Biologia

Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle

Coordinació: 
VEGAS LOZANO, ESTEBAN
Participants: 
Cubedo Cullere, Marta
Participants: 
Arenas Sola, Concepcion
Participants: 
Miñarro Alonso, Antonio
Participants: 
Reverter Comes, Ferran
Participants: 
Arcas Pons, Antonio
Facultat: 
Departament: 
Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Ensenyament/s: 
Biologia
Ensenyament/s: 
Bioquímica
Ensenyament/s: 
Biotecnologia
Ensenyament/s: 
Ciències Ambientals
Ensenyament/s: 
Ciències Biomèdiques
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Una vegada comprovades les bones prestacions del paquet exams de R i la seva integració en Moodle proposem:

1. Dissenyar amb el paquet exams de R activitats on-line obligatòries de Matemàtiques al llarg del curs 17-18, implementar-les en el campus de les assignatures de Matemàtiques a l’inici del curs 18-19 i utilitzar-les de forma efectiva en aquest curs.

2. Aplicar a la millora de l’aprenentatge fent: activitats auto-avaluatives per a cada tema, detecció d’aquelles qüestions on més dificultat han trobat els alumnes a fi de comentar la seva resolució a classe. Es tracta d'augmentar la dinàmica participativa del estudiants i, a més, que les activitats formin part de la nota d’avaluació continuada.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/024
Grup d'innovació docent: 
Statmedia

Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic

Coordinació: 
Mestres Naval, Francisco
Participants: 
Carme Segarra Robert, Rafael Romero Benedí, Marta Pascual Berniola, Marta Riutort León, Montserrat Papaceit Vidal, Joan Balanyà Maymó, Teresa Adell Creixell, Sofia Jorge de Moura Miguez Araújo
Facultat: 
Departament: 
Departament de Genètica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius concrets del projecte:

El nostre objectiu principal és posar a punt tres pràctiques noves per tal de millorar l’aprenentatge i la capacitat d’anàlisi dels alumnes de l’assignatura Anàlisi Genètica (anomenades A, B i C en l’apartat de Presentació). Les tres s’estructuraran de la manera següent: presentació d’un ‘cas problema’, realització experimental d’encreuaments genètics (presencials), cerca d’informació genètica i anàlisi bioinformàtica de les dades (presencial i no presencial).

Els casos problema’ per a cada una de les pràctiques serien:

Pràctica A. Identificació del gen responsable del caràcter “sense ulls”.

Pràctica B. Localització cromosòmica i estimació de les freqüències de recombinació de tres gens.

Pràctica C. Estudi genètic de dues soques diferents que presenten el caràcter “ulls blancs”.

Objectius de l’aprenentatge referits a competències:

1. Competències específiques de les noves pràctiques:

Aplicació de les tècniques d’anàlisi genètica en la resolució d’un ‘cas problema’. Això implica ser competent en la realització d’encreuaments genètics per estudiar els patrons de transmissió genètica, la pseudodominància, l’al·lelisme, el lligament, les freqüències de recombinació, les herències autosòmica i lligada al sexe i la interacció gènica.

Maneig d’una base informàtica de dades genètiques. Per tant, es pretén que l’alumne sigui competent en cercar informació sobre els possibles gens candidats i analitzar les dades.

Integració de la informació científica obtinguda i comprovació la validesa o no de les hipòtesis formulades a l’inici de l’estudi del ‘cas problema’ (ser competent en l’aplicació del mètode científic).

2. Competències específiques de la titulació i transversals comunes a la U. B. (segons consta en el Pla Docent de l’assignatura):

Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars o per treballar amb seguretat al laboratori.

Capacitat creativa i emprenedora.

Capacitat comunicativa (incloent l’ús de llengua anglesa, vehicular en ciència).

Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.

Objectiu: avaluació de l’aprenentatge.

Finalment, tota aquesta activitat docent volem avaluar-la mitjançant diferents indicadors, com un autoinforme de cada professor i una posada en comú entre nosaltres. També demanarem l’opinió dels alumnes per mitjà d’enquestes anònimes. Així mateix es realitzarà un estudi respecte les evidències recollides i l’avaluació acreditativa, per tal d‘analitzar la millora en l’adquisició de coneixements i de competències per part dels estudiants. Tota aquesta informació ha de servir per dur a terme una bona retroacció que permeti millores contínues en les noves pràctiques.

Objectiu: difusió de l’experiència docent.

Les nostres aportacions volem difondre-les a la resta de companys que imparteixen la docència de la mateixa assignatura o similars, duent a terme presentacions a congressos i articles en revistes especialitzades. Per tal que les nostres pràctiques estiguin disponibles per docents d’altres universitats, penjarem el nou material en el Dipòsit Digital de la U.B., escollint el perfil de Creative Commons més adequat.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/010

Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers

Coordinació: 
Susana Balcells Comas
Participants: 
Gemma Marfany Nadal, Marc Valls Matheu, Elena Jiménez Martí, Cristian Cañestro García, Roser Gonzàlez-Duarte, Ricard Albalat Rodríguez, Sívia Atrian Ventura, Daniel Grinberg Vaisman, David Bueno Torrents
Facultat: 
Departament: 
Departament de Genètica
Ensenyament/s: 
Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1- augmentar la motivació de l’alumne per l’experimentació en genètica molecular 2- millorar l’aprenentatge de conceptes tant teòrics com pràctics 3- avaluar en temps real l’assoliment dels coneixements de les pràctiques (avaluació continuada) 4- fer enquestes de satisfacció de les pràctiques en el moment de finalització de les mateixes per garantir un nombre adient de respostes.

Codi del projecte: 
2013PID-UB/011
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Està previst fer una anàlisi dels resultats obtinguts quan acabin les pràctiques en tots els graus. Per fer aquesta anàlisi ens centrarem en diverses coses: - Resultats de l'avaluació d'aquest curs 2013-2014 amb els clickers amb els resultats de l'avaluació de les pràctiques dels curs passat 2012-2013. Mirar els percentatge d'aprovats-suspesos, el número de preguntes en blanc que es deixen els alumnes,.. - Opinió dels diferents professors de pràctiques sobre l'ús de clickers als diferents grups de pràctiques (tal vegada seria convenient fer una mena de qüestionari perquè els professors donin la seva opinió sobre l'ús, avaluació i millora dels clickers). - Resultats de les enquestes de satisfacció dels alumnes, on es pregunta també sobre l'ús i l'avaluació amb els clcikcers.

Solució guiada de problemes, una activitat no-presencial tutelada a través del Campus Virtual.

Coordinació: 
Ramírez i Sunyer, Ignasi
Participants: 
Maria Soley Farres, Miquel Llobera Sande, Fco. Javier Lopez Soriano, Fco.Javier Casado Merediz
Facultat: 
Departament: 
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia)
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
En els darrers anys hem dissenyat i incorporat a l’activitat LLIÇÓ de Moodle 15 problemes per a l’assignatura Regulació del Metabolisme dels graus de Biologia i de Bioquímica. Per això vàrem comptar amb el suport dels PID2010, PID2011 i PID2012. Des de setembre de 2013 i fins al febrer de 2014 hem hagut de re-adaptar tots els problemes a la nova versió del Moodle ja que tant aspectes formals, com la configuració d’alguns tipus de preguntes havia variat al canviar la versió. Per altra banda, la introducció de les REALIMENTACIONS a la nova versió de Moodle ha permès millorar i fer molt més anònimes les enquestes. Així que també hem introduït algunes millores en les enquestes que fem per a cada problema. Enquestes que han estat disponibles per l’alumnat al llarg de tot el quadrimestre de primavera. Acabat el quadrimestre hem analitzat els resultats. De la comparació amb els de cursos anteriors hem arribat a la conclusió que hi ha 5 problemes que requereixen de modificació substancial. L’objectiu que ens proposem per al proper curs 2014-15 és la millora d’aquests problemes per fer-los més atractius a l’alumnat. Per altra banda, hem començat a introduir aquestes activitats en d’altres assignatures. Un altre objectiu serà la incorporació de més professorat al grup amb responsabilitats en aquestes assignatures i que s’impliquin en el disseny i implementació de nous problemes adequats als seus plans docents.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/074
Grup d'innovació docent: 
GID-BBM