Departament d'Història i Arqueologia

Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània.

Coordinació: 
JORDI IBARZ GELABERT
Participants: 
Paola lo Cascio
Participants: 
Toni Vives Riera
Participants: 
Giovanni C. Cattini
Participants: 
David Cao Costoya
Participants: 
Elvira Sanchez Mateos
Participants: 
Magi Crusells Valeta
Participants: 
Juan José Romero Marin
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent és construir una eina de treball que permeti un seguiment de qualitat. Per això es tractarà d’elaborar un protocol i de fer servir les eines disponibles a través del campus virtual.

Amb això tractarem de que l’alumnat pugui rebre una tutorització de qualitat amb unes eines metodològiques orientades a l’aprofitament dels recursos col·lectius i a  l’optimització del temps.

Entre les eines que hem d’avaluar i posar en marxa hi trobem: la realització de sessions plenàries, que poden esdevenir grups de peer assessment, (Miihkinen, et al., 2014), o  o de co-tutoria (Boronat, et al 2007); l’elaboració de guies per a les diverses fases de les tutories pensades específicament per treballar en grans grups i que han de servir per preparar les reunions de tutoria individualitzada i per resoldre els dubtes més habituals. Entre les eines destinades a la optimització del temps també hi haurà la redacció d’un calendari de les diverses tutories a realitzar durant el curs, on estiguin senyalades de forma clara i inequívoca les fites a assolir per l’alumnat en les diverses fases d’elaboració dels TFG’s.

Per poder avaluar el resultat de la proposta d’innovació docent establirem diversos procediments. Elaborarem una anàlisi dels resultats obtinguts en el darrer curs respecte les possibles diferències existents entre els l’alumnat tutoritzat per professorat amb pocs TFG’s assignats i aquell que ha estat tutoritzat per professorat amb molts TFG’s assignats (fins a 15). En aquesta anàlisi no tant sols tractarem de veure les posibles diferències existens pel que fa a les notes, sinó també si hi ha diferència pel que fa als terminis de presentació dels TFG's a les dues convocatòries possibles, la de juny i la de setembre. També utilitzarem enquestes de satisfacció a complimentar per part de l’alumnat i del professorat -implicat en el projecte o no-, on pugui evidenciar-se l’existència de millores en el procediment.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/041
Grup d'innovació docent: 
Trans@net

Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval

Coordinació: 
MIREIA COMAS VIA
Participants: 
MIREIA COMAS VIA
Participants: 
Elena Cantarell Barella
Participants: 
Daniel Piñol Alabart
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Ensenyament/s: 
Grau d'Història
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalitat principal d’aquest projecte és iniciar els estudiants en la feina pròpia dels historiadors, per la qual cosa es pretén assolir els objectius següents:

- Aprendre a moure’s per un arxiu en tant que usuari, la qual cosa implica conèixer els fons que s’hi conserven, els instruments de descripció i els serveis que pot oferir un arxiu.

- Aprendre a interpretar els documents inèdits per poder construir coneixement històric.

- Aprendre a articular un treball científic a partir de documentació inèdita

- Iniciar-se en la participació en un projecte de recerca

Codi del projecte: 
2017PID-UB/030

Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada

Coordinació: 
Buyreu Juan, Jordi
Participants: 
Sola García, Diego
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Ensenyament/s: 
Grau d'Història
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Principalment es tracta de familiaritzar els alumnes del nostre àmbit d’estudi (Història) amb el mètode científic i també amb la resolució de problemes. El projecte que es presenta posa els alumnes en relació amb algunes fases del mètode científic. D’aquesta manera els facilitarà en un futur l’elaboració del TFG i en alguns casos també el TFM.

Així doncs, podem presentar diversos objectius d’aquest projecte d’innovació:

1. Desenvolupar un aprenentatge significatiu en l’avaluació continuada del Grau d’Història mitjançant problemàtiques historiogràfiques i estudis de cas reals. Els alumnes han de ser capaços de trobar solucions de forma individual davant la problemàtica que se’ls presenta, a més de dotar-se d’eines per afrontar en un futur molt proper i amb garanties el repte del TFG i fins i tot la resolució de problemes en el món laboral.

2. Fomentar l’aprenentatge per competències transversals (comunicativa lingüística, tractament de la informació, autoaprenentatge, capacitat d’anàlisi crítica i de síntesi, treball d’argumentació).

3. Promoure l’aplicació dels coneixements a la pràctica mitjançant instruments de recerca, anàlisi i reflexió, formant l’alumne en la capacitat de prendre decisions i l’aprenentatge autònom.

Aquests dos objectius (2 i 3) van en la línia per tal que els alumnes desenvolupin estratègies d’argumentació enfront el repte de solucionar la qüestió que se’ls presenta. En aquest cas és determinant la utilització de forma adequada de tots els recursos que posem al seu abast per tal d’argumentar amb coherència i efectivitat.

4. Implementar nous instruments d’avaluació (rúbriques) que permetin, tant per part del professorat com de l’alumnat, autoavaluar i millorar el coneixement dels aprenentatges que s’han generat en el procés de desenvolupament del treball. Els alumnes han de ser capaços d’utilitzar les rúbriques i saber i valorar a priori les normes d’avaluació del treball.

5. Aconseguir que l’alumnat treballi de forma individual, o en grup, sense utilitzar la infinitat d’informació, de recursos i de treballs presents a internet i que sovint dificulten l’avaluació per part del professorat.

 
 
Codi del projecte: 
2017PID-UB/028

Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster

Coordinació: 
GARI DE AGUILERA, BLANCA
Participants: 
Soler Sala, Maria
Participants: 
Carrillo Rangel, David
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Ensenyament/s: 
Màster Cultures Medievals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu principal es donar a l'alumnat del Màster de Cultures Medievals la possibilitat  desenvolupar les seves competències en recerca primària en una fase final dels seus estudis en un camp que tant pot ser important per a la recerca com en un àmbit més professionalitzador i proporcionar visibilitat als i les estudiants en els espais d'investigació al oferir-los una finestra en la qual participar en un projecte real

Per dur aquest objectiu a terme ens proposem oferir les eines i la formació necessària per tal que cada estudiant dissenyi un document, en format pòster, dins d’un projecte conjunt d’exposició virtual. Per fer-ho, caldrà que els estudiants realitzin les següents tasques que concretem en objectius específics:
1.     Planificació conjunta de l’exposició virtual amb un fil temàtic conjunt i amb distribució coherent dels pòsters virtuals que s’hauran de dissenyar
2.     Concretar la temàtica de cada pòster
3.     Cercar la informació necessària per confeccionar el pòster
4.     Dissenyar el pòster amb el format adequat per tal que siguin una eina útil per a l’exposició final
5.     Preparar el discurs oral que es realitzarà en la presentació final
Considerem innovació el fet d’implicar als estudiants en una acció real i pràctica d’organització d’una exposició virtual, en la que s’hauran de posar en pràctica habilitats i competències amb un clar caràcter professionalitzador vinculat a la difusió dels resultats de la recerca.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/027

Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari

Coordinació: 
Ida, Mauro
Participants: 
Àngel Casals; Diego Sola; Mariela Fargas; Joan-Lluís Palos; Ivan Gràcia; Isaac Garcia-Oses; Giampaolo Salice; Gabriel Guarino; Brigitte Marin; Elisa Novi-Chavarria; Valeria Cocozza
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- presentar la història de l'edat moderna com edat del diàleg i de les disputes, que van tocar temes encara vigents (drets humans, qüestions de gènere, gestió de l'espai públic i dels recursos, ús de les imatges de culte...);

- millorar les competències de comunicació escrita i oral;

- imupulsar un gust per a la lectura de fonts primàries;

- impulsar un ús ple i conscient dels recursos on-line;

- impulsar en estudiants i docents una reflexió sobre la didàctica i l'aprenantatge de la història moderna arreu Europa;

- promoure una reflexió crítica sobre els fenòmens històrics a partir de la presentació de diferents punts de vista sobre temes centrals de la assignatura;

- proposar mètodes d'auto-avaluació de l'aprenentatge;

- promoure un aprenentatge conscient;

- afavorir una lectura transnacional dels fets de la història Europea.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/017

Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia

Coordinació: 
SOLE BARJAU; QUERALT
Participants: 
ALCOBERRO PERICAY, AGUSTÍ; BUENACASA PÉREZ, CARLES; SANCHO PLANAS, MARTA; SOLER SALA, MARIA; VIVES RIERA, ANTONI; COSO ÁLVAREZ, JÚLIA
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Ensenyament/s: 
Grau d'Arqueologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La proposta de projecte d’Innovació Docent que presentem té com a objectiu principal la coordinació de les pràctiques que es realitzen en el grau d’arqueologia vinculades a les assignatures (obligatòries i optatives) relacionades amb els períodes medieval i postmedieval
La coordinació d’aquestes pràctiques ens ha de permetre assolir els objectius específics següents:
- Realitzar una diagnosi inicial sobre el contingut i programació de les activitats pràctiques de les àrees de medieval a contemporània que actualment es desenvolupen al Grau d’Arqueologia.
- Dissenyar un itinerari de pràctiques al llarg de tot el grau que faciliti l’assimilació de les competències transversal i les específiques del grau i de cada assignatura.
- Elaborar un sistema unificat d’avaluació de les pràctiques que permeti, als estudiants, demostrar l’assoliment de les competències corresponents.
- Aconseguir que els estudiants del grau d’arqueologia percebin les assignatures relacionades amb els períodes medieval i postmedieval de forma unitària.
- Implementar un model de pràctiques que per ell mateix funcioni com a fil conductor al llarg de tot el grau tot remarcant la progressivitat i la continuïtat  del procés d’aprenentatge.
 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/006

Aula MOOC

Coordinació: 
FARGAS PEÑARROCHA, MARIA ADELA
Participants: 
FARGAS PEÑARROCHA, MARIELA; SOLA GARCIA, DIEGO; MAURO, IDA; CASALS MARTINEZ, ANGEL; PALOS PEÑARROYA, JOAN LLUÍS; DANTÍ I RIU, JAUME; GIL PUJOL, XAVIER; GARCIA OSÉS, ISAAC; PÉREZ SAMPER, MARIA ANGELES; BUYREU JUAN, JORDI
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Ensenyament/s: 
Història
Ensenyament/s: 
Història de l'Art
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1- Provar la millora de l'aprenentatge a través de la utilització d'un MOOC fet pel mateix equip sol·licitant, a l'aula presencial. Aquest MOOC és el que porta per títol The Mediterranean, a space of exchange. From the Renaissance to Enlightenment (actualment i fins al setembre a COURSERA. Reconegut per AGAUR amb el Projecte Ref. 2014MOOC00047).

2- Fomentar l'e-learning i la semi-presencialitat a la Universitat de Barcelona.

3- Dissenyar activitats d'Avaluació Continuada a través de l'ús del MOOC.

4- Fomentar l'aprenentatge per competències transversals (capacitat de síntesi, comunicació oral, tractament de la informació, autoaprenentatge) amb un ús interactiu del MOOC a l'aula.

5- Motivar l'alumnat envers suports d'aprenentatge virtuals

6- Inserir l’alumnat en un aprenentatge i una construcció de coneixement amb vocació i capacitat globalitzadora (de fet una eina que els ha de resultar necessària en el moment de la seva professionalització, un dels grans reptes de l’EEES)

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/008

CTAEDIUMada

[contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

[contra]TAEDIUM és un Grup de Recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya en Història Medieval i, al mateix temps, grup d’Innovació Docent consolidat per la Universitat de Barcelona.

Està format per professores i professors especialistes en diverses matèries relacionades amb les fonts i la recerca històrica (Arxivística, Documentació, Paleografia, Filologia, Arqueologia, Història...).

Coordinació: 
Sancho Planas, Marta
Membres del grup: 
MIREIA COMAS VIA
DANIEL PIÑOL ALABART
ROSA LLUCH BRAMON
IGNASI JOAQUIM BAIGES JARDI
BLANCA GARI DE AGUILERA
ELENA CANTARELL BARELLA
XAVIER BALLESTÍN NAVARRO
MARIA SOLER SALA
RAMON BANEGAS LÓPEZ
PAU CASTELL GRANADOS
SALVATORE MARINO
GIACOMO FLORIS
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia