hagin donat un lapse de temps més llarg. Aquesta poca dedicació implica uns resultats molt sovint deficients i un mal aprenentatge. Per aquest motiu l'equip docent de geoquímica a vist la necessitat de desenvolupar una nova eina interactiva (tipus Joomla o Drupal) que, d'una banda, ajudi els alumnes a reforçar i/o ampliar els coneixements de geoquímica de manera autònoma i a fer-ho en uns períodes concrets marcat pel professorat i de l'altra, sigui un nou recurs d'avaluació per al professorat que podrà seguir de manera més pròxima els progressos en l'assignatura.
 
Aquest recurs permetrà valorar les següents competències tranversals i específiques:
 
Competències tranversals UB:
- Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat
 
Competències transversals de les titulacions:
-Capacitat d'avaluar i de mantenir la qualitat de la feina produïda.
- Capacitat per planificar i administrar el temps.
 
Competències específiques de les titulacions:
- Ser capaç de recollir, de processar i d'interpretar dades de camp i altres fonts de manera rigorosa, com també analitzar-les al
laboratori o gabinet, i documentar-ne en un informe els resultats.
- Aplicar mètodes quantitatius senzills, inclosos els geoespacials als sistemes de la Terra
 
El projecte, doncs, pretén elaborar una eina d'aprenentatge en format interactiu que, amb les adaptacions corresponents, es podrà
aplicar a tres assignatures de contingut geoquímic de diferents ensenyaments.
 
Amb la creació d'aquesta recurs didàctic afavorirem que l'alumne:
 
- pugui accedir a un conjunt d'exercicis classificats per continguts i graus de dificultat.
- pugui accedir a un conjunt d'exercicis classificats per continguts i graus de dificultat.
- pugui veure el desenvolupament dels exercicis i corregir els errors.
- sigui advertit dels errors més comuns abans de resoldre cada exercici.
- autoavaluï el seu aprenentatge.
 
Per elaborar el material didàctic, necessàriament hi ha d'haver una primera fase en la qual es reorganitzi la gran quantitat de material de què és disposa i que s'ha anat elaborant per a les diferents assignatures de contingut geoquímic que s'han impartit en diverses llicenciatures des del 1992. Aquest material s'adaptarà als objectius de l'EEES i passarà de ser un conjunt d'exercicis per resoldre a classe a uns exercicis on el treball autònom de l'alumne serà fonamental. Un cop adaptats i classificats els exercicis seran accessibles per a tot l'equip docent que imparteix les assignatures implicades. D'altra banda aquest material, que s'anirà incrementant en el temps, facilitarà la incorporació de nous professors, la coordinació entre el professorat i la cohesió de l'equip docent en cada moment.
 
El projectes es preveu finalitzar-lo l'any 2014.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/130
Grup d'innovació docent: 
GI-GRIMS

Facultat de Ciències de la Terra

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
2
Projectes d'innovació: 
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
1
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
GI-GRIMS Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries Aulinas Juncà, Meritxell Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Projectes d'Innovació
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Equip docent
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica Projectes d'Innovació
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Millora de competències transversals mitjançant el treball col•laboratiu amb wikis Projectes d'Innovació
Actuacions docents per a la millora en l’aprenentatge autònom i rendiment acadèmic de l’alumne en l’àmbit de la Petrologia Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Projectes d'Innovació
Aula inversa
Títol Tipus Categoria
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Projectes d'Innovació

GI-GRIMSada

Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries

El Grup d’Innovació Docent de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries (G-GRIMS) és un grup multidisciplinari format principalment per professors i professores de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. Tanmateix, alguns dels membres del grup són professors i professores de la Facultat de Biologia (UB) i de l’ Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC).

Coordinació: 
Aulinas Juncà, Meritxell
Membres del grup: 
Domingo Gimeno Torrente
Montserrat Inglès Urpinell
Montserrat Liesa Torre Marín
Gemma Alías López
Pura Alfonso Abella
Maite Garcia Vallès
Juan Diego Martín Martín
David Parcerisa Duocastella
Elisabet Playà Pous
Anna Travé Herrero
Núria Roca Pascual
Marta Guinau Selles
Laura Rosell Ortiz
Anna Maria Febrero Ribas
Xavier Delclòs Martínez
Sergio Valenzuela Garcia
Diana Puigserver Cuerda
Departament: 
Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada