Educació Social

La participació dels estudiants en el procés d'avaluació

Coordinació: 
Folgueiras Bertomeu, Pilar
Participants: 
Lisbeth Cabrera, Valeska
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Ensenyament/s: 
Educació Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En la taula annexa presentem una relació dels objectius d’aprenentatge del pla docent de l’assignatura i els objectius del projecte d’innovació.

 Tabla 1. Relació objectius d’aprenentatge del pla docent i objectius d’aprenentatge del projecte PID.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/025
Grup d'innovació docent: 
MideMe

Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward

Coordinació: 
Cano Garcia, Maria Elena
Participants: 
Núria Giné, Mª Cinta Portillo, Mariona Grané, Nati Cabrera, Maite Fernández
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
La finalitat del projecte és dissenyar les tasques d’aprenentatge i activitats d’avaluació que afavoreixin el feedforward, és a dir, que proporcionin informació de tal manera que els estudiants hagin d’aplicar-la en tasques futures i comprovar el grau d’aplicació del feedback proporcionat.
 
Aquest objectiu té implicacions en la millora dels aprenentatge i en la millora de les pràctiques docent:
 
 
Objectius d'aprenentatge per l’alumnat:
 
Millorar el propi aprenentatge mitjançant la reflexió crítica a partir de les avaluacions i valoracions del professorat i els companys.
Comprendre i aplicar els criteris d’avaluació en les tasques d’aprenentatge.
Desenvolupar la capacitat de crear feedback intern o autoregulador.
Desenvolupar la capacitat d’avaluar els iguals.
 
 
Objectius pels docents:
 
Dissenyar, en el marc de cada assignatura, activitats d’aprenentatge travades, no aïllades, de forma que la devolució d’informació de les tasques s’hagi d’emprar en activitats posteriors, esdevenint un element de millora per a l'aprenentatge de l'alumne.
Sistematitzar, a partir de la proposta de feedforward, el procés de devolució d’informació en cada assignatura i de comprovació de la seva eficàcia.
Cercar un sistema sostenible de feedback.
Recollir les evidències del feedback i la seva aplicació per part dels estudiants, comprovant així si es genera un feedforward.
Aplicar-ho l’experiència tant a grau com a postgrau, en grups gran, i en grups petits per recollir evidències que permetin analitzar les possibilitats i limitacions de cada experiència.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/004
Grup d'innovació docent: 
GIDAT

Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria

Coordinació: 
Mª Cruz Molina Garuz
Participants: 
Crescencia Pastor Vicente, Anna Mundet, Noelia Vázquez, Laura Rubio, Begona Piqué, Montse Payà, Carmen Ponce Alifonso, Jessica Casas Clara Quevedo, Eduard Vaquero
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Ensenyament/s: 
Pedagogía
Ensenyament/s: 
Educació Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Los estudiantes del ámbito de la educación, necesitan formación conectada con la práctica en distintos ámbitos de actuación; uno de ellos es la Pedagogía Hospitalaria, por la que generalmente se muestran muy interesados.

Desde algunas asignaturas del ámbito de la educación para la salud, se ha detectado que a menudo los estudiantes tienen dificultades para adquirir conocimientos prácticos en este ámbito, ya sea por desconocimiento de la realidad donde se desarrolla la acción o porque las propuestas de aprendizaje realizadas en distintas asignaturas no cubren la necesidad de practicar en contextos reales los conocimientos adquiridos en las aulas. En ocasiones es habitual que los conocimientos prácticos se pretendan desarrollar mediante la realización de prácticas que no salen del aula, seminarios, simulaciones, resoluciones de problemas o estudios de casos. Estas metodologías de enseñanza y aprendizaje, pese a ser oportunas, no alcanzan a desarrollar la plenitud de las competencias prácticas que los alumnos deberían adquirir al finalizar su formación universitaria. Esto hace que haya una pequeña brecha entre lo que un alumno aprende de forma práctica y la propia práctica profesional.

Asimismo desde otras asignaturas socioeducativas, los propios alumnos desconocen el trabajo que el profesional de la educación social o de la pedagogía puede realizar con la infancia, las familias y el voluntariado en contextos de necesidades especiales como es el caso del ámbito hospitalario. En la práctica docente universitaria es habitual que el alumnado realice trabajos en los cuales diseñen propuestas de intervención. Sin embargo, no es tan habitual que estas propuestas se implementen en la práctica real e incluso menos habitual que se evalúen. Además, estas propuestas de intervención pese a ser en ocasiones muy válidas, creativas y necesarias, no se acaban materializando ni transfiriendo al conjunto de la sociedad. Esto pone de manifiesto la necesaria relación que tiene que ver entre universidad y sociedad.

En definitiva, el diseño, implementación y evaluación de proyectos en base a necesidades reales, con aplicación en el contexto profesional real, y que además ofrece un beneficio en forma de servicio a colectivos con necesidades socioeducativas reales que aporta este proyecto representa un avance importante para el desarrollo de futuros profesionales competentes y comprometidos con la realidad social. 

1. Mejorar la adquisición de competencias prácticas de los estudiantes a través de la intervención directa en las CiberCaixa Hospitalarias.

1.1. Promover la capacidad de los estudiantes de diseñar e implementar un plan de comunicación para la infancia en el ámbito hospitalario
1.2. Fomentar las competencias de los estudiantes para diseñar e implementar talleres para trabajar las emociones con las familias de niños hospitalizados
1.3. Impulsar un proceso de aprendizaje en los estudiantes para desarrollar un plan de dinamización del voluntariado en las Cibercaixa hospitalarias.

2. Emplear la metodología de Aprendizaje y Servicio como una oportunidad para superar las metodologíastransmisivas empleadas tradicionalmente en la docencia universitaria.

2.1. Promover un aprendizaje que permita a los estudiantes desarrollarse como profesionales competentes y socialmente comprometidos
2.2. Profundizar desde el aula en contenidos conectados con un servicio social
2.3. Reducir la distancia entre el conocimiento práctico y el desarrollo de futuros profesionales del ámbito socioeducativo

Codi del projecte: 
2014PID-UB/077

El proyecto de innovación docente que se presenta está centrado en conectar la docencia universitaria con lasCiberCaixa hospitalarias mediante la metodología de Aprendizaje y Servicio (APS). 

La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa

Coordinació: 
Hernández Hernández, Fernando
Participants: 
Juana María Sancho Gil, Cristina Alonso Cano, Anna Forés Maravalles, Paulo Padilla Petry, Joan-Antón Sánchez Valero, Fernando Herraiz García, Sandra Martínez Pérez, Enrico Beccari, José Aurelio Castro Varela, Raquel Miño Puigcercós, Liticia Fraga, Rachel Fendler, Judith Arrazola Carballo, Xavier Giró Gracia, Sandra Camilleri Mas
Ensenyament/s: 
Belles Arts
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Ensenyament/s: 
Educació Social
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Objectius (Línies d’Innovació amb les que es poden vincular els objectius)

Construir de forma col·laborativa i crítica entre el professorat participant  una perspectiva compartida sobre la filosofia DIY (fes-ho tu mateix) i les seves implicacions pedagògiques per introduir-la a la universitat (entorn DIYUni).

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el

desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

2. Explorar i explicitar el paper del professorat i els estudiants en la implementació d’aquesta filosofia a l’entorn DIYUni.

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

3. Portar a terme, als diferents ensenyaments i assignatures vinculades a DIYUni, el desenvolupament d’activitats i projectes que afavoreixen  l’autoria, la indagació, la col·laboració, la creativitat, el compartir i la utilització de les tecnologies digitals i simbòliques en projectes de recerca en els que els estudiants desenvolupen les competències que es promouen a les diferents assignatures.

E5) Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament centrada en l’estudiant  que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.[UB1] 

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.[UB2] 

4. Desenvolupar formats de presentació de les accions i els projectes que permetin la seva divulgació i intercanvi en el si de cada assignatura,  entre les assignatures i ensenyaments i a través del DIYHub.

E5) Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament centrada en l’estudiant  que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.[UB3] 

5. Explorar modalitats alternatives d’avaluació formativa en les que s’impliquin de manera col·laborativa els estudiants i en les  que es considerin les transformacions que han tingut lloc en els processos d’indagació, com la qualitat comunicativa de les presentacions del projectes.

C6) Avaluació formativa: L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en la realimentació constant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades,  interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.[UB4] 

6. Dissenyar un entorn virtual (DIYHub)en el que es puguin compartir  les diferents accions i  projectes, de manera que es puguin generar apropiacions i readaptacions per part d’altres usuaris.

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament, aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.

7. Avaluar el procés i resultats del DIYUni conjuntament entre estudiants i docents.

C6) Avaluació formativa: L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en la realimentacióconstant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades, interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.

8. Divulgar els resultats en articles, comunicacions en diferents congressos centrats en la docència universitària  i en diferents espais de formació  del professorat universitari.

 

Alguns objectius i accions d’aquest projecte es vinculen i aprofundeixen aspectes del projecte Europeu  2014-2016: Do it yourself in Education: expanding digital competence to foster Student agency and collaborative learning – DIYLab. European Commission. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3MP.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/075
Grup d'innovació docent: 
INDAGA'T

Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació

Coordinació: 
Novella Cámara
Participants: 
Anna Forés Miravalles, Sandra Costa Cámara, Núria Pérez Escoda, Jordi Usurriaga Safont, Marta Venceslao Pueyo, Montse Freixa Niella, Laura Rubio Serrano, Ester Gil Pasamontes
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria i Història de l'Educació
Ensenyament/s: 
Educació social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu 1  Sistematitzar les competències formatives des dels centres col·laboradors de pràctiques i des de la universitat. Les competències són els referents per l’aprenentatge de l’estudiant i el desenvolupament de la funció docent. Identificant el conjunt de competències que convé que s'impulsin en les pràctiques externes i seleccionant, de manera estratègica, aquelles que el món laboral potencia transferir en la pràctica professional dels estudiants i en l’aprenentatge.   Objectiu 2  Impulsar la funció docent dels tutors-UB i tutors-professionals per a impulsar el desenvolupament competencial dels estudiants. La funció docent centrada en l'aprenentatge de l'estudiant necessita orientar-se cap al desenvolupament competencial. L'aproximació a les pràctiques docents des de la reflexió en i sobre l'acció docent dels tutors ens permetrà reconèixer activitats formatives significatives. L'anàlisi de les activitats d'aprenentatge ens permetrà identificar exemplificacions d'estratègies didàctiques de bones pràctiques docents del tutor-UB i del tutor-centre. Així com aquelles que fomenten el balanç de competències per part de l'estudiant i per tant el seu autoconeixement.   Objectiu 3  Elaborar un projecte docent corresponsable de les pràctiques externes en el Grau d'Educació Social entre el món laboral i món acadèmic. En les pràctiques externes el desenvolupament competencial requereix d'una responsabilitat compartida entre la formació universitària i el món laboral. Des de la reflexió i deliberació dels participants és necessari consensuar els components del pla docent d'aquesta assignatura (objectius, continguts, metodologies i estàndards d'avaluació) que es desenvolupessin en el context acadèmic i laboral. El repte és configurar en el marc de la deliberació una proposta de projecte que identifiqui els components singulars de cada context formatiu, els components compartits i els components d'excel·lència.   Objectiu 4  Desenvolupar una proposta d'avaluació que permeti concretar els criteris i indicadors d'avaluació per a analitzar el desenvolupament de cada competència i valorar els resultats d'aprenentatge de les pràctiques. L'avaluació forma part del procés d'ensenyament i aprenentatge, per això requereix d'una especial atenció en el marc del projecte corresponsable de les pràctiques externes. Ens proposem fomentar pràctiques docents que afavoreixen l'avaluació continuada i formativa per part dels tres agents implicats (estudiants, tutors-professionals i tutors-ub). Així com incorporar l'anàlisi dels resultats d'aprenentatge dintre dels plans d'acció tutorial i de l'aprenentatge autònom dels estudiants.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/025
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

A partir del procés portat a terme fins al moment , podem afirmar què: Considerem que, resultat d’aquesta experiència, s’han assolit canvis en dues línies pedagògiques claus. D’una banda, s’han consensuat indicadors d’avaluació comuns a tots els docents, però sobretot, s’ha redefinit el concepte d’avaluació i s’han introduït estratègies docents per potenciar la transferència de competències, l’aprenentatge autònom i la construcció d’un pla formatiu autònom que optimitzi el seu procés formatiu. D’altra banda, s’ha generat una autèntica revolució en el model de les pràctiques, ja que des de la innovació  s’han identificat les competències, s’ha sistematitzat el procés formatiu i s’ha canviat la cultura d’un model d’avaluació final per la cultura de l’avaluació formativa de caràcter continu incorporant l’avaluació triangulada de cadascun dels agents del pràcticum: estudiants, tutors dels centres de pràctiques i tutors de la UB o supervisors de seminari. Creiem que això ha permès compartir un marc de referència per tots els agents implicats i potenciar la comunicació entre els tutors dels centres i els tutors de la universitat.  Els estudiants tindran un doble resultat, un directe i un indirecte. Indirecte. El grau de coordinació dels tutors UB, farà que millori l'aprenentatge, perque es parteixen de  bones pràctiques, d'un llenguatge comú. Els tutors dels centres tenen clar l'encàrrec i tenen el suport de  la guia o quadern on trobar tota la informació i propostes d'acompanyament de l'estudiant en el seu procés. Directe  Ells han pogut participar de tot el procés i en aquesta  etapa els hi demanarem propostes de millora. Els estudiants tenen també la seva guia, les seves pautes d'autoavaluació de les competències, coneixien que han de treballar i amb les tutories amb el tutor del centre i amb el tutor UB, pot verificar el grau d'assoliment i establir   un pla de treball personal.