Educació Primària

L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat.

Coordinació: 
ELVIRA BARRIGA UBED
Participants: 
Isidora Sáez Rosenkranz
Participants: 
Ilaria Bellatti
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d'Educació Infantil
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d'Educació Primària
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquesta innovació docent estan centrats en que l’alumnat de formació del professorat millorin les seves capacitats per:

1) Reflexionar sobre l’impacte dels mitjans de comunicació en la construcció d’estereotips en l’ infància;

2) Crear propostes creatives audiovisuals que superin els prejudicis de gènere;

3) Dissenyar una estratègia política que fomenti l’ igualtat d’oportunitats de gènere mitjançant els mitjans audiovisuals i les xarxes socials.

En primer lloc, pretenem fer conscients i crítics als nostres estudiants davant el llenguatge audiovisual y el sistema de comunicació de les xarxes socials. Convidem als protagonistes d’aquesta actuació innovadora a treballar peces audiovisuals (bons exemples i patrons qüestionables) i recapacitar sobre les conseqüències de la construcció d’estereotips a l’etapa infantil, i fins i tot els efectes en la seva vida diària (mitjançant A. el quadern d’autoreflexió i B. el treball creatiu d’una peça breu audiovisual). En segon lloc, proposem que els alumnes desenvolupin coneixements, habilitats i valors que promulguin la igualtat d’oportunitats dels infants mitjançant un procés d’ensenyament-aprenentatge actiu on els participants es transformin en actors actius i productius, deixant de banda un rol d’actor passiu i consumidor. En tercer lloc, promovem que l’estudiantat utilitzi les xarxes socials per difondre el treball creatiu de bones pràctiques realitzat i mesuri els beneficis i els desavantatges de crear una estratègia política per canviar el món.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/035
Grup d'innovació docent: 
DHIGECS

Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives

Coordinació: 
ASUNCION LOPEZ CARRETERO
Participants: 
Asunción López Carretero
Participants: 
José Contreras Domingo
Participants: 
Susana Orozco Martínez
Participants: 
Teresa Godall Castell
Participants: 
Valeska Cabrera Cuadros
Participants: 
Daniel Gómez Ramos
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Ensenyament/s: 
Grau Educació Primària
Ensenyament/s: 
Grau Educació Infantil
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat són:

-Ajudar els i les estudiants a sistematitzar les relacions entre vivència, experiència i significats educatius.
-Comptar amb les experiències i sabers dels i les estudiants per connectar-los amb els sentits educatius i amb l'ofici docent.
-Desenvolupar en els i les estudiants llenguatges narratius, amb formes d'expressió oral i escrita sorgides de la relació entre experiència i saber.
-Elaborar claus de sentit que orientin els i les estudiants en la seva relació amb les criatures.
-Reconèixer pràctiques relacionals en les experiències dels i les docents que afavoreixin una relació viva i significativa amb el saber.
-Acompanyar els i les estudiants en el trànsit des de les seves vivències i experiències com a alumnes cap a l'inici de la seva socialització com a mestres.
-Connectar continguts de les diferents assignatures que participen en el projecte amb nuclis significatius transversals nascuts de la relació entre experiència i saber, que els permetin visions pràctiques de l'ofici docent.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/032

El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials

Coordinació: 
Isidora Sáez Rosenkranz
Participants: 
Elvira Barriga Ubed
Participants: 
Ilaria Bellatti
Participants: 
Josué Molina Neira
Participants: 
Anna Mauri Lujan
Participants: 
Jesús Fernández Arranz
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat:

Aquesta actuació té dos objectius principals.

1.Potenciar la capacitat crítica dels estudiants envers els conceptes sobre les ciències socials que tenen i la seva aplicació didàctica.

2.Orientar la capacitat crítica dels estudiants envers la seva pràctica com a futurs mestres mitjançant la metacognició.

Tots dos objectius estan adreçats a aconseguir les competències transversals de la titulació i específiques d'ella, així com a la majoria dels objectius d'aprenentatge de l'assignatura assenyalats en el pla docent. En aquest sentit, a partir d'un disseny didàctic com el que es presenta, es treballen paral·lelament i progressivament la majoria dels elements considerats com a metes en la formació de les futures mestres. Malgrat, l’aspecte innovador d’aquesta actuació es l’èmfasi en la capacitat metacognitiva i reflexiva com a base per una futura pràctica docent conscient i transofrmadora.

Els objectius plantejats parteixen de la base que els estudiants tenen una idea sobre què són les ciències socials, però que tal com assenyala la literatura, aquests conceptes estan molt vinculats a una concepció disciplinària limitada i molt associada a la història com a fets seqüencials en lloc de l'anàlisi dels fenòmens socials. Així mateix, aquesta visió predominant considera escassament la dimensió metodològica de la disciplina. En recerques revisades també s'apunta al fet que les metodologies d'ensenyament de les ciències socials concebudes per les estudiants d'educació infantil a la Universitat de Barcelona són de caràcter tradicional basades en el diàleg col·lectiu, el qual es vincula principalment amb el fet que les metodologies portades a terme en la seva escolarització han conformat unes construccions simbòliques i una cultura educativa molt arrelada que es pot contribuir a canviar gràcies a altres experiències d'aprenentatge. En aquest sentit, es considera que mitjançant la potenciació de la capacitat crítica, basada en un coneixement científic i teòric i de l'observació i reflexió sobre elles per part de les mestres en formació, puguin adquirir eines per observar la pròpia construcció d'activitats i pràctica docent i millorar-les.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/038
Grup d'innovació docent: 
DHIGECS

Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe

Coordinació: 
Pujola Font, Joan Tomas
Participants: 
Vicenta Gonzalez Argüello, Rosa Sayos Santigosa, Elisabet Costa Gimenez, M. Nuria Sanchez Quintana, Ainhoa Antunez Piedra, Miguel Mateo Ruiz, M.Del Carmen Ferriz Martinez, Natalia Fullana Rivera, Agnes Rius Escude, Maria Dolors Font Rotches, Gloria Bordons De Porrata-Doria, Raul Espartaco Alfonso Lozano, Francina Torras Compte, Jaume Batlle Rodriguez, Vanesa Gemma Toquero Ramos, Maria Del Mar Suarez Vilagran, Begoña Montmany Molina
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d’Educació Primària

Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d’Educació Infantil

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Descripció:

Limitar les actuacions d'ensenyament-aprenentatge a l'espai físic de l'aula és una cosa que deixa de tenir sentit des del moment en què tots disposem d'espais virtuals d'aprenentatge, ja siguin institucionals i d'ús tancat (Moodle, Mahara, Mydocumenta, Wix, etc .) o de tipus obert i social (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, etc.). És per això que s'ha de prendre consciència de l'ús que els futurs mestres fan de les xarxes socials i del pes que aquestes xarxes tenen en el nostre món, per crear espais en els quals ampliar la comunicació, la participació i la col·laboració entre els estudiants amb la finalitat de promoure noves situacions que propiciïn l'aprenentatge.

Els nous espais de comunicació afavoreixen la trobada entre individus que tenen uns objectius comuns i que a través de la interacció poden desenvolupar activitats conjuntes de forma col·laborativa per aconseguir aquests objectius. Així, els nostres alumnes no tenen per què limitar-se a la interacció entre els companys del seu mateix grup-classe per poder dur a terme activitats d'aprenentatge que els ajudin en la seva formació. Aquesta forma de procedir, de buscar i agrupar-se segons interessos de formació comuns, es dóna de manera natural i es concreta en el que es coneix com a comunitats d'aprenentatge.

Si entenem que una comunitat d'aprenentatge és “aquella agrupació de persones que s’organitza per construir un projecte educatiu i cultural propi i involucrar-s’hi, i que aprèn a través del treball cooperatiu i solidari; és a dir, a través d’un model de formació més obert, participatiu i flexible que els models més tradicionals. O, dit d’una forma més senzilla, és aquell grup de persones que aprèn conjuntament, utilitzant eines comunes en un mateix entorn. (Traduït de Gairín 2006, p. 44), és important que els nostres alumnes coneguin i explorin les possibilitats que una comunitat d'aprenentatge els pot aportar en el desenvolupament de la seva autonomia i en l’adquisició de la competència d'aprendre a aprendre,

Objectius:

En l’actual projecte ens proposem:

 • impulsar la interacció entre alumnes de diversos grups d’una assignatura, a partir de la creació d’equips de treball amb interessos i necessitats de formació comunes;
 • desenvolupar  la competència comunicativa en català, castellà i anglès dels estudiants mitjançant la realització d’activitats col·laboratives que van més enllà del grup classe;
 • crear comunitats d'aprenentatge que ofereixen a l’estudiant espais on pugui interactuar amb els companys i posar en pràctica les seves habilitats comunicatives;
 • desvetllar en els estudiants una actitud favorable a treballar col·laborativament com a estratègia per millorar el seu aprenentatge i avançar cap a l’autonomia;
 • propiciar el desenvolupament de la competència plurilingüe a través de la implementació d’activitats col·laboratives que maximitzin els aspectes comuns i diferencials entre les diverses llengües;
 • fomentar el desenvolupament de la competència comunicativa digital mitjançant pràctiques que incorporin l’ús del portafolis electrònic, de dispositius mòbils i de les xarxes socials.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/050
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

El projecte ha de servir per aconseguir que els estudiants dels graus de Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària s’organitzin en comunitats d’aprenentatge per desenvolupar, a través del treball col·laboratiu i la interacció entre ells, la competència plurilingüe; és a dir, el desplegament de les habilitats lingüístiques en llengua catalana, castellana i anglesa.

Igualment, l’ús del portafolis electrònic ha de facilitar a l’estudiant la reflexió sobre l’aprenentatge portat a terme i afavorir la seva autonomia com a aprenent, així com el desenvolupament de la seva competència digital a partir del treball dels dispositius mòbils

Es preveu mesurar l'assoliment dels objectius previstos mitjançant els següents indicadors:

 • Impacte que les activitats col·laboratives inter i intra llengües dissenyades en les diferents assignatures han tingut en el procés d’aprenentatge dels estudiants.
 • Satisfacció d’estudiants i professors sobre les experiències de treball en comunitats d’aprenentatge.
 • Increment de la capacitat de reflexió sobre el procés d’aprenentatge que condueix cap a l’autonomia de l’aprenent
 • Efectes que l’ús del portafolis electrònic i dels dispositus mòbils han tingut en el desenvolupament de la competència digital.
Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Les evidències que mostraran l’assoliment dels objectius que el projecte pretén estan contingudes en els següents instruments:

 • Qüestionari de satisfacció d'estudiants sobre les experiències de treball en les comunitats d’aprenentatge
 • Qüestionari de satisfacció del professorat sobre l’experència d’innovació portada a terme
 • Index de rendiment de les assignatures implicades en la innovació
 • Reflexions extretes dels portafolis dels estudiants sobre els processos realitzats en les activitats col·laboratives en les corresponents comunitats d'aprenentatge
 • Informe col·lectiu que expliqui el procés dut a terme en el grup de treball, en el qual es plasmin les incidències que s’hagin pogut produir, les negociacions portades a terme i les solucions que s’han adoptat.
Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

Les dades es recolliran en les evidències esmentades anteriorment durant el procés d’implementació indicat en el cronograma:

Els qüestionaris, tant dels alumnes com dels professors, es passaran al final dels semestres en què estan programades les assignatures que participen en aquest projecte d’innovació;

Els informes col·lectius, les mostres de les produccions dels estudiants i les seves reflexions sobre el procés d’aprenentatge es recolliran digitalment en els portafolis elaborats en les plataformes digitals usades (Mahara, MyDocumenta, Wix)

 

Grup d'innovació docent: 
DIDAL_UB

TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ

Coordinació: 
Contreras Barcelo, Elisabet
Participants: 
Carme Arbonés Solà, Isabel Civera López, Mireia Pérez Peitx, Margarida Prats Ripoll, Joan Marc Ramos Sabaté, Enric Falguera García, Empar Devís Herranz
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Primària
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil i Primària
Ensenyament/s: 
Màster en Recerca de la Didàctica de la Llengua i la Literatura
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Dirigir la tasca docent a orientar el professorat en formació inicial per a l'elaboració i aplicació de suports 2.0 amb la finalitat de generar diferents instruments (rutes literàries i booktràilers), com a recursos d'aula centrats a treballar les diferents textualitats multimodals, per tal de desenvolupar competències transversals com la comunicativa (recepció i producció), la d'aprendre a aprendre i la digital; i específiques, com la literària i la multimodal. Aquestes competències es podran desenvolupar a través de procediments constructius de cerca, de cooperació i d'activitat col·laborativa, en un procés de tractament de la informació per a la construcció de coneixements d'educació literària.

A partir d'aquests objectius ens proposem els següents objectius específics i d'innovació docent:

1. Proposar a l'alumnat l'elaboració d'un projecte didàctic, de manera que s'apliquin diferents instruments 2.0 com a recursos didàctics per potenciar l'educació literària en relació a diferents tipus de textualitats.

2. Implicar professorat i alumnat com a agents actius en : a) l'aplicació i l'observació qualitativa de les innovacions metodològiques; b) la verificació de la millora de l'educació literària gràcies al potencial formatiu que reporten els recursos 2.0 i els processos cooperatius de recepció crítica; c) l'avaluació a través d'un sistema de coavaluació entre alumnat i professor.

3. Integrar processos de comunicació multimodal mitjançant les diferents tasques que conduiran a l'elaboració d'un projecte de coneixement literari i global.

4. Orientar l'alumnat en el disseny de propostes didàctiques que permetin l'aprenentatge multidisciplinar, que ofereixin un ampli ventall educatiu, propiciant la participació col·laborativa per a l'aprenentatge, a través de les tecnologies.

A partir dels objectius del projecte ens plantegem dues qüestions inicials:

1. En quins aspectes les e-literacies i els recursos 2.0 amplien i ajuden a desenvolupar competències específiques (literària i multimodal) de l'àrea de llengua i literatura?

2. Com incideixen la interacció i la connectivitat en la integració de diverses competències transversals (comunicativa, d'aprendre a aprendre i digital) en la millora de l'educació literària i la formació lectora de l'alumnat?

Codi del projecte: 
2015PID-UB/028
Grup d'innovació docent: 
GIDC_DLL

ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA

Coordinació: 
MARINA ELIAS ANDREU
Participants: 
Marina Elias Andreu
Ensenyament/s: 
Grau de Primària, Grau d'Infantil, Grau de Sociologia, Màster Oficial de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes , Màster oficial: Activitat motriu i educació
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Assentar i interrelacionar els coneixements teòrics més rellevants de l’assignatura a través de l’anàlisi en profunditat del cas plantejat.# Realitzar el vincle teòrico-pràctic de conceptes treballats en el marc de l’assignatura.# Proporcionar diferents experiències a l’alumnat i que sigui conscient de les possibles problemàtiques amb les què es pot trobar en l’exercici de la pràctica professional.# Incentivar a l’alumnat perquè reflexioni sobre el seu futur professional i plantegi possibles conseqüències de les seves accions.# Fomentar el treball en grup i l’aprenentatge a través de l’anàlisi i reflexió col·laborativa.# Fomentar la capacitat d’exposició oral de les idees i d’arribar a un consens.# Evidenciar que els coneixements poden ser generalitzats i aplicats a altres casos.#  Fer-se conscient que ser professional de l’educació és tenir a l’abast recursos per tal de poder-los utilitzar de forma flexible segons la idiosincràsia de cada situació.# Fer-se conscient que ser professional de l’educació és pensar els efectes, volguts i no volguts, que comporta cada acció i per tant, la necessitat de pensar en activitats de seguiment.

Codi del projecte: 
2014PID_UB/019
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Es pretén que l'estudiant gràcies a l'estudi de casos que entrelliga tot el contingut de l'assignatura desenvolupi les competències assoleixin els objectius fonamentals de l'assignatura de sociologia de l'educació. Siguin capaços d'analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació familiar i escolar. Capacitar-los perquè analitzin des de la perspectiva sociològica l’estat de l’educació en el marc de societats actuals desenvolupant esperit crític, professionals i empatia.

Grup d'innovació docent: 
GIDASRES

Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat

Coordinació: 
Puigdellivol Aguade, Ignasi
Participants: 
Gabriela Gómez Zepeda, Teresa Lleixà Arribas, Cristina Petreñas Caballero, Mercedes Ríos Hernández
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La formació dels i les mestres en l’àmbit de l’educació inclusiva és avui una autèntica necessitat i té una presència recent en els seus currículums. Afortunadament la UB ha estat capdavantera, en tot l’Estat, amb l’aprovació d’una assignatura obligatòria, específicament adreçada a l’educació inclusiva, en els currículums de formació del professorat.

La complexitat de les demandes que rep l’escola per atendre a tot l’alumnat, amb independència del les diferències d’origen, cultura, nivell social o de capacitats per a l’aprenentatge entre l’alumnat, és un repte que l’escola està assumint, però pel que cal preparar específicament les noves generacions de mestres.

En funció d’aquesta necessitat, el projecte que presentem té com a principals objectius, en relació amb els i les estudiants:

1. Millorar les competències dels estudiants relatives a la presa de decisions en educació inclusiva, amb la complexitat que comporta la seva aplicació en situacions reals.

2. Desenvolupar les competències lligades al treball entre iguals per a donar resposta a les demandes que avui formula l’educació inclusiva.

3. Estimular la capacitat de reflexió sobre la pràctica com a instrument fonamental en la seva formació continuada com a docent.

I en relació amb el propi equip:

4. Sistematitzar els models docents aplicats (tallers de resolució de casos i tallers d’acció directa) de tal manera que siguin viables en altres contextos i assignatures.

5. Ampliar el nombre de casos o supòsits de  treball per tal de construir un banc de casos.

6. Avaluar l’eficàcia dels models estudiants mitjançant uns indicadors que permetin constatar l’assoliment d’aquells objectius.

Els tres primers fan referència a competències assolides pels i les estudiants com a conseqüència de la innovació docent que s’estudia, mentre que els altres tres fan referència a accions i fites que ha de realitzar l’equip del projecte.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/003
Grup d'innovació docent: 
GIDAT

Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward

Coordinació: 
Cano Garcia, Maria Elena
Participants: 
Núria Giné, Mª Cinta Portillo, Mariona Grané, Nati Cabrera, Maite Fernández
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
La finalitat del projecte és dissenyar les tasques d’aprenentatge i activitats d’avaluació que afavoreixin el feedforward, és a dir, que proporcionin informació de tal manera que els estudiants hagin d’aplicar-la en tasques futures i comprovar el grau d’aplicació del feedback proporcionat.
 
Aquest objectiu té implicacions en la millora dels aprenentatge i en la millora de les pràctiques docent:
 
 
Objectius d'aprenentatge per l’alumnat:
 
Millorar el propi aprenentatge mitjançant la reflexió crítica a partir de les avaluacions i valoracions del professorat i els companys.
Comprendre i aplicar els criteris d’avaluació en les tasques d’aprenentatge.
Desenvolupar la capacitat de crear feedback intern o autoregulador.
Desenvolupar la capacitat d’avaluar els iguals.
 
 
Objectius pels docents:
 
Dissenyar, en el marc de cada assignatura, activitats d’aprenentatge travades, no aïllades, de forma que la devolució d’informació de les tasques s’hagi d’emprar en activitats posteriors, esdevenint un element de millora per a l'aprenentatge de l'alumne.
Sistematitzar, a partir de la proposta de feedforward, el procés de devolució d’informació en cada assignatura i de comprovació de la seva eficàcia.
Cercar un sistema sostenible de feedback.
Recollir les evidències del feedback i la seva aplicació per part dels estudiants, comprovant així si es genera un feedforward.
Aplicar-ho l’experiència tant a grau com a postgrau, en grups gran, i en grups petits per recollir evidències que permetin analitzar les possibilitats i limitacions de cada experiència.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/004
Grup d'innovació docent: 
GIDAT

EXPERIÈNCIA EDUCATIVA ESCOLAR O COMUNITÀRIA: DESCOBRIR, ANALITZAR I COMPARTIR.

Coordinació: 
Elias Andreu, Marina
Participants: 
Josefina Recasens Guitart, Núria Vallès Peris, Xavier Martínez Celorrio, Santiago Eizaguierre Anglada
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d’Educació Primària, Grau de Mestre d'Educació Infantil
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Integrar i contrastar els coneixements teòrics amb la pràctica i les situacions reals empíriques - Treballar en equip, deliberant les decisions i arribant a anàlisis compartits - Analitzar amb rigor la singularitat i la comparabilitat dels casos, superant la visió sociocèntrica o subjectiva de partida. Amb la finalitat de conèixer la realitat educativa present en el propi entorn i maneres de prendre compromisos com a ciutadans. - Conèixer les barreres o les possibilitats que fan minvar o desenvolupar la participació efectiva de les famílies en la vida escolar i en el seguiment dels seus fills/filles. Amb la finalitat d'entendre el valor de l’acció comunitària en la configuració de les ciutats i pobles. - Descobrir els problemes i reptes reals als que s’enfronten les escoles i com una part d’aquests són treballats des dels Plans d’Acció Tutorial (PAT). - Incentivar a l’alumnat al treball en equip i en xarxa entre diferents serveis i professionals, adquirint una perspectiva interdisciplinària sobre els processos educatius. Amb la finalitat de descobrir el compromís públic dels educadors, que traspassa les barreres de l’educació formal en els centres educatius, essent conscient que ser professional de l’educació no té fronteres ni escenaris prefixats. - Aprendre i utilitzar eines de comunicació i debat. Es proposa que l'alumnat presenti al final al grup classe de manera oral el seu treball (sigui presentació en power point o amb el sistema pecha-kucha -20 imatges-20 segons- buscant la capacitat d’impacte de les imatges i la profunditat dels missatges breus però amb contingut), per tal de realitzar a posteriori un debat i un comentari comparatiu de conclusions i lliçons apreses des de la pràctica. METODOLOGIA: 1r pas. Formació de grups de treball (entre 3-4 alumnes), deliberació i decisió de l'experiència a analitzar. D’entre les experiències treballades escollir un projecte educatiu comunitari, per exemple: Ciutats educadores, Pla Educatiu d’Entorn, Projecte Educatiu de Ciutat, Pla Comunitari, PAT, etc. Possibilitat d’incloure una posada en comú d’una matriu de experiències per evitar duplicitats i classificació provisional segons titularitat i entorn social (benestant, interclassista, popular i rural). 2r pas. Recerca d’informació del propi municipi de residència: Variables rellevants per a l’educació. Població, Edats, Ocupacions, Estudis, Immigració, etc. Tots els serveis, i projectes educatius, inclosos els comunitaris i tots aquells que treballen en xarxa per a l’educació i cura dels infants i les seves famílies: serveis socials, pediatria, biblioteques, esplais, etc. Possibilitat que cada grup de treball fixi data per entrevistar informants clau (responsable tutor de l’escola, responsable de l’AMPA i/o un tècnic municipal especialista en educació i coneixedor de l’escola). Així es procedirà a l'elaboració dels guions i preguntes d’entrevista a classe sota l’orientació del professor/a com a exercici dinàmic i col·lectiu. 3er pas. Posada en comú en grups de 4 persones i comparació entre municipis, en funció d’algunes variables com : Nº d’habitants, ubicació, etc. Consideració del tipus de serveis: públics, privats, etc.  4rt pas. Anàlisi en profunditat: 1. Presentació. Breu presentació de l’experiència educativa escollida, com es defineix, quin és el seu objectiu general, breu justificació de perquè s’ha escollit i descripció de quina metodologia s’ha utilitzat per a fer l’estudi (anàlisi documental, entrevistes, visites a algun centre, etc.). 2. Context de referència. Realitat educativa i social de partida Breu descripció del marc geogràfic d’acció (barri, municipi), quina és la seva població, les principals característiques socio-econòmiques, la xarxa de serveis educatius i de benestar, etc. en relació als objectius de l’experiència educativa comunitària analitzada. 3. Anàlisis de l’experiència educativa comunitària En aquest apartat s’estudiarà en profunditat l’experiència educativa comunitària escollida. Per a l’elaboració d’aquest apartat s’utilitzarà tota la informació sobre el projecte que hagin obtingut, alhora que es relacionarà i s’analitzarà tenint en compte els temes i conceptes treballats a classe. Aquest apartat constarà dels següents sub-apartats:        Objectius generals i específics del projecte        Metodologia del projecte: duració de l’experiència educativa, fases, etc.        Agents responsables de l’acció comunitària: qui i com participa en el projecte        Destinataris: a qui va dirigida l’experiència comunitària escollida i perquè 4. Valoracions finals. Reflexió sobre la pràctica educativa en sentit global des d’un punt de vista crític i donant arguments i solucions. Si existeixen, s’utilitzaran també materials d’autoavaluació del projecte. 5é pas. Com a síntesi hauran de confeccionar un power-point que serà presentat pel grup a tota la classe, repartint-se el temps (15 minuts) entre tots els membres del grup. (format power point o pecha kucha). 6è pas. De forma individual, es pot demanar a cada alumne prendre apunts sobre els 15 casos d’escoles presentats, participant en el debat conjunt i en la construcció d’una matriu comparativa on professor/a i alumnes destacaran algunes de les similituds i diferències transversals presentades. 7è pas. De forma individual, cada alumne elaborarà un comentari on destaqui les principals conclusions i lliçons apreses en la experiència.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/045
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat) L’avaluació dels resultats té dues vessants: la primera té que veure amb les competències assolides per l’alumnat mitjançant el treball proposat i que es fa amb diversos instruments, la rúbrica respecte de la valoració del treball final, i el qüestionari que es proposa de respondre al final de l’assignatura i la segona fa referència a l’autoavaluació del propi alumnat i el descobriment de la necessitat el descobriment dels aprenentatges i lliçons que aquesta activitat de recerca i de pràctica li ha proporcionat per tal d’implicar-los en la seva formació i en el coneixement i el compromís educatiu dels professionals de l’educació en la seva pròpia comunitat.

Grup d'innovació docent: 
GIDASRES

ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA

Coordinació: 
Elias Andreu, Marina
Participants: 
Marina Elias Andreu, Josefina Recasens Guitart, Núria Vallès Peris, Xavier Martínez Celorrio, Santiago Eizaguierre Anglada
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau de Primària, Grau d'Infantil, Grau de Sociologia, Màster Oficial de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes , Màster oficial: Activitat motriu i educació
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Assentar i interrelacionar els coneixements teòrics més rellevants de l’assignatura a través de l’anàlisi en profunditat del cas plantejat. Realitzar el vincle teòrico-pràctic de conceptes treballats en el marc de l’assignatura. Proporcionar diferents experiències a l’alumnat i que sigui conscient de les possibles problemàtiques amb les què es pot trobar en l’exercici de la pràctica professional. Incentivar a l’alumnat perquè reflexioni sobre el seu futur professional i plantegi possibles conseqüències de les seves accions. Fomentar el treball en grup i l’aprenentatge a través de l’anàlisi i reflexió col·laborativa. Fomentar la capacitat d’exposició oral de les idees i d’arribar a un consens. Evidenciar que els coneixements poden ser generalitzats i aplicats a altres casos.  Fer-se conscient que ser professional de l’educació és tenir a l’abast recursos per tal de poder-los utilitzar de forma flexible segons la idiosincràsia de cada situació. Fer-se conscient que ser professional de l’educació és pensar els efectes, volguts i no volguts, que comporta cada acció i per tant, la necessitat de pensar en activitats de seguiment.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/019
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Es pretén que l'estudiant gràcies a l'estudi de casos que entrelliga tot el contingut de l'assignatura desenvolupi les competències assoleixin els objectius fonamentals de l'assignatura de sociologia de l'educació. Siguin capaços d'analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació familiar i escolar. Capacitar-los perquè analitzin des de la perspectiva sociològica l’estat de l’educació en el marc de societats actuals desenvolupant esperit crític, professionals i empatia.

Grup d'innovació docent: 
GIDASRES