Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic

Coordinació: 
Daniel Albalate Del Sol
Participants: 
Paula Bel Piñana
Participants: 
Dr. Albert Gragera Lladó
Participants: 
Dr. Lídia Farré Olalla
Participants: 
Dr. Xavier Fageda Sanjuan
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Ensenyament/s: 
Economia
Ensenyament/s: 
Administració i Direcció d'Empreses
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte s’elabora per assolir els següents objectius:
1) Analitzar el paper de la telefonia mòbil intel•ligent en els processos d’aprenentatge i consolidació de coneixements a l’aula. 
2) Conèixer millor com les diferències en la introducció d'aquesta tecnologia explica canvis en els processos d'aprenentatge dels estudiants i en els seus resultats acadèmics.  
3) Aconseguir implicar als estudiants i obtenir una millor connexió amb ells que es dirigeixi a millorar els seus resultats acadèmics i la seva implicació amb l’assignatura.

4) Valoritzar a) el paper del docent en l'acompanyament de l'aprenentatge de l'estudiant b) valoritzar el paper de les sessions a l'aula quant al valor afegit obtingut pels estudiants i c) valoritzar el paper dels recursos, textos docents i altres materials existents que permeten el treball autònom de l'alumne.  

Codi del projecte: 
2017PID-UB/036
Grup d'innovació docent: 
GINDEPP

L’ensenyament de l’estadística a través del flipped classroom

Coordinació: 
PEREZ MARIN, ANA MARIA
Participants: 
ALCAÑIZ ZANON, MANUELA
Participants: 
ALEMANY LEIRA, RAMON JOSE
Participants: 
AYUSO GUTIERREZ, M. MERCEDES
Participants: 
BERMUDEZ MORATA, LLUIS BERMUDEZ
Participants: 
BOLANCE LOSILLA, CATALINA
Participants: 
GUILLEN ESTANY, MONTSERRAT
Participants: 
CHULIA SOLER, HELENA
Participants: 
LOPEZ TAMAYO, JORGE
Participants: 
RIERA I PRUNERA, MARIA CARME
Participants: 
ANTOLINO PRIETO, MARIA CARME
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Ensenyament/s: 
Grau d'Estadística
Ensenyament/s: 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Ensenyament/s: 
Màster en Estadística e Investigació Operativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Ens plantegem dos objectius principals:

Objectiu 1: Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes d’estadística, acció prioritària atesos els elevats índexs d’abandonament i suspensos. Esperem millorar les qualificacions en assignatures de contingut estadístic i contribuir a reduir les taxes d’abandonament dels estudis.

Objectiu 2: Promoure un canvi envers l’actitud dels alumnes en relació al temps de classe i a l’aprenentatge autònom, de manera que prenguin consciència de que si es preparen prèviament el tema treuen molta més utilitat de la seva assistència a les classes.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/020

Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales

Coordinació: 
PEREZ DOMINGO, MARIA REYES
Participants: 
MUÑOZ VAQUER, M. CARMEN
Participants: 
VILADOMIU CANELA, NURIA
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Ensenyament/s: 
Relacions Laborals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Llevo más de 10 años impartiendo docencia a este colectivo, el cual, en su mayoría, es un grupo de jóvenes que entran en la universidad a pesar de que, en realidad, querían estudiar derecho o psicología pero no tenían suficiente nota, y, además, están convencidos de que son "malos" con las matemáticas. Consecuencia de ambas cosas es una gran carencia de motivación y una fuerte falta de autoestima intelectual. Intento trabajar ambas cosas. Proponerles la realización de un video es como provocarles a jugar, participar en el juego les permite conseguir 1 punto por encima de la nota final del examen. Es un trabajo que pueden realizar con un compañero (trabajo en equipo) y que ha de reunir unos requisitos mínimos que expondré más adelante.

Realizar un video implica haber asimilado los conceptos, y, además, ser capaz de transmitirlos. 

Se enmarca dentro de la evaluación continuada, además de las dos pruebas presenciales. La calificación final del curso puede ser muy sensible a un buen resultado en estos dos videos, de hecho, en este primer curso que se ha realizado, muchos grupos han alcanzado el 100%, es decir, un punto.

Se pretende facilitar el aprendizaje de los instrumentos que proponen la Estadísticas para los problemas que se plantean en el mundo laboral.

Permite adecuarse cada curso a los cambios de las nuevas generaciones de alumnos y a los avances en la comunicación.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/009
Grup d'innovació docent: 
ANDES

GINDEPPada

Grup d'Innovació Docent en Economies i Polítiques Públiques

1) El primer lloc, creació d’ equips docents.

Coordinació: 
Nonell Torres, Rosa
Membres del grup: 
JOAN RAMON BORRELL ARQUE
JOAN ANTONI ALUJAS RUIZ
ALEJANDRO ESTRUCH MANJON
XAVIER FAGEDA SANJUAN
MONTSERRAT TERMES RIFE
GERMA MANEL BEL QUERALT
JORDI ROSELL SEGURA
MARTA GONZALEZ AREGALL
ALBERTO ANTORAN
DANIEL ALBALATE
JOAQUIN NOVELLA IZQUIERDO
LUIS FRANCO SALA
LIDIA FARRE OLALLA
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

GIDEP-UBada

Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica

El Grup d’Innovació Docent d’Econometria en la pràctica (GIDEP) fou creat l’any 2003 per professores i professors d’assignatures de la matèria Econometria, preocupats per la qualitat de la docència. Així, amb la formació d’un grup s’intentava coordinar els esforços que cadascú estava realitzant de manera individual i crear sinergies.

Coordinació: 
Suriñach Caralt, Jordi
Membres del grup: 
Enrique López Bazo
Ernest Pons Fanals
José Ramón Garcia Sanchís
Carme Riera i Prunera
Rosina Moreno Serrano
Esther Vayá Valcarce
Josep Lluís Carrion Silvestre
Antonio di Paolo
Alessia Matano
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

ANDESada

Anàlisi de Dades en Economia i Empresa

El Grup d’Innovació Docent Consolidat d’Anàlisi de Dades en Economia i Empresa té com a objectius estudiar, analitzar, ajustar i mobilitzar els recursos i accions necessàries per millorar la docència de l'Estadística i altres assignatures d'anàlisi de dades, que s'adrecen a estudiants de diferents Graus, com Estadística, ADE, Economia, etc. Fonamentalment, el treball d'innovació docent es focalitza en assignatures obligatòries i troncals dels Graus esmentats.

Coordinació: 
Pérez Marín, Ana María
Membres del grup: 
Manuela Alcañiz Zanón
Catalina Bolancé Losilla
Victoria Alea Riera
Joaquin Murillo Viu
Vicente Royuela Mora
Montserrat Guillén Estany
Carmen Muñoz Vaquer
Raül Ramos Lobo
Miguel Santolino Prieto
Helena Chulià Soler
Ramon Alemany Leira
Miquel Clar López
Jordi López Tamayo
Núria Viladomiu Canela
Javier Romaní Fernández
Oscar Claveria González
Mercedes Ayuso Gutiérrez
Elisabet Motellón Corral
Maria Reyes Perez Domingo
Lluis Bermudez Morata
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada