Belles Arts

DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017

Coordinació: 
López Paez, Maria Montserrat
Participants: 
Górriz Nicolas, Lídia
Participants: 
Dalmau Sivila, Jordi
Participants: 
Mauricio Falgueras, Carlos
Participants: 
Ubalde Buenafuente, Mercè
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny
Ensenyament/s: 
Grau en Belles Arts
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquest projecte contribuirà a reforçar el desenvolupament per part de l’alumnat de les tres competències transversals comunes de la UB següents:

capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds)
capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals)= treball en equip
compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques)

així com també contribueix a reforçar les específiques de la titulació:

coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció i pros-producció artístiques.
capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d’intervencions artístiques.
coneixement del pensament i les metodologies d’artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

Els objectius, referits als coneixements de l’alumnat són els següents:

actuar ètica, crítica, autocrítica i responsablement
utilitzar millor la seva capacitat creativa i comunicativa així com un pensament complex i crític.
ser capaç d’elaborar un projecte artístic en equip i en relació amb una comunitat social propera.
ser capaç de trobar fonts fiables i extreure’n la informació adequada al treball de creació en relació a l’entorn social en el qual s’inscriu i al qual s’adscriu
ser capaç de preveure les diligències necessàries conduents a aconseguir una producció artística i planificar-les.
ser capaç d’utilitzar adientment els sistemes i mitjans de presentació.
ser capaç d’utilitzar tàctiques i estratègies com ara l’heurística, la interacció d’idees amb materials, procediments i tècniques, així com l’especulació per generar processos i projectes creatius.
saber relacionar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció del projecte artístic o la intervenció artística en relació a una comunitat social donada.
saber utilitzar els instruments adequats per comunicar projectes artístics participatius i difondre’ls.
saber utilitzar els instruments adequats per interrelacionar recursos professionals en el propi projecte artístic.
saber utilitzar els recursos adequats per fer projectes artístics i integrar-los en contextos més amplis.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/046

La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje.

Coordinació: 
MARIA CARMEN LERIA MORILLO
Participants: 
Carme Porta
Participants: 
Roser Masip
Departament: 
Departament d'Arts i Conservació-Restauració
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Dotar al alumnado de herramientas de autoevaluación.

- Promover la reflexión sobre el propio aprendizaje.

- Implicar al profesorado en la obtención clara de resultados, relacionados explícitamente con los objetivos de la asignatura impartida.

- Fomentar la retroacción profesor/alumno y alumno/profeso.

- Generar una herramienta efectiva que refleje criterios de calidad y una guía para el trabajo del alumnado.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/044

PULCHRUMada

Grup d'innovació docent en els tallers de Belles Arts: tradició i contemporaneïtat

L'art, com la vida, ens ofereix una multitud de camins per tal de materialitzar la idea o el sentiment que ens commou. D'alguna manera, aquests camins s’hi troben a la nostra disposició; tan sols cal saber trobar aquell que ofereix la millor solució per cadascun dels nostres propòsits. Tanmateix la ciència s'esmerça en anar arrancant dels entorns humans (existencial, natural i social) allò que és capaç de veure i de relacionar en el seu conjunt.

Coordinació: 
Quilez Cepero, Natalia
Membres del grup: 
Agenjo, Rosa Maria
Asensio Fernandez, J. Antonio
Casanova Fernandez, Ramon
Causadias Domingo, Isabel
Coll, Antonia
Cordoba Benedicto, Jaime M. de
Cova, Massimo
Franquesa Llopart, Fco. Javier
Genovart Herraiz, Adolfo
Golobart Serra, Ana
Laguillo Menendez, Manuel Ma.
Oliva Sergi
Planas Rossello, Miguel Angel
Porta Salvia, M. Carmen
Quilez Bach, Miquel
Roig Comamala, Augusto
Roy Dolcet, Josep
Trias Torres, Ramon
Vila Pons, Alba
Zuzunaga, Mariano
Departament: 
Departament d'Arts i Conservació-Restauració

Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura

Coordinació: 
Padilla Macho, Óscar
Participants: 
Joaquim Cantalozella Planas, Jordi Morell Rovira, Marta Negre Buso, Núria Gual Sole
Departament: 
Departament de Pintura
Ensenyament/s: 
Belles Arts
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Apropar professionals del món de l’art a la facultat; cercant, així, potenciar l’esperit crític dels estudiants i ajudar-los a focalitzar millor la seva tasca.
 
El format de Trobades en obert ofereix la possibilitat de conèixer de primera mà projectes artístics i al mateix temps tractar problemàtiques relacionades amb la producció i la presentació pública de l’obra, o el paper del crític i els centres d’art.
 
Per evitar que esdevinguin sessions bàsicament magistrals o expositives hi ha una voluntat d’implicar i fer més actius els estudiants a través dels workshops.
 
Els Workshops tindran una incidència directe sobre la pràctica artística de l’estudiant inscrit.
 
Que l’estudiant pugui desenvolupar un treball pràctic durant la seva experiència en el workshop, i que aquest pugui ser avaluat i analitzat per professionals externs.
 
Motivar a l’estudiant perquè pugui entaular un diàleg tant amb els artistes convidats com amb la resta de companys sobre diferents aspectes de la pràctica artística.
 
És pretén rendibilitzar l’activitat amb els professionals externs.
 
Continuar l’elaboració de l’arxiu audiovisual de les Trobades en obert íntegres i consultables des de UBTV.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/139
En el context actual necessitem cercar estratègies per rendibilitzar l’activitat amb professionals externs, dirigides de forma directe en l’aprenentatge dels estudiants. En aquesta direcció proposem fer evolucionar els seminaris Trobades amb creadors que aquests darrers cursos hem organitzat. L’actuació que proposem està formada per: tallers (Workshops) i sessions expositives (Sessions en obert).
 
Els tallers, en format workshops, seran impartits per a professionals i aniran dirigits a grups reduïts d’estudiants.
Grup d'innovació docent: 
ART_PRO&DOC

La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa

Coordinació: 
Hernández Hernández, Fernando
Participants: 
Juana María Sancho Gil, Cristina Alonso Cano, Anna Forés Maravalles, Paulo Padilla Petry, Joan-Antón Sánchez Valero, Fernando Herraiz García, Sandra Martínez Pérez, Enrico Beccari, José Aurelio Castro Varela, Raquel Miño Puigcercós, Liticia Fraga, Rachel Fendler, Judith Arrazola Carballo, Xavier Giró Gracia, Sandra Camilleri Mas
Ensenyament/s: 
Belles Arts
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Ensenyament/s: 
Educació Social
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Objectius (Línies d’Innovació amb les que es poden vincular els objectius)

Construir de forma col·laborativa i crítica entre el professorat participant  una perspectiva compartida sobre la filosofia DIY (fes-ho tu mateix) i les seves implicacions pedagògiques per introduir-la a la universitat (entorn DIYUni).

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el

desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

2. Explorar i explicitar el paper del professorat i els estudiants en la implementació d’aquesta filosofia a l’entorn DIYUni.

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

3. Portar a terme, als diferents ensenyaments i assignatures vinculades a DIYUni, el desenvolupament d’activitats i projectes que afavoreixen  l’autoria, la indagació, la col·laboració, la creativitat, el compartir i la utilització de les tecnologies digitals i simbòliques en projectes de recerca en els que els estudiants desenvolupen les competències que es promouen a les diferents assignatures.

E5) Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament centrada en l’estudiant  que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.[UB1] 

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.[UB2] 

4. Desenvolupar formats de presentació de les accions i els projectes que permetin la seva divulgació i intercanvi en el si de cada assignatura,  entre les assignatures i ensenyaments i a través del DIYHub.

E5) Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament centrada en l’estudiant  que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.[UB3] 

5. Explorar modalitats alternatives d’avaluació formativa en les que s’impliquin de manera col·laborativa els estudiants i en les  que es considerin les transformacions que han tingut lloc en els processos d’indagació, com la qualitat comunicativa de les presentacions del projectes.

C6) Avaluació formativa: L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en la realimentació constant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades,  interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.[UB4] 

6. Dissenyar un entorn virtual (DIYHub)en el que es puguin compartir  les diferents accions i  projectes, de manera que es puguin generar apropiacions i readaptacions per part d’altres usuaris.

D) Equip docent

Grup de professorat que treballa de manera conjunta i coordinada en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la docència, bé perquè comparteix la mateixa assignatura o un mòdul, la docència en un mateix grup d’estudiants, o perquè imparteix assignatures relacionades temàticament o disciplinàriament.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament, aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.

7. Avaluar el procés i resultats del DIYUni conjuntament entre estudiants i docents.

C6) Avaluació formativa: L’objectiu és fer coneixedor a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge i no només del resultat de l’activitat avaluadora. Establiment de mecanismes i instruments d’avaluació centrats en la realimentacióconstant, mitjançant la recollida d'informacions o de dades, interpretació de resultats, aplicació de mesures de millora o de recuperació.

E3) Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat de sabers i competències dels estudiants en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.

8. Divulgar els resultats en articles, comunicacions en diferents congressos centrats en la docència universitària  i en diferents espais de formació  del professorat universitari.

 

Alguns objectius i accions d’aquest projecte es vinculen i aprofundeixen aspectes del projecte Europeu  2014-2016: Do it yourself in Education: expanding digital competence to foster Student agency and collaborative learning – DIYLab. European Commission. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3MP.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/075
Grup d'innovació docent: 
INDAGA'T

Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom

Coordinació: 
Hernández Hernández, Fernando
Participants: 
Juana M. Sancho Gil, Cristina Alonso Cano, Begoña Piqué Simó, Anna Forés Miravalles, Fernándo Herraiz García, Joan-Anton Sanchez i Valero, Alejandra Montané, Ascensió Moreno González, Adriana Ornellas, Sandra Martínez Pérez, Paulo Padilla Petry, Rachel Fendler, Judith Arrazola Carballo, Xavier Giró Gràcia, Raquel Miño Puigcercós
Departament: 
Departament de Dibuix
Ensenyament/s: 
Grau Belles Arts, Grau Restauració de bens culturals, Grau Pedagogia, Grau Educació Primària, Grau Educació Infantil, Grau Educació Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

a. Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 1.Ampliar l'estat de la qüestió de les relacions entre avaluació formativa (i participativa) i aprenentatge autònom, amb especial interès sobre allò que es parla i no es parla (les zones d’invisibilitat) respecte a aquesta relació. Aquesta revisió, a més de consolidar la fonamentació del projecte, ens permetrà vincular-nos amb col·legues nacionals i internacionals que comparteixen inquietuds semblants, amb la finalitat de millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge-avaluació a l’ensenyament superior. 2.Esbrinar les zones d’invisibilitat  en les concepcions i pràctiques avaluadores que porta a terme el professorat participant al projecte. En aquest objectiu ens plantegem posar en comú les concepcions sobre l’avaluació per a l’aprenentatge del professorat del projecte, així com fer un recull de les modalitats d’avaluació que estiguin duent a terme i que es vinculin amb l’aprenentatge autònom dels estudiants. 3.Desenvolupar estratègies d'avaluació que incloguin les zones d’invisibilitat les assignatures vinculades a la docència del professorat participant per. Aquest és l’objectiu central del projecte, per mitjà del qual es pretén: a) plantejar i fer servir modalitats d’avaluació de l’aprenentatge autònom, a partir dels exemples que ja s’estiguin posant en pràctica i d’altres de nous, b) contrastar amb els estudiants les aportacions que es deriven d’aquestes modalitats, c) avaluar en termes de vinculació amb les competències dels graus i de les assignatures els processos i resultats d’aquestes modalitats i d) fer una publicació amb aquests exemples i la seva discussió.  4.Divulgar els resultats del procés en comunicacions a congressos i publicacions. Tres comunicacions a congressos i dos articles. 5.Concretar amb l’ICE la realització d’un seminari sobre l’avaluació de l’aprenentatge autònom per al professorat universitari. El grup Indaga-t pretén oferir a l’ICE de la UB la possibilitat de portar a terme un seminari sobre aprenentatge autònom i la seva avaluació.  

Codi del projecte: 
2013PID-UB/001
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Aquesta proposta està vinculada tant al desenvolupament del professorat com dels estudiants en aspectes relacionats amb l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa. En aquest sentit, l’avaluació prevista del projecte es vincula amb cada una de les seves accions amb la finalitat d’obtenir evidències  dels aprenentatges del grup d’innovació i dels estudiants de les diferents assignatures vinculades al projecte.   La concepció de l’avaluació és l’anomenada de procés, i incorpora els outputs derivats de cadascuna de les accions en una xarxa integrada de relacions. En aquest sentit l’avaluació prevista recollirà evidències  i contribuirà a : La presa de consciència dels professorat L’explicitació de les condicions en les que es promou aprenentatge autònom i avaluació formativa en les diferents assignatures. La  presa de consciència dels estudiants sobre les condicions del seu aprenentatge a partir de la seva participació en les modalitats d’aprenentatge autònom i de la seva avaluació formació que es plantegen en les accions . La implicació dels estudiants en els processos d’aprenentatge i en la seva avaluació.. La implicació  dels estudiants en les activitats de formació i les modalitats de relació amb les accions  d’avaluació formativa en les que han de participar. El  guany del professorat en coherència respecte a la relació entre les seves concepcions i les seves pràctiques. La divulgació dels resultats de l’aprenentatge del professorat i els estudiants en congressos, publicacions i propostes de formació.

Grup d'innovació docent: 
INDAGA'T

L'aplicació de les competències transversals en els estudis de grau de la Facultat de Belles Arts

Coordinació: 
Figueras Ferrer, Eva
Participants: 
Mar Redondo Arolas, Joan Valle Martí, Bibiana Crespo Martín, Salvador García Fortes, Jorge Gratacós Roig, Anna Nualart Torroja, Marina Mascarella Vilageliu, Miquel Planas Rosselló
Departament: 
Departament de Pintura
Ensenyament/s: 
Grau en Belles Arts
Ensenyament/s: 
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Ensenyament/s: 
Grau en Disseny
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu en aquesta fase del projecte és incorporar la competència transversal Treball en Equip en les assignatures dels membres implicats en el GIDC. El grup està format per membres dels diferents departaments  amb la finalitat que la incorporació de les competències transversals s'apliquin a tots els ensenyaments de la Facultat.  A la Primavera del curs 2013-14 està prevista la organització d'una jornada o seminari a la Facultat per donar a conèixer el projecte i intentar crear sinèrgies per poder aplicar la competència de forma progressiva a BBAA.

Codi del projecte: 
2013PID-UB/006
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Implementar les rúbriques d'avaluació de la competència transversal treball en equip als grups implicats a la prova pilot.

Grup d'innovació docent: 
ARTINNOVA

L'arxiu audiovisual com activitat docent innovadora

Coordinació: 
Ameller Ferretjans, Carles
Participants: 
Ricardo Iglesias Garcia, Leonides Martin Saura, Tjasa Kancler, Ana Maria Marchante Hueso, Maria Luz Lopez Ruido, Rebeca Pardo Sainz, Elena Gabriela Fraj Herranz
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La Mediateca d'Imatge del departament de Disseny i Imatge existeix des de l'any 1992. El seu fons el constitueixen films, vídeos i obres interactives, en VHS, DVD, CD, i una base de dades de consulta, tot disponible per a la docència i la recerca.

Les noves tecnologies de la informació permeten organitzar d'altra forma els arxius audiovisuals i multimèdia, fent-los més accessibles i oferint una major interacció amb els usuaris.

El nostre projecte vol utilitzar aquest canvi tecnològic adaptant i millorant les particularitats fundacionals de la Mediateca d'Imatge. En concret es tracta de crear un lloc a la Intranet de la UB amb el nom 'Mediateca d'Imatge online', que contingui una bona part de l'actual fons -aquelles obres que considerem més interessants i de difícil accés-, per tal de fer-lo operatiu per a la docència i la recerca.

Al lloc web s'accedirà per la Intranet i per mitjà del Campus Virtual de la UB, per tant tindrà un control d'accés tant per el professorat i com per els estudiants.

Caldrà dissenyar una interfície operativa que enllaci amb la gestió de la base de dades d'autors i obres.

Caldrà posar-nos d'acord amb l'Àrea de Tecnologies de la UB.

El projecte dona resposta a una demanda de millora docent del professorat del departament de Disseny i Imatge i dels estudiants de diverses assignatures (s'indiquen a continuació).

En una fase posterior també es vol fer quelcom de similar amb el fons fotogràfic.

Beneficiaris del projecte (en aquesta primera fase)

Tot el professorat de l'àmbit de cinema, vídeo i nous medis del departament de Disseny i Imatge (12), tot l'alumnat del Grau en Belles Arts i del Grau en Disseny, tot l'alumnat del Grau en Comunicació i Indústries culturals, els estudiants del Màster Oficial Universitari en Producció i Recerca Artística, els investigadors en formació del Programa de doctorat en Estudis Avançats en Produccions Artístiques.

Assignatures del pla d'estudis del Grau en Belles Arts en les que més repercutirà la millora docent

- Laboratori audio-visual. (obligatòria) També del Grau en Disseny

- Taller de creació I. (obligatòria)

- Taller de creació II. (obligatòria)

- Taller de creació III. (obligatòria)

- Visualitats contemporànies. (obligatòria)

- Arts medials. (optativa)

- Processos documentals. (optativa)

- Imatge, narració i memòria. (optativa)

Assignatures del pla d'estudis del Grau en Comunicació i indústries culturals en les que més repercutirà la millora docent (hi participa professorat del departament de Disseny i Imatge)

- Comunicació audiovisual. (obligatòria)

- El procés de producció audiovisual. (obligatòria)

- Mecanismes de comunicació i producció a la xarxa. (obligatòria)

- Disseny i edició de productes multimèdia. (obligatòria)

- Televisió i radio en el s.XXI. (obligatòria)

- Noves tecnologies aplicades a la comunicació. (optativa)

 

Està prevista la finalització del projecte el 15 de juliol de 2014.

Codi del projecte: 
2012PID-UB/013