Medicina

GINMADada

Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina

Breu descripció dels objectius del grup:

Incorporar metodologies docents actives (aprenentatge col·laboratiu i simulació clínica) per al desenvolupament de competències clíniques en medicina i ciències de la salut.

Crear i incorporar instruments mesurats psicomètricament per a l'avaluació de les pràctiques en simulació clínica i altres metodologies actives.

Integrar metodologies actives dins el currículum de medicina i ciències de la salut; tant a Espanya (Universitat de Barcelona) com a Xile (Universitat de Talca)

Coordinació: 
Gomar Sancho, Carmen
Membres del grup: 
Jordi Palés Argullós
Mariano Monzó Planella
Ricardo Valero Casteills
Pilar Luque Galvez
Francesca Pons Pons
Nuria Fabrellas Padré
David Paredes Zapata
Jose Luis Pomar
Sergio Guiñez (Universidad de Talca)
Patricio Maragaño (Universidad de Talca)
Claudio Cruzat (Universidad de Talca)
Sergio Reyes (Universidad de Talca)
Nancy Suazo (Universidad de Talca)
Paulina Espinoza (Universidad de Talca)
Agustín Fuentes (Universidad de Talca)
Victor Arias (Universidad de Talca)
Departament: 
Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques

Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle.

Coordinació: 
Torres Gallardo, Begoña
Participants: 
Lyda Halbaut Bellowa
Departament: 
Departament d'Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Radiologia i Anatomia
Ensenyament/s: 
MEDICINA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquesta millora són:

1.Desenvolupar la capacitat de raonar, relacionant coneixements adquirits per a aconseguir una visió més global a l’àmbit del funcionament del cos humà.

2. Estimular l’aprenentatge autònom per un millor aprofitament de les sessions presencials i aconseguir una millora construcció del saber.

3. Millorar la autoavalució formativa mitjançant el feedback corresponent, per tal d’aprendre dels errors.

4. Familiaritzar l’alumne amb l’entorn Moodle a través de l’eina “Lliço”.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/042

Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle.

Coordinació: 
Torres Gallardo, Begonya
Participants: 
Lyda Halbaut Bellowa
Ensenyament/s: 
Medicina
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Com comentàvem anteriorment, l’objectiu d’aquesta millora és que els estudiantats adquireixin una nova competència que els permetrà analitzar una veu des de l'aspecte sonor. Aquesta competència és bàsica per a tot professional de la veu per abordar la rehabilitació d'una veu. Per a aconseguir el nostre objectiu els estudiants analitzaran una veu normal. Això implica que hauran de posar en pràctica tota una sèrie d’elements teòrics que s’han anat estudiant. Han de poder conèixer, només escoltant una veu, les característiques anatòmiques bàsiques que la determinen.

Aquest coneixement pràctic els serà del tot imprescindible en la seva pràctica professional futura per poder analitzar una veu patològica i fer-ne una diagnosi i tractament correcte, només coneixent de manera profunda les bases de producció de la veu normal podem analitzar i comprendre una veu que té una patologia de tipus funcional.   Amb aquesta activitat s’amplia el ventall d’activitats pràctiques que ha de fer l’estudiant al que fins ara es demanava que fes una autoobservació de la seva postura i respiració, observació que també haurà de fer sobre qualsevol pacient en la seva vida professional futura.

Ara a l’afegir una nova activitat ampliem el camp d’anàlisi i l’estudiant ha de posar en pràctica unes noves estratègies i competències que ha d’adquirir durant l’estudi de la matèria.

El fer l’activitat en un espai col·laboratiu virtual, com és el campus Moodle, permet que els estudiants interactuïn entre ells i generin un coneixement col·lectiu a partir de les seves activitats individuals, el que sens dubte implicarà un aprofundiment en l’anàlisi de les veus i un enriquiment per a tot el grup classe, que podrà implementar i compartir estratègies d’anàlisi de situacions reals.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/013
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Amb l’activitat es vol que l’alumnat aprengui a aplicar els coneixements teòrics sobre una veu real no patològica, sigui canta o parlada, adquirint així una competència bàsica necessària per a tot professional de la veu. Si en un futur es volen dedicar a la foniatria o a altres disciplines mèdiques relacionades amb la veu hauran d’aprendre a escoltar i a analitzar la veu dels pacients. Només escoltant la veu ja han de poder saber si, per exemple, estan davant d’una persona que parla amb una veu destimbrada i opaca, el que implica una posició baixa de la laringe, el que determinarà que sigui algú susceptible de crear nòduls. Amb l’activitat per primer cop els fem analitzar una veu, que serà una veu no patològica, ja que els demanem que analitzin una veu parlada o cantada, que pujaran a la base de dades en un arxiu sonor (per això haurà de ser obligatòriament de domini públic). Creiem que aquest exercici els donarà eines i els farà pensar en indicadors i estratègies d’anàlisi que després podran aplicar en la seva professió futura ja en veus de pacients.  

Grup d'innovació docent: 
GIDTF2013