Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola

Moodle como herramienta de soporte para el desarrollo de los TFG (Module Book)

Coordinació: 
Marin Feria, Susana
Participants: 
Margarita Carrillo Lopez, Salvador Torra Porras, Elena Rico Gomez, Francisco Llorente Galera
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola
Ensenyament/s: 
Grau -Administracció i Direcció d'Empresa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Creemos que la plataforma Moodle posee una herramienta (Book) que pueden ser un elemento de valor para darsoporte a la creación de los TFG desde la óptica del aprendizaje autónomo. Conseguir elaborar a través de Moodle, un breve curso de introducción (dinámico y muy visual) de las ideas mínimas necesarias que necesitan conocer, antes de afrontarse a la elaboración de su TFG. Con el objetivo de cubrir las carencias detectadas por nuestra parte, en los alumnos tutorizados en cursos anteriores.

En resumen, nuestro objetivo es elaborar a través de la plataforma Moodle (Book) un curso o guía de introducción a la investigación en el ámbito de la empresa dirigida a los alumnos del grado de ADE, que eligen la opción de que su TFG sea tutorizado por profesores de nuestro Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española y, por ello, la elaboración de los correspondientes TFG necesiten vertebrarlos en base a técnicas estadísticas (técnicas cuantitativas). Esto implica que en el curso se ponga un especial énfasis en la parte correspondiente al estudio, obtención y análisis de datos en un ámbito económico y empresarial.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/034
Grup d'innovació docent: 
EST-EMPRESA

Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat

Coordinació: 
Vaya Valcarce, Esther
Participants: 
Rosina Moreno Serrano, José Ramón García Sanchis, Enrique López Bazo, Jordi Suriñach i Caralt, Carme Riera Prunera, Ernest Pons Fanals, Josep Lluís Carrion i Silvestre, Antonio Di Paolo, Alessia Matano
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general: Fomentar la motivació del estudiants d’econometria i l'aprenantatge actiu dels mateixos.

Objectius específics:

- Motivar la participació dels alumnes mitjançant la reflexió sobre els factors determinants teòrics del seu rendiment acadèmic.

-A partir del recull d’una base de dades dels propis alumnes sobre el seu rendiment acadèmic i les seves característiques sociodemogràfiques i familiars (preparació qüestionari per recollida dades mitjançant la plataforma Moodle), es pretén que els alumnes apliquin les eines estadístic-economètriques estudiades a classe per tal d’aconseguir explicar el seu rendiment acadèmic.

- Fomentar l’esperit reflexiu dels estudiants i la posada en comú i discussió conjunta dels resultats obtinguts un cop aplicades les eines estudiades.

- Avaluar aquests canvi metodològic mitjançant la comparació del grup de tractament (que faria servir els nous exemples basats en informacions dels propis estudiants) i el grup de control (que va fer servir el material pràctic clàssic en les sessions aplicades de les assignatures d’econometria), fent servir les tècniques economètriques pertinents.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/013
Grup d'innovació docent: 
GIDEP-UB

Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas

Coordinació: 
Moreno Serrano, Rosina
Participants: 
Josep Lluís Carrión i Silvestre, José Ramon García Sanchís, Enrique López-Bazo, Alessia Matano, Antonio di Paolo, Ernest Pons Fanals, Carme Riera i Prunera, Jordi Suriñach Caralt, Esther Vayá Valcarce
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

OBJECTIU GENERAL:

Fomentar la participació activa, interpretativa, reflexiva i implicada dels estudiants d’assignatures de perfil economètric, posant-los en contacte amb idees diferents que portin a un debat/discussió general.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Provocar l’anàlisi crítica i reflexiva mitjançant el treball en petits grups. Concretament es plantejarà un cas econòmic real publicat en una revista/diari de tipus econòmic.

A partir d’anàlisi de l’article es pretén que els estudiants interpretin els resultats que s’obtenen, identifiquin les eines estadístico-economètriques emprades, discuteixin sobre la idoneïtat dels mateixes i argumentin sobre quines altres tècniques es podrien haver emprat tot indicant quins punts forts i febles tenen en aquest cas.

Fomentar el debat i la reflexió mitjançant la posada en comú i breu presentació de cadascun dels grups sobre el cas i les diverses tècniques que s’han utilitzat o es podrien utilitzar.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/012
Grup d'innovació docent: 
GIDEP-UB

EST-EMPRESAada

Estadística en el món empresarial

Somos un grupo de dimensiones reducidas de profesores adscritos al Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española de la Facultad de Economía y Empresa (UB), que nos ha unido, no sólo el compartir docencia en materias de Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial en el grado de Administración y Dirección de Empresas, sino también, la inquietud de generar nuevas herramientas de soporte a la  docencia dirigida a nuestro  alumnado, con el fin de potenciar la actividad del autoaprendizaje y trabajo autónomo enmarcado en su propio  

Coordinació: 
Marín Feria, Susana
Membres del grup: 
FRANCISCO LLORENTE GALERA
ELENA RICO GOMEZ
SALVADOR TORRA PORRAS
MARGARITA CARRILLO LOPEZ
Categoria: 
Grup Innovació Docent (GID)
Codi UB: 
GINDO-UB/023
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola