Dret

L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS

Coordinació: 
Zahino Ruiz, Maria Luisa
Participants: 
Roca Acedo, Berta
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Privat
Ensenyament/s: 
Grau de Dret
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 • Assolir els coneixements i habilitats bàsics de la matèria contextualitzant l’aprenentatge en la resolució de problemàtiques  vinculades  a  situacions  reals, a partir de l’estudi de les quals es poden construir els conceptes bàsics del Dret de la Persona sense recorre a les grans abstraccions.
 • Apropar els alumnes a la vessant professional dels estudis.
 • Afavorir el treball col·laboratiu entre els estudiants
 • Motivar l’alumnat, mitjançant la seva participació activa i no merament passiva a  la dinàmica docent, per tal d’evitar l’absentisme a l’aula, circumstància que es troba a la base de les baixes taxes de rendiment acadèmic.
 • No es tracta que l’alumne assisteixi a classe perquè ha de prendre apunts; l’objectiu és que l’alumne assisteixi a classe perquè aprèn a partir del treball propi i a partir de la interactuació amb el professor i la resta de companys
 • L’absentisme a classe es troba en la base de la baixa taxa de rendiment de l’assignatura, és per això que val la pena assajar fórmules que motivin a l’alumnat a assistir a classe, no només per tal de prendre apunts que, al cap i la fi, si desconnecta, li pot passar un company.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/022

El cas pràctic: un camí "d'anada i tornada" en l'aprenentatge del Dret de Consum

Coordinació: 
ARNAU RAVENTOS, LIDIA
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Privat
Ensenyament/s: 
Grau en Dret
Ensenyament/s: 
Màster Oficial de Dret de l'Empresa i dels Negocis
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1) Fomentar l'aprenentatge reflexiu dels continguts propis de l'assignatura. Els estudiants podran assimilar millor la matèria si parteixen de la solució que ells mateixos havien donat al cas a l'avant-sala del tema. Tal vegada que per fer aquella primera aproximació els caldrà haver aplicat continguts propis d'assignatures ja cursades, tot plegat permet també la reactualització i aplicació pràctica i transversal de continguts docents previs. iPel demés, més enllà de que la fita més immediata és la matèria pròpia de les assignatures que es cursen, el circuït que es proposa incideix en la reflexió, en l'aprenentatge raonat. Com a metodologia, l'estudiant el podrà aplicar en altres contextos.

2) Proporcionar indicatius al docent de cara a la impartició de la matèria.  Les opcions donades pels grups en un primer moment i, després, en la primera posada en comú, permet al docent redigirir l'explicació del tema cap aquells aspectes que, potser modalitzats pel Dret de Consum, ja s'han tingut en compte pels estudiants o, en altre cas, detectar les mancanques o incorreccions de les que es parteix.

3) Fomentar el treball en grup i en l'expressió oral. La metodologia demana, en dues ocasions, el debat dins dels grups i la posada en comú. Fomenta d'aquesta matèria el treball cooperatiu i l'oralitat.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/014

El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat.

Coordinació: 
Font Ribas, Antoni
Participants: 
Silvia Gomez Trinidad
Participants: 
Pablo Miguel Garrido Pérez
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Dret
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’actuació que es du a terme te les següents finalitats docents:

 1. Incentivar i aprofundir diversos coneixements de Dret Mercantil d’una forma més pràctica i internacional.
 2. Reforçar la capacitat memorística dels estudiants amb la filosofia del learning by doing en un context d’una simulació d’arbitratge de caràcter internacional amb estudiants de diferents nivells.
 3. Incidir en diverses habilitats d’aprenentatge com la capacitat per formular hipòtesis; la cerca d’informació rellevant i l’anàlisi crític; la justificació dels arguments amb referències adequades a resolucions  judicials, administratives i a comentaris doctrinals i en l’organització en la gestió del temps de treball.
 4. Reforçar competències de comunicació escrites i orals com la síntesi de la informació donada en el cas i l’examen dels fets clau i rellevants; la presentació de la informació de manera ordenada en els seus escrits; l’expressió oral i escrita clara i precisa.
 5. Incidir en les relacions interpersonals tant dins del grup de treball com fora en la simulació davant del tribunal arbitral i amb la resta d’equips competidors a través de la formació en el control de l’estrès emocional i l’expressió del seu confort o desconfort dins del grup.
 6. Proveir als estudiants de la valoració en la seva evolució en l’aprenentatge tant a nivell de coneixements com d’habilitats a través de la formació en la participació d’un un moot internacional de caràcter jurídic necessari pel seu desenvolupament professional posterior amb:
 • Feedback dels professors implicats;
 • Reunions setmanals de control amb els membres del grup i els professors encarregats de la formació.
Codi del projecte: 
2016PID-UB/009
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

Els indicadors d’avaluació es fonamenten en les diferents estratègies seguides pel professorat implicat per a l’assoliment dels objectius, de forma progressiva, pels estudiants implicats en el projecte.

Els indicadors emprats són les tasques demanades als estudiants, centrades en entregables setmanals, fins la realització dels productes finals, lligades al feedback setmanal del professor.

Per la Fase 1 del projecte el primer indicador temporal d’avaluació és un cronograma d’entregables dels estudiants al professor. Els 10 estudiants subdividits en subgrups de dos o tres estudiants treballen setmanalment els objectius fixats pel professor. La setmana lliure de reunió va ser del 22 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016.

Aquests objectius han anat variant conforme el professor ha anat avaluant setmanalment els entregables.

La fase 1 (preparació i entrega d’escrit de sol·licitud o demanda d’arbitratge) es pot dividir en dues fases temporals:

La Fase 1A del 15 de novembre al 21 de gener, el conjunt d’entregables setmanals va tenir com a resultat un producte final, que és l’escrit de sol·licitud o demanda d’arbitratge. En aquesta data final es va fer entrega de l’escrit de demanda al Moot.

Els instruments per corroborar els canvis  en l’aprenentatge són els entregables fixats pel professor als estudiants. Setmanalment, els estudiants han entregat al professor els entregables demanats que, internament, també són instruments avaluadors:

 • Cerca de jurisprudència adient;
 • Cerca de bibliografia adient a nivell de dret espanyol i dret comunitari;
 • Lectura, comprensió i anàlisi de la informació cercada, brainstorming sobre el seu contingut;
 • Segona revisió de la informació cercada amb anàlisi crític.
 • Anàlisi de les habilitats de comunicació escrita clara dels seus fonaments en la redacció dels entregables que formen part de l’escrit de sol·licitud o demanda d’arbitratge internacional.

L’avaluació es dur a terme partint de les anteriors premisses amb la correcció per part del professor-entrenador dels entregables fixats setmanalment per a ser desenvolupats pels estudiants. Aquesta correcció amb feedback es va fer la primera setmana amb un plenari dels professor amb tots els estudiants; posteriorment, setmanalment amb una hora i mitja de trobada amb els estudiants i la sessió final amb el producte final amb una reunió plenària de tots els estudiants amb el professor implicat de tres hores.

L’evolució final individual de cada estudiant es troba en el producte final entregat pels estudiants amb la revisió del professor implicat.

Per la fase 1B del 25 de gener al 14 de març  el conjunt d’entregables setmanals va tenir com a resultat un producte final, que és l’escrit de contesta a la sol·licitud o demanda d’arbitratge feta per un equip part de la competició. En aquesta data final es va fer entrega de l’escrit de contesta a la sol·licitud o demanda d’arbitratge al Moot.

Els indicadors d’avaluació són els mateixos que els anteriors de la Fase1A però tenint present el contingut de l’escrit presentat per l’altre equip. Ho anterior ha fet que els estudiants s‘hagin hagut d’adaptar a una nova forma de treballar. Seguint la mateixa estratègia amb els entregables, els instruments avaluadors són els següents i seguits per tots els estudiants:

 • Cerca de jurisprudència citada per la contrapart, anàlisi i lectura;
 • Cerca de jurisprudència que serveixi de rèplica la citada per la contrapart:
 • Revisió de la bibliografia citada per la contrapart i anàlisi del seu ús en el text presentat per la contrapart;
 • Identificació dels punts forts i punts febles de la contrapart, debat sobre les estratègies a seguir per a contestar l’escrit de la contrapart.
 • Distribució per subgrups de la matèria a rebatre presentada per la contrapart.
 • Anàlisi de les habilitats de comunicació escrita en la redacció dels entregables que formen part de l’escrit de contesta a la sol·licitud d’arbitratge internacional de la contrapart

L’avaluació es dur a terme partint de les anteriors premisses amb la correcció per part del professor-entrenador de: les habilitats d’anàlisi crític i debat i, finalment, dels entregables fixats setmanalment per a ser desenvolupats pels estudiants. Aquesta correcció amb feedback es va fer la primera setmana amb un plenari dels professor amb tots els estudiants; posteriorment, setmanalment amb una hora i mitja de trobada amb els estudiants i la sessió final amb el producte final amb una reunió plenària de tots els estudiants amb el professor implicat de quatre hores amb debat inclòs.

L’evolució final individual de cada estudiant es troba en la participació en cada instrument avaluador i amb el producte final entregat pels estudiants amb la revisió del professor implicat.

La fase 2 s’inicia a finals del mes de febrer i finalitza la tercera setmana del mes d’abril. Els indicadors d’avaluació pels objectius fixats en aquesta fase es fonamenta en el feedback del professor.

En aquesta fase els estudiants es reuneixen setmanalment amb el professor implicat que els proposa tasques setmanals d’anàlisi i síntesi del treball escrit preparat. Els estudiants es reuneixen en subgrups de quatre persones per treballar i rebre formació de les següents habilitats:

 • l’expressió oral per a poder defensar-se en les audiències del moot;
 • síntesi dels arguments a ser defensat en l’audiència del moot,
 • preparació de punts clau de defensa de la seva posició argumental;
 • control de l’estrès emocional per millorar la seva capacitat de rèplica i expressió oral en el decurs del moot;

El professor implicat utilitza com a instrument avaluador les tasques setmanals de síntesi d’arguments, d’expressió oral que s’han de demostrar per l’estudiant individualment en la trobada setmanal de dues hores; la gravació de cada estudiant per detectar les seves mancances, errors, contradiccions per a ser millorats a la següent sessió de formació.

La fase 3, darrera setmana d’abril, consistirà en el feedback i suport del professor en el decurs de la mateixa competició o Moot a Madrid la darrera setmana del mes d’abril.

Val a dir que independentment de la matèria treballada pels estudiants (Dret de defensa de la competència; dret de danys, dret de contractació mercantil internacional – matèria totalment nova pels estudiants per ser impartida al darrer curs de Grau de Dret i ser els participants estudiants de segon i tercer de Grau de Dret-), es treballen totes les habilitats necessàries per a ser un professional del Dret.

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Principalment i bàsicament l’instrument per obtenir les dades necessàries de l’evolució de cada estudiant és el feedback dels professors implicats a les diferents fases del projecte.

Per la Fase 1 i la Fase 2 s’han preparat uns qüestionaris individuals per a cada estudiant a ser complimentats pel professorat implicat. La puntuació és d’1 a 5.

Per la fase 1:

Habilitats d’aprenentatge

Demostra capacitat per formular hipòtesis.

Realitza cerques d’informació rellevant i l’analitza críticament.

Justifica comentaris amb referències adequades.

Participa de manera activa i pertinent.

 

Responsabilitat:

Excusa l’assistència.

Fa cerques d’informació i les estudia.

Fa accions per tal de corregir els seus punts febles.

 

Per la Fase 2, el professor implicat en la seva formació grava l’expressió oral dels estudiants implicats i valora aspectes relatius a capacitat de síntesi i comunicació oral, fonamentats en els següents ítems:

Sintetitza la informació.

Presenta la informació de manera ordenada.

S’expressa de manera clara i precisa.

Té capacitat de réplica.

Gestiona el temps d’exposició i de resposta

 

Per la Fase 3, pròpia participació en el Moot, la detecció dels errors i de les millores a implementar pels estudiants en el decurs de les diferents simulacions en la pròpia competició es basaran en el feedback del professor entrenador present en les diferents sessions. Els qüestionaris sobre comunicació oral poden ser aplicables.

 

Per a les tres fases, en relació amb les relacions interpersonals i altres habilitats de cada estudiant-participant, s’ha preparat el següent qüestionari:

Contribueix a ordenar la discussió.

Fa propostes de millora en la distribució del treball o en el funcionament del grup

És tolerant amb els seus companys i amb el tutor.

Espera el final d’una intervenció per fer la seva.

Sap escoltar.

Sap fer crítiques i també rebre’n.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

El procediment previst corre a càrrec dels professors formadors i entrenadors i consistiran:

 • Revisió dels indicadors d’avaluació: entregables setmanals i projectes finals;
 • Revisió de les gravacions dels estudiants en la seva formació de control de l’estrès, pànic escènic, millora d’expressió oral i habilitats de rèplica.
 • Revisió dels resultats individuals obtinguts amb els qüestionaris preparats;
 • Valoració externa del treball fet pels estudiants pel propi tribunal del moot, donat que els estudiants opten a premis diversos com: millor orador, millor escrit argumentat, independentment del guanyador de la competició.

Independentment d’aquestes categories de premis, prepararem un qüestionari pels membres del tribunal arbitral, per a que valorin els diferents items que formen part dels objectius del projecte en relació amb els estudiants participants a la part de la competició oral.

 

L’objectiu de l’actuació és la preparació i formació d’un grup d’estudiants participants en un Moot d’arbitratge internacional en habilitats i competències cognoscitives i no cognoscitives.

Aquesta formació s’estructura en tres fases diferenciades que concorden amb el calendari del Moot Madrid d’arbitratge internacional.

Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano

Coordinació: 
Panero Oria, Patricia
Participants: 
Patricia Mesanza Costa
Participants: 
Silvia Pagés Caselli
Participants: 
Thea Espinosa Goedert
Participants: 
Carmen Lázaro Guillamón
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat
Ensenyament/s: 
DRET
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.- Mejora en el aprendizaje de cada estudiante.

2.- Mejora de la calidad de la docencia y de la adquisición de competencias y habilitades, conociendo los resultados del auto-análisis DAFO

3.- Aprender a utilizar la metodolgía DAFO a fin de detectar aptitudes profesionales y ocupacionales, lo que implica una mejora respecto a la situación anterior,

4.- Aplicación del análisis DAFO para detectar necesidades formativas

Codi del projecte: 
2015PID-UB/038
Grup d'innovació docent: 
GDPRIVAT

L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge i en l’avaluació simultanis dels continguts jurídics i de la competència lingüística

Coordinació: 
MARKUS GONZALEZ BEILFUSS
Participants: 
Markus Gonzalez Beilfuss
Participants: 
Berta Roca Acedo
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
Ensenyament/s: 
Dret
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte té un objectiu únic i ambiciós: millorar l'aprenentatge simultani dels continguts jurídics i de l'anglès per part dels alumnes. Cal destacar que no es tracta que els alumnes aprenguin Dret d’una banda i anglès de l’altra. L’aprenentatge simultani d’ambdues qüestions és quelcom nou i diferent, que té unes implicacions en gairebé tots els elements que incideixen en el procés d’aprenentatge i que s’han de tenir en compte. Així, l’assoliment d’aquest ambiciós objectiu requereix reformular els objectius d’aprenentatge, els materials de treball i suport, la metodologia docent i també els mètodes d’avaluació des d’una perspectiva integral i coherent.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/035

Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments

Coordinació: 
ANTONI FONT RIBAS
Participants: 
Antoni Font Ribas, Berta Bombí de Llanza, Pablo Garrido Pérez, Maria A. Gual Dalmau, Rafael Guasch Martorell, Joan Jané Bonet, Jaume Pellisé Capell, Cristina Roy Pérez, Maria Teresa Solanelles Batlle, Isabel Tur Vilás, Cristina Velayos Lluís, Lucía Viz Giménez
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Dret, Administració i direcció d'empreses, Relacions Laborals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aplicar una metodologia d'aprenentatge actiu que propicia la reflexió, l'argumentació i el debat en grups grans# ## Complementar la formació dels docents per tal de capacitar-los per gestionar dinàmiques interactives en grups grans# ## Crear equips docents amb una especialització de les tasques a desenvolupar

Codi del projecte: 
2013PID-UB/005
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Els resultats s’avaluen:### Mitjançant una enquesta de satisfacció dels estudiants# ## Mitjançant un estudi comparatiu amb l’històric del rendiment acadèmic dels estudiants en els cursos anteriors

Grup d'innovació docent: 
DIKASTEIA

L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort

Coordinació: 
LIDIA ARNAU RAVENTOS
Participants: 
Lídia Arnau Raventós, M.Esperança Ginebra Molins
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Civil
Ensenyament/s: 
Grau en Dret
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Contribuir a la formació transversal, no fragmentada del dret civil, oferint a l’alumne una visió de conjunt de la matèria defugint de l’ensenyament compartimentat en 4 cursos desconnectats.# Propiciar l’estudi del Dret civil des del cas real.# Fomentar l’aprenentatge professionalitzador i col·laboratiu.# Potenciar l’aprenentatge per simulacions amb assumpció de rols.# Implementar l’avaluació per rúbriques en el Treball de Fi de Grau. Disseny detallat de rúbriques per facilitar la valoració dels TFG.

Codi del projecte: 
2014PID_UB/008
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

a) Taller de Dret successori: avaluació continuada tenint en compte la metodologia corresponent a aquesta actuació, abans exposada.### b) TFG: avaluació segons el sistema de rúbriques.

Creació de continguts docents Multimodals: la integració del text i la veu com a suport a la lectura

Coordinació: 
Satorras Fioretti,Rosa M.
Participants: 
Mireia Ribera, Carlos Villagrasa Alcaide, Marina Salse, Isaac Ravetllat Ballesté, Miquel Centelles, Miquel Térmens, Imma Rodríguez, Irina Nanu
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Màster en Dret de Família i Infància
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Validar la utilitat dels continguts d'aprenentatge multimodal i dels aventatges del suport de veu en l'ensenyament, i, en especial, en els manuals de referència.

- Experimentar amb la reformulació de continguts en suport DAISY en un cas real i solventar les petites incidències tècniques que apareixeran

- Proposar un possible protocol per a la creació de materials més accessibles a l'ensenyament de la UB 

Codi del projecte: 
2014PID-UB/015
Grup d'innovació docent: 
Adaptabit

Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments

Coordinació: 
Font Ribas, Antoni
Participants: 
Antoni Font Ribas, Berta Bombí de Llanza, Pablo Garrido Pérez, Maria A. Gual Dalmau, Rafael Guasch Martorell, Joan Jané Bonet, Jaume Pellisé Capell, Cristina Roy Pérez, Maria Teresa Solanelles Batlle, Isabel Tur Vilás, Cristina Velayos Lluís, Lucía Viz Giménez
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Dret, Administració i direcció d'empreses, Relacions Laborals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aplicar una metodologia d'aprenentatge actiu que propicia la reflexió, l'argumentació i el debat en grups grans Complementar la formació dels docents per tal de capacitar-los per gestionar dinàmiques interactives en grups grans Crear equips docents amb una especialització de les tasques a desenvolupar

Codi del projecte: 
2013PID-UB/005
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Els resultats s’avaluen: Mitjançant una enquesta de satisfacció dels estudiants Mitjançant un estudi comparatiu amb l’històric del rendiment acadèmic dels estudiants en els cursos anteriors

Grup d'innovació docent: 
DIKASTEIA

Nous reptes del Dret privat de l’habitatge en la pràctica nacional i transnacional

Coordinació: 
Arroyo Amayuelas,Esther
Participants: 
ESTHER ARROYO AMAYUELAS, MIRIAM ANDERSON, ISABEL VIOLA DEMESTRE
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Civil
Ensenyament/s: 
Dret
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Ampliar els temes objecte de consulta relacionats amb l’habitatge: a més dels arrendaments urbans i la hipoteca, problemes referits a la propietat horitzontal o als vicis de la construcció. 2. Internacionalitzar la consultoria jurídica i col·laborar amb d’altres universitats que segueixen el mateix mètode d’ensenyament. En concret, amb la Universitat del Rosario (Colòmbia) i amb la xarxa ENCLE de clíniques jurídiques europees. Es preveu la col·laboració a través de videoconferències en la resolució de casos reals que es sotmeten a la consideració dels tribunals en els països respectius. 3. Professionalitzar el Treball de Fi de Grau en la modalitat del cas pràctic o dictamen, per tal d’instruir els estudiants en la manera d’enfocar el cas, plantejar les diverses opcions possibles, vincular-lo amb altres temes relacionats i optar per la millor solució possible. Els Treballs de Fi de Grau es nodririen dels casos que arriben a ClinHab.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/018