Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació

L’ús de les TICs per la millora del seguiment en la preparació dels exàmens finals

Coordinació: 
Celdrán Castro, Montserrat
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar el rendiment dels estudiants en la prova final de les assignatures seleccionades a través de l’ús de les TIC durant el curs acadèmic.

Aquesta actuació d'innovació docent es desenvoluparia sota la línia estratègica del PMID, Mentoria i tutoria, entenent que la seva realització optimitzaria els instruments metodològics i tecnològics per fer un seguiment eficient a les necessitats en quant a la preparació de l’examen final dels alumnes de psicologia.

El projecte té com a objectiu realitzar una tutorització online per millorar el rendiment i aprenentatge en l’examen final en dues assignatures del grau de psicologia. Aquesta tutorització es realitzarà incloent video-conferències i fòrums temàtics com a eines tecnològiques a través del campus virtual. Aquestes assignatures ja disposen de tutories planificades pel seguiment dels treballs grupals i individuals, però no hi ha un seguiment sobre l’aprenentatge dels continguts de cara a l’examen final. Aquest fet pot haver repercutit en la diferència de notes obtingudes entre els treballs i l’examen final, que s’ha detectat en els darrers anys. La metodologia a seguir serà la següent:

1. Anàlisi de les estratègies d’estudi de l’examen final. S’administrarà una enquesta per a conèixer en quins moments del curs els alumnes tenen dubtes temàtics sobre l’assignatura i com les videoconferències i fòrums podrien ser útils per ajudar al seu aprenentatge.

2. Incorporació de video-conferències a demanda per part de l’estudiant en una de les assignatures. Al llarg del curs s’obrirà una video-conferència per tema per així motivar el seguiment dels continguts teòrics de l’assignatura i video-conferències a demanda entre final de les classes presencials i el dia oficial de l’examen.

3. Incorporació de fòrums temàtics gestionats pels alumnes al llarg del curs en la segona assignatura. Cada grup d’alumnes es farà càrrec de dinamitzar un fòrum per cada tema de lectura obligatòria al llarg del curs. Cada fòrum estarà obert durant el temps que aquell tema es discuteixi a classe per motivar la lectura de les lectures obligatòries al llarg del curs.

4. Anàlisi de l´ús de les dues tecnologies, percepció de la seva utilitat per part de l’alumnat i impacte en els resultats acadèmics.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T08
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
GIDPsiDe

Replantejament del sistema d'avaluació de Gramàtica descriptiva de l'anglès I

Coordinació: 
Laso Martin, Natalia Judith
Participants: 
Elisabet Comelles Pujadas, Maria Luz Celaya Villanueva, Julia Baron Pares, Montserrat Forcadell Guinjoan, Aaron Ventura Campos, Isabel Verdaguer Clavera, Sara Feijoo Antolin
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat:

  •     Replantejar el sistema d'avaluació contínua de l'assignatura Gramàtica descriptiva de l'anglès I.
  •     Elaborar noves activitats i materials d'aprenentatge basats en corpus textuals.
  •     Fomentar el treball en grup.
  •     Elaborar rúbriques d'avaluació que reflecteixin els conceptes i procediments avaluats, així com l'esforç de l'alumnat.

Amb l’objectiu d’implementar les activitats que volem dissenyar pretenem organitzar tallers, tot fomentant el treball en grup en la línia dels pressupostos de l’EEES i posant en marxa pràctiques d’avaluació formativa orientades a la millora de l’aprenentatge i de l’assoliment de conceptes i procediments de l’alumnat de Gramàtica Descriptiva de l’Anglès I. Igualment, cal subratllar que el disseny de les noves activitats i materials d'aprenentatge que ens proposem en aquest projecte contribuirà en gran mesura a l’assoliment de les següents competències transversals per part del nostre alumnat del Grau d’Estudis Anglesos i de Llengües i literatures modernes:

  •     ús de noves tecnologies (p.ex. programes de gestió de corpus) com a metodologia per a l’anàlisi de la llengua en un context real.
  •     ús de bases de dades aplicades a l’anàlisi sintàctico-semàntica
Codi del projecte: 
2015PID-UB/007
Grup d'innovació docent: 
GIDC_GraLiAn

Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic: seguiment i valoració per part dels estudiants.

Coordinació: 
Rivero García, M. Magdalena
Participants: 
Anna Mª Anton Arribas, Montserrat Celdrán Castro, Josep Lluís Conde Sala, Mercè Garcia-Milà Palaudarias, Marta Gràcia Garcia, Sonia Jarque Fernández, Mª Josep Jarque Moyano, Eduard Martí Sala, Montserrat Moreno Zazo, Núria Ribera Turró, Mª Ángeles Ortega Reverte, Rosa M. Vilaseca Momplet, Fàtima Vega Llobera , Feliciano Villar Posada, Rodrigo Andrés Serrat Fernández
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Ensenyament/s: 
Psicologia, Educació Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

  El projecte respon a diversos objectius de millora docent: Donar suport als estudiants durant l’aprenentatge. Aquest suport es concretarà en: orientar a través de les preguntes sobre quins són els conceptes i idees més rellevants en els diferents temes, oferir feedback que no doni directament les respostes correctes, sinó que porti als estudiants a reflexionar sobre el que han après, afavorint l’aprenentatge autònom i significatiu. Promoure l’estudi continuat al llarg del curs. Això es promourà mantenint oberts els qüestionaris durant períodes específics del curs, que es correspondran amb els períodes de treball a l’aula d’un determinat tema o d’un conjunt de temes. La qualitat del feedback, elaborat com una ajuda ajustada que promou l’activitat de l’estudiant alhora que proporciona una guia suficient, és un element important per aconseguir que l’estudiant es senti motivat envers aquest estudi continuat. D’altra banda, la simultaneïtat entre l’estudi de les lectures obligatòries i les sessions expositives corresponents a un determinat tema podria ajudar a promoure una millor integració dels continguts treballats a classe i dels continguts de les lectures. Incidir positivament sobre el rendiment dels estudiants en els proves tipus test. S’espera que el treball continuat al llarg del curs, el feedback proporcionat durant l’aprenentatge i l’entrenament en la resposta a exàmens tipus test ajudi a millorar el rendiment acadèmic en les proves d’avaluació acreditativa.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/042
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

  Aquesta iniciativa d’innovació docent es centra en el vessant més teòric i conceptual de les assignatures. Es durà a terme un seguiment de la participació dels estudiants en la resposta als qüestionaris i de les puntuacions que van obtenint als diferents qüestionaris que van contestant al llarg del curs. Això ens proporcionarà indicadors del nivell d’aprenentatge dels estudiants sobre els coneixements vinculats als diferents temes i en diferents moments del curs, i ens podrà ajudar a oferir ajudes ajustades durant les classes. S’avaluarà la incidència dels qüestionaris sobre el rendiment acadèmic dels estudiants en les proves finals tipus test de les diferents assignatures, comparant les puntuacions obtingudes en el curs 2014-2015 amb les puntuacions dels tres cursos anteriors.

Grup d'innovació docent: 
GIDPsiDe

L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre

Coordinació: 
Mauri Majós, Teresa
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil , Mestre d'Educació Primària , Mestre d'Educació Infantil i d'Educació Primària (doble titulació)
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'actuació d'innovació que es presenta, partint de les experiències prèvies dels dos cursos acadèmics anteriors, té com objectius: - Redissenyar i sistematitzar una proposta docent vertebrada entorn del treball amb qüestionaris, que completi el sistema d’avaluació continua i reguladora (formativa i formadora) de les assignatures de Psicologia de l’Educació dels ensenyaments de Mestre d’Educació Infantil i de Mestre d’Educació Primària i  de la doble titulació de Mestre d'Infantil i Primària. - Redissenyar el sistema de feedback automàtic formatiu dels qüestionaris. - Posar en marxa una proposta docent que integri l’ús dels qüestionaris com a suport a una pràctica autoreguladora de l’aprenentatge. - Valorar la incidència de l'ús dels qüestionaris en l'aprenentatge dels continguts, en la millora de la competència autoreguladora i el grau de satisfacció dels estudiants i dels professors de l'ús dels qüestionaris com una eina autoreguladora de l'aprenentatge.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/046
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

-Taxes elevades d’èxit dels estudiants dels diferents grups classe de les assignatures en el qüestionari final d’avaluació sumativa del Bloc. -Taxes elevades de satisfacció dels estudiants per la seva participació en la innovació. -Taxes elevades de participació continuada (obtingudes a partir dels logs de participació en la resolució dels qüestionaris online). -Valoració positiva de l’experiència per part dels estudiants pel que fa a: (i) la millora de l’autoregulació progressivament més autònoma (ii) les comunicacions dels seus punts fort i febles en relació a l’autoregulació per part del professorat individualment i en grup-classe. -Canvis en la valoració de l’avaluació formativa i sumativa com suport a l’aprenentatge autoregulat.  

Grup d'innovació docent: 
GIDPE2000

L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums

Coordinació: 
Engel Rocamora, Ana
Participants: 
Anna Engel
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Ensenyament/s: 
Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació -MIPE
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu del present projecte és millorar els processos de col·laboració que desenvolupen els estudiants de l’assignatura obligatòria Enfocaments i tendències actuals en psicologia de l'educació (6 crèdits ECTS) del Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació –MIPE-  i els seus resultats d'aprenentatge. Aquesta assignatura s'articula al voltant de 7 nuclis temàtics que es desenvolupen en classes presencials quinzenals de cinc hores de durada. Durant les dues setmanes que transcorren entre una classe presencial i la següent els estudiants organitzats en grups col·laboratius de 8 ó 9 membres han d'elaborar a través d'un fòrum un glossari dels conceptes i idees principals de cada nucli temàtic. Es preveu proporcionar informació als estudiants sobre la seva pròpia activitat en el fòrum, prenent com a base les dimensions implicades en l'exercici de la influència educativa (gestió de la participació social, gestió de la tasca acadèmica i gestió l’elaboració de sistemes de significats) i el concepte d'influència educativa distribuïda (presencia, participació i modalitats de participació), així com orientacions i suggeriments per què optimitzen el seu procés de col·laboració. Aquest objectiu implica: 1. Definir indicadors basats en la noció d'influència educativa distribuïda i en el model d’anàlisi desenvolupat per a proporcionar informació als participants sobre la seva activitat en el fòrum electrònic, i establir les condicions de lliurament d'aquesta informació als participants (els formats de visualització, el lliurament d'informació addicional relativa a l'ús que ha de fer-se de la informació o a la forma en com ha d'interpretar-se, proporcionar instruccions, suggeriments o pautes d'actuació per millorar els aspectes sobre els quals es lliura la informació…). 2. Establir un procediment de recollida i processament de la informació per calcular els indicadors definits, a partir de les bases de dades que proporciona de forma automàtica la plataforma Moodle. 3. Identificar els usos que els participants fan de la informació que se'ls proporciona i analitzar el seu impacte en la qualitat del procés de col·laboració que desenvolupen i en els seus resultats d'aprenentatge.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/024
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Millora de les habilitats de treball i aprenentatge  col·laboratius dels estudiants: Millora dels aprenentatges dels estudiants dels continguts de l’assignatura Valoració positiva de l’experiència per part dels estudiants pel que fa a la millora de les seves habilitats i actituds envers l’ús dels fòrums per compartir, aprendre, treballar i relacionar-se amb altres. Taxes elevades de satisfacció dels estudiants per la seva participació en la innovació.

Grup d'innovació docent: 
GIDPE2000