Departament de Teoria i Història de l'Educació

Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània

Coordinació: 
Garcia Farrero, Jordi
Participants: 
Vilanou Torrano, Conrad
Participants: 
Vilafranca Manguán, Isabel
Participants: 
Carreño Aguilar, M. Antonia
Participants: 
Prats Gil, Enric
Participants: 
Esteruelas Teixidó, Albert
Participants: 
Cercós Raichs, Raquel
Participants: 
Rivas Guzman, Karine
Participants: 
Egea Andrés, Àlex
Participants: 
Marín Blanco, Ana
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria i Història de l'Educació
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Amb la finalitat de què els estudiants estiguin en condicions d’entendre aquest món emparaulat que dona sentit a les idees pedagògiques, tot seguit presentem els objectius de la nostra proposta d'innovació docent que estan centrats clarament en la millora dels aprenentatges: 

-Potenciar el gust per la lectura i, en particular, el diàleg amb els textos pedagògics de primer ordre.

-Brindar l’oportunitat d’aproximar-se a la literatura pedagògica als estudiants de Pedagogia per mitjà d’una metodologia activa per l’aprenentatge i, al mateix moment, en un clima més tranquil que convidi a la reflexió.

-Treballar la comprensió dels textos tenint en compte el seu autor, època en què han estat escrites i tradició.

-Saber establir les claus interpretatives de cada text amb la intenció de poder portar a terme el corresponent exercici hermenèutic.

-Practicar diferents habilitats comunicatives per tal de poder expressar les idees treballades durant les sessions del seminari.

-Aprendre i exercir l’ofici de fer comentaris de textos pedagògics (introducció, anàlisi, comentari i conclusions).

-Elaborar una guia de lectures sobre els clàssics de la pedagogia contemporània per tal de consolidar aquesta nova situació relacionada amb l'aprenentatge de l'alumnat com a resultat de la innovació desenvolupada.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/011

Programa tutoria entre iguals

Coordinació: 
Noguera Pigem, Elena
Participants: 
Elena Noguera Pigem, Josep Puig Rovira, Mª Isabel de la Cerda Toledo, Pilar Figuera Gazo, Javier Ventura Blanco
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria i Història de l'Educació
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Potenciar altres dinàmiques dins de les actuacions del PAT.

Col·laborar amb altres recursos de la universitat per trobar sinergies i esforços contribuint a la qualitat universitària.

Crear un programa de tutoria entre iguals contextualitzat al grau de Pedagogia.

Portar a terme un projecte pilot que pugui assentar les bases d’una nova línia dins de la pròpia facultat.

Motivar a l’alumnat en les dinàmiques de la vida universitària, contribuint al seu desenvolupament personal i professional.  

Millorar els recursos existents per poder aprofitar el seu desenvolupament i sentit.

Contribuir a la millora del procés d’aprenentatge de l’estudiantat. 

Codi del projecte: 
2013PID-UB/007
Grup d'innovació docent: 
Innova-the

Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació

Coordinació: 
Novella Cámara
Participants: 
Anna Forés Miravalles, Sandra Costa Cámara, Núria Pérez Escoda, Jordi Usurriaga Safont, Marta Venceslao Pueyo, Montse Freixa Niella, Laura Rubio Serrano, Ester Gil Pasamontes
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria i Història de l'Educació
Ensenyament/s: 
Educació social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu 1  Sistematitzar les competències formatives des dels centres col·laboradors de pràctiques i des de la universitat. Les competències són els referents per l’aprenentatge de l’estudiant i el desenvolupament de la funció docent. Identificant el conjunt de competències que convé que s'impulsin en les pràctiques externes i seleccionant, de manera estratègica, aquelles que el món laboral potencia transferir en la pràctica professional dels estudiants i en l’aprenentatge.   Objectiu 2  Impulsar la funció docent dels tutors-UB i tutors-professionals per a impulsar el desenvolupament competencial dels estudiants. La funció docent centrada en l'aprenentatge de l'estudiant necessita orientar-se cap al desenvolupament competencial. L'aproximació a les pràctiques docents des de la reflexió en i sobre l'acció docent dels tutors ens permetrà reconèixer activitats formatives significatives. L'anàlisi de les activitats d'aprenentatge ens permetrà identificar exemplificacions d'estratègies didàctiques de bones pràctiques docents del tutor-UB i del tutor-centre. Així com aquelles que fomenten el balanç de competències per part de l'estudiant i per tant el seu autoconeixement.   Objectiu 3  Elaborar un projecte docent corresponsable de les pràctiques externes en el Grau d'Educació Social entre el món laboral i món acadèmic. En les pràctiques externes el desenvolupament competencial requereix d'una responsabilitat compartida entre la formació universitària i el món laboral. Des de la reflexió i deliberació dels participants és necessari consensuar els components del pla docent d'aquesta assignatura (objectius, continguts, metodologies i estàndards d'avaluació) que es desenvolupessin en el context acadèmic i laboral. El repte és configurar en el marc de la deliberació una proposta de projecte que identifiqui els components singulars de cada context formatiu, els components compartits i els components d'excel·lència.   Objectiu 4  Desenvolupar una proposta d'avaluació que permeti concretar els criteris i indicadors d'avaluació per a analitzar el desenvolupament de cada competència i valorar els resultats d'aprenentatge de les pràctiques. L'avaluació forma part del procés d'ensenyament i aprenentatge, per això requereix d'una especial atenció en el marc del projecte corresponsable de les pràctiques externes. Ens proposem fomentar pràctiques docents que afavoreixen l'avaluació continuada i formativa per part dels tres agents implicats (estudiants, tutors-professionals i tutors-ub). Així com incorporar l'anàlisi dels resultats d'aprenentatge dintre dels plans d'acció tutorial i de l'aprenentatge autònom dels estudiants.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/025
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

A partir del procés portat a terme fins al moment , podem afirmar què: Considerem que, resultat d’aquesta experiència, s’han assolit canvis en dues línies pedagògiques claus. D’una banda, s’han consensuat indicadors d’avaluació comuns a tots els docents, però sobretot, s’ha redefinit el concepte d’avaluació i s’han introduït estratègies docents per potenciar la transferència de competències, l’aprenentatge autònom i la construcció d’un pla formatiu autònom que optimitzi el seu procés formatiu. D’altra banda, s’ha generat una autèntica revolució en el model de les pràctiques, ja que des de la innovació  s’han identificat les competències, s’ha sistematitzat el procés formatiu i s’ha canviat la cultura d’un model d’avaluació final per la cultura de l’avaluació formativa de caràcter continu incorporant l’avaluació triangulada de cadascun dels agents del pràcticum: estudiants, tutors dels centres de pràctiques i tutors de la UB o supervisors de seminari. Creiem que això ha permès compartir un marc de referència per tots els agents implicats i potenciar la comunicació entre els tutors dels centres i els tutors de la universitat.  Els estudiants tindran un doble resultat, un directe i un indirecte. Indirecte. El grau de coordinació dels tutors UB, farà que millori l'aprenentatge, perque es parteixen de  bones pràctiques, d'un llenguatge comú. Els tutors dels centres tenen clar l'encàrrec i tenen el suport de  la guia o quadern on trobar tota la informació i propostes d'acompanyament de l'estudiant en el seu procés. Directe  Ells han pogut participar de tot el procés i en aquesta  etapa els hi demanarem propostes de millora. Els estudiants tenen també la seva guia, les seves pautes d'autoavaluació de les competències, coneixien que han de treballar i amb les tutories amb el tutor del centre i amb el tutor UB, pot verificar el grau d'assoliment i establir   un pla de treball personal.

Innova-theada

Grup d’Innovació Docent “Innova-the”
Coordinació: 
Escofet Roig , Anna
Membres del grup: 
Àngel Moreu Calvo
Xus Martín García
Ana Mª Novella
Mª Victoria Navarro Gómez
Núria Obiols Suari
Jaume Trilla Bernet
Teresa Romañá Blay
Francisco Esteban Bara
Josep Mª Puig Rovira
Félix Santolaria Sierra
Mónica Gijón Casares
Miquel Gómez Serra
Ana Ayuste González
Isabel Vilafranca Manguán
Laura Rubio Serrano
Amèlia Tey Teijón
Mariona Graell Martín
Elena Noguera Pigem
Maribel de la Cerda Toledo
Montserrat Payà Sánchez
Marta Burguet Arfelis
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/090
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria i Història de l'Educació