Departament d'Enginyeria Química

El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants

Coordinació: 
Gimenez Farreras, Jaime
Participants: 
Montserrat Cruells Cadevall, Núria Escaja Sánchez, Javier Fernández González, José Antonio Garrido Ponce, Montserrat Llauradó Tarragó, Antoni Roca Vallmajor, Laura Rodríguez Raurell, Maria Lluïsa Sagrista Gratovil, Carme Navarro Aragay, Josep Oriol Bernad Marcos
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química
Ensenyament/s: 
Grau en Química, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria de Materials, Màster en Enginyeria Ambiental, Màster en Enginyeria Química, Màster en Química Analítica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Formar els estudiants en els sistemes integrats de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat de la Facultat de Química.
  • Procurar que els estudiants adquireixin consciència d’allò que significa la millora contínua, que és la finalitat última i una de les raons de ser de qualsevol sistema de gestió.
  • Procurar que els estudiants assimilin les responsabilitats i implicacions que comporten els sistemes de gestió i que els han d’ajudar a desenvolupar competències transversals relacionades amb la implementació d’aquests sistemes de gestió, abans esmentades i detallades a la descripció i també a l’apartat de desenvolupament del projecte.
  • Fomentar la consciència dels estudiants a l’hora de valorar la qualitat, el respecte al medi ambient i el treball segur com a valors indispensables en qualsevol tasca que desenvolupin al llarg del seu futur professional.
  • Millorar la gestió de les pràctiques de laboratori a partir de la nova informació obtinguda amb la implementació dels sistemes de gestió integrats.
  • Copsar el grau d’assoliment i comprensió de les tasques realitzades per part de totes les parts implicades en el procés (estudiants avaluadors, estudiants avaluats, professors avaluats).
Codi del projecte: 
2015PID-UB/021
Grup d'innovació docent: 
INQUMASE

Implementació de tècniques de treball en grup a l’assignatura Biotecnologia

Coordinació: 
Bringue Tomas, Roger
Participants: 
Montserrat Iborra Urios, Javier Tejero Salvador, Eliana Ramírez Rangel, Carles Fité Piquer, Fidel Cunill García
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu del projecte és implementar el treball col·laboratiu que no cooperatiu a l’assignatura de Biotecnologia, optativa del Grau d’Enginyeria Química. És a dir, consolidar les estructures de treball i les eines necessàries per a què els alumnes aprenguin a participar en el procés d’aprenentatge i creació, el que suposa un augment de la proactivitat, alhora que desenvolupen les habilitats necessàries per assolir la competència del treball en equip tan necessària.

Per tal d’assolir aquest objectiu, es formaran grups de treball, de manera coordinada amb l’assignatura EEQII, de la que són responsables dos dels membres del GIDC, i s’assignarà un tema a cada grup que hauran de presentar a tota la classe, afavorint l'emsenyament/aprenentatge entre iguals (peer to peer) i la competència de comunicació oral.

Es programaran reunions de control (tutories) per tal de seguir i controlar el procés de treball del grup. El material resultant es presentarà al grup-classe complet, s’establiran sessions de posada en comú i, finalment, es realitzarà l’autoavaluació, la co-avaluació i l’acreditació.

En les reunions de control s’introduirà el “management”, l’assignació de rols i els diagrames de Gant.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/047
Grup d'innovació docent: 
ENGREAQUIM

Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi

Coordinació: 
Jaume Giménez Farreras
Participants: 
Ramon Companyó Beltrán , Montserrat Cruells Cadevall , Núria Escaja Sánchez, Javier Fernández González , José Antonio Garrido Ponce , Montserrat Llauradó Tarragó , Antoni Roca Vallmajor , Laura Rodríguez Raurell , Mª Lluïsa Sagrista Gratovil
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química
Ensenyament/s: 
Química, Enginyeria Química, Enginyeria de Materials
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es tracta d’arrodonir els objectius que ja s’havien proposat en l’anterior projecte:

Formar els alumnes en el procés de realització d’auditories de les pràctiques de laboratori dins del sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat de la Facultat de Química.

Desenvolupar les competències transversals dels alumnes relacionades amb la preparació i realització de les auditories del sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat, i que ja s’han detallat en la descripció del projecte.

Millorar la gestió de les pràctiques de laboratori a partir de la informació obtinguda a través de les auditories.

Copsar el grau d’assoliment i comprensió de les tasques realitzades per part de totes les parts implicades en el procés (estudiants auditors, estudiants auditats, professors auditats).

Codi del projecte: 
2014PID-UB/006
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Els resultats del projecte estan relacionats amb: Tota la documentació relacionada amb els indicadors. Millora en las competències transversals dels estudiants, tal i com s’ha posat de manifest en la redacció dels diferents apartats d’aquest projecte. Introducció dels estudiants en el coneixement dels sistemes de gestió de la qualitat. Detectar les possibles deficiències en les pràctiques relacionades amb els aspectes físics dels laboratoris però també en els aspectes organitzatius i, per tant, tenir un millor coneixement del funcionament dels laboratoris de pràctiques i poder proposar mesures que permetin la seva millora.   L’assoliment de competències per part de l’alumnat implicat es copsa mitjançant les sessions de formació, les enquestes corresponents i la interacció personal a l’hora de desenvolupar les auditories.

Grup d'innovació docent: 
INQUMASE