Economia

Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic

Coordinació: 
Daniel Albalate Del Sol
Participants: 
Paula Bel Piñana
Participants: 
Dr. Albert Gragera Lladó
Participants: 
Dr. Lídia Farré Olalla
Participants: 
Dr. Xavier Fageda Sanjuan
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Ensenyament/s: 
Economia
Ensenyament/s: 
Administració i Direcció d'Empreses
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte s’elabora per assolir els següents objectius:
1) Analitzar el paper de la telefonia mòbil intel•ligent en els processos d’aprenentatge i consolidació de coneixements a l’aula. 
2) Conèixer millor com les diferències en la introducció d'aquesta tecnologia explica canvis en els processos d'aprenentatge dels estudiants i en els seus resultats acadèmics.  
3) Aconseguir implicar als estudiants i obtenir una millor connexió amb ells que es dirigeixi a millorar els seus resultats acadèmics i la seva implicació amb l’assignatura.

4) Valoritzar a) el paper del docent en l'acompanyament de l'aprenentatge de l'estudiant b) valoritzar el paper de les sessions a l'aula quant al valor afegit obtingut pels estudiants i c) valoritzar el paper dels recursos, textos docents i altres materials existents que permeten el treball autònom de l'alumne.  

Codi del projecte: 
2017PID-UB/036
Grup d'innovació docent: 
GINDEPP

Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia

Coordinació: 
Vilalta Bufi, Montserrat
Participants: 
Abío Roig, Gemma
Participants: 
Arespa, Marta
Participants: 
Patxot, Concepció
Departament: 
Departament d'Economia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l’alumnat implicat:

  • Convertir l'aula en un espai de treball actiu pels membres de la comunitat educativa presents.
  • Fomentar el treball en grup i la interacció entre els estudiants.
  • Facilitar adequar el ritme de treball a les necessitats de cada estudiant.
  • Millorar l'ambient de treball a l'aula.
  • Fomentar la capacitat d'anàlisi i de síntesi dels estudiants.
  • Facilitar la presa de consciència, per part del estudiants, del progrés en les seves aptituds i coneixements.
  • Millorar l’aprenentatge (autònom i col·laboratiu) dels estudiants.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/015
Grup d'innovació docent: 
GIDTAAVE

Tutories de competència intercultural per a la mobilitat internacional (alemany)

Coordinació: 
Panades Guerrero, Marta
Participants: 
Mireia Calvet, Marta Fernández-Villanueva, Maria Cristina Poblet, Oliver Strunk, Núria Vergés Bosch, Montse Cervera, Raquel Villero
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Ensenyament/s: 
Empresa Internacional
Ensenyament/s: 
Administració i Direcció d´Empreses
Ensenyament/s: 
Economia
Ensenyament/s: 
Sociologia
Ensenyament/s: 
Llengües i Literatures Modernes
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Sensibilitzar l´estudiant sobre l’explotació de la pròpia competència intercultural per identificar estereotips i analitzar situacions crítiques de comunicació intercultural en alemany, tant en entorns laborals específics d´empresa com de la vida diària.

2. Introduir i dinamitzar la tutoria entre iguals per als estudiants que realitzin una estada de mobilitat internacional o vulguin realitzar pràctiques curriculars en departaments internacionals.

3. Identificar situacions crítiques interculturals rellevants en la interacció entre estudiants catalano-, castellano- i alemanyoparlants properes a l’experiència dels estudiants.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/045

La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus.

Coordinació: 
Carbonell Esteller, Montserrat
Participants: 
Dra.Yolanda Blasco Martel, Dra. Montserrat Carbonell Esteller, Dra. Anna Carreras Marín, Dr. Josep Colomé Ferrer, Dr Ramon Ramon Muñoz, Dr. Enric Tello Aragay, Dra. Teresa Bartual Figueras, Dra. Cristina Carrasco Bengoa, Dr. Joaquim Turmo Garuz, Prf. Francesc Valls Junyent, Prf. Roc Padró Caminal, Prfa. Inés Marco Lafuente, Dr. Àlex Sánchez Suárez, Dra. Paloma Fernández Pérez, Dr. Ricard Soto Company, Dr. Sergio Espuelas Barroso, Dr. Miquel Gutierrez Poch, Dra. Joana Maria Pujadas Mora, Dra. Conxi Villar Garruta
Departament: 
Departament d'Història i Institucions Econòmiques
Ensenyament/s: 
Administració i Direcció d'Empreses
Ensenyament/s: 
Economia
Ensenyament/s: 
Sociologia
Ensenyament/s: 
Ciències Polítiques i de l'Administració
Ensenyament/s: 
Gestió i Administració Pública
Ensenyament/s: 
Relacions Laborals
Ensenyament/s: 
Empresa Internacional (International Business)
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l’alumnat.

L'aprenentatge de la Història i l'Economia ha transcorregut a partir d'invisibilitzar les dones en la seva participació activa en l´economia, les societats i la política, tant en els diferents períodes històrics com en l'actualitat. El resultat d'aquesta invisibilització és un aprenentatge parcial  i incomplet. La millora que proposem passa per dur a terme els següents objectius.

a) Sensibilitzar a l’alumnat envers la importància de considerar la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la societat, la història i l’economia.
b) Millorar i completar l’aprenentatge de l’alumnat incorporant la dimensió de gènere a les assignatures d’Història i d’Economia.
c) Millorar la capacitat d’anàlisi i la visió crítica en les assignatures d'història i economia incorporant la perspectiva de gènere.
d) Formar  als/les estudiants en l’anàlisi del paper important en economia que tenen els treballs que cauen fora dels límits del mercat, en particular, el treball realitzat en i des de les llars. Aspecte, fins ara, invisibilitzat en els temaris i Plans Docents.
e) Formar als/les estudiants per tal de que desenvolupin la capacitat d’anàlisi incorporant la perspectiva de gènere,  per entendre que els problemes vinculats al treball de les dones en el mercat laboral tenen les seves arrels en el procés històric. Es tracta de que els/les estudiants entenguin que l'economia de mercat i la desvalorització del treball de les dones i la desigualtat dels salaris entre homes i dones apareixen plegats.
f) Formar als/les estudiants per tal de que desenvolupin la capacitat d’anàlisi per entendre que els drets polítics i socials, molts dels quals avui s’estan retallant, han estat el resultat de lluites socials dutes a terme pels moviments socials, en els que hi te un lloc rellevant el moviment sufragista.
g) Formar  als / les estudiants en una visió crítica de la història i l’economia a partir de  mostrar el biaix de gènere en algunes de les lliçons dels temaris de les assignatures claus del grau implicades en aquest projecte d’innovació docent.

h) Formar als/les estudiants i sensibilitzar-los per saber entomar en el món laboral tots aquells reptes, dificultats i situacions en les que hagin de fer una lectura de gènere per tal d'analitzar la situació i afrontar-la.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/033
Grup d'innovació docent: 
GIDHEPSUB

Ensenyant a la inversa

Coordinació: 
Gracia Ramos, Mª Carmen
Participants: 
Yuliya Kasperskaya, Ana Lauroba Pérez, Mª Pilar López-Jurado González, Anna Olivera Casacau
Departament: 
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Les principals mancances detectades, ja esmentades són:
 
- Dificultats per intervenir a classe, especialment als grups de Grau. Aquesta manca de participació es presenta tant per a formular dubtes o contestar preguntes proposades pel professor a l’aula.
- Dificultats per entendre o interioritzar conceptes de caràcter econòmico-financer.
- Dificultats de comprensió i anàlisi dels casos proposats. Es a dir, portar a la pràctica els conceptes.
 
Les línies d’actuació pretenen assolir els següents objectius:
 
1.- Actuar de forma directa sobre l’alumnat
 
La proposta de treballar en primer lloc fora de l’aula un determinat tema pretén implicar de forma activa l’alumnat en la construcció del seu coneixement ja què es farà una posada en comú a l’aula on tindran l’oportunitat d’expressar  les seves idees, dubtes, ...
 
2.- Fomentar l’autonomia
 
Mitjançant el treball autònom. Fora de l’aula treballaran la preparació inicial dels temes i més endavant la realització de casos pràctics a lliurar al professor.
 
3.- Fomentar el treball col.laboratiu
 
El fet d’haver d’emplenar qüestionaris (preguntes de comprensió, tipus test, ...) convida a comentar-les entre els companys. També el fet de compartir a l’aula dubtes i impressions fomenta el treball col.laboratiu.
 
 4.- Fomentar l’esperit crític
 
Aquest objectiu pretén per una banda donar la facilitat de qüestionar. La posada en comú d’un tema a l’aula pot ser el punt de partida per obrir un petit debat. A través dels exercicis proposats també es pot aconseguir aquest objectiu davant la necessitat d’analitzar la informació i haver de buscar una solució.  Tota acció que generi la implicació de l’alumne ajudarà a desenvolupar el seu esperit crític.
 
5.- Optimitzar el temps
 
Es pretén un canvi organitzatiu gràcies a la introducció del treball autònom que permetrà reduir el nombre de classes teòriques. Es a dir, reduir la quantitat d’hores i augmentar la qualitat del procés d’ensenyament.
 
D’aquesta manera es pretén:
 
Incrementar la implicació de l’alumnat
Incrementar la motivació de l’alumnat
I, haurà de tenir conseqüències sobre:
 
Millora del rendiment acadèmic
Codi del projecte: 
2015PID-UB/014
Grup d'innovació docent: 
GIDOE-UB

Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat

Coordinació: 
Vaya Valcarce, Esther
Participants: 
Rosina Moreno Serrano, José Ramón García Sanchis, Enrique López Bazo, Jordi Suriñach i Caralt, Carme Riera Prunera, Ernest Pons Fanals, Josep Lluís Carrion i Silvestre, Antonio Di Paolo, Alessia Matano
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general: Fomentar la motivació del estudiants d’econometria i l'aprenantatge actiu dels mateixos.

Objectius específics:

- Motivar la participació dels alumnes mitjançant la reflexió sobre els factors determinants teòrics del seu rendiment acadèmic.

-A partir del recull d’una base de dades dels propis alumnes sobre el seu rendiment acadèmic i les seves característiques sociodemogràfiques i familiars (preparació qüestionari per recollida dades mitjançant la plataforma Moodle), es pretén que els alumnes apliquin les eines estadístic-economètriques estudiades a classe per tal d’aconseguir explicar el seu rendiment acadèmic.

- Fomentar l’esperit reflexiu dels estudiants i la posada en comú i discussió conjunta dels resultats obtinguts un cop aplicades les eines estudiades.

- Avaluar aquests canvi metodològic mitjançant la comparació del grup de tractament (que faria servir els nous exemples basats en informacions dels propis estudiants) i el grup de control (que va fer servir el material pràctic clàssic en les sessions aplicades de les assignatures d’econometria), fent servir les tècniques economètriques pertinents.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/013
Grup d'innovació docent: 
GIDEP-UB

Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas

Coordinació: 
Moreno Serrano, Rosina
Participants: 
Josep Lluís Carrión i Silvestre, José Ramon García Sanchís, Enrique López-Bazo, Alessia Matano, Antonio di Paolo, Ernest Pons Fanals, Carme Riera i Prunera, Jordi Suriñach Caralt, Esther Vayá Valcarce
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

OBJECTIU GENERAL:

Fomentar la participació activa, interpretativa, reflexiva i implicada dels estudiants d’assignatures de perfil economètric, posant-los en contacte amb idees diferents que portin a un debat/discussió general.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Provocar l’anàlisi crítica i reflexiva mitjançant el treball en petits grups. Concretament es plantejarà un cas econòmic real publicat en una revista/diari de tipus econòmic.

A partir d’anàlisi de l’article es pretén que els estudiants interpretin els resultats que s’obtenen, identifiquin les eines estadístico-economètriques emprades, discuteixin sobre la idoneïtat dels mateixes i argumentin sobre quines altres tècniques es podrien haver emprat tot indicant quins punts forts i febles tenen en aquest cas.

Fomentar el debat i la reflexió mitjançant la posada en comú i breu presentació de cadascun dels grups sobre el cas i les diverses tècniques que s’han utilitzat o es podrien utilitzar.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/012
Grup d'innovació docent: 
GIDEP-UB

Aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Equips” i Aula Invertida per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica.

Coordinació: 
Gómez Puig, Marta
Participants: 
Gemma Abío Roig; Manuela Alcañiz Zanón; Alexandrina Petrova Stoyanova; Glòria Rubert Adelantado; Mònica Serrano Gutiérrez; Montserrat Vilalta Bufí
Departament: 
Departament de Teoria Econòmica
Ensenyament/s: 
Grau en Economia, Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Millorar l'ambient de treball a l'aula. Convertir l'aula en un espai de treball actiu pels membres de la comunitat educativa presents. Fomentar el treball en grup i la interacció entre els estudiants. Fomentar la capacitat d'anàlisi i de síntesi dels estudiants. Ajudar a millorar la gestió del temps per part dels estudiants. Facilitar la presa de consciència, per part del estudiants, del progrés en les seves aptituds i coneixements. Dotar als estudiants d’habilitats per l’estudi que facilitin l’excel·lència acadèmica en la resta d’assignatures de l’ensenyament. Millorar l’aprenentatge (autònom i col·laboratiu) dels estudiants.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/031
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Valorem molt les aportacions dels estudiants, perquè són ells els qui s’han de beneficiar d’aquesta estratègia. Per tant, es durà a terme una enquesta on es demanarà a l’estudiant que valori el seu progrés en competències fruit de l’actuació, com ara si ha millorat la seva capacitat de planificació i gestió del temps, si les seves habilitats interpersonals s’han vist reforçades, etc. També s’avaluarà la satisfacció amb l’experiència i la seva percepció sobre la millora en el seguiment i l’assimilació dels conceptes de l’assignatura directament atribuïble a l’acció.

 

Addicionalment, es faran servir les enquestes institucionals d’opinió de l’alumnat per veure la seva satisfacció global amb la tasca docent del professor.

Un altre indicador objectiu que permetrà quantificar els beneficis de l’experiència serà la comparació del rendiment acadèmic dels estudiants que hi participaran, abans i després de la posada en pràctica d’aquesta. Es compararan les qualificacions obtingudes a partir del curs 2014-2015, amb les obtingudes als mateixos GIE en anys anteriors. Atès que el professorat de les assignatures no haurà variat, cal pensar que bona part de les diferències mitjanes que s’observin es podrà atribuir a la diferent metodologia docent. Així mateix es compararà el rendiment dels grups participants amb el d’altres GIEs i amb el que obtenen els repetidors en grups normals.

Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació)

Coordinació: 
Patxot Cardoner, Concepció
Participants: 
Fernando Sánchez Losada, Marta Arespa, Marc Teignier , Vahagn Jerbashian, Kristian Estevez, F. Xavier Raurich Puigdevall
Departament: 
Departament de Teoria Econòmica
Ensenyament/s: 
Economia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general es afavorir l’assimilació dels models macroeconòmics per part dels alumnes, mostrant la seva connexió amb la realitat. En la pràctica, un cop compartits els materials docents disponibles, es tracta de desenvolupar noves pràctiques emprant tècniques docents més interactives, que afavoreixin l’auto aprenentatge. La millorar de la qualitat de les sessions pràctiques busca millorar la comprensió de les sessions teòriques. Un objectiu pràctic molt concret es la realització de pràctiques de cerca i anàlisi de dades relacionades amb els conceptes i models estudiats a classe. D’aquesta manera ens proposem assegurar que els estudiats prenen contacte amb les bases de dades, i assimilen  les qüestions macroeconòmiques principals al llarg de totes les assignatures de macroeconomia.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/009
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

La col·laboració del tècnic de suport permetrà no només elaborar nous materials sinó també fer el seguiment de la seva utilització i de la valoració per part dels estudiants i dels professors involucrats en el projecte.