Química

El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química

Coordinació: 
MONTSERRAT IBORRA URIOS
Participants: 
Eliana Ramírez Rangel
Participants: 
Javier Tejero Salvador
Participants: 
Roger Bringué Tomás
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El objetivo de este proyecto es la implementación de esta metodología para mejorar la adquisición de los objetivos de aprendizaje y competencias específicas de la asignatura, a través de la promoción del aprendizaje activo y el trabajo de competencias profesionalizadoras de elevada importancia.

Los objetivos parciales son:

Contextualización del trabajo dentro del grado
Definición de los objetivos de aprendizaje y los docentes
Diseño del caso de estudio. Narrativa, preguntas y posibles actividades de seguimiento
Elaboración del plan para el desarrollo del caso en el aula
Elaboración del material para realizar el seguimiento del trabajo en equipo
Elaboración de listas de comprobación con el objetivo de utilizarlas en su doble vertiente de aprendizaje y evaluación.
Elaboración de la encuesta para evaluar la percepción de los alumnos
Implementación y desarrollo de la docencia.
Análisis de los resultados obtenidos a través de las reuniones de control, actas, notas y encuestas.
Comparación de los resultados con los obtenidos en los cursos anteriores.

A continuación se listan los objetivos de aprendizaje, destacando en negrita los que se pretenden trabajar.

Referidos a conocimientos

Conocer la existencia de diferentes sistemas de gestión de calidad. Identificar los aspectos más relevantes de la gestión de calidad en un laboratorio químico.
Conocer los fundamentos referentes a la normalización, certificación y acreditación.
Conocer como diseñar, implantar y mantener un sistema de gestión de calidad en un laboratorio.
Conocer las normas de seguridad básicas de un laboratorio químico.
Conocer las propiedades peligrosas de los productos químicos.
Conocer la existencia de normativas de seguridad en lo que concierne a la manipulación de los productos químicos: identificación, etiquetado, clasificación, fichas de seguridad, valores límites ambientales (VLA).
Conocer la normativa y las acciones básicas para el tratamiento y gestión de residuos químicos.
Conocer los fundamentos básicos de los sistemas integrados de gestión de calidad, prevención y medio ambiente.

Referidos a habilidades y destrezas

Aprender a contextualizar los conocimientos adquiridos.
Redactar correctamente un informe o texto científico sencillo.
Expresar los resultados de ejercicios, problemas, etc. de forma correcta.
Interpretar una norma.
Planificar y proponer acciones para asegurar la calidad de acuerdo a diferentes sistemas de gestión.
Elaborar documentación de un sistema de gestión de la calidad.
Formular propuestas de mejora y acciones correctoras.
Saber clasificar un producto químico según su peligrosidad.
Saber cómo deben manipular de manera segura los productos y material de laboratorio siguiendo las normas de seguridad.
Saber cómo se deben gestionar adecuadamente los residuos generados en el laboratorio.
Saber cómo hacer una evaluación básica de riesgos en un laboratorio y proponer las medidas de protección más adecuadas.

Referidos a actitudes, valores y normas

Asumir la cultura de la calidad.
Tomar conciencia de la necesidad de la organización y la planificación del trabajo.
Asumir los valores de la cultura de la prevención
Tomar conciencia de la posible peligrosidad de los productos químicos.
Adquirir conciencia de la importancia de trabajar con seguridad dentro del laboratorio para proteger la salud propia y la del resto de personas.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/043

Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química

Coordinació: 
Díaz Cruz, Jose Manuel
Participants: 
Xavier Saurina Purroy, Àngels Sahuquillo Estrugo, Cristina Ariño Blasco, Anna Rigol Parera
Facultat: 
Departament: 
Departament de Química Analítica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
- Incorporar a l’assignatura una metodologia col·laborativa que estimuli la participació de l’alumnat en el procés d’ensenyament i aprenentatge i que millori algunes competències transversals com ara el treball en grup, l’expressió oral i escrita, el sentit crític o la presa de decisions.
 
- Proporcionar  a l’alumnat una visió general de les tècniques instrumentals d’anàlisi estudiades a l’assignatura i estimular-lo per avaluar els avantatges i inconvenients de cada tècnica en funció del problema analític a resoldre.
 
- Ajudar a l’alumnat a desenvolupar la capacitat de triar la tècnica instrumental més convenient per a resoldre un problema analític determinat.
 
- Mostrar la utilitat de les tècniques instrumentals a la vida real i fer així més propers els continguts de l’assignatura.
 
- Desenvolupar eines que permetin avaluar, d’una banda, l’assoliment per part de l’alumnat dels coneixements i competències previstos i, d’altra banda, la idoneïtat dels materials  i la metodologia utilitzada amb un clar objectiu de millora.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/011
Grup d'innovació docent: 
GIDQACCS

Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi

Coordinació: 
Jaume Giménez Farreras
Participants: 
Ramon Companyó Beltrán , Montserrat Cruells Cadevall , Núria Escaja Sánchez, Javier Fernández González , José Antonio Garrido Ponce , Montserrat Llauradó Tarragó , Antoni Roca Vallmajor , Laura Rodríguez Raurell , Mª Lluïsa Sagrista Gratovil
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química
Ensenyament/s: 
Química, Enginyeria Química, Enginyeria de Materials
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es tracta d’arrodonir els objectius que ja s’havien proposat en l’anterior projecte:

Formar els alumnes en el procés de realització d’auditories de les pràctiques de laboratori dins del sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat de la Facultat de Química.

Desenvolupar les competències transversals dels alumnes relacionades amb la preparació i realització de les auditories del sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat, i que ja s’han detallat en la descripció del projecte.

Millorar la gestió de les pràctiques de laboratori a partir de la informació obtinguda a través de les auditories.

Copsar el grau d’assoliment i comprensió de les tasques realitzades per part de totes les parts implicades en el procés (estudiants auditors, estudiants auditats, professors auditats).

Codi del projecte: 
2014PID-UB/006
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Els resultats del projecte estan relacionats amb: Tota la documentació relacionada amb els indicadors. Millora en las competències transversals dels estudiants, tal i com s’ha posat de manifest en la redacció dels diferents apartats d’aquest projecte. Introducció dels estudiants en el coneixement dels sistemes de gestió de la qualitat. Detectar les possibles deficiències en les pràctiques relacionades amb els aspectes físics dels laboratoris però també en els aspectes organitzatius i, per tant, tenir un millor coneixement del funcionament dels laboratoris de pràctiques i poder proposar mesures que permetin la seva millora.   L’assoliment de competències per part de l’alumnat implicat es copsa mitjançant les sessions de formació, les enquestes corresponents i la interacció personal a l’hora de desenvolupar les auditories.

Grup d'innovació docent: 
INQUMASE