E.U. d'Infermeria

Projecte d’integració curricular de la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria

Coordinació: 
Marta Raurell Torreda
Participants: 
Jose Antonio Sarria Guerrero, Miguel Angel Hidalgo, Jaume Uya, Benito Perez, Albert Gonzalez, Elena Maestre, Montserrat Fabra Gensana
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Les pràctiques clíniques dins de la titulació del Grau en Infermeria representen un número elevat de crèdits del currículum acadèmic de l’estudiant, essent motiu de què els departaments d’infermeria competeixin per places de pràcticum en hospitals, centres sociosanitaris o d’atenció primària. Actualment però, és impensable que un estudiant practiqui per primera vegada en un pacient sense abans haver-se entrenat amb un maniquí. Els canvis en el perfil de l’usuari, pacients majors i amb més comorbilitat que requereixen una atenció més complexa i tecnològica, pacients més informats i protegits per les diferents mesures de seguretat del pacient i els canvis en el sistema sanitari, disminució de l’estada hospitalària i tancament d’unitats, ha estat el fonament perquè països com Estats Units o Anglaterra hagin substituït hores de pràctica clínica amb pacient real per sessions d’aprenentatge actiu amb pacient simulat.

La transformació impulsada pels acords de Bolonya suposa, entre d’altres canvis, la introducció de noves metodologies docents més properes a la realitat professional, amb la finalitat d’utilitzar models que avaluïn no només coneixements sinó també actituds i habilitats.

A les universitats catalanes, les classes teòriques segueixen sent la metodologia docent més utilitzada, però cal anar incorporant metodologies d’aprenentatge actiu que permetin disminuir el buit entre la teoria i la pràctica i facilitar la transició de l’estudiant cap a l’exercici professional.

Una d’aquestes noves metodologies és la simulació, una varietat de tècniques educatives en la que els participants tenen la oportunitat de practicar un procés d’aprenentatge actiu en un entorn que imita l’àmbit clínic i experimentar vivències similars a les reals, però sense posar en perill la seguretat del pacient.

Segons l’estudi portat a terme per la xarxa d’universitats que van participar en el Llibre Blanc de l’ANECA, es va valorar quines competències són les que requereixen un nivell complet d’aprenentatge en el grau d’infermeria per poder desenvolupar posteriorment les activitats pròpies de la infermera, i de les quals citem a continuació les que es poden desenvolupar mitjançant la metodologia de la simulació:

- Capacitat per administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies (utilitzant les habilitats...).
(Competència 14)
- Capacitat per mantenir la dignitat, privacitat i confidencialitat del pacient (utilitzant les habilitats...). (Competència 12)
Capacitat per posar en pràctica principis de salut i seguretat, inclosa la mobilització i maneig del pacient, control d’infeccions, primers auxilis bàsics i procediments d’emergència (utilitzant les habilitats...). (Competència 13)
- Capacitat per considerar les cures emocionals, físiques i personals, incloent satisfer les necessitats de confort, nutrició i higiene personal, i permetre el manteniment de les activitats quotidianes (utilitzant les habilitats...).
(Competència 12)
- Capacitat per reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions d’una infermera.
(Competència 4)
- Capacitat per reconèixer i interpretar signes normals o canviants de salut-mala salut, sofriment, incapacitat de la persona (valoració i diagnòstic).
(Competència 8)
- Capacitat per treballar d’una manera holística, tolerant, sense judicis, curosa i sensible, assegurant que els drets, creences i desitjos dels diferents individus o grups no es vegin compromesos.
(Competència 2)
- Capacitat per respondre a les necessitats personals durant el cicle vital i a les experiències de salut o malaltia. Per exemple, dolor, esdeveniments vitals, invalidesa o en el procés de la mort imminent (utilitzant les habilitats...).
(Competència 16)

FONAMENT DE LA INNOVACIÓ

Tal i com es justifica amb l’evidència en el document de posicionament a favor de la simulació del grup GRISCA (Grup Recerca Infermera en Simulació a Catalunya i Andorra), integrat per professors del Grau en Infermeria de 17 universitats de Catalunya i una d’Andorra, entre elles la UB, en la formació de l’estudiant en ciències de la salut, l’adquisició d’habilitats no tècniques (presa de decisions, judici clínic, comunicació i treball en equip) és independent i complementària a la realització de pràctiques clíniques, tant hospitalàries com comunitàries, pel que la simulació es considera una metodologia útil abans i després d’aquestes estades clíniques.

Els arguments a favor de la metodologia es fonamenten en els següents punts claus:

1. El procés de Bolonya, desenvolupat a Europa per adaptar l’educació superior a la investigació, les necessitats de la societat i l’avenç en el coneixement científic, ha implicat un canvi en el concepte d’aprenentatge, passant d’estar centrat en l’adquisició de coneixements a l’adquisició de competències per exercir la professió escollida. La finalitat es disminuir el buit entre la teoria adquirida a la universitat i la pràctica demandada por les institucions professionals.

2. Canvis en el perfil de l’usuari: pacients més grans i amb més comorbilitat que requereixen una atenció més complexa i tecnològica, pacients més informats i protegits per les diferents mesures de seguretat del pacient.

3. Canvis en la professió infermera (accés a màster i doctorat), fet que ha possibilitat la investigació en cures infermeres que han de transferir-se a la pràctica clínica. La simulació permet entrenar les cures basades en la evidència i canviar hàbits rutinaris.

4. Canvis en el sistema sanitari: han disminuït les oportunitats perquè els estudiants realitzin formació mitjançant la pràctica clínica, degut a què ha disminuït l’estada hospitalària i s’han tancat unitats. Això comporta una altíssima competència entre escoles/facultats d’infermeria per accedir a places de pràctica clínica als centres hospitalaris. A més, com a conseqüència del desenvolupament de programes de seguretat del pacient en aquests centres, s’han reduït les places d’estudiant per unitat o limitat la capacitat dels estudiants per practicar directament en els pacients.

5. En l’actualitat és impensable que l’estudiant d’infermeria o medicina practiqui per primera vegada en un entorn real amb pacients, sense abans haver-se entrenat amb un maniquí.

6. Sempre i quan s’integri la simulació como una pràctica en coherència amb els eixos del pla d’estudis, com activitat curricular.

7. Amb el valor afegit de què la simulació ofereix l’oportunitat a l’estudiant d’equivocar-se i de repetir fins assolir la competència, dins d’un ambient segur. L’error en la simulació provoca un record basat en l’experiència que fa que l’aprenentatge sigui significatiu i durador generant auto confiança i seguretat en l’estudiant, traduint-se finalment en seguretat clínica.

8. Estudis han mostrat que la repetició de l’habilitat tècnica mitjançant el simulador millora l’aprenentatge i escurça el temps d’adquisició. A més, la correcta execució d’habilitats tècniques és essencial per a la seguretat en la pràctica infermera.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/031

Implementar la simulació d’alta fidelitat abans i durant els diferents períodes de pràctica clínica dels estudis del Grau en Infermeria durant el curs acadèmic 2017-18.

Objectius específics:

Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria

Coordinació: 
Colina Torralva, Fco Javier
Participants: 
Javier Colina Torralva, Luis Basco Prado, Ana Belén Fernández Cervilla, Violeta Díaz Herrero, Dolors Estrada Raventós, Angeles Melero García, Ramón Montoya Gónzalez, Adoración Rejón Bayo, Lidón Barrachina Belles
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica
Ensenyament/s: 
INFERMERIA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu General:  Avaluar l'aprenentatge pràctic en les assignatures d'Estades Clíniques I i II del Grau D'Infermeria.

Objectius Específics: 

  • Crear l'equip docent per coordinar la planificació el desevolupament, l'evaluació i la docència de les assignatures d'Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria.
  • Disenyar  instruments d'avaluació pel coneixement del aprenentatge en la formació clínica.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/047
Grup d'innovació docent: 
ACOPI-UB

Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB

Coordinació: 
Rubio Serrano, Laura
Participants: 
Conxita Amat Miralles; Bárbara Arias Samperiz; José Antonio Asensio Fernández; Mercè Costa Cuberta; Laura Cuffi Cheliz; Jordi Delàs Amat; Itziar de Lecuona; Anna Escofet Roig; Mar Fatjó-Vilas Mestre; Alaitz Sasiain Camarero Núñez; Marta Goula Goula; Eulàlia Grau Costa; Guillermo Grasso Galera; Antonio Madrid Pérez; Maria Antònia March Pujol; Miquel Martínez Martín; Àngels Massip Bonet; Pep Mata Benedicto; Carles Mauricio Falgueras; Victòria Morin Fraile; M. Cristina Poblet Farrés; Joan Miquel Porquer Rigo; Rosa Povedano Ferré; Josep Maria Puig Rovira; Jaume Ros Vallverdú; Antoni Vallès Segalés; Anna Vilella Morató; Elisabet Playa Pous; Marta Comas Sàbat (Consorci d'Educació de BCN); Eulàlia Esclapés (Consorci d'Educació de BCN); Araceli Rosa de la Cruz; Mireia Esparza Pagès; Esther Esteban Torné; Anna Escobedo Caparrós; Montserrat Illan Villanueva; Xavier Torrado Prat; Antonia Collado Sevilla; Josep Lluís Condom Bosch; M. Àngels Pons Cardell; Fco. Javier Sarrasí Vizcarra; Josefina Carreras Sabaté; Emili Boix Fuster; Albert Soler i Llopart; Josep Solervicens Bo; Josep M. Domingo Clua; Mònica Rius Pinies; Chus Lama López; Ana Belén Fernández Cuevas; Núria Vergés Bosch; Amèlia Tey Teijón; Ascensión García García; Juan Jose Pacheco Puig; Enric Teixidó Simó; Teresa Valverde Gefaell; Maria Rubio Valera; David Bueno i Torrens; Míriam Anderson; Àlex Peñalver Cabré; David Bondia García; Núria Pumar Beltran; Antonio Giménez Merino;
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Presentació

L’actuació es basa en la incorporació de l’aprenentatge servei (ApS) en diferents ensenyaments de la Universitat a través d’un projecte transversal i compartit per membres de diferents facultats. L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

La proposta consisteix en què els i les estudiants, tant de graus com de màsters, preparen conferències-taller sobre temes d’interès general relacionats amb els seus estudis  que están cursant i les imparteixen en instituts d’ensenyament secundari de Barcelona, en un format de 20 minuts d’informació i 30 minuts de treball. taller i/o debat posterior. En tots els cassos, es tracta de compartir coneixement i conversar sobre un tema que la universitat treballa i que pot ser de relleu  per a la formació i ha d’estar ajustat a l’alumnat de secundària.

En un clar alineament amb la metodologia d’aprenentatge servei, partim de la consideració que una de les necessitats de la nostra societat -cada vegada més hiperinformada i alhora amb més dificultat per aconseguir saber significatiu- és que els ciutadans tenen un dèficit de coneixement i, sobretot, un dèficit d’opinió reflexiva i de motivació per actuar o adoptar noves conductes. El servei ofert és un espai de debat sobre temes de relleu amb un doble objectiu 1) difondre la informació i 2) animar espais de debat, la millor manera de construir una opinió reflexiva i mobilitzadora. La proposta és clarament formativa per l’alumnat universitari implicat, ja que abans de fer les xerrades hi haurà un treball previ entre el professorat i els estudiants amb la finalitat de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, adequar-la al públic, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència. Per tal d’accedir als instituts receptors de la proposta, es comptarà amb un partner clau, el Consorci d’Educació de Barcelona, qui ajudarà a fer l’enllaç, difusió i vehicular les propostes amb les demandes de conferències-taller. Pel que fa al reconeixement acadèmic de les activitats d’ApS, en funció de la ubicació de l’experiència en cada ensenyament es determinarà com es valora l’aprenentatge realitzat, en l’avaluació convencional o amb crèdits de reconeixement.

Creiem que la proposta que es presenta pot ser una bona manera d’iniciar un projecte transversal d’aprenentatge servei que en un futur es pot ampliar a més facultats i ensenyaments, així com també altres públics receptors (biblioteques, centres cívics, o altres espais).

 

Objectius

L’objectiu bàsic relacionat amb la millora dels aprenentatges de l’estudiantat universitari implicat es fonamenta en l’aprenentatge experiencial i el “learning by doing”.  Els estudiants han de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, i per tant les competències especifiques del grau i les assignatures, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència.

En aquest sentit, el projecte té com a primer objectiu contribuir a la millora dels aprenentatges acadèmics dels estudiants, tant els relacionats amb els continguts propis de cada disciplina com els relacionats amb les competències transversals.

Així, els objectius d’aprenentatge dels estudiants implicats són:

 

1. Desenvolupar, a partir de l’acció en la comunitat, les competències transversals. Tot i que considerem que el projecte presentat permet treballar totes les competències transversals destacades des de la nostra universitat, considerem que ho fa d’una manera destacada pel que fa a:

· Capacitat comunicativa com a: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua (si s’escau), amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina; i capacitat de cercar, usar i integrar la informació. El projecte que presentem  permet treballar l’adequació comunicativa de continguts de caràcter científic per arribar a la població, en aquest cas als i les joves i, per tant, saber seleccionar la informació més rellevant i saber-la comunicar de manera que arribi al públic destinatari, alhora que aquesta permet obrir un espai per a la reflexió, el debat i la crítica al respecte.

· Treball en equip com a: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Donat que les conferències-taller es preveuen en parelles, resulta també important el fet de treballar en equip a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar la tasca a realitzar al llarg del projecte.

· Compromís ètic com a: capacitat crítica i autocrítica; i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques. El projecte d’aprenentatge servei que es presenta permet el coneixement d’altres contextos socials, la identificació de la dimensió social i política dels coneixements professionals, així com el compromís, participació i responsabilitat amb la comunitat entre d’altres.

 

2. Dissenyar i desenvolupar conferències formatives i  de debat reflexiu al servei de la comunitat en les àrees específiques de les disciplines que estudien.

El projecte té com a segon objectiu continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantació i difusió de la metodologia de l’ApS a la Universitat.  Hi ha també un segon objectiu, relacionat amb el grup ApS (UB), ja que es pretén continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantar i difondre l’ApS a la UB. En aquest sentit, es vol organitzar i realitzar aquest cicle de xerrades-taller, com a projecte transversal d’ApS de la Universitat de Barcelona, que alhora complementa les accions pròpies de cada Facultat.

Com a conseqüència dels dos anteriors, apareix un tercer objectiu, molt relacionat amb el posicionament de la UB com a universitat responsable socialment, una universitat que, tot investigant i formant, es preocupa de les necessitats de la societat en la qual està arrelada, i també dels reptes que té plantejats el conjunt de la humanitat. 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/150
Grup d'innovació docent: 
Innova-the

Validació de l’instrument GiOTEI d’avaluació de la Competència Transversal Treball en Equip

Coordinació: 
Sabater Mateu, Ma. Pilar
Participants: 
Amparo Del Pino Gutierrez, Montserrat Busquets Surribas, Carmen Terre Rull
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Disposar de reptes formatius sobre la competencia treball en equip expressats en resultats d'aprenentatge per a l'alumne, per a cada curs academic (objectiu num.1 del desenvolupament del projecte).

2. Obtenir una formacio i metodologia amb coherencia entre elles, d'acord amb els resultats d'aprenentatge explicits (punt anterior). [Aquesta coherencia s'anira obtenint en la mesura que s'analitzin les dificultats  per a l'estudiant i/o febleses del instrument -entre altres possibles- detectades despres d'una primera avaluació a traves de l'instrument. Posteriorment, se'n faci la deguda adequació i es repeteixi aquest procediment en la 2ª avaluació (objectius de desenvolupament del projecte].

3. Coneixer la trajectoria formativa de la competencia treball en equip expressada en resultats d'aprenentatge (progresius i ascendents) des de 1er a 4at curs en relacio a les assignatures implicades [que teoricament ha de conduir al nivell competencial establert en la titulacio; en la practica es correspon amb el desenvolupament i resultats d'aquest projecte].

Objectius d'aprenentatge per a l'alumne, en relacio a la rubrica Treball en Equip (veure Annex Objectius Rubrica)

 

Objectius relacionats amb el desenvolupament del projecte

1. Definir objectius i resultats d'aprenentatge (RA) de la Competencia Transversal Treball en Equip (CTTE) en la titulació de grau d'Infermeria

2. Contrastar requeriments docents entre  (CTTE) i la modalitat de competencia especifica d'aquest grau. De no poder-se abarcar les dues modalitats competencials en el desenvolupament d'aquest projecte, es prioritzara el desenvolupament de la modalitat transversal (CTTE).

3. Determinar en quines assignatures es pot treballar aquesta competencia (a partir de l'acceptacio del seu professorat) i elaborar un mapa del desplegament d'aquesta competencia en el centre.

4. Dissenyar un itinerari de la CTTE en el grau que pugui conduir als objectius i RA proposats (equival a contemplar si potencialment, les assignatures implicades poden cobrir la totalitat de RA previstos en la titulacio)

5. Contextualitzar la Competencia Transversal Treball en Equip (i si fora possible la especifica) en diferents cursos iassignatures (revisio de la dinamica de treball i objectius, etc.establir paralelismes i/o diferencies): Involucrar al professorat que utilitza el metode treball en equip

6. Dissenyar estratègies per facilitar el seu desenvolupament: 1) protocol d'implementacio: a) per a professorat i b) per a estudiants; 2) Establiment de condicions per la seva avaluacio (ex.autoregistre individual, per parells, a traves campus virtual, etc.). 3) Calendari i sincronitzacio dels moments en que es passara l'instrument en cada assignatura (per ex. inici-mig-final de curs, nomes al final, etc..). Preveure la modalitat mes convenient per a la consecucio dels objectius i RA.

7. Adequar per a cada curs el instrument que tenim elaborat en conjunt (en un sol instrument) per als 4 cursos (Annex: exemple adequat per a 1er curs)

8. Seguiment i control d'incidencies de la implementacio (per ex reunio periodica amb professorat que la implementa, advertencies en torn a l'avaluacio com ara atribucio o no de temps per estudiant per a complimentar el questionari, idoneitat per la recollida del document, etc..)

 

Codi del projecte: 
2014PID-UB/053
Grup d'innovació docent: 
GIOTEI-UB

Classe Invertida (flipped classroom) experiencia en el Grau d'Infermeria

Coordinació: 
Sabater Mateu, Ma. Pilar
Participants: 
M.Carmen Olive Ferrer, Silvia Costa Abos
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En l'estudiant:

1. Promoure l'aprenentatge proactiu de coneixements dintra i fora de la classe.

2. Incentivar la presencialitat, la dinamica i el debat a classe

​3. Afavorir habililats comunicatives escrites i verbals.

4. Induir-lo al pensament critic i complexe

5. Incidir en el modelat d'actituds a traves del discurs: presentacions grupals i supervisio colectiva professora

6. Potenciar el treball en equip

7. Retroalimentar l'ensenyament-aprenentatge en temps presencial i virtual. Avaluacio continuada (avaluacions setmanals)

8. Afavorir la competencia d'autoregulacio de l'estudiant (organitzar-se i responsabilitzar-se del seu treball)

En el professorat:

​1. Dinamitzar la classe i promoure l'interes dels estudiants per aprendre

2. Afavorir en l'estudiant la interrelacio de continguts de l'assignatura i la seva comprensio duradora en el temps (evitar nomes memoritzar)

​3. Incitar al contrast de coneixements a traves del treball grupal

​4. Disposar d'un escenari en temps real i presencial per a la pràctica i avaluacio del treball en equip

5. Disseny de material docent d'elaborada sistematització per a fer- possible una avaluacio de qualitat: setmanal, clara, transparent (publicada en el campus virtual) amb indicacions d'incidencies i alcançable per a la professora

Competències a desenvolupar:

​Competències transversals: treball en equip, comunicació, compromis ètic, aprenentatge i responsabilitat

​Competencia especifica: comunicacio

​Altres competències: autoregulacio en l'estudiant

Codi del projecte: 
2014PID-UB/052
Grup d'innovació docent: 
GIOTEI-UB

E.U. d'Infermeria

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
3
Projectes d'innovació: 
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
2
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
ACOPI-UB Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria Viñas Llebot, Helena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE)
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Simulacions
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Classe Invertida (flipped classroom) experiencia en el Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Validació de l’instrument GiOTEI d’avaluació de la Competència Transversal Treball en Equip Projectes d'Innovació
Projecte d’integració curricular de la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Facultat: 

GIOTEI-UBada

Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI

Treballem en diferents línies, tutories, acolliment dels estudiants i orientació cap el món laboral, avaluació continuada i portafoli, multidisciplinarietat, igualtat homes/dones a l'aula, i crèdits ECTS.

Coordinació: 
Puig Llobet, Montserrat
Membres del grup: 
SABATER MATEU, PILAR
FALCO PEGUEROLES, ANNA
FUSTE DOMINGUEZ, ESTHER
GUIX COMELLAS, EVA
HIDALGO BLANCO, MIGUEL ANGEL
HONRUBIA PEREZ, MARIA
ISLA PERA, PILAR
LOPEZ MATHEU, CARMEN
LLUCH CANUT, Mª TERESA
MAESTRE GONZALEZ, ELENA
MORENO ARROYO, Mª CARMEN
MORIN FRAILE,VICTORIA
OLIVE FERRER, CARMEN
DEL PINO GUTIERREZ, AMPARO
RIGOL CUADRA, ASSUMPTA
RODRIGUEZ MARTIN DOLORS
ROZAS GARCIA ROSA Mª
SANCHEZ ZAPLANA, ISABEL
TERRÉ RULL, CARMEN
BUSQUETS SURRIBAS, MONTSERRAT
COSTA ABÓS, SILVIA
SÍLVIA COSTA ABÓS
CARMEN TERRÉ
MONTSE BUSQUETS SURRIBAS
JORGE CURTO GARCIA
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

ACOPI-UBada

Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria
Coordinació: 
Viñas Llebot, Helena
Membres del grup: 
Basco Prado, Luis Ramon
Solá Pola, Montserrat
Colina Torralva, Francisco Javier
Assumpta Rigol Cuadra
Fernandez Cervilla, Ana Belen
Crespo Mirasol, Esther
Sancho Agredano, Raul
Bernuz Cámara, Lourdes
Fabra Gensana, Montserrat
Saz Roy, M. Angeles
Fabrellas Padres, Núria
González Vaca, Julia
Domínguez Surià, Concepción
García Carulla, Elvira
Pulpón Segura, Anna Ma.
Martínez Momblan, Ma. Antonia
Melero García, Ángeles
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil