Medicina

GINMADada

Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina

Breu descripció dels objectius del grup:

Incorporar metodologies docents actives (aprenentatge col·laboratiu i simulació clínica) per al desenvolupament de competències clíniques en medicina i ciències de la salut.

Crear i incorporar instruments mesurats psicomètricament per a l'avaluació de les pràctiques en simulació clínica i altres metodologies actives.

Integrar metodologies actives dins el currículum de medicina i ciències de la salut; tant a Espanya (Universitat de Barcelona) com a Xile (Universitat de Talca)

Coordinació: 
Gomar Sancho, Carmen
Membres del grup: 
Jordi Palés Argullós
Mariano Monzó Planella
Ricardo Valero Casteills
Pilar Luque Galvez
Francesca Pons Pons
Nuria Fabrellas Padré
David Paredes Zapata
Jose Luis Pomar
Sergio Guiñez (Universidad de Talca)
Patricio Maragaño (Universidad de Talca)
Claudio Cruzat (Universidad de Talca)
Sergio Reyes (Universidad de Talca)
Nancy Suazo (Universidad de Talca)
Paulina Espinoza (Universidad de Talca)
Agustín Fuentes (Universidad de Talca)
Victor Arias (Universidad de Talca)
Facultat: 
Departament: 
Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques

Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle.

Coordinació: 
Torres Gallardo, Begoña
Participants: 
Lyda Halbaut Bellowa
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Radiologia i Anatomia
Ensenyament/s: 
MEDICINA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquesta millora són:

1.Desenvolupar la capacitat de raonar, relacionant coneixements adquirits per a aconseguir una visió més global a l’àmbit del funcionament del cos humà.

2. Estimular l’aprenentatge autònom per un millor aprofitament de les sessions presencials i aconseguir una millora construcció del saber.

3. Millorar la autoavalució formativa mitjançant el feedback corresponent, per tal d’aprendre dels errors.

4. Familiaritzar l’alumne amb l’entorn Moodle a través de l’eina “Lliço”.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/042

Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle.

Coordinació: 
Torres Gallardo, Begonya
Participants: 
Lyda Halbaut Bellowa
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Medicina
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Com comentàvem anteriorment, l’objectiu d’aquesta millora és que els estudiantats adquireixin una nova competència que els permetrà analitzar una veu des de l'aspecte sonor. Aquesta competència és bàsica per a tot professional de la veu per abordar la rehabilitació d'una veu. Per a aconseguir el nostre objectiu els estudiants analitzaran una veu normal. Això implica que hauran de posar en pràctica tota una sèrie d’elements teòrics que s’han anat estudiant. Han de poder conèixer, només escoltant una veu, les característiques anatòmiques bàsiques que la determinen.

Aquest coneixement pràctic els serà del tot imprescindible en la seva pràctica professional futura per poder analitzar una veu patològica i fer-ne una diagnosi i tractament correcte, només coneixent de manera profunda les bases de producció de la veu normal podem analitzar i comprendre una veu que té una patologia de tipus funcional.   Amb aquesta activitat s’amplia el ventall d’activitats pràctiques que ha de fer l’estudiant al que fins ara es demanava que fes una autoobservació de la seva postura i respiració, observació que també haurà de fer sobre qualsevol pacient en la seva vida professional futura.

Ara a l’afegir una nova activitat ampliem el camp d’anàlisi i l’estudiant ha de posar en pràctica unes noves estratègies i competències que ha d’adquirir durant l’estudi de la matèria.

El fer l’activitat en un espai col·laboratiu virtual, com és el campus Moodle, permet que els estudiants interactuïn entre ells i generin un coneixement col·lectiu a partir de les seves activitats individuals, el que sens dubte implicarà un aprofundiment en l’anàlisi de les veus i un enriquiment per a tot el grup classe, que podrà implementar i compartir estratègies d’anàlisi de situacions reals.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/013
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Amb l’activitat es vol que l’alumnat aprengui a aplicar els coneixements teòrics sobre una veu real no patològica, sigui canta o parlada, adquirint així una competència bàsica necessària per a tot professional de la veu. Si en un futur es volen dedicar a la foniatria o a altres disciplines mèdiques relacionades amb la veu hauran d’aprendre a escoltar i a analitzar la veu dels pacients. Només escoltant la veu ja han de poder saber si, per exemple, estan davant d’una persona que parla amb una veu destimbrada i opaca, el que implica una posició baixa de la laringe, el que determinarà que sigui algú susceptible de crear nòduls. Amb l’activitat per primer cop els fem analitzar una veu, que serà una veu no patològica, ja que els demanem que analitzin una veu parlada o cantada, que pujaran a la base de dades en un arxiu sonor (per això haurà de ser obligatòriament de domini públic). Creiem que aquest exercici els donarà eines i els farà pensar en indicadors i estratègies d’anàlisi que després podran aplicar en la seva professió futura ja en veus de pacients.  

Grup d'innovació docent: 
GIDTF2013

Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)

Coordinació: 
Manzano Cuesta, Anna
Participants: 
Anna Vidal-Alabró, Helga Simon Molas, Anna Falcó Pegueroles, Jordi Bermúdez Mas, Jose Carlos Perales Losa, Ramon Bartrons Bach, Isabel Fabregat Romero
Departament: 
Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica
Departament: 
Departament de Ciències Fisiològiques II
Ensenyament/s: 
Odontologia , Medicina
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Generals:

L’objectiu principal és despertar l’interès i la motivació de l’alumnat d’Odontologia davant de la Teràpia Gènica i facilitar la comprensió dels continguts, implicant als estudiants de forma activa en el procés d’aprenentatge mitjançant la metodologia de l’ABP.  

Específics: A partir d’aquest objectiu en podem definir altres de més concrets com:

1.-Estructurar el coneixement per ser capaç d’utilitzar-lo en un context real. Per tal de construir el coneixement els estudiants han de ser capaços de portar-ho a terme, i per tant obtenir un coneixement funcional.

2.-Desenvolupar processos de raonament per tal de donar resposta a un problema o situació i per tant prendre decisions, generar hipòtesis i tenir en compte condicionants ètics.

3.-Desenvolupar les seves capacitats d’aprenentatge autodirigit, rescatar coneixements previs, reconèixer les seves mancances i organitzar-se per obtenir aquests coneixements a partir de diferents fonts (llibres, articles, web, consulta a professors, etc...)

4.-Motivar per l’aprenentatge proposant un context i un problema que suposi un desafiament que requereixi la participació dels estudiants i la exploració  i obtenció de noves solucions en un procés auto-dirigit que superi la posició passiva característica del sistema educatiu tradicional.

5.-Desenvolupar la capacitat de treballar en equip, que implica altres capacitats com la comunicació, organització, confrontació d’idees i punts de vista, anàlisi crítica i raonada de les propostes i el seguiment dels processos i la dinàmica del propi grup.

6.- El professorat haurà de dissenyar i confeccionar rúbriques per avaluar objectivament tant els coneixements teòrics com les competències transversals.

Amplicació de l'actuació

S'ha previst ampliar l'experiència a l'ensenyament de Medicina en aquest curs 2014/2015

Codi del projecte: 
2014PID-UB/028
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Avaluació dels estudiants: Per tal de determinar el grau de coneixements assolits mitjançant la metodologia de l’ABP s’avaluarà:

1.-El procés de l’ABP posant especial atenció a la participació de cadascú dels integrants del grup de treball mitjançant una rubrica que valori les aportacions al grup, el grau d’implicació en el procés, l’esperit crític i de raonament, la capacitat de diàleg i tolerància envers els altes companys i la capacitat d’organització.

2.-El treball escrit on s’avaluaran aspectes formals i de continguts, parant especial atenció a l’originalitat i la innovació a l’hora d’aplicar els seus coneixements.

3.-La presentació oral, avaluant aspectes de comunicació, claredat i capacitat de defensar i raonar els arguments i idees presentades per ell mateix o els seus companys. També es valoraran positivament les reflexions sobre aspectes bioètics relacionats amb els seus plantejaments terapèutics.

4.-Els coneixements teòrics i  conceptes fonamentals de la matèria s’avaluaran mitjançant una prova escrita.

5.-Per últim s’avaluarà la capacitat autocrítica d’assoliment de coneixements i la crítica constructiva del procés de l’ABP i del rol del professorat i tutors. Avaluació del projecte: Amb la finalitat de conèixer la incidència de l’ABP en l’assoliment dels objectius docents, s’utilitzaran les següents eines: Enquesta d’opinió de l’alumnat. S’elaborarà una enquesta per determinar el grau de satisfacció de l’estudiant amb el sistema de l’ABP i detectar possibles disfuncions (ANNEX 2). Autoinforme del professorat. Analitzar l’experiència de l’ABP i les limitacions dels recursos propis (força docent, nombre d’estudiants, etc.) i institucionals (disponibilitat d’aules petites i d’aules d’informàtica, estat dels ordinadors, etc.) en l’èxit del projecte (ANNEX 2). Històric de les enquestes d’opinió de l’alumnat. Les enquestes institucionals d’opinió de l’alumnat, permetran realitzar la comparativa amb anys anteriors del grau de satisfacció de l’alumnat. Històric de les qualificacions. S’utilitzarà aquesta aplicació del GR@D per establir la comparativa amb anys anteriors.

Grup d'innovació docent: 
IDCCFFII