Educació Infantil

L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat.

Coordinació: 
ELVIRA BARRIGA UBED
Participants: 
Isidora Sáez Rosenkranz
Participants: 
Ilaria Bellatti
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d'Educació Infantil
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d'Educació Primària
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquesta innovació docent estan centrats en que l’alumnat de formació del professorat millorin les seves capacitats per:

1) Reflexionar sobre l’impacte dels mitjans de comunicació en la construcció d’estereotips en l’ infància;

2) Crear propostes creatives audiovisuals que superin els prejudicis de gènere;

3) Dissenyar una estratègia política que fomenti l’ igualtat d’oportunitats de gènere mitjançant els mitjans audiovisuals i les xarxes socials.

En primer lloc, pretenem fer conscients i crítics als nostres estudiants davant el llenguatge audiovisual y el sistema de comunicació de les xarxes socials. Convidem als protagonistes d’aquesta actuació innovadora a treballar peces audiovisuals (bons exemples i patrons qüestionables) i recapacitar sobre les conseqüències de la construcció d’estereotips a l’etapa infantil, i fins i tot els efectes en la seva vida diària (mitjançant A. el quadern d’autoreflexió i B. el treball creatiu d’una peça breu audiovisual). En segon lloc, proposem que els alumnes desenvolupin coneixements, habilitats i valors que promulguin la igualtat d’oportunitats dels infants mitjançant un procés d’ensenyament-aprenentatge actiu on els participants es transformin en actors actius i productius, deixant de banda un rol d’actor passiu i consumidor. En tercer lloc, promovem que l’estudiantat utilitzi les xarxes socials per difondre el treball creatiu de bones pràctiques realitzat i mesuri els beneficis i els desavantatges de crear una estratègia política per canviar el món.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/035
Grup d'innovació docent: 
DHIGECS

Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives

Coordinació: 
ASUNCION LOPEZ CARRETERO
Participants: 
Asunción López Carretero
Participants: 
José Contreras Domingo
Participants: 
Susana Orozco Martínez
Participants: 
Teresa Godall Castell
Participants: 
Valeska Cabrera Cuadros
Participants: 
Daniel Gómez Ramos
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Ensenyament/s: 
Grau Educació Primària
Ensenyament/s: 
Grau Educació Infantil
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat són:

-Ajudar els i les estudiants a sistematitzar les relacions entre vivència, experiència i significats educatius.
-Comptar amb les experiències i sabers dels i les estudiants per connectar-los amb els sentits educatius i amb l'ofici docent.
-Desenvolupar en els i les estudiants llenguatges narratius, amb formes d'expressió oral i escrita sorgides de la relació entre experiència i saber.
-Elaborar claus de sentit que orientin els i les estudiants en la seva relació amb les criatures.
-Reconèixer pràctiques relacionals en les experiències dels i les docents que afavoreixin una relació viva i significativa amb el saber.
-Acompanyar els i les estudiants en el trànsit des de les seves vivències i experiències com a alumnes cap a l'inici de la seva socialització com a mestres.
-Connectar continguts de les diferents assignatures que participen en el projecte amb nuclis significatius transversals nascuts de la relació entre experiència i saber, que els permetin visions pràctiques de l'ofici docent.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/032

Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe

Coordinació: 
Pujola Font, Joan Tomas
Participants: 
Vicenta Gonzalez Argüello, Rosa Sayos Santigosa, Elisabet Costa Gimenez, M. Nuria Sanchez Quintana, Ainhoa Antunez Piedra, Miguel Mateo Ruiz, M.Del Carmen Ferriz Martinez, Natalia Fullana Rivera, Agnes Rius Escude, Maria Dolors Font Rotches, Gloria Bordons De Porrata-Doria, Raul Espartaco Alfonso Lozano, Francina Torras Compte, Jaume Batlle Rodriguez, Vanesa Gemma Toquero Ramos, Maria Del Mar Suarez Vilagran, Begoña Montmany Molina
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d’Educació Primària

Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d’Educació Infantil

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Descripció:

Limitar les actuacions d'ensenyament-aprenentatge a l'espai físic de l'aula és una cosa que deixa de tenir sentit des del moment en què tots disposem d'espais virtuals d'aprenentatge, ja siguin institucionals i d'ús tancat (Moodle, Mahara, Mydocumenta, Wix, etc .) o de tipus obert i social (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, etc.). És per això que s'ha de prendre consciència de l'ús que els futurs mestres fan de les xarxes socials i del pes que aquestes xarxes tenen en el nostre món, per crear espais en els quals ampliar la comunicació, la participació i la col·laboració entre els estudiants amb la finalitat de promoure noves situacions que propiciïn l'aprenentatge.

Els nous espais de comunicació afavoreixen la trobada entre individus que tenen uns objectius comuns i que a través de la interacció poden desenvolupar activitats conjuntes de forma col·laborativa per aconseguir aquests objectius. Així, els nostres alumnes no tenen per què limitar-se a la interacció entre els companys del seu mateix grup-classe per poder dur a terme activitats d'aprenentatge que els ajudin en la seva formació. Aquesta forma de procedir, de buscar i agrupar-se segons interessos de formació comuns, es dóna de manera natural i es concreta en el que es coneix com a comunitats d'aprenentatge.

Si entenem que una comunitat d'aprenentatge és “aquella agrupació de persones que s’organitza per construir un projecte educatiu i cultural propi i involucrar-s’hi, i que aprèn a través del treball cooperatiu i solidari; és a dir, a través d’un model de formació més obert, participatiu i flexible que els models més tradicionals. O, dit d’una forma més senzilla, és aquell grup de persones que aprèn conjuntament, utilitzant eines comunes en un mateix entorn. (Traduït de Gairín 2006, p. 44), és important que els nostres alumnes coneguin i explorin les possibilitats que una comunitat d'aprenentatge els pot aportar en el desenvolupament de la seva autonomia i en l’adquisició de la competència d'aprendre a aprendre,

Objectius:

En l’actual projecte ens proposem:

 • impulsar la interacció entre alumnes de diversos grups d’una assignatura, a partir de la creació d’equips de treball amb interessos i necessitats de formació comunes;
 • desenvolupar  la competència comunicativa en català, castellà i anglès dels estudiants mitjançant la realització d’activitats col·laboratives que van més enllà del grup classe;
 • crear comunitats d'aprenentatge que ofereixen a l’estudiant espais on pugui interactuar amb els companys i posar en pràctica les seves habilitats comunicatives;
 • desvetllar en els estudiants una actitud favorable a treballar col·laborativament com a estratègia per millorar el seu aprenentatge i avançar cap a l’autonomia;
 • propiciar el desenvolupament de la competència plurilingüe a través de la implementació d’activitats col·laboratives que maximitzin els aspectes comuns i diferencials entre les diverses llengües;
 • fomentar el desenvolupament de la competència comunicativa digital mitjançant pràctiques que incorporin l’ús del portafolis electrònic, de dispositius mòbils i de les xarxes socials.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/050
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

El projecte ha de servir per aconseguir que els estudiants dels graus de Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària s’organitzin en comunitats d’aprenentatge per desenvolupar, a través del treball col·laboratiu i la interacció entre ells, la competència plurilingüe; és a dir, el desplegament de les habilitats lingüístiques en llengua catalana, castellana i anglesa.

Igualment, l’ús del portafolis electrònic ha de facilitar a l’estudiant la reflexió sobre l’aprenentatge portat a terme i afavorir la seva autonomia com a aprenent, així com el desenvolupament de la seva competència digital a partir del treball dels dispositius mòbils

Es preveu mesurar l'assoliment dels objectius previstos mitjançant els següents indicadors:

 • Impacte que les activitats col·laboratives inter i intra llengües dissenyades en les diferents assignatures han tingut en el procés d’aprenentatge dels estudiants.
 • Satisfacció d’estudiants i professors sobre les experiències de treball en comunitats d’aprenentatge.
 • Increment de la capacitat de reflexió sobre el procés d’aprenentatge que condueix cap a l’autonomia de l’aprenent
 • Efectes que l’ús del portafolis electrònic i dels dispositus mòbils han tingut en el desenvolupament de la competència digital.
Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Les evidències que mostraran l’assoliment dels objectius que el projecte pretén estan contingudes en els següents instruments:

 • Qüestionari de satisfacció d'estudiants sobre les experiències de treball en les comunitats d’aprenentatge
 • Qüestionari de satisfacció del professorat sobre l’experència d’innovació portada a terme
 • Index de rendiment de les assignatures implicades en la innovació
 • Reflexions extretes dels portafolis dels estudiants sobre els processos realitzats en les activitats col·laboratives en les corresponents comunitats d'aprenentatge
 • Informe col·lectiu que expliqui el procés dut a terme en el grup de treball, en el qual es plasmin les incidències que s’hagin pogut produir, les negociacions portades a terme i les solucions que s’han adoptat.
Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

Les dades es recolliran en les evidències esmentades anteriorment durant el procés d’implementació indicat en el cronograma:

Els qüestionaris, tant dels alumnes com dels professors, es passaran al final dels semestres en què estan programades les assignatures que participen en aquest projecte d’innovació;

Els informes col·lectius, les mostres de les produccions dels estudiants i les seves reflexions sobre el procés d’aprenentatge es recolliran digitalment en els portafolis elaborats en les plataformes digitals usades (Mahara, MyDocumenta, Wix)

 

Grup d'innovació docent: 
DIDAL_UB

TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ

Coordinació: 
Contreras Barcelo, Elisabet
Participants: 
Carme Arbonés Solà, Isabel Civera López, Mireia Pérez Peitx, Margarida Prats Ripoll, Joan Marc Ramos Sabaté, Enric Falguera García, Empar Devís Herranz
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Primària
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil i Primària
Ensenyament/s: 
Màster en Recerca de la Didàctica de la Llengua i la Literatura
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Dirigir la tasca docent a orientar el professorat en formació inicial per a l'elaboració i aplicació de suports 2.0 amb la finalitat de generar diferents instruments (rutes literàries i booktràilers), com a recursos d'aula centrats a treballar les diferents textualitats multimodals, per tal de desenvolupar competències transversals com la comunicativa (recepció i producció), la d'aprendre a aprendre i la digital; i específiques, com la literària i la multimodal. Aquestes competències es podran desenvolupar a través de procediments constructius de cerca, de cooperació i d'activitat col·laborativa, en un procés de tractament de la informació per a la construcció de coneixements d'educació literària.

A partir d'aquests objectius ens proposem els següents objectius específics i d'innovació docent:

1. Proposar a l'alumnat l'elaboració d'un projecte didàctic, de manera que s'apliquin diferents instruments 2.0 com a recursos didàctics per potenciar l'educació literària en relació a diferents tipus de textualitats.

2. Implicar professorat i alumnat com a agents actius en : a) l'aplicació i l'observació qualitativa de les innovacions metodològiques; b) la verificació de la millora de l'educació literària gràcies al potencial formatiu que reporten els recursos 2.0 i els processos cooperatius de recepció crítica; c) l'avaluació a través d'un sistema de coavaluació entre alumnat i professor.

3. Integrar processos de comunicació multimodal mitjançant les diferents tasques que conduiran a l'elaboració d'un projecte de coneixement literari i global.

4. Orientar l'alumnat en el disseny de propostes didàctiques que permetin l'aprenentatge multidisciplinar, que ofereixin un ampli ventall educatiu, propiciant la participació col·laborativa per a l'aprenentatge, a través de les tecnologies.

A partir dels objectius del projecte ens plantegem dues qüestions inicials:

1. En quins aspectes les e-literacies i els recursos 2.0 amplien i ajuden a desenvolupar competències específiques (literària i multimodal) de l'àrea de llengua i literatura?

2. Com incideixen la interacció i la connectivitat en la integració de diverses competències transversals (comunicativa, d'aprendre a aprendre i digital) en la millora de l'educació literària i la formació lectora de l'alumnat?

Codi del projecte: 
2015PID-UB/028
Grup d'innovació docent: 
GIDC_DLL

La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa

Coordinació: 
Hernández Hernández, Fernando
Participants: 
Juana María Sancho Gil, Cristina Alonso Cano, Anna Forés Maravalles, Paulo Padilla Petry, Joan-Antón Sánchez Valero, Fernando Herraiz García, Sandra Martínez Pérez, Enrico Beccari, José Aurelio Castro Varela, Raquel Miño Puigcercós, Liticia Fraga, Rachel Fendler, Judith Arrazola Carballo, Xavier Giró Gracia, Sandra Camilleri Mas
Ensenyament/s: 
Belles Arts
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Ensenyament/s: 
Educació Social
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Objectius (Línies d’Innovació amb les que es poden vincular els objectius)

Construir de forma col·laborativa i crítica entre el professorat participant  una perspectiva compartida sobre la filosofia DIY (fes-ho tu mateix) i les seves implicacions pedagògiques per introduir-la a la universitat (entorn DIYUni).

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el

desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

2. Explorar i explicitar el paper del professorat i els estudiants en la implementació d’aquesta filosofia a l’entorn DIYUni.

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

3. Portar a terme, als diferents ensenyaments i assignatures vinculades a DIYUni, el desenvolupament d’activitats i projectes que afavoreixen  l’autoria, la indagació, la col·laboració, la creativitat, el compartir i la utilització de les tecnologies digitals i simbòliques en projectes de recerca en els que els estudiants desenvolupen les competències que es promouen a les diferents assignatures.

E5) Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament centrada en l’estudiant  que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.[UB1] 

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.[UB2] 

4. Desenvolupar formats de presentació de les accions i els projectes que permetin la seva divulgació i intercanvi en el si de cada assignatura,  entre les assignatures i ensenyaments i a través del DIYHub.

E5) Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament centrada en l’estudiant  que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.[UB3] 

5. Explorar modalitats alternatives d’avaluació formativa en les que s’impliquin de manera col·laborativa els estudiants i en les  que es considerin les transformacions que han tingut lloc en els processos d’indagació, com la qualitat comunicativa de les presentacions del projectes.

C6) Avaluació formativa: L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en la realimentació constant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades,  interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.[UB4] 

6. Dissenyar un entorn virtual (DIYHub)en el que es puguin compartir  les diferents accions i  projectes, de manera que es puguin generar apropiacions i readaptacions per part d’altres usuaris.

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament, aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.

7. Avaluar el procés i resultats del DIYUni conjuntament entre estudiants i docents.

C6) Avaluació formativa: L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en la realimentacióconstant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades, interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.

8. Divulgar els resultats en articles, comunicacions en diferents congressos centrats en la docència universitària  i en diferents espais de formació  del professorat universitari.

 

Alguns objectius i accions d’aquest projecte es vinculen i aprofundeixen aspectes del projecte Europeu  2014-2016: Do it yourself in Education: expanding digital competence to foster Student agency and collaborative learning – DIYLab. European Commission. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3MP.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/075
Grup d'innovació docent: 
INDAGA'T

Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura

Coordinació: 
Prats Ripoll, M. Margarida
Participants: 
JOAN LLUIS DE YEBRA CUETO, MONTSERRAT FONS ESTEVE, ANA DIAZ-PLAJA TABOADA, ANTONIO MENDOZA FILLOLA, MARIA ALBA AMBROS PALLARES, MA. CELIA ROMEA CASTRO, GEMMA PUJALS PÉREZ
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Ens proposem crear una WEB interactiva, a l'abast del professorat i alumnat implicat, utilitzant el gestor de continguts DRUPAL, el qual permet conjugar la interactivitat amb la informació més estàtica de les dades, projectes i esdeveniments del Grup. La part innovadora la constituirà la participació interactiva de l'alumnat qui, a més a més de disposar d'un banc de recursos i activitats per a l'aprenentatge autònom, creat pel professorat, esdevindrá ell mateix creador de recursos per mitjà del nuclis temàtics interactius que aniríem proposant.
 
El primer nucli temàtic que proposem, i eix principal de la proposta d'innovació, és la narració, concretament: els relats i cançons de fórmula fixe. Va dirigida, en una primera instància, als estudiants de grau de la titulació d'educació infantil de 2n curs, assignatures:
 
Literatura Infantil, Didàctica de la Llengua I i Pràcticum I, ampliable posteriorment al Pràcticum II i Didàctica de la Llengua II, amb la finalitat d'establir un itinerari transversal i coherent del continguts treballats en les diferents assignatures.
 
Les activitats, de molt variada realització: recerques i buidatges, tasques penjades; creació de glossaris, relats o cançons..., que detallarem en la redacció final del Projecte, es realitzaran partint de les diferents eines interactives que puguem tenir al nostre abast o ens siguin suggerides. Per a nosaltres, que hem apostat per l'alfabetització digital des de fa temps, és un veritable repte trobar les modalitats interactives adequades als objectius d'ensenyament i d'aprenentatge i, a tal efecte, haurem de fer un estudi exhaustiu d'aquelles eines: exelearning; hot potatoes, moodle; quaderns virtuals, Jclic, blocs... i tot tipus de recurs digital que s'avingui amb els
objectius que ens hem proposat, sempre tenint en compte, que els recursos on-line han d'estar al servei del continguts que treballem i no a l'inrevés.
 
Una raó important per la qual també ens hem decidit pel gestor de dades Drupal és que permet allargar el temps d'aprenentatge de l'alumnat, un cop finalitzada l'assignatura, ja que es poden quedar com usuaris.
 
Objectius del Projecte
 
Construir una web participativa i interactiva que permeti l'alumnat l'autoaprenentage i la creació d'activitats.
 
Elaborar i asplicar una proposta de treball pilot en estudis de Grau d'Educació Infantil sobre el nucli temàtic : els relats i les cançons de fórmula fixe.
 
 
El projecte continua en desenvolupament aquest 2014.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/045