Farmàcia

Pràctiques de feedback participat per a la millora del rendiment a l’assignatura Farmàcia Galènica I

Coordinació: 
HALBAUT BELLOWA, LYDA
Participants: 
GARCIA CELMA, JOSÉ MARIA; OLIVA HERRERA, MIREIA; SALVADO LLADÓ, MARIA ANGELES; LOPEZ PAZ, SYLVIA CRISTINA; MIÑARRO CARMONA, MONTSERRAT; APARICIO PELEGRIN, ROSA M.; VISCASILLAS CLERCH, ANNA; GARCIA MONTOYA, ENCARNA; PEREZ LOZANO, MARIA PILAR; TORRES GALLARDO, BEGOÑA; CANO GARCIA, ELENA; FERNÁNDEZ FERRER, MAITE; PONS SEGUI, LAURA
Departament: 
Departament de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Millora del rendiment acadèmic mitjà a l’assignatura de Farmàcia Galènica I.
- Millora de la percepció d’aprenentatge.
- Millora de la competència d’aprendre a aprendre.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/003

Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative

Coordinació: 
Simon Pallisé, Joan
Participants: 
Carles Benedí, Cèsar Blanché, Maria Bosch
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Promoure l’estudi continuat mitjançant proves recopilatòries setmanals d’autoavaluació dins el mateix horari de classe.
  • Recopilar per part del professorat els resultats de retenció per part de l’alumnat de conceptes claus per tal de corregir, si fos el cas, algunes deficiències.
  • Motivar a l’estudiant envers l’autoaprenentatge en format “Aula invertida” per tal de portar el dia aquesta assignatura de forta càrrega descriptiva i, en conseqüència, memorística.
Codi del projecte: 
2016PID-UB/030
Grup d'innovació docent: 
GIBAF

Estàs preparat per treballar en el laboratori?

Coordinació: 
Prat Aixela, Josefa
Participants: 
Ruth Ferrer Roig, Raquel Martin Venegas, Roser Fisa Saladrigas, M. Jose Rodriguez Lagunas, M. Montserrat Muñoz Juncosa
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els estudiants del Grau de Farmàcia inicien la docència pràctica de la titulació en l’assignatura Iniciació al Treball de Laboratori. En aquesta assignatura reben les bases per treballar correctament en el laboratori amb criteris de qualitat, medi ambient i seguretat. Tanmateix, és imprescindible que abans d’entrar al laboratori per primera vegada, els estudiants hagin adquirit un mínim de coneixements previs relacionats amb aquests criteris. Creiem que una forma de garantir que tots els estudiants hagin assolit aquests coneixements és treballar els continguts de manera autònoma amb material proporcionat pel professor per després, avaluar els coneixements mitjançant un qüestionari en línia. El material a partir del qual poden treballar els continguts és un tríptic i un vídeo de la ULD creats amb aquesta finalitat en l’àmbit de projectes d’innovació docents anteriors. Fins ara, l’avaluació es feia al laboratori els primers dies de pràctiques però els resultats sempre eren molt negatius i es detectava que els estudiants no utilitzaven el material de la ULD per a la seva preparació. En aquesta nova estratègia, l’estudiant haurà de superar el qüestionari en línia obligatòriament amb una nota mínima per poder realitzar les pràctiques però tindrà la possibilitat de repetir la prova tantes vegades com vulgui fins assolir els coneixements. D’aquesta manera, es pretén que a l’hora d’entrar al laboratori tots els estudiants tinguin aquests coneixements mínims.

Assolir, ABANS d’entrar al laboratori, els coneixements mínims i imprescindibles sobre les normes d’actuació en el laboratori, sobretot les referents a seguretat, salut, medi ambient i qualitat, dins del marc de la prevenció de riscos. D’aquesta manera, els estudiants estaran preparats per afrontar de forma autònoma, petits incidents que es puguin presentar al laboratori ja des del primer dia i se’n reduirà la gravetat.

 

Codi del projecte: 
2016PID-UB/002
Grup d'innovació docent: 
ULD-FARMÀCIA

Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica

Coordinació: 
Benedi Gonzalez, Carles
Participants: 
Joan Simon Pallisé, Cèsar Blanché Vergès, Maria Bosch Daniel, Ana M Rovira López
Departament: 
Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia
Ensenyament/s: 
FARMÀCIA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Dissenyar una activitat que en el seu conjunt integra el treball tutoritzat de l’estudiant amb tots els continguts teòrics del pla docent  per a l’avaluació continuada, molt focalitzada en les competències específiques.

- Que aquesta activitat sigui un entrenament durant tota l'assignatura que prepari per a l'examen teòric i constitueixi en si mateixa una millora en el procés d’aprenentatge.

- Que els alumnes puguin  copsar de forma quantificada i acumulativa l’evolució del seu aprenentatge al llarg del procés formatiu i des del mateix inici de l’activitat.

- Fomentar que els estudiants duguin l’estudi de l’assignatura al dia a partir d’ activitats seqüenciades  durant tot el quadrimestre a partir dels continguts explicats progressivament a classe

Codi del projecte: 
2015PID-UB/041
Grup d'innovació docent: 
GIBAF

Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor

Coordinació: 
Perez Cano, Francisco Jose
Participants: 
Francisco José Pérez canó, Margarida Castell Escuer, Angels Franch Masferrer, Sandra Saldaña Ruiz, Maria José Rodríguez Lagunas, Malen Massot Cladera, Mariona Camps Bossacoma
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Màster Nutricio i Metabolisme
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu global del projecte consisteix en plantejar una activitat complexa -elaboració d’una presentació en dos registres diferenciats: adaptat al col·lectiu sanitari i adaptat al pacient- que permeti assolir objectius específics com són el treballar de forma conjunta els continguts científics d’una part del temari i millorar competències transversals, concretament:

- la cerca d’informació: a través de la capacitat de cercar, utilitzar i integrar la informació i la capacitat de comprensió.
- la capacitat comunicativa, a través de la integració de la informació, la capacitat de comprendre i la capacitat de transformar el coneixement en l’expressió oral en dos tipus de registres.
- el treball en equip, mitjançant la capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú.
- el compromís ètic basat en la capacitat crítica i autocrítica, com en el cas de l’aplicació de les rúbriques de valoració).

D’altra banda es pretén aprofitar noves tecnologies com són els telèfons mòbils per al desenvolupament d’un qüestionari amb solucions a temps real, i implicar docents i estudiants en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) més innovadores de què es disposen en aquest entorn d’aprenentatge.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/040
Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013

Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica

Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Participants: 
Rosa M. Aparicio Pelegrin, Anna Viscasillas Clerch, Encarnacion Garcia Montoya, Maria Pilar Perez Lozano, Montserrat Miñarro Carmon, Joaquim Suñer Carb, Jose Maria Suñe Negre, Jose Ramon Tico Grau, Anna Fábregas Fernández, Begonya Torres Gallardo, Alfonso Del Pozo Carrascosa, Anna Calpena Campmany, Montserrat Alavedra Farell
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
FARMÀCIA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Fomentar un aprenentatge significatiu i efectiu al voltant de l'aplicació de la competència matemàtica en l'àmbit de la Farmàcia Galènic mitjançant una estratègia interactiva.
  • Comprovar el grau de consolidació de l'aprenentatge adquirit a l'àmbit de seminaris de problemes de  les assignatures de l'àmbit de la Farmàcia Galènica que s'imparteix gradualment en 1r, 3r, 4t i 5è del Grau de Farmàcia mitjançant un model d'ensenyament/aprenentatge en espiral.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/039
Grup d'innovació docent: 
GIDTF2013

Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica.

Coordinació: 
Pubill Sanchez, David
Participants: 
Marta Alegret Jordà, Mercedes Amat Tusón, Antonio Camins Espuny, Ana María Díez Pascual, M. Immaculada Dinarès Milà, Elena Escubedo Rafa, Jesús Gómez-Catalán, Rosa Griera Farrés, Juan Carlos Laguna Egea, Joan Maria Llobet Mallafré, Núria Llor Brunés, Mercè Pallàs Lliberia, F. Xavier Palomer Tarridas, Maria Luisa Pérez García, Josefina Quirante Serrano, Miguel Rodamilans Pérez, Núria Roglans Ribas, Manuel Vázquez-Carrera, Ester Zulaica Gallego
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalitat del projecte és desenvolupar un conjunt d’actuacions en les quals l’avaluació continuada multidisciplinària i retroactiva afavoreixi l’aprenentatge durant el Grau i dins del nostre Departament, de manera que els propis alumnes percebin que els coneixements apresos en una assignatura són la base per d’altres, contribuint a generar una major disposició a un aprenentatge continuat i autònom al llarg de la vida, i fent èmfasi en que les habilitats i competències dels estudiants apreses durant uns semestres, no "haurien de desaparèixer" després d’alguns cursos acadèmics. Aquest projecte està dissenyat per un període de quatre anys (dos més dos) donada la separació temporal de les diferents assignatures (de segon semestre de primer curs fins a segon semestre de quart curs o el primer de cinquè del Grau de Farmàcia). Pensem que és adequat i operatiu dividir el projecte en dues fases de dos anys, tenint sempre present l’objectiu final que també descriurem en la part final dels objectius. Per facilitar la seva comprensió establirem un calendari amb les accions a desenvolupar cada any.

De fet, en el moment en què es presenta aquesta proposta, el professorat ja ha realitzat unes primeres reunions a fi i efecte de coordinar-se i repartir tasques, des de finals del semestre passat (gener-juny 2015). Això justifica la data d'inici proposada en la presentació.

Els objectius concrets són:

Primer any
1.- Identificar els coneixements, habilitats i competències especifiques per al seguiment de les assignatures:

a) de Química Orgànica necessaris per Farmacologia i de Farmacologia per a Química Farmacèutica.
b) de Farmacologia General  per Farmacologia i Terapèutica I i II.
c) de Farmacologia i Química Orgànica i Farmacèutica per al seguiment de l’assignatura de Toxicologia.

2.- Unificar la terminologia utilitzada en descriure conceptes per part del professorat del Departament implicat en el projecte.

3.- Avaluar en una assignatura finalista de Farmacologia i/o Toxicologia que denominarem “control”, els paràmetres identificats a 1, el que permetrà establir un grup de referència.

Segon any

4.- Preparar un conjunt d’activitats d’aprenentatge que requereixin integració de coneixements i competències, així com les corresponents activitats  d’avaluació de Farmacologia General i Química Orgànica i Farmacèutica d’especial rellevància per a les assignatures descriptives de Farmacologia (I i II) i de Toxicologia, i que afavoreixi l’aprenentatge dels alumnes per mitjà de l’avaluació formativa.       

5. Crear estratègies a Farmacologia i Toxicologia que “demostrin” i “convencin”  l’estudiant de que realment li és imprescindible el domini de coneixements apresos anteriorment per aprofitar convenientment l’aprenentatge “actual”.

En funció dels resultats d’aquest punt, s’ ajustaria l’objectiu 4.

Tercer any

6.- Adaptació dels plans docents i continguts, introduint les activitats d’aprenentatge de l’objectiu 4 i 5 d’aquestes tres matèries, Química Orgànica i Farmacèutica, Farmacologia i Toxicologia, amb la finalitat de facilitar la integració dels coneixements del Grau i, en aquest cas específic, de les matèries del nostre Departament.

7.-Implementar activitats transversals amb la finalitat de que l’alumnat integri i consolidi els coneixements bàsics que necessita de les assignatures que ja ha cursat.

Quart any i següents

8.- Avaluar posteriorment en l’examen de síntesi de Toxicologia o en altres assignatures finalistes implicades (per definir) si aquesta acció ha suposat una millora dels coneixements i de les habilitats dels alumnes, comparant-los amb el grup control.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/031
Grup d'innovació docent: 
ORFILA

MICOMFARada

Grup d’innovació per a la millora de les competències professionals al Grau de Farmàcia

L’objectiu principal del grup és realitzar accions d’innovació docent en en el marc del pla d’estudis del Grau de Farmàcia encaminades a millorar les competències professionals dels estudiants de farmàcia.

Coordinació: 
Escolano Mirón, Carmen
Membres del grup: 
Encarna García
Mercè Pallàs
Santiago Vázquez
Montserrat Miñarro
Carles Galdeano
Anna Lluch
Pilar Pérez Lozano
Christian Griñan
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/154
Departament: 
Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip

Coordinació: 
Pérez Cano,Francisco José
Participants: 
Maria José Rodríguez Lagunas
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Màster de Nutrició i Metabolisme
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general del present projecte se centra en una activitat complexa basada en l’elaboració sessions audiovisuals per part dels estudiants, que permetin treballar competències transversals, fonamentalment les basades en “Capacitat comunicativa” i “treball en equip”, mitjançant la seva implementació en l’entorn del Campus Virtual UB i formant part de l’avaluació continuada de l’estudiant.

La consecució d’aquest objectiu general es pot desglossar en els objectius específics:

1. Promoure competències transversals generals de la UB  en les diverses fases de l’activitat:

1a.- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat d’anàlisi i de síntesi (Informe breu, Sessió audiovisual breu).

1b.- Capacitat creativa i emprenedora: capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de cercar i integrar nous coneixements (Sessió audiovisual)

1c.-Treball en equip: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú (Informe breu, Sessió audiovisual breu)

1d.-Capacitat comunicativa: capacitat de cercar, usar i integrar la informació, capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment (sessió audiovisual) i per escrit (Informe breu).

1e.- Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica (Aplicació de les rúbriques de valoració)

2.- Apropar a l'estudiant a tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb les que es trobarà durant el desenvolupament de la seva activitat professional (Sessió audiovisual)

3.- Implementar les activitats anteriors en el Campus Virtual UB i de forma presencial a classe, i integrar-les en el context de l’avaluació continuada.

4.- Analitzar l’impacte de l’aplicació d’aquesta innovació docent en l’aprenentatge de continguts i competències dels estudiants així com la seva dedicació i opinió en la metodologia docent utilitzada.

5.- Estudiar els resultats de l’innovació docent a nivell de postgrau (grups petits) per una futura implantació a nivell de grau (grups grans).

Codi del projecte: 
2013PID-UB/010
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Les activitats d’aprenentatge plantejades (Informe breu i sessió audiovisual)  formaran part de l’avaluació continuada i seran també objecte d’avaluació a la prova final de  l’assignatura, fet que permetrà constatar la utilitat de les activitats plantejades en l’aprenentatge final de l’estudiant mitjançant les rúbriques d'avaluació (veure arxiu adjunt). També es pretén obtenir informació sobre la dedicació dels estudiants i professors en aquesta activitat, així com la seva opinió personal, que s’obtindrà mitjançant enquestes d’opinió (veure arxiu adjunt). És a dir, l’avaluació del projecte podrà utilitzar tant indicadors quantitatius com qualitatius subministrats directament per la pròpia aplicació del Campus Virtual UB, mitjançant les qualificacions de les activitats i a través d’enquestes.

Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013

Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica

Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Participants: 
Begonya Torres Gallardo , Montserrat Aroztegui Trenches, Montserrat Miñarro Carmona , Rosa M. Aparicio Pelegrin , Encarnación García Montoya , Maria Pilar Pérez Lozano , Joaquim Suñer Carbó , Jose María Suñe Negre , Jose Ramón Tico Grau , Anna Viscasillas Clerch , Anna Fábregas Fernández, Marc Teignie, Vahagn Jerbashian, Kristian Estevez
Departament: 
Departament de Farmacologia i Química Terapèutica
Ensenyament/s: 
Farmacia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte és acabar d’implantar en el curs 2013-2014  el procés d’avaluació de la competència transversal Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat en les assignatures de Farmàcia Galènica que s’imparteixen en 1r, 3r i 4t curs, i validar les noves rúbriques harmonitzades​.

El format harmonitzat d’aquestes rúbriques farà que l’alumne no es trobi amb processos d’avaluació diferents en funció de l’assignatura de l’àmbit galènic cursat. Tot i que les assignatures presenten un grau de dificultat creixent pel que fa a dita competència, sempre s’avaluarà amb uns criteris homogenis amb graus de desenvolupament clars per a cada nivell de domini, ja que s’apliquen criteris consensuats i validats pels coordinadors de pràctiques d’aquestes assignatures, tots ells membres del GIDTF (Grup d'innovació docent de Tecnologia Farmacèutica).

S’aplicaran aquestes rúbriques no solament en les assignatures pilot Introducció a la Farmàcia Galènica (nivell de domini

1) i Farmàcia Galènica I (nivell de domini 2) sinó també a les que encara no s’ha pogut posar en pràctica com són les assignatures Farmàcia Galènica II (nivell de domini

2) i Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat (nivell de domini 2-3) així com Anàlisi i Control de Medicaments i Productes Sanitaris (nivell de domini 2-3).

El fet de poder avaluar la competència al llarg del procés d’aprenentatge de l’estudiant permetrà la detecció dels alumnes amb dificultat d’adquisició del nivell de competència requerit i actuar en conseqüència.

També permetrà apreciar l’evolució de l’estudiant que s’enfrontarà, a situacions més complexes a mesura que avança en els seus estudis.

Codi del projecte: 
2013PID-UB/009
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

A més de l’anàlisi de dades objectives (qualificacions), es valorarà les respostes dels alumnes a la consulta sobre el seu grau de satisfacció amb la qualificació de la competència Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. 

Grup d'innovació docent: 
GIDTF2013