Física

Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa

Coordinació: 
JULIA DIAZ, BRUNO
Participants: 
Vives Santa-Eulalia, Eduard; Graciani Diaz, Ricardo; Latorre Sentis, Jose Ignacio; Ricardo Mayol Sanchez
Facultat: 
Departament: 
Departament de Física Quàntica i Astrofísica
Ensenyament/s: 
Física
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objetivos prioritarios:

- Conseguir que los alumnos aprendan a analizar un problema numerico, crear un algoritmo y finalmente programarlo de una forma autonoma.

- Mejorar la comprensión tanto de los métodos computacionales como de la física estudiada mediante clases de prepráctica y postpráctica en las que se ponen en comun los problemas encontrados. 

- Conseguir que los alumnos utilizen herramientas de colaboración, por ejemplo, foros, de forma eficiente.

- Coordinar activamente al profesorado involucrado.

Objetivos secundarios:

- Proporcionar, mediante los foros, que los estudiantes vean el máximo número de problemas y fallos en los programas, esto es fundamental para aprender a depurar programas de ordenador. 

- Mejorar de forma notable la calidad de programación de los alumnos, mediante informes de prácticas enfocados a identificar malas prácticas y proporcionar métodos para mejorar la calidad de los programas de los alumnos. 

- El uso de foros de forma activa hace que los alumnos mejoren notablemente su participación activa en el aula.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/013

Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica

Coordinació: 
Perez Canals, Enrique
Participants: 
Joan Manel Hernández Ferràs
Participants: 
Luis Navarro Veguillas (Professor emèrit UB)
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Física
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es tracta d'introduir una vessant més conceptual en els estudis de Física. Per això, aprofitarem la història de la física quàntica per plantejar qüestions de fonaments de física que molts cops els estudiants no s'han fet i que considerem que s'haurien de fer: què és un electró? què és un fotó? és atomista la física moderna? és determinista la mecànica quàntica? A falta d'una assignatura de filosofia de la física en el currículum de la carrera, i a falta també de docència no reglada en aquest sentit, es tracta de fer reflexionar els alumnes d'últim any de carrera sobre els coneixements que han adquirit al llarg dels anys. El debat més enllà de les formalitats del càlcul és una activitat que els estudiants de física en general desconeixen i, també en general, agraeixen. Amb la pàgina que projectem, a més de proporcionar material de discussió per a l'aula, volem obrir un camp en general desconegut per l'alumne: els fonaments i la filosofia de la física. El fet d'incloure aquest projecte en una assignatura principalment experimental pensem que lluny de ser un problema, representa un alicient extra, doncs en experiències anteriors hem pogut comprovar com les discussions conceptuals esdevenen més fecundes en incloure la descripció i anàlisi dels experiments directament relacionats amb allò que es qüestiona.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T03
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

Donat que l'objectiu és incidir en l'interès dels estudiants en els fonaments conceptuals de la física, es pot confeccionar un qüestionari amb enunciats del tipus verdader/fals per veure fins a quin punt s'ha despertat aquest interès. De totes formes, el principal ús de la pàgina a dissenyar haurà satisfet les expectatives si els estudiants hi accedeixen en algun moment al llarg del curs. Per això el més adient sembla que pot ser incloure-hi mesuradors de visites. D'aquesta manera podrem estimar fins a quin punt els hi ha sigut una eina útil.

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

En el cas del qüestionari, es podria fer una comparativa amb un qüestionari fet a l'inici del curs. En el cas dels mesuradors de visites, es podria estudiar fins a quin punt l'interès dels estudiants ha evolucionat a partir de l'evolució del nombre de visites. Seria esperable que, si s'ha aconseguit estimular o intensificar la curiositat dels estudiants en els temes proposats, el grau d'accés a la pàgina amb els recursos posats a la seva disposició ha d'augmentar al llarg del curs.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

La pròpia pàgina we dissenyada ha de permetre recollir les dades que es faran anar per a l'avaluació. Tant el qüestionari com els mesuradors formaran part del funcionament de la pàgina.

 

Construir i gestionar una pàgina web que aglutini diversos recursos en xarxa sobre la Història de la Física Quàntica. Aquests recursos han d'estar enfocats especialment a la discussió dels fonaments i interpretació de la Mecànica Quàntica. La pàgina a dissenyar estarà principalment dedicada als estudiants de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, però, almenys en part, també estarà oberta a l'ús públic general, per donar visiblitat a la feina que es fa en aquest àmbit a la nostra Universitat.

Noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge en l'assignatura d’Òptica

Coordinació: 
Estela Martín Badosa
Participants: 
Salvador Bosch, Artur Carnicer, Ignasi Juvells, Mario Montes, Santiago Vallmitjana
Facultat: 
Departament: 
Departament de Física Aplicada i Òptica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En el curs 2010/2011 es va impartir per primer cop la nova assignatura d’Òptica de grau. A diferència del que succeïa en l’antiga llicenciatura de Física, les pràctiques de laboratori estan incloses en l’assignatura de teoria i problemes i es fan simultàniament.

L’objectiu d’aquest projecte d’innovació docent és introduir una sèrie d’eines d’auto-aprenentatge i avaluació per tal que els alumnes puguin assolir una sèrie de coneixements prèviament a les sessions de laboratori, de forma que el grau d’aprofitament de les pràctiques sigui major.

La nova metodologia s’ha posat en marxa per primer cop al semestre de primavera del curs 2013/2014. Essencialment, els alumnes havien de respondre un qüestionari a través del campus virtual abans de cada sessió de laboratori, el resultat del qual servia per a modular la nota de la part de pràctiques. Tot i que els resultats no són concloents i caldrà continuar estudiant l’impacte sobre l’aprenentatge en cursos futurs, s’ha observat que els alumnes van més preparats al laboratori i milloren el seu rendiment.

L’objectiu d’aquest projecte és introduir noves metodologies docents en l’assignatura d’Òptica per tal que els alumnes aprofitin millor les pràctiques de laboratori de la mateixa, així com adequar l’avaluació al nombre de crèdits d’aquesta part. En concret, s’introduiran eines d’auto-aprenentatge i avaluació per tal de facilitar el treball autònom i millorar la preparació prèvia dels alumnes. Amb això volem garantir que durant les sessions de laboratori els alumnes tinguin els coneixements teòrics necessaris per tal de poder assolir les competències previstes al pla docent de l’assignatura. Pensem, a més, que això incidirà també en el grau de motivació dels estudiants, així com en la interacció amb els professors. Les pràctiques es fan per parelles (fomentant competències transversals com el treball en grup) en classes reduïdes de 28 alumnes i estan supervisades per dos professors. El contacte, per tant, és més personalitzat, i és un bon entorn per tal que els estudiants puguin aprendre no només els aspectes més pràctics de la matèria, sinó d’altres més fonamentals. Un bon aprofitament de les pràctiques beneficiaria l’aprenentatge de la part teòrica i de problemes, ja que els alumnes estarien familiaritzats amb la matèria.

D’altra banda, l’avaluació de l’assignatura s’ha de modificar tenint en compte el pes de les pràctiques en l’assignatura global i el foment de la preparació prèvia de l’alumne. L’objectiu és posar més èmfasi en les hores de dedicació dels estudiants abans de fer les pràctiques i reduir-les en el treball que fan a posteriori. Creiem que reduir la dedicació en aquesta part permetrà que els alumnes disposin de més temps per anar treballant la matèria que donen a teoria i resoldre els problemes abans d’anar a classe. Com les pràctiques es fan simultàniament, amb el sistema actual hem detectat que els alumnes dediquen molt temps a preparar els informes de pràctiques i, de vegades, deixen desateses les altres vessants. L’objectiu és corregir aquesta tendència per tal que els estudiants treguin un rendiment màxim de l’assignatura.

Per assolir aquests objectius, volem aprofitar les eines d’auto-aprenentatge i avaluació individual que proporciona el campus virtual de la Universitat de Barcelona, desenvolupada amb Moodle 2.x [1], així com un conjunt d’applets que simulen diferents fenòmens d’Òptica Geomètrica i d’Òptica Física, dissenyats fa un temps pel Grup d’Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica [2-4].

 

Està previst que el projecte finalitzi el proper 15 de febrer del 2015.

Codi del projecte: 
2012PID-UB/029
Grup d'innovació docent: 
Photon-ID