Treball Social

Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex

Coordinació: 
Sangrà Boladeres, Antoni
Participants: 
Silvia Iannitelli Muscolo, Elisabet Tejero Gil, Toni López Rodríguez, Rosa Maria Alemany Monleon, Paula Duran Monfort, Núria Cabero Olaya
Facultat: 
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Ensenyament/s: 
Treball Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Potenciar que l’estudiant redescobreixi les possibilitats biogràfiques que posseeix per pensar i compenetrar-se amb la idea de complexitat, a partir d’una mirada transversal i multidimensional de la seva realitat personal i professional.

- Permetre que l’estudiant reconegui a través de la seva pròpia autobiografia com ha anat incorporant i transformant el coneixement.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/046
Grup d'innovació docent: 
Trans@net

Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social

Coordinació: 
Bañez Tello, Tomasa
Participants: 
Núria Prat Bau, Adela Boixados Porquet, Virginia Matulic Domanzic, Josep Maria Mesquida Gonzalez, Càndid Palacín Bartrolí, Mercedes C. Serrano Miguel, Silvia Iannitelli Muscolo, Jordi Ibarz Gelabert, Maria Pilar Cañabate Gonzalez, Celia Premat Katz, Irene de Vicente Zueras, Ariadna Munté Pascual, Eveline Chagas Lemos, Anna Falcon Falcon, Paola Lo Cascio, Ingrid Pineda Pérez, Antonio Abad Morros, David Berlanga Fuentes, Anna Hugas Biosca, Maria Olga Pérez Galera, Laia Pique Liquete
Facultat: 
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Ensenyament/s: 
Grau de Treball social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
La realització d’aquest projecte d’innovació docent permet respondre de forma adient als neguits i inquietuds dels alumnes, alhora que afavorir la connexió de les activitats d’autoconeixement que s’estan fent i avançar cap la seva sistematizació a partir de la reflexió compartida i del contrast de les actuacions realitzades. D’aquesta manera s’arribarà consensuar criteris, identificar bones pràctiques docents per tal de normalitzar aquest tipus d’activitats al nostre ensenyament.
El objectius concrets de millora són:
 
Objectiu 1. Dissenyar activitats d’aprenentatge per a la millora de la competència d’autoconeixement adreçades als alumnes del Grau de treball social, a partir de l’anàlisi i avaluació de les activitats d’autoconeixement que de manera aïllada estan fent els professors del Grau de Treball Social, per tal de poder integrar-les amb les noves activitats.
 
Objectiu 2. Realitzar les activitats d’aprenentatge dissenyades en cadascuna de les assignatures participants al projecte.
 
Objectiu 3. Avaluar les activitats d’aprenentatge realitzades.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/026
Grup d'innovació docent: 
Trans@net

El programa d'Aprenentatge-servei en el Grau de Treball Social

Coordinació: 
Quiroga Raimundez, Violeta
Participants: 
Maria Antonia Buenaventura Rubio, Ferran Cortés Izquierdo, Marta Llobet Estany, Josep Maria Mesquida González, Paula Durán Montfort, Núria Prat Bau, Aïda Ballester Lledó, Adela Boixadós Porquet
Facultat: 
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Implementar un programa d’ApS amb estudiants del grau de treball social, amb un itinerari des de primer a quart amb la coordinació i el suport de l’Oficina de d’Aprenentatge-Servei de la Facultat d’Educació.

2. Afavorir que els estudiants assoleixin un aprenentatge significatiu dels continguts de cada una de les assignatures, en contacte directa amb la realitat, al servei tant de les entitats com dels usuaris d’aquestes.

3. Conèixer i valorar els efectes tant a l’ensenyament, al servei, com al compromís adquirit vers l’aprenentatge de competències i habilitats com a futurs treballadors socials.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/005
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
Trans@net

Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social

Coordinació: 
Ibarz Gelabert, Jordi
Participants: 
Núria Prat Bau, Javier Tebar Hurtado, Montserrat Yepes Baldó, Eva Esteruelas Castro, Sergio Sánchez Castiñeira, Josep Maria Torralba Rosello
Facultat: 
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquesta innovació s’aplicarà a la totalitat de l’alumnat del primer curs del Grau de Treball Social i a un grup de segon curs, unes 280 persones de primer i unes 70 persones de segon curs, aproximadament unes 350 persones en total.  Pel que fa als dos grups del matí, l’aplicació es farà en dues assignatures diferents, de forma que alguns alumnes experimentaran la innovació en dos exercicis de curs completament diferents, atès que estan vinculats a dues assignatures diferents. La major part del grup de segon curs ja haurà conegut aquest procediment de l'avaluació per parelles per haver-la realitzat en el curs anterior.

L’objectiu principal serà facilitar a l’alumnat implicat en el projecte les eines per a poder realitzar un treball de correcció per parelles de qualitat. Aquest projecte ha de permetre orientar la tasca dels correctors, i poder elaborar unes indicacions per a la correcció que assenyalin quins són els elements fonamentals que s’han de tenir en compte en les tasques de revisió per parelles.

Les tasques de correcció d’un treball per part d’un altra estudiant és una estratègia formativa que serveix per millorar: la comprensió dels criteris avaluatius, l’argumentació necessària que ha d’acompanyar les propostes de canvis en els continguts, l’actitud reflexiva-propositiva a la hora de fer pensar a un company en la correcta elaboració del seu text, tant pel que fa a aspectes globals com específics.

Per realitzar aquest objectiu de millora de la qualitat de les correccions per part dels alumnes optarem per realitzar una valoració sobre quina mena de correccions es proposen realment quan s’aplica el procediment de la revisió per parelles. Així, a partir de l’anàlisi d’una mostra significativa dels exercicis o dels treballs de curs realitzats pels alumnes i de les propostes de modificació que s’hi introdueixen a partir de l’avaluació per parelles,  hem de veure si es tenen en compte aspectes formals, ortografia, si les correccions afecten a l’estructura dels textos, si es te en compte les habilitats d’escriptura i per tan les capacitats de comunicació i de redacció de textos entenedors per part de l’alumnat, si els canvis es fan sobre els continguts, o sobre algun altre aspecte no considerat. D’aquesta valoració podem veure sobre quins elements de la correcció hem d’incidir realment i això servirà per saber sobre quins dels criteris que han d’aplicar els alumnes en les correccions hem d’incidir amb més èmfasi.

En darrer terme tot això permetrà la elaboració d’una guia estructurada indicant quins han de ser els criteris de la correcció i assenyalant la seva rellevància. En aquesta guia pels revisors s’hi han d’incloure criteris sobre aspectes formals, de continguts, d’estructura, i també sobre les actituds adequades a la hora de realitzar una correcció.

Finalment, tot i que no n’és realment l’objectiu de la proposta d’innovació, aquesta ha de permetre realitzar una valoració sobre les potencialitats i les limitacions del procediment de l’avaluació entre iguals.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/002
Grup d'innovació docent: 
Trans@net

Inter pares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social

Coordinació: 
Ibarz Gelabert, Jordi
Participants: 
Núria Prat Bau, Antoni Vives Riera, Montserrat Yepes Baldó
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Història Contemporània
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Ensenyament/s: 
Grau de Treball Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius principals que preten abordar aquest projecte d'innovació docent són: a/ Millorar la qualitat d’algun dels outputs avaluatitus que es demanen durant el curs en les assignatures on s'ha d'aplicar b/ Ajudar a superar la tradicional recança a emetre judicis entre iguals per part de l’alumnat c/  Reforçar la  bases col·laboratives pel domini de la competència del treball en equip.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/029
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Una eina principal en l'avaluació dels resultats serà la comparació dels resultats obtinguts pels alumnes participants en aquesta experiència i els resultats obtinguts en cursos anteriors on es van realitzar el mateix tipus d'activitats però sense que s'apliqués aquesta metodologia. Caldrà tenir en compte que l'avaluació d'aquesta experiència estarà condicionada a l'aplicació simultània de la rúbrica per desenvolupar i avaluar la competència de pensament analític. Això significa que intervenen alhora dos variables diferents que influiran en els resultats de l'avaluació. No obstant, l'eina de procediment que estem introduïnt, permet visualitzar una millora, si s'escau, en la forma en que l'alumnat apren.

Grup d'innovació docent: 
Trans@net

Fils conductors : Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social

Coordinació: 
Llobet Estany, Marta
Participants: 
JOSE MARIA MESQUIDA GONZALEZ, GEMMA VILA BOSQUED, ANTONI VIVES RIERA, M. BELEN PARRA RAMAJO, SILVIA I. IANNITELLI MUSCOLO, MANUEL AGUILAR HENDRICKSON, MONTSERRAT YEPES BALDO, CANDIDO PALACIN BARTROLI, ADELA BOIXADOS PORQUET, MARIA EUGENIA PIOLA SIMIOLI, JORDI IBARZ GELABERT, JORDI SANCHO SALIDO, TOMASA BAÑEZ TELLO, JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, VIOLETA QUIROGA RAIMUNDEZ
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquest projecte es centra  per una banda en l'aplicació de la prova pilot (curs 2013-14)  dissenyada per  validar la rúbrica  elaborada en el PID anterior sobre la competència de pensament analític en la formació de treballadors socials  .Per l'altra, es pretén construir un dossier d'activitats d'aprenentatge redissenyades pels professors participants dins de cada assignatura amb la finalitat l'afavorir l'adquisició d'aquesta competència, a mesura que els estudiants cursin les diverses assignatures del Grau. 

OBJECTIUS

Afavorir el desenvolupament de la competència de pensament analític entre les assignatures de 1r i 2n de Grau:

- Dissenyar i aplicar una eina comuna per avaluar l'adquisició de la CPA per part de l'estudiant.

- Dissenyar les activitats d'Ensenyament–Aprenentatge que afavoriran el desenvolupament de la competència dins de les diferents assignatures.

- Afavorir una comprensió transdisciplinària de la realitat social tant del professorat com dels estudiants, partint d'uns eixos constructors de significat comuns (territori, identitat, imatge, representació social de les persones, entre altres). Així com la construcció dels factors generadors de desigualtat social a partir de les diferents vessants teòriques i disciplinars aportades des de cada assignatura.

 

Codi del projecte: 
2012PID-UB/116
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
Trans@net