Facultat de Belles Arts

DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017

Coordinació: 
López Paez, Maria Montserrat
Participants: 
Górriz Nicolas, Lídia
Participants: 
Dalmau Sivila, Jordi
Participants: 
Mauricio Falgueras, Carlos
Participants: 
Ubalde Buenafuente, Mercè
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny
Ensenyament/s: 
Grau en Belles Arts
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquest projecte contribuirà a reforçar el desenvolupament per part de l’alumnat de les tres competències transversals comunes de la UB següents:

capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds)
capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals)= treball en equip
compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques)

així com també contribueix a reforçar les específiques de la titulació:

coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció i pros-producció artístiques.
capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d’intervencions artístiques.
coneixement del pensament i les metodologies d’artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

Els objectius, referits als coneixements de l’alumnat són els següents:

actuar ètica, crítica, autocrítica i responsablement
utilitzar millor la seva capacitat creativa i comunicativa així com un pensament complex i crític.
ser capaç d’elaborar un projecte artístic en equip i en relació amb una comunitat social propera.
ser capaç de trobar fonts fiables i extreure’n la informació adequada al treball de creació en relació a l’entorn social en el qual s’inscriu i al qual s’adscriu
ser capaç de preveure les diligències necessàries conduents a aconseguir una producció artística i planificar-les.
ser capaç d’utilitzar adientment els sistemes i mitjans de presentació.
ser capaç d’utilitzar tàctiques i estratègies com ara l’heurística, la interacció d’idees amb materials, procediments i tècniques, així com l’especulació per generar processos i projectes creatius.
saber relacionar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció del projecte artístic o la intervenció artística en relació a una comunitat social donada.
saber utilitzar els instruments adequats per comunicar projectes artístics participatius i difondre’ls.
saber utilitzar els instruments adequats per interrelacionar recursos professionals en el propi projecte artístic.
saber utilitzar els recursos adequats per fer projectes artístics i integrar-los en contextos més amplis.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/046

La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje.

Coordinació: 
MARIA CARMEN LERIA MORILLO
Participants: 
Carme Porta
Participants: 
Roser Masip
Departament: 
Departament d'Arts i Conservació-Restauració
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Dotar al alumnado de herramientas de autoevaluación.

- Promover la reflexión sobre el propio aprendizaje.

- Implicar al profesorado en la obtención clara de resultados, relacionados explícitamente con los objetivos de la asignatura impartida.

- Fomentar la retroacción profesor/alumno y alumno/profeso.

- Generar una herramienta efectiva que refleje criterios de calidad y una guía para el trabajo del alumnado.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/044

CRACada

CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI

Hem anat detectant un dèficit per part de l’alumnat en l'elaboració-construcció del relat que doni coherència interna a les obres que els mateixos alumnes produeixen als tallers de la Facultat. Dèficit en la cohesió interna de les obres entre elles, en l’articulació de l’exposició, l’esglaó posterior a l’obra individual. Aportar les eines als estudiants per a construir aquesta coherència interna que anomenem Relat. La unitat de les obres entre elles. Insistir en la construcció com un projecte que doni eines per el desenvolupament del projecte.

Coordinació: 
Coll Florit, Antònia
Membres del grup: 
Puig, Eloi
Vila, Antònia
Genovart, Adolf
Viladomiu, Àngels
López, Montse
García, Ascensión
Grau, Matilde
Causadias, Isabel
Cova, Massimo
Pons Pons, Joan (escriptor)
Altaió, Vicent (gestor cultural)
Recha, Marc (cineasta)
Puntí, Jordi (escriptor i periodista)
Kremser, Stephanie (escriptora i guionista)

Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari

Coordinació: 
Moret Viñals, Oriol
Participants: 
Valença Castells Marsol
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En general, es pretén avançar en l'assoliment de competències seleccionades (v. Mancances detectades). Destaquem sis objectius inicials:

  1. Aprofundir en el coneixement de materials, tècniques, processos i procediments de producció.
  2. Classificar, jerarquitzar i relacionar continguts en un esquema de visió global (llarg de gambals).
  3. Adequar les possibilitats de les TIC per a organitzar, recuperar i ampliar informació.
  4. Projectar vies alternatives que equilibrin interessos d'usuari i estàndards disciplinaris.
  5. Valorar el treball propi i ajustar-lo a un projecte de col·laboració.
  6. I millorar l'expressió escrita.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/016

APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ

Coordinació: 
Povedano i Ferré, Rosa
Participants: 
Eugeni Boldú Montoro, Anna Calvera Sagué, Efrain Foglia Romero, Miquel Mallol Esquefa, Pablo Medrano Bigas, Joan Morales Moras, Oriol Moret Viñals, Rober Pallas Cardeal, Raquel Pelta Resano, Josep Joan Teruel Samso, Enric Tormo Ballester, Teresa Valverde Gefaell
Departament: 
Departament de Disseny i Imatge
Ensenyament/s: 
Grau en Disseny
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Incorporació del disseny de codi obert i el disseny col·laboratiu en els processos d'aprenentatge del Grau en Disseny per treballar la temàtica de la pobresa energètica. Participació dels estudiants de tercer curs en la metodologia del projecte ENERGYaid, a realitzar en col·laboració amb els Ateneus de Fabricació de Barcelona. Difusió dels resultats als repositoris de disseny de codi obert en xarxa per la consulta i ús indiscrminats per part de tota la població interessada. Presentació a les aules dels resultats a diferents assignatures del Grau en Disseny. Difusió dels resultats en activitats pròpies del camp del disseny, en la plataforma per al disseny social Desis i en congresos i revistes especialitzades.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/025
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

En relació a l'objectiu que preten fer participar activament els estudiants de tercer curs del Grau en disseny un projecte de disseny participatiu, de manera que proposin nous productes o serveis útils per a la societat en la vessant de la pobresa energètica, els paràmetres a avaluar són:

A -La participació activa en el barri on es desenvolupa el projecte.

B -El procés seguit en el desenvolupament del projecte.

C -Les prestacions aconseguides gràcies al projecte en relació a la pobresa energètica.

En relació a la utilització  de les noves tecnologies de prototipat ràpid perquè els estudiants coneixin l’abast de les seves possibilitats constructives, s'avaluarà:

D -El desenvolupament i procés constructiu correctes.

E -L'adequació del resultat final en relació a la tecnologia constructiva.

I pel que fa referència a l'objectiu de familiaritzar els estudiants amb la filosofia del disseny de codi obert i la utilització universal dels repositoris internacionals, tot preparant la documentació necessària perque qualsevol persona pugui produir, als diferents fab-labs d’abast mundial, els objectes que hagin estat dissenyats pels estudiants, s'avaluarà:

F -La orrecció en la presentació dels documents tècnics que permetràn la reproducció de l’objecte als repositoris de codi obert.

G -L' adequació del programa de comunicació del resultat a la xarxa.

 

 

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

L'avaluació es planteja en funció de la Memòria del projecte que presentaran els estudiants, en la seva participació activa durant el desenvolupament a l'aula, les sortides de camp i les tasques de funcinament del maquinari especialitzat; així com en els materials de diversa naturalesa que cal penjar al web. En relació als indicadors d'avaluació, s'exposen els instruments per obtenir la informació completa del projecte:

A -La participació activa en el barri on es desenvolupa el projecte: treball de camp, entrevistes semidirigides, esbossos i esquemes de treball (Memòria del projecte)

B -El procés seguit en el desenvolupament del projecte: metodologia del procés de disseny seguida (Memòria del projecte)

C -Les prestacions aconseguides gràcies al projecte en relació a la pobresa energètica. Treball de medició experimental realizat un cop s’ha acabat el prototip (Memòria del projecte).

D -El desenvolupament i procés constructiu correctes: Sessions pràctiques als Ateneus de fabricació

E -L'adequació del resultat final en relació a la tecnologia constructiva: Autoavaluació per part dels estudiants que culmina amb l’aprofondiment del coneixement d'aquestes tècniques.

F -La correcció en la presentació dels documents tècnics que permetràn la reproducció de l’objecte als repositoris de codi obert: Documentació del repositori de codi obert.

G -L' adequació del programa de comunicació del resultat a la xarxa: Avaluació de la documentació penjada a la web, xarxes socials, blogs d’interès i Youtube.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

El procés d'avaluació consisteix en una continua interacció entre els diferents grups d'estudiants i el professor.

Per facilitar el procés d'avaluació continuada, els estudiants hauran de desenvolupar la seva Memòria del projecte (que inclourà A, B i C) Un cop finalitzada aquesta memòria, obtindran la seva qualificació.

En relació a D i E, els propis estudiants, en una sessió conjunta, realitzaran la seva pròpia autoavaluació, per tal de poder corregir les incorreccions pròpies dels primers prototips. Això suposa un cert rau de perfeccionament de les tècniques emprades, que es fa extensiu a la resta d'estudiants de l'aula.

F i G seran corregits pel professor directament des dels enllaços del web.

Després de tot plegat, els estudiants tenen temps de corregir tots aquells apartats que necessiten millores i lliurar la documentació, si s'escau, totalment corregida.

 

ATESIada

Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social

La proposta de treball pels propers dos anys està emmarcada en les diferents iniciatives que com a equip hem anat engegant durant aquests últims cursos: volem potenciar la inclusió de les metodologies d’Aprenentatge–Servei en les distintes assignatures on impartim docència i difondre la necessitat d’aquesta participació amb la ciutadania com a línia de treball en els centres universitaris. Apostem apropar-nos des de l’art social a necessitats d’intercanvis amb diversos col·lectius i entitats. 

Coordinació: 
Grau Costa, Eulàlia
Membres del grup: 
Aramendía Zuazu, Manuel
Coll Florit, Maria Antònia
García García, Ascensión
Mata Benedicto, Josep
Mauricio Falgueras, Carles
Oliva Torres, Sergi
Povedano Ferre, Rosa
Ros Vallverdú, Jaume
Asensio Fernández, José Antonio
Ginés Grasso Galera, Guillermo
Juvanteny Colell, Marta
Pacheco Puig, Juan José
Romero Pineda, Rafael
Sasiain Camarero-Núñez, Alaitz
Teixidó Simó, Enric
Valverde Gefaell, Teresa
Porquer Rigo, Joan Miquel
Ares Rio, José Antonio
Campo López, Rubén
Torras Jareño, Jordi
Solanilla Roselló, Anna
Cova, Massimo
Cases Rodrigo, Irene
Serrano Navamuel, Francisco Javier
Ricart Ulldemolins, Núria
Gardés Garnés, Sònia (professional externa)
Ortega Cruz, Andrés (professional extern)
Piñol Torrent, Francesca (Escola Massana)
Arregui Pradas, Rocío (Universidad de Sevilla)
Romero González, Antonio Pablo (Universidad Autónoma de Madrid)
Assaleh Assaleh, Mohamed Samir (Universidad de Huelva)
López Pérez, Nuria (Universidad de Jaén)
Callejón Chinchilla, Maria Dolores (Universitat de Jaén)
Benticuaga, Juan Román (Universidad de Huelva)
Aznárez López, José Pedro (Universidad de Huelva)
Departament: 
Departament d'Arts i Conservació-Restauració

Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB

Coordinació: 
Rubio Serrano, Laura
Participants: 
Conxita Amat Miralles; Bárbara Arias Samperiz; José Antonio Asensio Fernández; Mercè Costa Cuberta; Laura Cuffi Cheliz; Jordi Delàs Amat; Itziar de Lecuona; Anna Escofet Roig; Mar Fatjó-Vilas Mestre; Marta Goula Goula; Eulàlia Grau Costa; Antonio Madrid Pérez; Maria Antònia March Pujol; Miquel Martínez Martín; Àngels Massip Bonet; Pep Mata Benedicto; Carles Mauricio Falgueras; Victòria Morin Fraile; M. Cristina Poblet Farrés; Joan Miquel Porquer Rigo; Rosa Povedano Ferré; Jaume Ros Vallverdú; Antoni Vallès Segalés; Anna Vilella Morató; Elisabet Playa Pous; Araceli Rosa de la Cruz; Mireia Esparza Pagès; Esther Esteban Torné; Montserrat Illan Villanueva; Xavier Torrado Prat; M. Àngels Pons Cardell; Fco. Javier Sarrasí Vizcarra; Josefina Carreras Sabaté; Emili Boix Fuster; Albert Soler i Llopart; Josep Solervicens Bo; Josep M. Domingo Clua; Mònica Rius Pinies; Chus Lama López; Ana Belén Fernández Cervilla; Núria Vergés Bosch; Amèlia Tey Teijón; Ascensión García García; Juan Jose Pacheco Puig; Enric Teixidó Simó; Teresa Valverde Gefaell; Maria Rubio Valera; ; Míriam Anderson; Àlex Peñalver Cabré; David Bondia García; Núria Pumar Beltran; Antonio Giménez Merino; Ruth Vilà Baños; Abdallah Tagourramt El Kbaich; Mercè Segarra; Mònica Martínez; Elena Maestre González; Eva Guix Comellas; José Antonio Sarria Guerrero; Rafael Romero Pineda; Montserrat Suriñach Pérez; Maria Antonia Buenaventura Rubio; Irene Cases Rodrigo; Francisco Javier Serrano Navamuel; Sergi Oliva Torres; Marta López Costa; M. Emilia Calvo Labarta; Xus Martín Garcia; Marta Bueno, Núria Rodriguez Ávila, Tònia Coll Florit; Clara Daroca Musté; Laia Moretó Alvarado, Manolo Fontiveros Sánchez, Ana Inés Fernández, José Antonio Padilla, Isabel Viola Demestre, Cecilia Fernández Lastra, Eduardo L. Mariño Hernández i M. Pilar Modamio Charles
Participants: 
Projecte en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona: Marta Comas Sàbat i Eulàlia Esclapés Turró
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Presentació

L’actuació es basa en la incorporació de l’aprenentatge servei (ApS) en diferents ensenyaments de la Universitat a través d’un projecte transversal i compartit per membres de diferents facultats. L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

La proposta consisteix en què els i les estudiants, tant de graus com de màsters, preparen conferències-taller sobre temes d’interès general relacionats amb els seus estudis  que estan cursant i les imparteixen en instituts d’ensenyament secundari de Barcelona, en un format de 20 minuts d’informació i 30 minuts de treball. taller i/o debat posterior. En tots els casos, es tracta de compartir coneixement i conversar sobre un tema que la universitat treballa i que pot ser de relleu  per a la formació i ha d’estar ajustat a l’alumnat de secundària.

En un clar alineament amb la metodologia d’aprenentatge servei, partim de la consideració que una de les necessitats de la nostra societat -cada vegada més hiperinformada i alhora amb més dificultat per aconseguir saber significatiu- és que els ciutadans tenen un dèficit de coneixement i, sobretot, un dèficit d’opinió reflexiva i de motivació per actuar o adoptar noves conductes. El servei ofert és un espai de debat sobre temes de relleu amb un doble objectiu 1) difondre la informació i 2) animar espais de debat, la millor manera de construir una opinió reflexiva i mobilitzadora. La proposta és clarament formativa per l’alumnat universitari implicat, ja que abans de fer les xerrades hi haurà un treball previ entre el professorat i els estudiants amb la finalitat de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, adequar-la al públic, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència. Per tal d’accedir als instituts receptors de la proposta, es comptarà amb un partner clau, el Consorci d’Educació de Barcelona, qui ajudarà a fer l’enllaç, difusió i vehicular les propostes amb les demandes de conferències-taller. Pel que fa al reconeixement acadèmic de les activitats d’ApS, en funció de la ubicació de l’experiència en cada ensenyament es determinarà com es valora l’aprenentatge realitzat, en l’avaluació convencional o amb crèdits de reconeixement.

Creiem que la proposta que es presenta pot ser una bona manera d’iniciar un projecte transversal d’aprenentatge servei que en un futur es pot ampliar a més facultats i ensenyaments, així com també altres públics receptors (biblioteques, centres cívics, o altres espais).

 

Objectius

L’objectiu bàsic relacionat amb la millora dels aprenentatges de l’estudiantat universitari implicat es fonamenta en l’aprenentatge experiencial i el “learning by doing”.  Els estudiants han de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, i per tant les competències especifiques del grau i les assignatures, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència.

En aquest sentit, el projecte té com a primer objectiu contribuir a la millora dels aprenentatges acadèmics dels estudiants, tant els relacionats amb els continguts propis de cada disciplina com els relacionats amb les competències transversals.

Així, els objectius d’aprenentatge dels estudiants implicats són:

 

1. Desenvolupar, a partir de l’acció en la comunitat, les competències transversals. Tot i que considerem que el projecte presentat permet treballar totes les competències transversals destacades des de la nostra universitat, considerem que ho fa d’una manera destacada pel que fa a:

· Capacitat comunicativa com a: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua (si s’escau), amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina; i capacitat de cercar, usar i integrar la informació. El projecte que presentem  permet treballar l’adequació comunicativa de continguts de caràcter científic per arribar a la població, en aquest cas als i les joves i, per tant, saber seleccionar la informació més rellevant i saber-la comunicar de manera que arribi al públic destinatari, alhora que aquesta permet obrir un espai per a la reflexió, el debat i la crítica al respecte.

· Treball en equip com a: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Donat que les conferències-taller es preveuen en parelles, resulta també important el fet de treballar en equip a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar la tasca a realitzar al llarg del projecte.

· Compromís ètic com a: capacitat crítica i autocrítica; i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques. El projecte d’aprenentatge servei que es presenta permet el coneixement d’altres contextos socials, la identificació de la dimensió social i política dels coneixements professionals, així com el compromís, participació i responsabilitat amb la comunitat entre d’altres.

 

2. Dissenyar i desenvolupar conferències formatives i  de debat reflexiu al servei de la comunitat en les àrees específiques de les disciplines que estudien.

El projecte té com a segon objectiu continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantació i difusió de la metodologia de l’ApS a la Universitat.  Hi ha també un segon objectiu, relacionat amb el grup ApS (UB), ja que es pretén continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantar i difondre l’ApS a la UB. En aquest sentit, es vol organitzar i realitzar aquest cicle de xerrades-taller, com a projecte transversal d’ApS de la Universitat de Barcelona, que alhora complementa les accions pròpies de cada Facultat.

Com a conseqüència dels dos anteriors, apareix un tercer objectiu, molt relacionat amb el posicionament de la UB com a universitat responsable socialment, una universitat que, tot investigant i formant, es preocupa de les necessitats de la societat en la qual està arrelada, i també dels reptes que té plantejats el conjunt de la humanitat. 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/150
Grup d'innovació docent: 
Innova-the

PULCHRUMada

Grup d'innovació docent en els tallers de Belles Arts: tradició i contemporaneïtat

L'art, com la vida, ens ofereix una multitud de camins per tal de materialitzar la idea o el sentiment que ens commou. D'alguna manera, aquests camins s’hi troben a la nostra disposició; tan sols cal saber trobar aquell que ofereix la millor solució per cadascun dels nostres propòsits. Tanmateix la ciència s'esmerça en anar arrancant dels entorns humans (existencial, natural i social) allò que és capaç de veure i de relacionar en el seu conjunt.

Coordinació: 
Quilez Cepero, Natalia
Membres del grup: 
Agenjo, Rosa Maria
Asensio Fernandez, J. Antonio
Casanova Fernandez, Ramon
Causadias Domingo, Isabel
Coll, Antonia
Cordoba Benedicto, Jaime M. de
Cova, Massimo
Franquesa Llopart, Fco. Javier
Genovart Herraiz, Adolfo
Golobart Serra, Ana
Laguillo Menendez, Manuel Ma.
Oliva Sergi
Planas Rossello, Miguel Angel
Porta Salvia, M. Carmen
Quilez Bach, Miquel
Roig Comamala, Augusto
Roy Dolcet, Josep
Trias Torres, Ramon
Vila Pons, Alba
Zuzunaga, Mariano
Departament: 
Departament d'Arts i Conservació-Restauració

Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura

Coordinació: 
Padilla Macho, Óscar
Participants: 
Joaquim Cantalozella Planas, Jordi Morell Rovira, Marta Negre Buso, Núria Gual Sole
Departament: 
Departament de Pintura
Ensenyament/s: 
Belles Arts
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Apropar professionals del món de l’art a la facultat; cercant, així, potenciar l’esperit crític dels estudiants i ajudar-los a focalitzar millor la seva tasca.
 
El format de Trobades en obert ofereix la possibilitat de conèixer de primera mà projectes artístics i al mateix temps tractar problemàtiques relacionades amb la producció i la presentació pública de l’obra, o el paper del crític i els centres d’art.
 
Per evitar que esdevinguin sessions bàsicament magistrals o expositives hi ha una voluntat d’implicar i fer més actius els estudiants a través dels workshops.
 
Els Workshops tindran una incidència directe sobre la pràctica artística de l’estudiant inscrit.
 
Que l’estudiant pugui desenvolupar un treball pràctic durant la seva experiència en el workshop, i que aquest pugui ser avaluat i analitzat per professionals externs.
 
Motivar a l’estudiant perquè pugui entaular un diàleg tant amb els artistes convidats com amb la resta de companys sobre diferents aspectes de la pràctica artística.
 
És pretén rendibilitzar l’activitat amb els professionals externs.
 
Continuar l’elaboració de l’arxiu audiovisual de les Trobades en obert íntegres i consultables des de UBTV.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/139
En el context actual necessitem cercar estratègies per rendibilitzar l’activitat amb professionals externs, dirigides de forma directe en l’aprenentatge dels estudiants. En aquesta direcció proposem fer evolucionar els seminaris Trobades amb creadors que aquests darrers cursos hem organitzat. L’actuació que proposem està formada per: tallers (Workshops) i sessions expositives (Sessions en obert).
 
Els tallers, en format workshops, seran impartits per a professionals i aniran dirigits a grups reduïts d’estudiants.
Grup d'innovació docent: 
ART_PRO&DOC

La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa

Coordinació: 
Hernández Hernández, Fernando
Participants: 
Juana María Sancho Gil, Cristina Alonso Cano, Anna Forés Maravalles, Paulo Padilla Petry, Joan-Antón Sánchez Valero, Fernando Herraiz García, Sandra Martínez Pérez, Enrico Beccari, José Aurelio Castro Varela, Raquel Miño Puigcercós, Liticia Fraga, Rachel Fendler, Judith Arrazola Carballo, Xavier Giró Gracia, Sandra Camilleri Mas
Ensenyament/s: 
Belles Arts
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Ensenyament/s: 
Educació Social
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Objectius (Línies d’Innovació amb les que es poden vincular els objectius)

Construir de forma col·laborativa i crítica entre el professorat participant  una perspectiva compartida sobre la filosofia DIY (fes-ho tu mateix) i les seves implicacions pedagògiques per introduir-la a la universitat (entorn DIYUni).

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el

desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

2. Explorar i explicitar el paper del professorat i els estudiants en la implementació d’aquesta filosofia a l’entorn DIYUni.

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

3. Portar a terme, als diferents ensenyaments i assignatures vinculades a DIYUni, el desenvolupament d’activitats i projectes que afavoreixen  l’autoria, la indagació, la col·laboració, la creativitat, el compartir i la utilització de les tecnologies digitals i simbòliques en projectes de recerca en els que els estudiants desenvolupen les competències que es promouen a les diferents assignatures.

E5) Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament centrada en l’estudiant  que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.[UB1] 

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.[UB2] 

4. Desenvolupar formats de presentació de les accions i els projectes que permetin la seva divulgació i intercanvi en el si de cada assignatura,  entre les assignatures i ensenyaments i a través del DIYHub.

E5) Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament centrada en l’estudiant  que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.[UB3] 

5. Explorar modalitats alternatives d’avaluació formativa en les que s’impliquin de manera col·laborativa els estudiants i en les  que es considerin les transformacions que han tingut lloc en els processos d’indagació, com la qualitat comunicativa de les presentacions del projectes.

C6) Avaluació formativa: L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en la realimentació constant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades,  interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.[UB4] 

6. Dissenyar un entorn virtual (DIYHub)en el que es puguin compartir  les diferents accions i  projectes, de manera que es puguin generar apropiacions i readaptacions per part d’altres usuaris.

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament, aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.

7. Avaluar el procés i resultats del DIYUni conjuntament entre estudiants i docents.

C6) Avaluació formativa: L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en la realimentacióconstant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades, interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.

8. Divulgar els resultats en articles, comunicacions en diferents congressos centrats en la docència universitària  i en diferents espais de formació  del professorat universitari.

 

Alguns objectius i accions d’aquest projecte es vinculen i aprofundeixen aspectes del projecte Europeu  2014-2016: Do it yourself in Education: expanding digital competence to foster Student agency and collaborative learning – DIYLab. European Commission. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3MP.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/075
Grup d'innovació docent: 
INDAGA'T