Pedagogia

Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània

Coordinació: 
Garcia Farrero, Jordi
Participants: 
Vilanou Torrano, Conrad
Participants: 
Vilafranca Manguán, Isabel
Participants: 
Carreño Aguilar, M. Antonia
Participants: 
Prats Gil, Enric
Participants: 
Esteruelas Teixidó, Albert
Participants: 
Cercós Raichs, Raquel
Participants: 
Rivas Guzman, Karine
Participants: 
Egea Andrés, Àlex
Participants: 
Marín Blanco, Ana
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria i Història de l'Educació
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Amb la finalitat de què els estudiants estiguin en condicions d’entendre aquest món emparaulat que dona sentit a les idees pedagògiques, tot seguit presentem els objectius de la nostra proposta d'innovació docent que estan centrats clarament en la millora dels aprenentatges: 

-Potenciar el gust per la lectura i, en particular, el diàleg amb els textos pedagògics de primer ordre.

-Brindar l’oportunitat d’aproximar-se a la literatura pedagògica als estudiants de Pedagogia per mitjà d’una metodologia activa per l’aprenentatge i, al mateix moment, en un clima més tranquil que convidi a la reflexió.

-Treballar la comprensió dels textos tenint en compte el seu autor, època en què han estat escrites i tradició.

-Saber establir les claus interpretatives de cada text amb la intenció de poder portar a terme el corresponent exercici hermenèutic.

-Practicar diferents habilitats comunicatives per tal de poder expressar les idees treballades durant les sessions del seminari.

-Aprendre i exercir l’ofici de fer comentaris de textos pedagògics (introducció, anàlisi, comentari i conclusions).

-Elaborar una guia de lectures sobre els clàssics de la pedagogia contemporània per tal de consolidar aquesta nova situació relacionada amb l'aprenentatge de l'alumnat com a resultat de la innovació desenvolupada.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/011

Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward

Coordinació: 
Cano Garcia, Maria Elena
Participants: 
Núria Giné, Mª Cinta Portillo, Mariona Grané, Nati Cabrera, Maite Fernández
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
La finalitat del projecte és dissenyar les tasques d’aprenentatge i activitats d’avaluació que afavoreixin el feedforward, és a dir, que proporcionin informació de tal manera que els estudiants hagin d’aplicar-la en tasques futures i comprovar el grau d’aplicació del feedback proporcionat.
 
Aquest objectiu té implicacions en la millora dels aprenentatge i en la millora de les pràctiques docent:
 
 
Objectius d'aprenentatge per l’alumnat:
 
Millorar el propi aprenentatge mitjançant la reflexió crítica a partir de les avaluacions i valoracions del professorat i els companys.
Comprendre i aplicar els criteris d’avaluació en les tasques d’aprenentatge.
Desenvolupar la capacitat de crear feedback intern o autoregulador.
Desenvolupar la capacitat d’avaluar els iguals.
 
 
Objectius pels docents:
 
Dissenyar, en el marc de cada assignatura, activitats d’aprenentatge travades, no aïllades, de forma que la devolució d’informació de les tasques s’hagi d’emprar en activitats posteriors, esdevenint un element de millora per a l'aprenentatge de l'alumne.
Sistematitzar, a partir de la proposta de feedforward, el procés de devolució d’informació en cada assignatura i de comprovació de la seva eficàcia.
Cercar un sistema sostenible de feedback.
Recollir les evidències del feedback i la seva aplicació per part dels estudiants, comprovant així si es genera un feedforward.
Aplicar-ho l’experiència tant a grau com a postgrau, en grups gran, i en grups petits per recollir evidències que permetin analitzar les possibilitats i limitacions de cada experiència.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/004
Grup d'innovació docent: 
GIDAT

Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria

Coordinació: 
Mª Cruz Molina Garuz
Participants: 
Crescencia Pastor Vicente, Anna Mundet, Noelia Vázquez, Laura Rubio, Begona Piqué, Montse Payà, Carmen Ponce Alifonso, Jessica Casas Clara Quevedo, Eduard Vaquero
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Ensenyament/s: 
Pedagogía
Ensenyament/s: 
Educació Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Los estudiantes del ámbito de la educación, necesitan formación conectada con la práctica en distintos ámbitos de actuación; uno de ellos es la Pedagogía Hospitalaria, por la que generalmente se muestran muy interesados.

Desde algunas asignaturas del ámbito de la educación para la salud, se ha detectado que a menudo los estudiantes tienen dificultades para adquirir conocimientos prácticos en este ámbito, ya sea por desconocimiento de la realidad donde se desarrolla la acción o porque las propuestas de aprendizaje realizadas en distintas asignaturas no cubren la necesidad de practicar en contextos reales los conocimientos adquiridos en las aulas. En ocasiones es habitual que los conocimientos prácticos se pretendan desarrollar mediante la realización de prácticas que no salen del aula, seminarios, simulaciones, resoluciones de problemas o estudios de casos. Estas metodologías de enseñanza y aprendizaje, pese a ser oportunas, no alcanzan a desarrollar la plenitud de las competencias prácticas que los alumnos deberían adquirir al finalizar su formación universitaria. Esto hace que haya una pequeña brecha entre lo que un alumno aprende de forma práctica y la propia práctica profesional.

Asimismo desde otras asignaturas socioeducativas, los propios alumnos desconocen el trabajo que el profesional de la educación social o de la pedagogía puede realizar con la infancia, las familias y el voluntariado en contextos de necesidades especiales como es el caso del ámbito hospitalario. En la práctica docente universitaria es habitual que el alumnado realice trabajos en los cuales diseñen propuestas de intervención. Sin embargo, no es tan habitual que estas propuestas se implementen en la práctica real e incluso menos habitual que se evalúen. Además, estas propuestas de intervención pese a ser en ocasiones muy válidas, creativas y necesarias, no se acaban materializando ni transfiriendo al conjunto de la sociedad. Esto pone de manifiesto la necesaria relación que tiene que ver entre universidad y sociedad.

En definitiva, el diseño, implementación y evaluación de proyectos en base a necesidades reales, con aplicación en el contexto profesional real, y que además ofrece un beneficio en forma de servicio a colectivos con necesidades socioeducativas reales que aporta este proyecto representa un avance importante para el desarrollo de futuros profesionales competentes y comprometidos con la realidad social. 

1. Mejorar la adquisición de competencias prácticas de los estudiantes a través de la intervención directa en las CiberCaixa Hospitalarias.

1.1. Promover la capacidad de los estudiantes de diseñar e implementar un plan de comunicación para la infancia en el ámbito hospitalario
1.2. Fomentar las competencias de los estudiantes para diseñar e implementar talleres para trabajar las emociones con las familias de niños hospitalizados
1.3. Impulsar un proceso de aprendizaje en los estudiantes para desarrollar un plan de dinamización del voluntariado en las Cibercaixa hospitalarias.

2. Emplear la metodología de Aprendizaje y Servicio como una oportunidad para superar las metodologíastransmisivas empleadas tradicionalmente en la docencia universitaria.

2.1. Promover un aprendizaje que permita a los estudiantes desarrollarse como profesionales competentes y socialmente comprometidos
2.2. Profundizar desde el aula en contenidos conectados con un servicio social
2.3. Reducir la distancia entre el conocimiento práctico y el desarrollo de futuros profesionales del ámbito socioeducativo

Codi del projecte: 
2014PID-UB/077

El proyecto de innovación docente que se presenta está centrado en conectar la docencia universitaria con lasCiberCaixa hospitalarias mediante la metodología de Aprendizaje y Servicio (APS). 

La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa

Coordinació: 
Hernández Hernández, Fernando
Participants: 
Juana María Sancho Gil, Cristina Alonso Cano, Anna Forés Maravalles, Paulo Padilla Petry, Joan-Antón Sánchez Valero, Fernando Herraiz García, Sandra Martínez Pérez, Enrico Beccari, José Aurelio Castro Varela, Raquel Miño Puigcercós, Liticia Fraga, Rachel Fendler, Judith Arrazola Carballo, Xavier Giró Gracia, Sandra Camilleri Mas
Ensenyament/s: 
Belles Arts
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Ensenyament/s: 
Educació Social
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Objectius (Línies d’Innovació amb les que es poden vincular els objectius)

Construir de forma col·laborativa i crítica entre el professorat participant  una perspectiva compartida sobre la filosofia DIY (fes-ho tu mateix) i les seves implicacions pedagògiques per introduir-la a la universitat (entorn DIYUni).

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el

desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

2. Explorar i explicitar el paper del professorat i els estudiants en la implementació d’aquesta filosofia a l’entorn DIYUni.

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

3. Portar a terme, als diferents ensenyaments i assignatures vinculades a DIYUni, el desenvolupament d’activitats i projectes que afavoreixen  l’autoria, la indagació, la col·laboració, la creativitat, el compartir i la utilització de les tecnologies digitals i simbòliques en projectes de recerca en els que els estudiants desenvolupen les competències que es promouen a les diferents assignatures.

E5) Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament centrada en l’estudiant  que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.[UB1] 

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.[UB2] 

4. Desenvolupar formats de presentació de les accions i els projectes que permetin la seva divulgació i intercanvi en el si de cada assignatura,  entre les assignatures i ensenyaments i a través del DIYHub.

E5) Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament centrada en l’estudiant  que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.[UB3] 

5. Explorar modalitats alternatives d’avaluació formativa en les que s’impliquin de manera col·laborativa els estudiants i en les  que es considerin les transformacions que han tingut lloc en els processos d’indagació, com la qualitat comunicativa de les presentacions del projectes.

C6) Avaluació formativa: L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en la realimentació constant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades,  interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.[UB4] 

6. Dissenyar un entorn virtual (DIYHub)en el que es puguin compartir  les diferents accions i  projectes, de manera que es puguin generar apropiacions i readaptacions per part d’altres usuaris.

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament, aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.

7. Avaluar el procés i resultats del DIYUni conjuntament entre estudiants i docents.

C6) Avaluació formativa: L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en la realimentacióconstant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades, interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.

8. Divulgar els resultats en articles, comunicacions en diferents congressos centrats en la docència universitària  i en diferents espais de formació  del professorat universitari.

 

Alguns objectius i accions d’aquest projecte es vinculen i aprofundeixen aspectes del projecte Europeu  2014-2016: Do it yourself in Education: expanding digital competence to foster Student agency and collaborative learning – DIYLab. European Commission. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3MP.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/075
Grup d'innovació docent: 
INDAGA'T

GIDATada

Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia

Objectius del grup:

Coordinació: 
Cano García, Elena
Membres del grup: 
BARTOLOMÉ PINA, ANTONIO R.
CABRERA LANZO, NATIVIDAD
FERNÁNDEZ FERRER, MARIA TERESA
GRANÉ I ORÓ, MARIA
LLEIXÀ, MARIA TERESA
PUIGDELLÍVOL AGUADÉ, IGNASI
MORAL FERRER, JOSÉ MANUEL
GÓMEZ CEPEDA, GABRIELA
PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA
LAURA PONS SEGUÍ
LAIA LLUCH MOLINS
JARDÍ FERRÉ, ANDREU
SABANDO ROJAS, DORYS
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

Programa tutoria entre iguals

Coordinació: 
Noguera Pigem, Elena
Participants: 
Elena Noguera Pigem, Josep Puig Rovira, Mª Isabel de la Cerda Toledo, Pilar Figuera Gazo, Javier Ventura Blanco
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria i Història de l'Educació
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Potenciar altres dinàmiques dins de les actuacions del PAT.

Col·laborar amb altres recursos de la universitat per trobar sinergies i esforços contribuint a la qualitat universitària.

Crear un programa de tutoria entre iguals contextualitzat al grau de Pedagogia.

Portar a terme un projecte pilot que pugui assentar les bases d’una nova línia dins de la pròpia facultat.

Motivar a l’alumnat en les dinàmiques de la vida universitària, contribuint al seu desenvolupament personal i professional.  

Millorar els recursos existents per poder aprofitar el seu desenvolupament i sentit.

Contribuir a la millora del procés d’aprenentatge de l’estudiantat. 

Codi del projecte: 
2013PID-UB/007
Grup d'innovació docent: 
Innova-the

NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte)

Coordinació: 
Luna González, Esther,
Participants: 
Esther Luna González, Cristina Blasco Romera, Anna Ciurana Sala, Carme Panchón Iglesias, Ariadna Salvà Aige, Maria Pilar Lozano Fernandez de Pinedo
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Ensenyament/s: 
Pedagogia, Educació Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquest projecte responen, principalment, a una de les línies principals del PMID: metodologies actives i noves propostes per a la millora de l’aprenentatge. En aquest sentit, els objectius que es persegueixen fan referència a la millora dels aprenentatges de l’alumnat: 1. Promoure un aprenentatge significatiu i reflexiu de l’alumnat en la gestió positiva de conflictes. 2. Fomentar les habilitats analítiques en la gestió del conflicte.  3. Generar un procés de canvi i transformador a partir de la construcció conjunta en l’anàlisi del conflicte.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/032
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L'avaluació que es preveu realitzar amb l'alumnat, donades les característiques de la metodologia (narratives pedagògiques), són tres proves en concret: 1- El propi relat construït al llarg del semestre sobre l'experiència de conflicte (40%). 2- Evidències d'aprenentatge que responguin a les competències establertes al pla docent de l'assignatura (20%). 3- Prova escrita sobre l'anàlisi d'una mediació (40%).   Respecte a la prova 3 (prova escrita) es compararan els resultats amb els obtinguts el curs anterior amb l'objectiu d'identificar si hi hagut una millora en la capacitat analítica. L'últim dia de classe, independentament de l'enquesta avaluativa externa sobre l'assignatura, se'l passarà una enquesta perquè valorin en quina mesura s'han desenvolupat i adquirit les competències transversals i específiques de l'assignatura. D'aquesta manera, recollim la doble perspectiva (qualitativa i quantitativa) de l'experiència metodològica.  

PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació)

Coordinació: 
Vilà Baños, Ruth
Participants: 
Assumpta Aneas, Núria Rajadell, Elena Noguera, Dolors Millan, M.José Rubio, Mariona Graell Martin
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Ensenyament/s: 
pedagogia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals 

1. Donar continuïtat a la proposta innovadora en les pràctiques externes, amb els següents objectius específics: Sistematitzar els continguts i recursos de les sessions de pràctica reflexiva, que han de permetre la transdisciplinarietat i la transferència de coneixement, la reflexió al voltant de la relació existent entre el saber teòric i els saber experiencial en la vida professional, en el marc de les PEX. El tutor de la universitat i l’alumnat  es reuniran per analitzar la pràctica, i les experiències de l’escenari professional.  Les sessions de pràctica reflexiva seguiran una proposta temàtica diferent  relacionada amb els blocs de contingut i articulades al voltant de les diverses competències. Aplicar en més grups, el sistema d’avaluació innovador basat en el portafolis digital. El plantejament és l’avaluació de competències del pràcticum. Un cop avaluada l’experiència, podem proposar de normalitzar el seu ús a totes les assignatures del pràcticum, en un futur. 

2. Seguir dotant de coherència les tres assignatures dintre del projecte innovador del pràcticum del grau de pedagogia. Amb els següents objectius específics: Donar continuïtat a les Jornades de reflexió conjunta dels tres equips docents i la coordinació del Pràcticum: construint el pràcticum que tindrien la seva IV edició. Avaluar les accions innovadores en el marc del desenvolupament de competències en l’alumnat. Difondre les accions innovadores a la Universitat de Barcelona, mitjançant la sistematització dels materials i recursos docents, segons les possibilitats de transferència.

3. Afavorir la transferència de coneixement de la Universitat en relació als centres de pràctiques que participen del Pràcticum Constituir el pràcticum amb el rol mediador entre la Facultat, les organitzacions i la societat. Generar agents de transferència mitjançant la informació i traspàs de coneixement generat a la Universitat cap a les organitzacions, i les organitzacions aportarien escenaris de formació, desenvolupament i qualificació, praxis i vivències de la societat i el món professional, oportunitats d’ocupació pels estudiants, socis i aliats en projectes, programes i escenaris de recerca.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/001
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’avaluació prevista recull en general, la millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge, i concretament en el desenvolupament de les competències en l’alumnat. A PEX, les competències són nombroses, en destaquem la selecció següent a mode d’exemple, per la seva major vinculació amb la metodologia de pràctica reflexiva: Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i ideològiques). Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisis, de síntesis, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica. Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions). Capacitat d’adaptació i aplicació del coneixement pedagògic en diferents contextos educatius i formatius. Desenvolupament d’una actitud innovadora en el processos educatius, formatius i professionals. Capacitat d’adaptació al canvi en la societat del coneixement Disseny, desenvolupament i avaluació de programes educatius i formatius per al desenvolupament personal, professional, social i cultural Disseny i aplicació d’estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius. Comprensió i valoració de situacions socials, culturals, econòmiques i polítiques per innovar i transformar en àmbits educatius i formatius. Disseny, desenvolupament i assessorament i avaluació de programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació a les organitzacions. Coneixement i comprensió dels processos d’ensenyament – aprenentatge i la seva incidència en la formació integral. L’avaluació tal com l’entenem, està present de forma formativa en la totalitat de les fases del projecte, tot i que en la darrera fase pren rellevància l’avaluació final.

Grup d'innovació docent: 
PRAXIS