Estadística

Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències

Coordinació: 
Martínez de Albéniz, Javier
Participants: 
Boj del Val, Eva
Participants: 
Castañer Garriga, Anna
Participants: 
Claramunt Bielsa, M. Mercè
Participants: 
Costa, M. Teresa
Participants: 
Boncompte Pons, Mercè
Departament: 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Ensenyament/s: 
Màster en Ciències Actuarials i Financeres
Ensenyament/s: 
Grau en Estadística
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius que es pretenen assolir tenen a veure amb diferents competències que la major part dels graus i màsters inclouen i que, per diferents raons, no acaben de desenvolupar-se dins de les assignatures del Pla d'Estudis. En particular, en el camp professional dels actuaris, es demana saber transmetre al públic expert i no expert diferents dades i procediments financers i actuarials. Per tot això, els objectius són:

  1. Introduir l’alumnat en l’ús de les infografies com a eina per comunicar informació de manera didàctica, ràpida i clara sobre fenòmens complexos.
  2. Formar l’alumnat en l’art de saber comunicar l’essència del fenomen complex a través de les infografies i en funció del públic a qui va adreçada la comunicació.

Per altra banda, en la formació que reben els alumnes del Grau d’Estadística es tracten tècniques d’anàlisi de la informació que aplicaran en la presa de decisions de diferents camps com són la medicina, l’economia, l’empresa o la sociologia, entre d’altres.

En les competències corresponents al Grau s’inclou la competència general de capacitat comunicativa i la competència específica d’ordenar, representar i resumir, amb criteris objectius, la informació proporcionada per un conjunt de dades.

Per exemple, quan en el món laboral un alumne ha de comunicar a un metge els resultats d’un estudi estadístic d’un grup de pacients en tractament que inclogui un model estadístic complex, es tracta que l’alumne tingui la capacitat de transmetre de manera didàctica i clara el significat dels resultats al metge recolzat per l’ús de les infografies (les relacions funcionals entre factors de risc, l’explicació sobre la implementació del model en la pràctica per a nous pacients, etc.). En aquesta ocasió el públic serà el metge.

En l’àmbit de la demografia és freqüent haver de comparar dades entre diferents poblacions o entre diferents moments del temps per analitzar el comportament dels fenòmens demogràfics o les característiques que defineixen a una població. En aquests casos resulta molt útil l’ús de les infografies per millorar la transmissió de la informació que proporcionen aquestes dades, que poden interessar a agents econòmics o socials.

En la realització del Treball de Final de Grau d’Estadística els estudiants han d’elaborar una memòria de la qual se’n farà una exposició pública davant d’un tribunal, i que inclou la realització de transparències i/o d'un pòster. És el moment de transmetre simplificadament situacions i dades probablement complexes.

Per tot això, és recomanable oferir als estudiants nous recursos de comunicació que els permetin presentar la informació estadística a partir d’elements visuals explicatius.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/047
Grup d'innovació docent: 
EiA-MEFA
Grup d'innovació docent: 
mathEopt

L’ensenyament de l’estadística a través del flipped classroom

Coordinació: 
PEREZ MARIN, ANA MARIA
Participants: 
ALCAÑIZ ZANON, MANUELA
Participants: 
ALEMANY LEIRA, RAMON JOSE
Participants: 
AYUSO GUTIERREZ, M. MERCEDES
Participants: 
BERMUDEZ MORATA, LLUIS BERMUDEZ
Participants: 
BOLANCE LOSILLA, CATALINA
Participants: 
GUILLEN ESTANY, MONTSERRAT
Participants: 
CHULIA SOLER, HELENA
Participants: 
LOPEZ TAMAYO, JORGE
Participants: 
RIERA I PRUNERA, MARIA CARME
Participants: 
ANTOLINO PRIETO, MARIA CARME
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Ensenyament/s: 
Grau d'Estadística
Ensenyament/s: 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Ensenyament/s: 
Màster en Estadística e Investigació Operativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Ens plantegem dos objectius principals:

Objectiu 1: Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes d’estadística, acció prioritària atesos els elevats índexs d’abandonament i suspensos. Esperem millorar les qualificacions en assignatures de contingut estadístic i contribuir a reduir les taxes d’abandonament dels estudis.

Objectiu 2: Promoure un canvi envers l’actitud dels alumnes en relació al temps de classe i a l’aprenentatge autònom, de manera que prenguin consciència de que si es preparen prèviament el tema treuen molta més utilitat de la seva assistència a les classes.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/020

Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística

Coordinació: 
Alcañiz Zanón, Manuela T.
Participants: 
Manuela Alcañiz Zanón, Ramon Alemany Leira, Catalina Bolancé Losilla, Helena Chulià Soler, Jordi López Tamayo, Ana María Pérez Marín, Ernest Pons Fanals, Carme Riera Prunera, Miguel Santolino Prieto, Elisabeth Torrelles Puig
Ensenyament/s: 
Grau en Estadística UB-UPC
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Facilitar als estudiants l’assoliment progressiu de competències professionals al llarg de tota la seva trajectòria universitària. Fer possible una avaluació formativa, que serveixi a l’estudiant per visualitzar el seu progrés, tot rebent un feedback que li permeti suplir les seves mancances competencials. Potenciar el desenvolupament de les següents competències al llarg de la titulació: anàlisi i síntesi, organització i planificació, autogestió del temps, aplicació de coneixements a la pràctica, treball autònom, comunicació escrita, capacitat d’autocrítica, autoexigència i motivació per l’èxit, extracció de conclusions i interpretació de resultats, i elaboració d’informes tècnics. En definitiva, l’objectiu essencial és fer possible que l’estudiant dugui a terme una progressió lògica en l’adquisició de competències professionals, començant a primer curs i finalitzant a quart. Amb cada assignatura se li donarà a més un feedback formatiu, que li permetrà saber on ha arribat i quins objectius ha d’assolir durant el següent curs.  

Codi del projecte: 
2013PID-UB/004
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Valorem molt les aportacions dels estudiants, perquè són ells els qui s’han de beneficiar d’aquesta estratègia. Per tant, es durà a terme una enquesta on es demanarà a l’estudiant que valori el seu progrés en competències fruit de l’actuació (per exemple, quina era la qualitat d’un informe redactat per ell abans de l’experiència, i quina és quan finalitza l’assignatura). Tenint present l’avaluació duta a terme pel professor, també se li demanarà a l’estudiant que exposi quines competències creu que no té suficientment desenvolupades i ha de seguir treballant en cursos posteriors. En cas de necessitat, se li proporcionarà un feedback, que li ajudi a finalitzar l’assignatura amb un coneixement més ajustat a la realitat.  

També es faran servir les enquestes institucionals d’opinió de l’alumnat per veure la seva satisfacció global amb la tasca docent del professor. Cal dir que els professors implicats en aquest projecte són docents vocacionals, que habitualment obtenen bones avaluacions per part dels estudiants. Per exemple, la responsable del projecte, M. Alcañiz, ha estat valorada amb una nota mitjana de 9,73 (desviació 0,47 - 48% participació) a l’assignatura de Disseny d’Enquestes (Grau en Estadística), en l’ítem “En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent duta a terme pel professor/a de l’assignatura”.  

Altre indicador objectiu que permetrà quantificar els beneficis de l’experiència serà la comparació del rendiment acadèmic dels estudiants que participaran en ella, abans i després de la posta en pràctica d’aquesta actuació. Es compararan les qualificacions obtingudes en el curs 2012-13 amb les que s’obtindran a l’actual curs. Atès que els professors de les assignatures no han variat, cal pensar que bona part de les diferències mitjanes que s’observin es podrà atribuir a la diferent metodologia docent.  

Grup d'innovació docent: 
ANDES