Facultat de Biblioteconomia i Documentació

ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa

Coordinació: 
GRANÉ ORÓ, MARIA
Participants: 
GRANE ORO, MARIA; BARTOLOME PINA, ANTONIO RAMON
Departament: 
Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació audiovisual
Ensenyament/s: 
Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals, Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius de la proposta són:

- Incidir en la qualitat de les propostes i projectes dels alumnes en l’assignatura.
- Establir un seguiment, mentoria, recolzament, guia ... del treball dels alumnes per ajudar-los a avançar de forma continuada durant tot el procés.
- Centrar l’activitat d’ensenyament en l’alumne i el seu procés d’aprenentatge.
- Promoure el treball col·laboratiu i en equip.
- Afavorir l’aprenentatge significatiu i contextualitzat en la pròpia feina i entorn proper dels alumnes.

Aquests objectius els podem mesurar a través de les estratègies utilitzades al portar a terme la metodologia, les accions i les activitats concretes a l’assignatura. I sobretot a partir de l’anàlisi de les contribucions dels alumnes, i els feedbacks del professorat, així com els resultats i les qualificacions en totes les fases del projecte de l’assignatura (anàlisi, briefing, disseny conceptual, flowchart, wireframes, storyboard), i comparativa (altres grups i cursos) dels resultats finals en qualificacions, (s’explicita a l’apartat avaluació).

 

Però per les característiques de l’acció, el projecte planteja uns objectius “reals” que van més enllà de l’assignatura en si mateixa i de la qualitat sobre els projectes. Impliquen un aprenentatge més aprofundit que és:

- Apoderar els alumnes del màster sobre el seu propi procés d’aprenentatge.
- Ajudar-los a qüestionar-se els processos d’autoregulació de l’aprenentatge.
- Incidir positivament en el desenvolupament professional dels participants.
- Desenvolupar competències crítiques sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Són, clarament, objectius difícils de mesurar a posteriori. S’analitzaran les respostes de l’alumnat en el procés final de l’assignatura quan els confrontem davant el fet de repensar si tota l’acció educativa portada a terme era l’adient en un ensenyament superior i de tercer cicle, , (s’explicita a l’apartat avaluació).

Codi del projecte: 
2017PID-UB/005

Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals

Coordinació: 
Garcia Asensio, M. Angeles
Participants: 
Jorge Franganillo Fernández, Lydia Sánchez Gómez, Paula Ortiz Álvarez, Carlos Aguilar Paredes, Anna Marquès Emo, Estrella Montolío Durán, Fernando Polanco Martínez, Anna López Samaniego, Irene Yúfera Gómez, Ainhoa Antúnez Piedra, Sandra Rius Cruz, Javier Sanz Aznar, Maria del Mar Forment Fernández, Jaume Elies Vilaseca Corderoure, Sergio Villanueva Balsega, Lucía Jiménez Iglesias
Ensenyament/s: 
Comunicació Audiovisual
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El grau de Comunicació Audiovisual, implantat des del curs 2012-2013 a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, és permeable a les necessitats de la societat actual. L’enorme evolució de les tecnologies de la informació i de la comunicació, l’orientació cap a un tipus treball cada cop més col·laboratiu i interdisciplinar, la persecució de projectes competitius dins d’una economia globalitzada, la mobilitat professional, han portat noves exigències professionalitzadores i una sensibilitat de la comunitat universitària per facilitar la inserció professional dels estudiants un cop titulats.

En aquest context, i amb mires a la indústria audiovisual i a una formació que també vol ser professionalitzadora, els docents del grau de Comunicació Audiovisual constatem la necessitat cada cop més manifesta de formar els estudiants en tècniques de comunicació persuasiva i especialitzada que els permetin defensar les seves propostes audiovisuals en contextos competitius, així com de treballar en eines i estratègies que potenciïn les seves capacitats de comunicació i venda, i que facilitin que els seus projectes i ells mateixos com a professionals en formació o ja amb una formació universitària siguin visibles a ulls de la indústria audiovisual.

En aquest sentit, la Universitat de Barcelona, mitjançant el seu grau de Comunicació Audiovisual, participa, per exemple, des de 2015, en el Pitching Audiovisual Universitat-Indústria, que al desembre de 2016 celebrarà la seva segona edició. Es tracta d’una iniciativa pionera nascuda de l’acord entre el Clúster Audiovisual de Catalunya i 13 universitats catalanes amb grau de Comuniciació Audiovisual. El Clúster és el lobby format per empresaris de productores, distribuidores i altres companyies del sector audiovisual: es tracta dels decisionmakers de la indústria audiovisual catalana actual. En aquest punt de trobada anual entre estudiants universitaris de grau i de màster que estan desenvolupant projectes audiovisuals i professionals representants del sector audiovisual, els estudiants disposen de 7 minuts per presentar el seu projecte (amb un clip audiovisual obligatori), i els professionals, de 7 minuts per fer comentaris i preguntes, seguint el model del pitch professional: el pitch és la tècnica habitual a mercats, fòrums i trobades internacionals amb la qual els productors proposen els seus projectes a decisionmakers de la indústria, representants de possibles coproductores, cadenes de tlevisió, distribuidores i altres ens públics i privats. Els professionals escullen els projectes competitius ben defensats per orientar-los i ajudar-los en el desenvolupament i en el finançament dins la indústria.

La participació en iniciatives com la descrita ha afegit un esperó més en la motivació dels estudiants per demanar una formació acadèmica sòlida que no perdi de vista el vessant professionalitzador, i els ha animat a presentar les seves propostes a espais, com els festivals DocsBarcelona (secció Doc-U) o Filmets, pensats perquè també els estudiants defensin els seus projectes o donin a conèixer les seves produccions audiovisuals. Al mateix temps, ha intensificat la reflexió didàctica dels docents sobre la necessitat de desenvolupar estratègies formatives específiques per treballar les habilitats persuasives i de creació d’una imatge pública, professional i convincent, per part dels estudiants formats en el grau. És en aquest sentit que vol incidir el projecte d'innovació que proposem.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/026
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Els indicadors d'avaluació que considerem en aquest projecte són els següents:

1. Nombre de pitches professionals observats pels professors implicats en aquest projecte, a fi d'identificar bones pràctiques de comunicació persuasiva.

2. Nombre de documents elaborats en el si del projecte d'innovació, que recullin bones pràctiques de comunicació persuasiva.

3. Nombre d'acadèmics (professors del grau o professors d'altres graus, facultats o universitats), de professionals de la indústria audiovisual i d'estudiants participants en el desenvolupament del projecte (focus group, valoració de la rúbrica, implementació de la rúbrica en pitches acadèmics, introducció de la rúbrica en assignatures, participació en el DAFO, creació d'espais web): percentatge d'agents participants sobre la població convidada a participar.

4. Grau de satisfacció dels agents implicats (acadèmics, professionals, estudiants) sobre la seva participació en el projecte i sobre els documents/recursos resultants del projecte.

5. Trasferència i aprofitament de recursos per desenvolupar-los en assignatures del grau: nombre de recursos (documents, rúbrica, etc.) introduïts a les assignatures del grau.

6. Nombre de webs personals creades pels estudiants, destinades a la projecció professional.

7. Rendiment acadèmic dels estudiants.

8. Nombre de visites rebudes al portal de Comunicació Audiovisual, i durada de les visites.

9. Nombre d'interaccions registrades al portal de Comunicació Audiovisual.

10. Nombre de projectes presentats en pitches o festivals.

 

 

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

El projecte preveu diferents instruments per obtenir dades sobre els indicadors:

1. Registre de les variables quantificables, mitjançant el recurs a la graella elaborada ad hoc. Aquest registre servirà per als indicadors 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

2.  Qüestionari i/o entrevista per observar el grau de satisfacció dels agents participants en el projecte (indicador 4).

3. Eina analítica web (Google Analytics: la facultat en disposat), per recollir els valors de les variables nombre de visites, nombre de pàgines vistes i durada de les visites.

 

 

 

 

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

El projecte desenvoluparà procediments d'anàlisi quantitativa i qualitativa. Les dades que quedaran recollides a la graella es registraran en finalitzar cadascun dels dos anys en què es desenvoluparà el projecte, per ser sotmeses a anàlisi (comparativa), interpretació i valoració; també les possibles entrevistes es sometran a anàlisi qualitativa. El qüestionari aplicarà l'Escala de Likert.

Comptem també amb la col·laboració del deganat, que segueix un registre de la participació dels estudiants en festivals i en el Pitching Audiovisual Universitat-Indústria. Cap d'estudis també disposa de dades sobre el rendiment acadèmic dels estudiants.

 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social

Coordinació: 
Aubert Simon, Adriana
Participants: 
Ramon Flecha Garcia, Esther Oliver Pérez, Lídia Puigvert Mallart, Marta Soler Gallart, Lena de Botton Fernández, Tinka Schubert, Nataly Buslón Valdez, Maria del Mar Ramis Salas (UAB), Aitor Gómez González (URV), Tatiana Santos Pitanga (UdG), Elena Duque Sánchez (UdG)
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Primària
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Infantil
Ensenyament/s: 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Social
Ensenyament/s: 
Grau de Treball Social
Ensenyament/s: 
Grau de Sociologia
Ensenyament/s: 
Grau de Comunicació Audiovisual
Ensenyament/s: 
Grau en Criminologia
Ensenyament/s: 
Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació
Ensenyament/s: 
Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general: Fomentar en els futurs i futures professionals de sociologia, la capacitat d’actualitzar-se i estar al dia en les actuacions d’èxit i amb impacte social en el seu camp d’intervenció.

 • Objectiu específic 1: Implementar en assignatures de diferents ensenyaments activitats, pràctiques, i estudis de cas que aportin les fonts pròpies de la Comunitat Científica Internacional (revistes JCR, principals bases de dades, programes de recerca més rellevants com Horizon 2020), actuacions d’èxit i recerques amb impacte social.
 • Objectiu específic 2: Elaborar materials docents per aquestes pràctiques i millorar-los fruit de la valoració de les mateixes.
 • Objectiu específic 3:Posar a disposició de tot el professorat de sociologia les informacions i materials pertinents
 • Objectiu específic 4:Oferir suport i/o assessorament a professorat interessat en introduir aquestes fonts en les activitats d’aprenentatge de l’alumnat.
 • Objectiu específic 5:Fomentar els convenis i col·laboracions amb universitats catalanes, estatals i internacionals. 
Codi del projecte: 
2015PID-UB/T04
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

1.1. Nombre d’assignatures que han implementat les activitats d’aprenentatge en cada quadrimestre.
1.2. Nombre de pràctiques / estudis de cas / altres activitats que s’han implementat.
1.3. Increment de les assignatures on s’han implementat activitats d’aprenentatge

2.1. Nombre de materials docents elaborats
2.2. Nombre de materials docents millorats

3.1. Elaboració d’un wordpress
3.2. Accessibilitat del wordpress i dels materials

4.1. Demandes de suport / assessorament
4.2. Nombre de sessions de suport i/o assessorament

5.1. Convenis i col·laboracions amb universitats catalanes,
5.2. Convenis i col·laboracions amb universitats estatals
5.3. Convenis i col·laboracions amb universitats internacionals

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 
 • Registre de les activitats dutes a terme, incloent materials
 • Qüestionaris d’avaluació i valoració de l’alumnat
 • Grups de discussió en reunions per part del professorat implicat
Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 
 • Les activitats es registraran l llarg del desenvolupament del projecte. Ho farà la professora responsable, i compartirà amb l’equip les informacions recollides per a contrastar-ho.
 • En les assignatures on s’hagin aplicat activitats, es realitzarà una petita enquesta de valoració del sentit i forma d’implementació de les mateixes. S’està valorant si es fa presencialment o a través del campus.
 • En les reunions de l’equip, es durà a terme un grup de discussió. 

 

Aquest projecte parteix de la necessitat de fomentar en els futurs professionals de sociologia, la capacitat d’actualitzar-se i estar al dia en les actuacions d’èxit i amb impacte social en el seu camp d’intervenció.

Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu: disseny d’un flux de treball per a la creació, descripció, publicació i difusió de recursos d’aprenentatge accessibles en format vídeo.

Coordinació: 
Centelles Velilla, Miquel Angel
Participants: 
Mireia Ribera Turró, Marina Salse Rovira, Andreu Sulé Duesa, Miquel Térmens Graells, Inmaculada Rodríguez Santiago
Departament: 
Departament de Biblioteconomia i Documentació
Ensenyament/s: 
Grau d'Informació i Documentació, Màster en Gestió de continguts digitals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Facilitar al professorat la creació i descripció de recursos d’aprenentatge accessibles, seguint criteris i requeriments d’eficàcia i eficiència, i la seva difusió  en diferents contextos de publicació, cerca i ús. Facilitar als estudiants amb discapacitats de la Universitat de Barcelona, i d’altres entorns, la localització i accés a recursos d’aprenentatge adaptats a les seves condicions específiques. Millorar la visibilitat universal dels recursos d’aprenentatge creats pel professorat de la Universitat de Barcelona i del Dipòsit digital de la UB.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/016
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
Adaptabit

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
3
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
1
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
Adaptabit Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent Ribera Turró, Mireia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MOOC
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu: disseny d’un flux de treball per a la creació, descripció, publicació i difusió de recursos d’aprenentatge accessibles en format vídeo. Projectes d'Innovació
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació

Adaptabitada

Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent
Objectius de l'activitat del grup

El grup Adaptabit en el darrer any va ampliar el seu àmbit a tres departaments: Biblioteconomia i Documentació, Història del Dret, Matemàtica Aplicada i Anàlisi (ara aquest departament ostenta la coordinació del grup). Aquest canvi fa replantejar algunes actuacions del grup i buscar noves sinergies amb altres actors i la recerca d'actuacions a nivell global de la universitat.

Coordinació: 
Ribera Turró, Mireia
Membres del grup: 
Miquel Centelles Velilla
Marina Salse Rovira
Miquel Térmens Graells
Ruben Alcaraz
Inmaculada Rodríguez Santiago
Rosa Maria Satorras Fioretti
Sergio Sayago Barrantes
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/141
Departament: 
Departament de Matemàtiques i Informàtica